Presentation - IP Conference 2014

Report
BİLİŞİM VADİSİ PROJESİ MODELİ
IP MNG @ UNIVERSITIES
14-15 NIASAN 2011
TechnoBee, Prof. Dr. Attila Dikbaş
BV ANA İLKELER
'Bilişim ve İletişim Teknolojileri'nin sağlık, enerji, eğitim, ulaşım, savunma gibi
stratejik sektörlerimizi besleyici rolünü vurgulayan,
 akademik, özel, kamu ve sivil toplum sektörleri arasında tümleştirici gücünü
değerlendiren,
 yerleşke sınırlarını aşan,
 dağıtık, esnek, devinimli ve çevik bir yapı kuran,
 mevcut kaynaklarımızı, değerlerimizi, yatırımlarımızı ilişkilendireren,
 boşlukları doldurarak, bu ilişkilerden yeni değerler yaratan,
 farklı fakat birbirlerini besleyen ve tamamlayan sektörleri tümleştireren,
 gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki beyin gücümüzü ve girişim
sermayemizi bünyesine çekerek küresel rekabete giden yolu açan,
 teknoloji politikalarımıza yol gösteren,
 Zamanı yakalayan… ve, zamanı aşan!
bir proje çalışması hedeflenmiştir…

BV TANIM
Bilişim Vadisi Projesi, Türkiye’nin Dünya ülkeleri ile her alanda rekabet
edebilirliğini maksimum hale getirmek için gereksinim duyduğu tüm
sektörlere yönelik inovasyon ve girişimciliği tetikleyecek bir ekosistem
yaratmak amacıyla, BİT sektörünün, Üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarının, ilgili
özel şirketler ile devlet kurumlarının ve bu amaca katkısı olabilecek tüm
kurum ve kuruluşların toplamından oluşacak; ne organize sanayi bölgesi, ne
teknopark ne de bir Ar-Ge merkezi olan, bunların tümünün toplamından
daha da fazlası olan farklı bir yapılanma modelidir.
Bilişim Vadisi, BIT odaklı iş ve Ar-Ge faaliyetlerinin beraber çalışmasını
sağlayarak cazibe bölgeleri yaratacak, bu amaçla Türkiye’nin potansiyel
bölgeleri ile başlayarak dağıtık bir sistem mimarisi ile gelişecek ve küresel
ölçekte markalaşacak uzun vadeli, teknolojiye dayalı ulusal kalkınma
projesidir.
BV VİZYON/UZGÖRÜ
Önümüzdeki yıllarda da, dünyadaki değişimi, Ar- Ge’ye dayalı inovasyon ve
teknolojinin tetikleyeceği bir gerçektir. O nedenle küresel ölçekte bu
değerleri artırmak için kurulan tüm yapılanmalar bu iki terimin ekseni
etrafında gelişmekte ve misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini buna göre
belirlemektedirler.
Ulusal inovasyonu arttırmak temel amaç doğrultusunda Bilişim Vadisi
Vizyonu/Uzgörüsü; Türkiye’nin Küresel İnovasyon sıralamasında ilk 5 ülke
arasında yer almasını sağlamaktır.
BV MİSYON/ÖZGÖREV
Türkiye’nin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) odaklı olarak, ileri
teknoloji alanında küresel rekabet avantajını artıracak;
inovasyon yeteneğini geliştirerek ekonomik büyümesini
sürdürülebilir kılacak; ülkeyi küresel inovasyon ekonomisi içinde
öncü bir konuma taşıyacak; uluslararası inovasyon ağlarıyla
bütünleşmeyi sağlayacak; örnek bir inovasyon, üretim ve dış
ticaret ortamı yaratarak küresel ölçekte tanılrlığını sağlayacak
ve örnek alınan bir model yaratmaktır.
BV AMAÇLAR

Özel sektör ve Kamu katılımı ile yönetsel esnekliğe sahip, dinamik
ve profesyonel ekipler kullanabilecek ve Tohum Proje’den Ağaç
Firma’ya kadar olan yaşam döngüsünü en iyi şekilde yürütecek
yönetim modelini hayata geçirmek,

İnovasyon Bölgeleri yaratarak, Türkiye İnovasyon Ağı’nı kurmak ve,

Kurulan İnovasyon ağını Küresel İnovasyon Ağı’na bağlamak,

Katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık
içinde kuracağı ağ yapılarını da yaratmak ve küresel ağ ile
ilişkilendirmek,

Küresel oyuncuları ve doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmek,
BV AMAÇLAR

Üretilen katma değer için dış ticaret odaklı olarak değerlendirilmesini
sağlayacak küresel ölçekte iş, operasyon ve pazarlama mekanizmalarını
yaratmak,

Risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka
sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçları
kurulacak Bilişim Vadisi bölgelerine/öbeklerine entegre etmek,

Güçlü bir üniversite – sanayi işbirliği ara yüzü oluşturarak Bilişim Vadisi
kurulan bölgelerde yenilikçi ve girişimci ruha sahip yeni iş yapış
modellerini geliştirmek,

KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyonunu kolaylaştıracak, kümelenme
stratejilerini içeren sistemleri modellemek ve hayata geçirmek,
BV AMAÇLAR

Bilişim Vadisi’nin tüm kurumsal yapısını, danışmanlık, iletişim ve
pazarlama sistemleriyle desteklemek ve teknoloji ihracatına
odaklanmasını sağlamak ve teknoloji üretim ve ihracatını kolaylaştırıcı
teşvik mekanizmalarını yaratmak,

Bilişim Vadisi’nin küreselçekim odağı oluşturacak faaliyetlerini
başlatacak ve bünyesinde sürdürebilir kılacak özel bir hukuksal yapıya ve
statüye sahip olmak.
BV HEDEFLER
Bilişim Vadisi Projesi Fizibilite Raporu kapsamında tanımlanan
hedefler için örnek bölge olarak Kocaeli ili alınmıştır. Bu Bölgenin
örnek bölge olarak seçimesine ilişkin çalışmalar Yönetici Özeti
Raporu’nun devamında (ilgili bölüm özetlerinde) verilecektir. Kocaeli
Bölgesi’ne yönelik yapılan çalışmalar ve Fizibilite Raporu kapsamında
önerdiğimiz modellerin temelini teşkil eden odak/öbek kavramıele
alınarak Bilişim Vadisi için belli“Hedefler” oluşturulmuştur. Önerilen
Bilişim Vadisi Yapılanma Modeli’nin Kocaeli Bölgesi’nde yaratacaği
Eko-Sistem sayesinde, Paydaş Analizi çıktıları kapsamında anlatılan
mevcut potansiyeli birleştirici, boşlukları doldurucu ve inonovasyon
ve teknoloji üretimini destekleyen faaliyet bazlı teşvik sistemi ile
Kocaeli Bölgesi’nin Tablo ’da verilen ortalama hedeflere ulaşacağı
düşünülmektedir.
BV HEDEFLER

Bilişim Vadisi Başlangıç Aşaması Hedefleri - Kısa Vadeli Hedefler

Bilişim vadisi Projesi’nin “Kısa Vade” hedefleri “Başlangıç Aşaması” olarak isimlendirilmiştir.
Bilişim Vadisi’nin kurulma aşaması ve kurulduktan sonraki ilk 3 yıl bu aşamanın süresini
oluşturur.

Bilişim Vadisi’nin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması (İletişim
Statejisi Raporu’nda detaylandırılmıştır)

Kurumsal Yapının tüm bileşenleri ile kurulması ve faaliyete geçmesi

Bilişim Vadisi/Inovasyon yasasının hazırlanarak yürürlüğe girmesi

Ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıların yapılması (yabancı yatırımcı, BİT şirketleri, diğer
teknoloji şirketleri, start-up’lar, fikir sahipleri, öğrenciler)

Yeni Bilişim Vadisi Bölgelerine yönelik
hazırlanması,

Fiziksel Alt Yapı Raporu’nda verilen Kocaeli Bölgesi’ne yönelik 1. Aşama yapılanmanın
tamamlanması.

Kocaeli BV Öbeği’nin küresel ölçekte tanınması ve Bölgeye/Öbeğe ilginin başlaması,

Başlangıç aşaması için, İç ve Dış İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Sistemi (İDDS)
Raporlarının yayınlanması.
taleplerin gelmesi ve Fizibilite Raporlarının
BV HEDEFLER

Bilişim Vadisi’nin Gelişim Aşaması Hedefleri - Orta Vadeli Hedefler

Bilişim Vadisi’nin 3. yılını doldurmasından sonra 7 yıllık süre Gelişim Aşaması / Orta Vade
olarak tanımlanabilir.Bu doğrultuda ilk 10 yılda BV sayısal hedeflerine ilave olarak aşağıda
sıralanan hedeflere ulaşılması planlanmıştır;

İletişim Stratejisi’ne bağlı olarak Bölgenin Küresel Ölçekte tanınması,

Yeni Bilişim Vadisi Bölgelerinin kurulmaya başlanması,

Teknoloji ve Risk sermayesi Kuruluşlarının Bölgeye daha yoğun ilgi göstermesi,

Teknolojiye dayalı Üretiminin Bölgelerde başlamış olması,

Özellikle Ağaç Firmaların daha geniş üretim alanları talep ediyor olması,

Bölgedeki ve Bölge’ye yakın Teknoparklarla yapılan işbirlikleri ile BV Firması sayısının artması,

Bölgede Politika Önlemleri Raporu’nda verilen Politika’ların uygulanması sayesindeBİT
sektörüne eğitimli ara elemanlarınçoğalması ve eğitimli genç nüfusun yoğunlaşması,

Fiziksel Alt Yapı Raporu’nda verilen Kocaeli Bölgesi’ne yönelik 2. Aşama yapılanmasının
tamamlanması,

