PowerPoint-presentatie - V.B.S.

Report
Eisenkader
Functie Intensieve zorgen
Algemene jaarvergadering BBIZ
27 februari 2014
Dr. Piet Lormans


Vernieuwd toezichts- en inspectiemodel in de
Vlaamse ziekenhuizen.
Project binnen de Vlaamse overheid
 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 zorginspectie
Vernieuwd
inspectiemodel
Vernieuwd
inspectiemethodiek
zorginspectie
Vernieuwd
referentiekader
Vlaams
agentschap zorg
en gezondheid
systeemtoezicht
Kan het ziekenhuis
kwaliteit waarborgen
naar de toekomst?
Focus op management van
zorg en kwaliteitssystemen
Vrijstelling indien
ziekenhuizen in
accreditatietraject zit: 57/65
Aangekondigd, vijf
jaarlijks
nalevingstoezicht
Het toetsen van de
dagdagelijkse geleverde
kwaliteit van zorg
Inspectie op de
werkvloer
Voor alle ziekenhuizen
Onaangekondigd kort
inspectiebezoek
◦ Toetsen van de dagdagelijks geleverde
kwaliteit van zorg
◦ Onaangekondigd - geen voorafgaande
zelfevaluatie
◦ Op 3 niveaus:
 Structuren (bv. personeel – infrastructuur)
 Processen (bv. procedures)
 Resultaten (bv. reële uitvoering)
◦ D.m.v. interviews, observatie, dossierchecks en
patiëntenbevraging

5 basistrajecten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chirurgisch zorgtraject
Internistisch zorgtraject en kritische diensten
moeder-kind zorgtraject
Geriatrie- revalidatie zorgtraject
Psychiatrisch zorgtraject
3 gespecialiseerde trajecten
Per zorgtraject een apart eisenkader
1.
2.
3.
4.
5.
D-dienst en niet-chirurgisch dagziekenhuis
Intensieve zorgen
Spoedgevallen en MUG
Ziekenhuisapotheek
Sterilisatie flexibele scopen
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Vlaams agentschap zorg & gezondheid
Zorginspectie
ICURO
Zorgnet Vlaanderen
Belgische beroepsvereniging van geneesherenspecialisten in intensieve zorgen
Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundig
kaderpersoneel
Intensieve zorgen Verpleegkundige
beroepsvereniging : VVIZV , NVKVV
“werkgroep ziekenhuishygiëne” NVKVV
patiëntenplatform
Normatieve
eisen
◦ Vertrekpunt: wettelijke normen
◦ Selectie van juridisch geldende erkenningsnormen
◦ Soms verduidelijking/nuancering/concretisering
van de norm
◦ Eventueel geïnterpreteerd of genuanceerd!
Bijkomende
eisen:
◦ Standaarden sector-breed aanvaard als
hanteerbaar
◦ Guidelines wetenschappelijk gevalideerd
Voorwaarden voor eisen
◦
◦
◦
◦
Meetbaar/controleerbaar
Relevant naar kwaliteit
Relevant naar eigenheid van de functie
Beperkte financiële impact

Finalisatie kort na zomer 2013 was
voorzien….


Bewaken van relevantie-haalbaarheid-meerwaarde
van eisen
Grote diversiteit IZ diensten
◦ Verschillend profiel:
 Chirurgische intensieve zorgen
 Medische intensieve zorgen
 Hartbewaking erkend als IZ
 Gemengde intensieve zorgen
◦ Grootte van de diensten (aantal bedden)
◦ Universitair vs niet universitair
◦ Multidisciplinair karakter
Niet “Medisch
personeel”
normen
“Medische
kader”
Discipline
overstijgede
normen
11 thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Niet medisch personeel
Medisch kader
Infrastructuur
Kwaliteitsbewaking
Patiëntendossier
Pijnbeleid
Ziekenhuishygiëne
Patientenidentificatie
Omgang met kinderen
Zorgoverdracht
DNR beleid
11 thema’s
Percentage van totaal aantal eisen
niet medisch personeel
4
5
6
2
medisch kader
14
infrastructuur
14
12
kwaliteitsbewaking
dossier
pijnbeleid
6
2
7
29
ziekenhuishygiëne
patiëntenidentificatie
omgang met kinderen
zorgoverdracht
DNR
THEMATISCH EISENKADER
D DIENST EN NIET-CHIRURGISCHE DAGHOSPITALISATIE,
SPOED, INTENSIEVE ZORGEN,
ZIEKENHUISAPOTHEEK,
DESINFECTIE FLEXIBELE SCOPEN
1 NIET MEDISCH PERSONEEL
Bijkomende eis
Norm: eventueel geïnterpreteerd of genuanceerd
Eisnr.
Toezicht
1.1.1.1
Naleving 1 Het personeelskader van de D dienst voldoet minimaal aan de
normering.
Norm per 30 erkende bedden aan 80% bezetting: 12 vte waarvan 9
vte gekwalificeerden (incl. hoofdverpleegkundige).
Bronvermelding
1.1 D-dienst
KB 23 oktober 1964, Algemene
inrichting/ Organisatorische
normen, 12°
KB 25 april 2002 art 45, §9
1.6 Intensieve zorg
1.6.1.1
Naleving 1 In elke eenheid van de functie IZ zijn steeds minimaal 2
verpleegkundigen aanwezig. Eén van beide verpleegkundigen is
houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, tenzij
hij/zij kan bewijzen dat hij/zij op 29/06/1998, minstens 5 jaar ervaring
heeft opgedaan in één van de diensten bedoeld in art. 17 tweede lid
van het K.B. 27 april 1998.
K.B. 27 april 1998 art.18
1.6.1.2
Naleving 1 Het aantal verpleegkundigen aanwezig in de functie IZ is aangepast
aan de activiteiten van de functie. De verhouding aanwezige IZ
patiënten / verpleegkundigen mag maximaal 3/1 te bedragen. (Er
wordt wiskundig afgerond. Dit betekent dat voor 7 patiënten 2
verpleegkundigen volstaan. Voor 8 patiënten dienen 3
K.B. 27 april 1998 art. 18