Küresel İnovasyon Raporları’nda Türkiye sıralamasının yükselmesi.
BV HEDEFLER

Bilişim Vadisi’nin Olgunlaşma Aşaması Hedefleri - Uzun Vadeli Hedefler

Bilişim Vadisi’nin 10. yılını doldurmasından sonraki 10 yıllık süre yani 20. yılı uzun vade olarak
tanımlanabilir. Bu doğrultuda, Bu doğrultuda ilk 20 yılda BV sayısal hedeflerine ilave olarak aşağıdaki
çalışmaların bu aşamada başlaması/bitmesi planlanmıştır;

İletişim Stratejisi’ne bağlı olarak Bilişim Vadisi Vizyonu’nun gerçekleşmesi ve Türkiye’nin İnovasyon Ülkesi
olarak Küresel Ölçekte tanınması ve “Başarılı Model” olarak literatürde referans olarak gösterilmesi,

Yeni Bilişim Vadisi Bölgelerinin kurulmasıyla Türkiye’de Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu’nun
felsefesini/ruhunu oluşturan Türkiye İnovasyon Ağı’nın oluşması ve bu ağın Küresel inovasyon Ağı ile
bütünleşmesinin/entegrasonunun sağlanması,

Bilişim Vadisi Bölgeleri’yle işbirliğine dayanan ve farklı Teknolojilerin Kümelenerek oluşturduğu odak-öbek
modeli sayesinde yeni çalışma alanları gelişmesi, Türkiye’de işsizlik rakamlarının azalması ve eğitim
oranının artması,

Teknoloji ihracatının artması ile teknolojiye dayalı ekonomik büyümenin başarılması,

Teknoloji ve Risk sermayesi Kuruluşlarının Türkiye’ye yoğun ilgi göstermesi,

Ağaç Firmaların ve Aşı Fidanı firmalarının artması ile ileri teknoloji alanlarında üretimlerin başlaması,

BV Firması akreditasyonunun küresel ölçekte tanınması,

Fiziksel Alt Yapı Raporu’nda verilenKocaeli Bölgesi’ne yönelik 3. Aşama yapılanmasının tamamlanması,

Küresel İnovasyon Raporları’nda Türkiye sıralamasının ilk 5’e girmesi.
BV HEDEFLER


Bilişim Vadisi Sayısal Hedefler
Bilişim Vadisi Fizibilitesi Projesi kapsamında yapılan çalismalar, Türkiye’de
faaliyete geçmiş Teknopark Raporları, incelenen Dünya örnekleri ve Proje
süresince Projenin İzleme ve Kontrol üyeleri ile yapılan toplantılar
sonucunda Bilişim Vadisi Sayısal Hedefler Tablosu oluşturulmuştur.
Hedefler, bu model kapsamında anlatılacak ilk Bölge – Kocaeli Bilişim
Vadisi kapsamında verilmiştir. Hedefler oluşturulurken, Bölgenin
kurulumundan itibaren 1-3 (3. yıl sonuna kadar) yıllar arası Başlangıç
Aşaması, 4-7 yıllar arası Gelişim Aşaması, 8-20 yıllar arası (20.yıl sonu)
Olgunlaşma Aşaması olarak değerlendirilmiştir. Hedeflerde, Kötümser,
Ortalama ve İyimser durumlara ilişkin tahmini rakamlarda aralık değerleri
kullanılmıştır
BV HEDEFLER

Bu hedefler incelenirken ve kıyaslama yapılırken aşağıda verilen
Türkiye’deki tüm Teknoparkların üretmiş oldukları çıktılar yardımcı
olacaktır.

Firma sayısı 1.381

İstihdam edilen personel sayısı 12.091 (9.838 Ar-Ge, 2.253 Destek
Personeli)

Biten Proje Sayısı 6.350

Üzerinde çalışılan proje sayısı 3.698

İhracat 540 milyon USD

Yabancı firma sayısı 53, (bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 450 milyon
USD

Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 301’dir.
BV SAYISAL HEDEFLER
H E D E F L E R (*)
BAŞLANGIÇ AŞAMASI (1-3 yıl) (**)
GELİŞİM AŞAMASI (4-10 yıl) (**)
OLGUNLAŞMA AŞAMASI (11-20 yıl) (**)
K
O
İ
K
O
İ
K
O
İ
1-3
4-6
7 - 10
5 -10
11 - 20
21-25
11 - 20
21 - 30
31 - 50
50 - 100
101 -200
201 - 400
150 - 400
401 - 750
751 - 1.000
750 - 4.000
4.001 - 5.000
5.001 -7.500
5-7
8 - 10
11 - 15
15 - 50
51 - 100
101 - 150
50 - 150
151 - 300
301 - 500
1-2
3-5
6-8
8 - 25
26 - 50
51 - 100
25 - 75
76 - 150
151 - 300
Üretim yapan firma sayısı (Ağaç Firma)
2-5
6 -10
11 - 15
10 - 20
21 - 35
36 - 50
20 - 50
51 - 70
71 - 100
Bölge dışından BV Bölgesi teşviklerini
kullanan BİT/AR-GE firma sayısı
Bölgeye yerleşen toplam BİT/Ar-Ge
firma sayısı
Bölgeye yerleşen yabancı BİT firma
sayısı
Bölgede yerleşen yabancı Türk ortaklığı
firma sayısı
Bölgede yatırım yapan iş meleği
kuruluşu sayısı
Bölgede yatırım yapan risk sermayesi
kuruluşu sayısı
Bölgede yurt dışı kuruluşlarla ortak
yapılan Ar-Ge Projesi Sayısı
Bölgede devam eden toplam Ar-Ge
projesi sayısı
Bölgede başlayıp bitirilen toplam Ar-Ge
projesi sayısı
50 - 100
101 - 125
126 - 150
150 - 200
201 - 400
401 - 500
200 - 250
251 - 500
501 - 1.000
20-50
51-75
76-100
50 - 100
101 - 250
251 - 300
100 - 150
151 - 200
201 - 300
2-5
6-10
11 - 20
5 - 10
11 - 20
21 - 50
10 - 20
21 - 50
51 - 75
5 - 20
21-50
51 - 75
20 - 50
51 - 100
101 - 150
100 -150
151 - 250
251 - 500
2-5
6-10
11 - 20
10 - 20
21 - 50
51 - 100
20 - 50
51 - 150
151 - 250
1-3
4-7
8 -10
5 - 10
11 - 15
16 - 25
10 - 20
21 - 30
31 - 50
10 - 25
26 - 50
51 - 75
20 - 50
51 - 100
101 - 250
100 - 150
151 - 250
251 - 500
100 - 150
151 - 200
201 - 250
100 - 250
251 - 500
501 - 1.000
500 -1.000
1-5
6-10
11 - 20
10 - 50
51 - 200
201 - 500
250 - 750
Bölgede Toplam Kuluçka/Firma Çiftliği
Fiması Sayısı
Kuluçkalardaki proje fikri/girişimci
sayısı (Tohum)
Kuluçkalardaki başlangıç firma sayısı
(Filiz Firma)
Kuluçkalardan ayrılan ve yeni kurulan
firma sayısı (Fidan Firma)
1.001 - 2.500 2.501 - 5.000
751 -1.500
1.501 - 2.000
BV SAYISAL HEDEFLER
H E D E F L E R (*)
Bölgede tamamlanan toplam Ar-Ge
projesi sayısı
Bölgede istihdam edilen Ar-Ge
personeli sayısı
Bölgede istihdam edilen toplam
personel sayısı
Bölgede kurulan BİT Ar-Ge Merkezi
sayısı
Bölgede paydaşlarıyla ortaklaşa
yürütülen Ar-Ge iş birliği sayısı
Bölgede üretilen toplam patent sayısı
Bölgede yapılan toplam ihracat tutarı
(milyon USD) (***)
Bölgeye oluşan Yabancı Sermaye Tutarı
(milyon USD)
Bölgede yürütülen toplam teknogirişim projesi sayısı
Bölgede yürütülen BAP projeleri
(Üniversitelerin Ar-Ge Fonu) girişimci
Bölgede toplam akademisyen girişimci
sayısı
Bölgede yürütülen toplam Avrupa
Birliği Projesi sayısı (ortak veya
Bölgede yurt dışı araştırma fonu ile
yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısı
Bölgede oluşan toplam (Aşı Fidanı
Firması) / (spin-off)
BAŞLANGIÇ AŞAMASI (1-3 yıl) (**)
GELİŞİM AŞAMASI (4-10 yıl) (**)
OLGUNLAŞMA AŞAMASI (11-20 yıl) (**)
K
O
İ
K
O
İ
K
O
İ
5 - 20
21-50
51-75
50 - 100
101 - 250
251 - 500
251 - 500
501 - 1.000
1.001 - 1.500
500 - 750
751-1.000
1.001 - 1.500 1.500 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 - 5.000 5.000 - 10.000 10.001-15.000 15.001 - 25.000
1.500 - 2.500 2.501 - 3.000 3.001 - 5.000 2.500 - 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 25000 15.000 - 25.00025.001 - 50.00050.001 - 100.000
2- 5
5-7
7 - 10
10 - 20
21 - 35
36 - 50
20 - 30
31 - 70
71 -100
10 - 25
26 - 50
51 - 75
76 -100
101 - 150
151 - 250
151 - 200
201 - 500
501 - 1.000
2- 5
5 - 25
25 - 50
20 - 75
76 - 150
150 - 250
250 - 500
500 - 750
751 - 1000
10 - 20
21 - 50
51 - 100
100 - 500
501 -1.500
50 - 100
101 - 150
151 -250
150 - 300
301 - 500
501 - 750
750 - 1.500
2-5
6 - 10
11 - 25
20 -50
51 - 100
101 - 250
150 - 200
201 - 300
301 - 500
2-5
6 - 20
21 - 50
30 - 50
51 - 100
101 -250
150 - 200
201 - 500
501 - 1.000
10 - 25
25 - 50
50 -100
75 - 100
101 - 150
151 - 250
100 - 250
251 - 750
751 - 1.500
5 - 10
11 - 25
25 - 75
20 -50
51 - 75
76 - 100
50 - 75
76 - 150
151 - 250
2-5
5 - 10
11 - 30
10 - 20
21 - 50
51 - 100
100 - 200
201 - 500
501 - 800
0-1
1 -3
4-6
6 - 10
11 - 25
26 - 50
25 -50
51 -75
76 - 150
1.501 - 2.500 2.500 - 5.000 5.001 - 7.500 7.501 - 15.000
1.501 - 2.500 2.501 - 5.000
BV SAYISAL HEDEFLER
H E D E F L E R (*)
Bölgede yerleşen yerli ve yabancı
Teknoloji Aktarım Ofisi sayısı
Bölgede toplam Teknoloji Aktarım
sayısı
Bölgede kurulan Üniversite/Ar-Ge
iletişim ofisi sayısı
Bölgede yürütülen ve açılan eğitim
programları, düzenlenen kongre,
konferans sayıları toplamı
(*)
BAŞLANGIÇ AŞAMASI (1-3 yıl) (**)
OLGUNLAŞMA AŞAMASI (11-20 yıl) (**)
K
O
İ
K
O
İ
K
O
İ
1-3
4-5
6 -10
3-5
6 -10
11 - 20
10 - 15
16 - 20
21 - 30
1 -3
4 - 10
11 - 20
15 - 30
31 - 50
51 - 100
100 - 250
251 - 500
501 - 1.000
1-3
3-5
6 - 10
5 - 10
11 - 20
21 - 30
20 - 30
31 - 50
51 - 75
3-5
6 - 10
11 - 20
10 - 20
21 - 50
51 - 100
50 - 100
101 - 200
201 -300
Sadece önerilen ilk bölge (Kacaeli Bilişim Vadisi) için belirlenmiştir.
(**) Hedef tahminler aşamaların son yılı düşünülerek yapılmıştır.
(***) Fiziksel altyapı raporunda üretim için ayrılan alanlar baz alınarak tahmin yapılmıştır.
K: Kötümser, O: Orta, İ: İyimser
GELİŞİM AŞAMASI (4-10 yıl) (**)
Benzer Yapılanmaların Karşılaştırılması