Totaal meer dan 100 eisen….voor IZ
Een aantal voorbeelden per thema, met relevantie
naar medische praktijkvoering
Opgelet!
◦ Onder voorbehoud,
◦ Niet definitief





Eisnummer:1.6.1.2
Naleving 1
Normatieve eis
Het aantal verpleegkundigen aanwezig in de functie IZ is
aangepast aan de activiteiten van de functie. De verhouding
aanwezige IZ patiënten / verpleegkundigen mag maximaal
3/1 te bedragen. (Er wordt wiskundig afgerond. Dit betekent
dat voor 7 patiënten 2 verpleegkundigen volstaan. Voor 8
patiënten dienen 3 verpleegkundigen te worden ingezet
enz...). Supplementair kan men aanvullen met zorgkundigen,
administratieve of logistieke hulpen.
Noot: de hoofdverpleegkundige is NIET opgenomen voor
managementstaken?










Eisnummer:1.6.1.5
Naleving 1
Normatieve eis
Het verpleegkundig team van de functie IZ staat enkel in voor
patiënten van de functie IZ. Dit team moet aangepast worden
naar gelang van de activiteiten binnen de functie.
Noot: vb telemetrie patiënten op andere afdelingen mag niet
Eisnummer:1.6.1.6
Naleving ?
Bijkomende eis
Wanneer de interne MUG vanuit de functie IZ vertrekt mag dit
geen inbreuk betekenen op de verpleegkundige permanentie
van IZ. Er moet een interne procedure zijn die het
cascadesysteem dekt.
Noot: 3/1 verhouding moet gerespecteerd blijven








Eisnummer:1.6.3.1
Naleving 1
Bijkomende eis
Een kinesist is overdag oproepbaar (7 dagen/7) en een
wachtlijst is binnen de functie beschikbaar en
consulteerbaar.
Eisnummer:1.6.3.3
Naleving ?
Bijkomende eis
Er is een psycholoog of maatschappelijk werker bereikbaar
voor noodgevallen 7d/7d.






Eisnummer:1.6.3.4
Naleving 1
Normatieve eis
De functie beschikt over een programma voor permanente
bij/inscholing eigen aan de functie intensieve zorgen. De
geneesheer diensthoofd, het verpleegkundig middenkader en
de hoofdverpleegkundige staan in voor de permanente
bijscholing van het personeel van IZ.
Voorstel tot uitbreiding vanwege Icuro :Heel het team van
verpleegkundigen en artsen dat betrokken is bij reanimatie
doorloopt een doorgedreven opleiding in reanimatie.
Noot: zinvol?? Diensten autonoom laten naar
opleidingsprioriteiten




Eisnummer:1.6.3.6
Naleving 1
Bijkomende eis
Er wordt voor elke patiënt die minimaal een week heeft
verbleven op IZ een multidisciplinair overleg gehouden.
Minstens wekelijks heeft een multidisciplinair overleg plaats.
Hierop zijn minimaal aanwezig: intensivist en een
verpleegkundige vervolgens de disciplines die betrokken zijn
bij de zorg voor de patiënt.