Bilişim Vadisi Projesi Fizibilite Raporu kapsamında çok sayıda benzeri örnek değişik
kriterlere göre incelenmiş ve karşılaştırmalı matris hazırlanmıştır.
Kriterler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bölgelerin Özellikleri
a.
Kentsel Hizmetlerle İlişkileri
b.
Sosyal ve Ekonomik Donatıları
c.
Teknik nitelikleri
d.
Ekonomik nitelikleri
e.
Hukuki nitelikleri
Yönetim Birimleri ve kurumsal statüsü
Güçlü ve zayıf yanları
Büyüklükleri
Gelişme hızları
Yerli ve yabancı firma oranları
Yatırımcılara sağladıkları olanaklar
Diasporalarını çekmede kullandıkları mekanizmalar ve teşvikler
Kullanılan izleme ve değerlendirme sistemleri
Kurulum ve aşamalı gelişmelerine ilişkin:
a.
Zaman planı
b.
Kamu, özel sektör ve yönetim birimi arasında rollerin nasıl paylaşıldığı
c.
Finansmanın nasıl karşılandığı.
Benzer Yapılanmaların Karşılaştırılması

Bölgeye yerleşen şirketler, bünyelerinde barındırdıkları farklı Ar-Ge ve
üretim alanlarını kuruluş içindeki faaliyetlerine entegre edebilmek
istemektedir. Bu durum, kuruluşların arazi kullanımı açısından genişleme
kapasitesine sahip olmasını gerektirmekte ve sorun yaratmaktadır. Ama
dağıtık yapısı ve bağlayıcı hukuksal statüsüyle Bilişim Vadisi Fizibilite
Raporu’nda da önerilen “Odak/Öbek” modeli bu bakımdan önemli bir
avantaj sunmakta; yerleşimci firmalara farklı üretim ve Ar-Ge alanlarını
farklı öbeklerin sunduğu olanaklardan tam olarak yararlanabilecek
şekilde ona bağlayabilme kolaylığı sağlayabilmektedir.
Benzer Yapılanmaların Karşılaştırılması

Dünyada benzer teknopark ve bilim parkları modellerine baktığımızda ise
(Bölüm 1), BİT’in bir platform oluşturduğunu ve tüm teknolojiler için
arakesitler yarattığını görmekteyiz. Rapor kapsamında verilen ABD-Silikon
Vadisi, Kore, Çin, İsrail örnekleri, özellikle bölgesel ve küresel ağ yapısının
ve birbirleriyle bağlantılı bölgelerin önemini göstermektedir. Dünyada
öğrenilen derslere ve başarılı örneklere baktığımızda, başlangıç firmaların
(-filiz firmaların) doğabileceği ve gelişebileceği kuluçkaların (- firma
çiftliklerin) bu yapılarda en önemli rolü üstlendiğini görmekteyiz.