Eisnummer:2.5.2.3
Naleving 1
Bijkomende eis
Indien de medische permanentie verzekerd wordt door een artsspecialist niet-intensivist dan is steeds een arts-intensivist van
de functie intensieve zorg consulteerbaar (niet oproepbaar!!). De
wachtlijst is beschikbaar en consulteerbaar.
Noot: Voor GSO blijft oproepbaarheid uiteraard een feit








Eisnummer:2.5.2.7
Naleving 1
Bijkomende eis
Voor elke patiënt dient aangeduid welke arts intensivist
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het medische
toezicht. Het is duidelijk welke arts welke behandeling instelt.
Eisnummer:2.5.2.8
Naleving 1
Bijkomende eis
Tijdens de werkdagen van maandag tot en met vrijdag dient
overdag steeds een erkend arts-intensivist intra muros (op de
campus) aanwezig en onmiddellijk beschikbaar te zijn voor de IZ
functie.




Eisnummer:2.5.2.9
Naleving 1
Bijkomende eis
De medische permanentie op de dienst intensieve zorgen wordt
niet gecumuleerd met een andere, georganiseerde activiteit in
het ziekenhuis (operaties, consultaties, e.d.)
Er wordt voorzien in een afzonderlijke oproepbare geneesheer specialist in de anesthesie - reanimatie ten behoeve van het
operatiekwartier, ook indien de medische permanentie op de
dienst intensieve zorgen wordt waargenomen door een
anesthesist. Indien een dringende operatie moet opgestart
worden, kan dit gebeuren door een anesthesist die de
permanentie op IZ waarneemt, in afwachting dat de opgeroepen
anesthesist de narcose kan overnemen.








Eisnummer:3.7.4.19
Naleving ?
Bijkomende eis
Binnen een eenheid zijn geen andere diensten zoals medium
care of CCU geïntegreerd. Er is een duidelijke afbakening tussen
beide. Wanneer IZ en medium care eenzelfde toegang hebben,
dan dienen de patiëntenkamers voor IZ apart opgesteld te staan
en aantoonbaar.
Eisnummer:3.7.4.22
Naleving ?
Bijkomende eis
Bij elke invasief beademde patiënt is capnografie aanwezig.






Eisnummer:3.7.4.24
Naleving 1
Bijkomende eis
Beademingstoestellen worden minstens om de zes maanden,
monitoren, defibrillatoren, pompen en EKG toestel worden
minstens jaarlijks nagekeken op correcte (kalibratie) en veilige
werking (onderhoudsattest). Het toestel voor het bepalen van
bloedgaswaarden wordt dagelijks gekalibreerd en minstens
jaarlijks onderhouden.
De richtlijnen van de producent worden hierbij gevolgd.
De data zijn op functieniveau aanwezig.




Eisnummer:5.3.11.1
Naleving ?
Bijkomende eis
De functie beschikt over een reglement van interne orde (RIO)
waarin volgende afspraken en procedures staan beschreven:
opname en ontslagcriteria - in -en exclusiecriteria - beleid rond
speciale patiëntengroepen (vb beleid mbt pediatrische patienten)
- procedure indien de functie IZ geen patiënten meer kan
opnemen).






Eisnummer:5.3.11.2 t/m 4
Naleving ?
Normatieve eis
Er is een systematische registratie van
*kwaliteitsparameters (decreet)
* ziekenhuisinfecties
* doorligwonden
* fouten en ongevallen
* verpleegduur, MVG
De cijfers van de systematische registratie worden
* centraal opgevolgd
* teruggekoppeld naar de hoofdverpleegkundige en
medisch diensthoofd
* opgevolgd op functieniveau
De cijfers worden gebruikt om het beleid van de afdeling bij te
sturen (analyse, bespreking, verbeteracties) en aangewend in de
beleidscyclus








Eisnummer:5.3.11.5
Naleving ?
Bijkomende eis
Jaarverslagen en beleidsplannen zijn multidisciplinair opgemaakt
Eisnummer:5.3.11.7
Naleving ?
Bijkomende eis
Er zijn zorgbundels voor specifieke doelgroepen in gebruik.








Eisnummer:6.3.5.3
Naleving 1
Bijkomende eis
Het is steeds duidelijk welke verpleegkundige de coördinatie
opneemt voor de verpleegkundige zorg van de patiënt. Het is
steeds duidelijk welke verpleegkundige/zorgkundige
verantwoordelijk is voor welke akten uitgevoerd bij de patiënt.
Dit laatste is terug te vinden op basis van registratie in het
verpleegkundig dossier.
Eisnummer:6.3.5.6
Naleving 1
Bijkomende eis
Het resultaat van een consult of multidisciplinair overleg dient
beschikbaar te zijn in het patiëntendossier, met vermelding van
de betrokken zorgverstrekkers.