Teşviklerin ve risk sermayesinin merkezine yerleştirilen ve farklı
örneklerde inovasyon merkezi, kuluçka merkezi gibi isimlerle adlandırılan
bu yapılar, bölgelerdeki gelişimin can damarı haline gelmiştir.
Benzer Yapılanmaların Karşılaştırılması










Dünyadaki benzer örneklere baktığımızda geliştirilen bölgelerin aşağıda
sıralanan paydaşları buluşturduğu ve işbirliğine dayalı yeni iş modelleri
geliştirdiği görülmektedir;
Yatırımcılar (İş Meleği, Risk Sermayesi, Firma Çiftliği/Kuluçka Kuruluşları) ,
Girişimciler (Birey, Firma)
Üniversite ve Araştırma Kuruluşları
Özel ve Kamu Mükemmeliyet Merkezleri
Endüstri/Üretim Firmaları,
Hizmet Sağlayıcılar (Hukuk başta olmak üzere, Patent, Proje Yönetimi, Mali
Müşavirlik vb)
Teknoloji Aktarım Ofisleri,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Finans Kuruluşları.
Türk BİT Sektörünün Mevcut Durumu, Gelişme
Eğilimleri ve Beklenti Analizi

Türkiye’de BİT sektörünün mevcut durumu ve gelişmesi için gözlenen
eğilimler incelenirken, bu alandaki ulusal politikaların durumuna,
stratejik adımların temposuna, sektörün iç dinamiklerine ve diğer
sektörlerle arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Çünkü ulusal BİT sektörü,
ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde BİT ve ekonominin geri kalanı
arasındaki doğal ve sağlıklı ilişkinin dinamizmi ile gelişmediği için güçlü
politikalarla desteklenmek zorunda olduğu vurgulanmıştır.

Raporda, BİT STK’ları başta olmak üzere sektör örgütlenmeleri ve
firmalarının bu alanlardaki tespit ve önerilerine de değinilmiştir.
Türk BİT Sektörünün Mevcut Durumu, Gelişme
Eğilimleri ve Beklenti Analizi

Ulusal BİT Politikaları kapsamında da çarpıcı sonuçlar veren bölüm, aşağıda
özetlenen mesajları taşımaktadır;

Ulusal BİT politikası, aynı zamanda “ulusal kalkınma politikası” anlamını da
taşımaktadır; çünkü bu politikanın eksenini “bilgi ekonomisine geçiş ve bilgi
toplumuna dönüşüm” hedefleri oluşturmaktadır. Türkiye’de bu politikanın
oluşturulmasından yönetişim düzeni içinde uygulanmasına geçen süreç, siyasi
irade ile birlikte yürüyen bir ulusal seferberlik olarak tasarlanmalıdır.

Türkiye’nin ulusal bilgi faktörleri – bilim, teknoloji, inovasyon, kalite ve
beceriler - performansının iyileştirilmesi, gerek toplam faktör verimliliğinin
artırılması, gerekse sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik büyüme hedefinin
gerçekleştirilmesi bakımından hayati önem taşımaktadır. Kalkınma
politikalarımızı hızla bilgi ekonomisinin paradigmalarına uyarlamak
zorundayız.
BİT sektörüne ilişkin küresel durum,
gelişme eğilimleri ve beklenti analizi
Bilişim Vadisi’nin merkezinin öncelikli olarak İstanbul olması, ikinci derecede
de Marmara Bölgesi içinde yer alması yurtdışı kurumlarına daha cazip
gelmektedir.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlar Türkiye’de kurulacak bir Bilişim
Vadisi’nde öncelikli olarak Ar-Ge yatırımı yapmayı, ikinci öncelikte de hizmet
yatırımı yapmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, Ar-Ge yatırımlarına
yönelik yabancı kurumları cazip hale getirecek teşvik ve desteklerin
tasarlanması ve uygulanması yabancı yatırımcıyı çekmekte faydalı olacaktır.
Bilişim Vadisi’nin uluslar arası standartlarda ve deneyimlerle yönetilmesi
öncelik ve önem taşımaktadır. Yabancı kurumlar ancak böyle bir ortamda
rahat edecekler, aradıklarını bulabilecekler ve yatırım yapma gayretlerini
artıracaklardır.
BİT sektörüne ilişkin küresel durum,
gelişme eğilimleri ve beklenti analizi
Satın alma ve personel eğitimi maliyetleri ile vergilendirme konusu yabancı
yatırımcının en çok önem verdiği finansal kriterdir. Bu nedenle, bu alanlarda
yapılacak teşvik ve destek çalışmaları ile başvuru ve uygulama prosedürleri
kolay uygulanabilir olmalıdır. Fiyatlar için özel uygulamalar yapılmalıdır.
Bilişim Vadisi’nde yatırım yapacak olan yabancı bir kurum için en önemli
kriterlerden bir tanesi de insan kaynağıdır. Bu doğrultuda, kendine uygun,
yetkinlikleri olan elemanlar bulabilmeyi ve eğitim faaliyetlerini de
gerçekleştirebilmeyi istemektedir. Bunun için, hedeflenen yatırım alanlarında
önceden bu türde elemanların yetiştirilmesi, üniversite ve özel sektörle bu
alanda işbirlikleri ve ortak çalışmaları yapılması gereklidir. Yapılmadığı
takdirde, yabancı yatırımcı insan kaynağı bulmada çok zorlanacak ve yatırım
maliyetleri de artacağından, yatırımdan vazgeçme olasılığı da artmış olacaktır.
BİT sektörüne ilişkin küresel durum,
gelişme eğilimleri ve beklenti analizi
Yabancı yatırımcının bölgede yer alması için en önemli 2 kriter çevresel uygun
koşullar ve eğitim olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, bölgenin gelişmişlik düzeyi
ve uygar ve modern olanaklara yakınlığı oldukça önem taşımaktadır.
Yabancı yatırımcı sanayiye, kümelere, kamuya ve üniversitelere yakınlığı
önemsemekle birlikte, daha fazla Ar-Ge işbirliği yapabileceği araştırma merkezleri
ve enstitülerine yakın olmayı öncelikli olarak tercih etmektedir. Bu nedenle, ya
bölgede bu türden kurumların bulunması ya da araştırma merkezlerinin bölgede
daha fazla kurulmasının teşvik edilmesi bir avantaj oluşturacaktır.
Yabancı yatırımcı için ulaşım çok önemlidir. Özellikle, gelişmiş ülkelerde çok kolay
olan ulaşım olanaklarının Bilişim Vadisi kapsamında da hem bölgede hem de
bölgeye ulaşmada sağlanması ya da ulaşımı kolay olan bölgelere BV’nin kurulması
sağlanmalıdır. İkincil olarak da, eğitim ve işbirliği konusunda gelişmiş ve alışkın
olan yabancı yatırımcının bu konuda zorluk çekmemesi ve kendi ülkesindeymiş
gibi ya da daha iyi olanaklarla bu hizmetlerin sağlanması gereklidir.
Bilişim Vadisi’nin Kurulacağı Bölgenin Seçimi

Bölüm 4’de seçim kriterleri doğrultusunda belirlenen illerin karşılaştırmalı
olarak analiz edildiği matris ve değerlendirme sonuçları verilmiştir.

Ayrıntıları ilgili çıktı ve bölüm içindeki alt kırılımlarda verildiği gibi seçim
kriterleri doğrultusunda Türkiye’deki bölgelerin karşılaştırmalı olarak
analiz edildiği bir matris hazırlanmış, kriterler önemine göre
ağırlıklandırılarak her bir bölgenin kriterleri hangi düzeyde sağladığı
değerlendirilmiştir.

Bu çalışmayla birlikte, incelemesi yapılan illerin mevcut ve ileriye yönelik
görünen problemleri, sahip oldukları güçlü ve zayıf yanlar ile tehdit ve
fırsatları da (GZFT) araştırılmıştır. Seçilen 10 il için seçim kriterleri bazında
toplanan veriler, uzman görüşleri ile yapılan puanlama ve GZFT
analizlerinin sonuçları ve iller bazında toplanan bilgiler derlenerek bir
değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan
toplam puanlar ile illerin/bölgelerin sıralaması aşağıdaki gibi oluşmuştur;
Bilişim Vadisi’nin Kurulacağı Bölgenin Seçimi










1- İstanbul
2- Ankara
3- İzmir
4- Kocaeli
5- Bursa-Yalova
6- Eskişehir
7- Antalya
8- Konya
9- Gaziantep
10- Trabzon.
Paydaş Analizi Raporu
Paydaş Analizi Raporu
Kurumsal Yapılanma Modeli
Bölüm kapsamında önerilen kurumsal yapılanma modellerinde, Bilişim
Vadisi’nin Türkiye’nin tek bir bölgesinde değil daha sonra çoklanarak farklı
bölgelerde de kurularak dağıtık bir sisteme olanak sağlaması ve “jenerik” bir
yapı olması hedeflenmiştir. Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde kurulması planlanan
ilk bölgenin iç ve dış paydaşları ile o bölgede paydaşların değerlerini
kullanan, mevcut değerleri sahiplenen ve kar gayesi güderek o bölgeye
değer katacak “kıvrak-çevik” bir yapıyla yönetilmesi projenin başlangıç
noktasını oluşturacaktır. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de o bölgenin mevcut
potansiyelini işbirliğine ve faaliyete dayalı teşvik ve desteklerle harekete
geçirecek “Bilim-Teknoloji-İnovasyon”a dayalı “Girişim” bölgeleri yaratmak
önerilen modellerin ana hedefidir.
Kurumsal Yapılanma Modeli