Eisnummer:6.3.5.4
Naleving ?
Bijkomende eis
Elke patiënt heeft een DNR code in het dossier. Er wordt ook een
code gebruikt in geval van 'geen therapierestrictie'.
Eisnummer:6.3.5.5
Naleving ?
Bijkomende eis
De DNR code is getekend/ gevalideerd door de arts:
* er is een melding "besproken in team"
* er is een melding " besproken met patiënt-familie"
* er is een bondige weergave van de inhoud van het gesprek
Uitzondering: De code gebruikt in geval van 'geen
therapierestrictie' moet niet besproken worden.








Eisnummer:9.3.6.1
Naleving 1
Bijkomende eis
Het pijn- en sedatieprotocol is opgesteld, gekend en wordt
toegepast door de medewerkers.
Eisnummer:9.3.6.2
Naleving ?
Bijkomende eis
De meetmethode is aangepast aan de mogelijkheden van de
patiënt (kinderen, ouderen, niet communicatieve patiënten).








Eisnummer:10.3.8.8
Naleving ?
Normatieve eis
Patiënten met een infectierisico kunnen correct behandeld
worden binnen de dienst zonder risico voor andere aanwezige
patiënten. Hiervoor zijn procedures uitgeschreven.
Eisnummer:10.3.8.10
Naleving ?
Bijkomende eis
Voor alle apparatuur in contact met de patiënt is, in overleg met
de dienst ziekenhuishygiëne, een programma van reiniging en
zo nodig desinfectie opgesteld.




Eisnummer:11.3.7.5
Naleving ?
Bijkomende eis
Voor patiënten die hun identiteit niet kunnen bevestigen bestaat
een sluitende identificatieprocedure.












Eisnummer:15.2.12.1
Naleving 1
Bijkomende eis
Bij elk kind mag er steeds een ouder / vertrouwenspersoon voor het kind
aanwezig zijn (ook bij onderzoeken en reanimatie). Hiervan mag enkel
afgeweken worden op basis van medische tegenindicatie en deze moet
genoteerd zijn in het dossier.
Eisnummer:15.2.12.3
Naleving ?
Bijkomende eis
Er zijn richtlijnen uitgeschreven voor de opvang van pediatrische patiënten op IZ
Eisnummer:15.2.12.4
Naleving 1
Bijkomende eis
Er moet een pediater betrokken zijn bij de behandeling van een kind op IZ. Deze
betrokkenheid moet gedocumenteerd staan in het patiënten dossier








Eisnummer:17.1.9.31
Naleving 1
Bijkomende eis
Er wordt een medische en verpleegkundige nota (evt.
elektronisch) opgesteld bij transfer van een patiënt van of naar
de intensieve zorgen. Volgende elementen dienen minimum in
de handover genoteerd te staan: ID pat, diagnose en
behandeling, verpleegkundige zorgen.
Eisnummer:17.1.9.5
Naleving ?
Bijkomende eis
De functie beschikt over een informatiebrochure voor
familie/patiënten. Hierin dienen minimaal volgende elementen te
worden opgenomen: Bezoekuren en -voorwaarden,
zorgverstrekkers, contactgegevens, werking van de dienst.








Eisnummer:18.1.10.1
Naleving 1
Bijkomende eis
De toekenning en vermelding van de DNR code dient te voldoen
aan een protocol opgemaakt binnen het ziekenhuis en bevat
ministens de elementen van eis 6.3.5.5
Eisnummer:18.1.10.2
Naleving ?
Bijkomende eis
Een geschreven DNR protocol dient aanwezig te zijn binnen de
functie en door iedere zorgverlener consulteerbaar te zijn.


Intentie creëren kader naar kwaliteit en efficiëntie
Betrokkenheid van beroepsverenigingen
Accent op zorgkwaliteit
Pogen haalbare en realistische eisen te weerhouden
Bewaken van de specificiteit en relevantie voor de intensieve
zorgen
Input andere partijen…








In dialoog andere beroepsverenigingen (VPK)
In dialoog met zorginspectie
Andere betrokkenen... (ziekenhuiskoepels, …)
Overlap met accreditatie projecten

Kritische noot
◦
◦
◦
◦
◦
Het eisenkader is nog niet definitief.
Eisen met financiële repercussies voor ZH
Wetgeving is niet altijd meer up to date en aangepast
Kwaliteit is niet altijd meetbaar
Beperkingen van het eisenkader
 lijst in 1 dag kunnen checken
 Aantal kwaliteitsaspecten worden niet geëvalueerd
◦ Eisenkader impact op reële zorgkwaliteit?

similar documents