Önerilen modellerin temelinde, Bilişim Vadisi’nin bir fiziksel alanın imar
edilmesinden çok bilişimle ilgili ürün ve hizmetlerin üretilmesine, bilişimin
biyoteknoloji, nanoteknoloji, enerji, sağlık, çevre teknolojileri gibi ileri
teknoloji alanlarıyla ilişkisinin geliştirilmesine, ülke ekonomisi ve dünya
pazarları içerisinde rekabet gücünü arttıracak şekilde çevrime
sokulabilmesini sağlayacak en uygun ekonomik ortamın yaratılmasını
kolaylaştıracak bir alt yapının kurulması hedeflenmektedir. Önerilen
modellerde, Bilişim Vadisi’nin kurumsal yapılanma modeli dağıtık, fiziksel
mekan özelinde kurulmayan, yaratılan faaliyetleri destekleyici bir
organizasyon bütünü olarak ele alınmaktadır. Bilişim Vadisi’nin, fiziksel bir
mekan tasarlayarak bunu yönetmekten çok bir ekonomi yaratmak ve bu
ekonomiyi yönetmek olması gerektiği vurgulanmaktadır.
BİOM MODELİ – YAPILANMA ŞEMASI
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – Firma Süreci
Tohum (Bireyler)….
Fidan Firma (KOBİ)….Ağaç Firma (Büyük Firma)…
Aşı Fidanı Firması
(Spin off)
Filiz Firma (Start-Up)….
Kuluçka
Risk Sermayesi
Aşılama, işbirliği
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – BV Firmaları
Tohum: Yenilikçi fikri, Ar-Ge Projesi olan girişimci birey veya firma. BV Firması
kriterlerine sahip olana kadar Firma Çiflikleri/Kuluçka firmalarındadır.
Filiz Firma/Başlangıç Firması: Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu kapsamında,
Firma Çiftliklerinde fikir veya Ar-Ge aşamasında olan yenilikçi
projelerin/tohumların desteklenmesi ile oluşan (ekilmeye hazır) başlangıç
firmaları Filiz Firma olarak isimlendirilmiştir.
Tohum’lar Firma Çiftlikleri ile yapmış oldukları anlaşmalar çerçevesinde
Başlangıç Firmalarını/Filiz Firmalarını bölge içinde kurabilirler. Dünyadaki
başarılı Firma Çiftliği örneklerine bakıldığında Filiz Firma’ların 2-3 yıl daha
Firma Çiftliklerinden yararlandığı görülmektedir. Filiz Firmalar bölge içinde BV
Firması statüsüne gelmiştir ve tek başlarına ilgili teşviklerden faydalanırlar.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – BV Firmaları
Fidan Firma/KOBİ : Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu kapsamında, Firma
Çiftliğinden çıkmaya hazır daha büyük ölçekli firmalar (KOBİ) Fidan Firma
olarak isimlendirilmiştir.
Filiz Firmalar, Firma Çiftlikleri ile yapmış oldukları anlaşmalar çerçevesinde
bölge içinde tek başlarına veya ortak olarak ayrı KOBİ’leri/Fidan Firmaları
bölgede kurabilirler. Fidan Firmalar bölge içinde BV Firması statündedir. Bölge
dışından gelen KOBİ’ler de BV Firması gerekliliklerini yerine getirmiş ise
bölgede Fidan Firma olarak isimlendirilmiştir. Fidan Firmaların çoğunluğunu
BİT sektöründeki her türlü teknoloji (çevre, enerji, otomotiv, sağlık, savunma,
havacılık v.s.) arakesitinde yazılım geliştiren ve AR-GE desteği veren firmaların
oluşturacağı düşünülmüştür. Fidan Firmaların yapmış oldukları inovasyon ve
Ar-Ge faaliyetleri ile ürettikleri prototip üretimlerin de ilgili teşvik ve
desteklerden faydalanması öngörülmektedir.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – BV Firmaları
Ağaç Firma / Büyük Firma: Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu kapsamında, BV
Bölgesi içinde yetişen veya BV Bölgesi dışından gelen ve geliştirdiği teknolojiyi
kullanarak geliştirdiği ürünü (önemli bir bölümünü ihraç etmek için) üretim
yapan firma Ağaç Firma olarak isimlendirilmiştir.
Ağaç Firma’ların inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin dışında, Ar-Ge’ye dayalı
ürünlerinin üretim-pazarlama ve satış süreçlerinde de bölge içinde (ve/veya
bölge dışında) BV Ağaç Firması olarak BV üretim tesvik ve desteklerinden
faydalanması öngörülmekedir.
Bölüm 9 - POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK
ve DESTEKLER – BV Firmaları
Aşı Fidanı Firma: BV Bölgesi içinden veya dışından faaliyet gösteren Filiz/Fidan
firmaların geliştirdiği teknolojileri Ağaç Firmalar ile birleştirmesi ve Ağaç
Firmaların yeni teknoloji ürünleri vermesini sağlayan firmalardır.
Bu süreç içinde teknoloji aşılayan firmalara da, Ağaç Firmaların içinden
doğacak yeni teknoloji firmalara da Bilişim Vizibilite Raporu kapsamında Aşı
Fidanı Firma ismi verilmiştir. Özellikle Aşı Fidanı firmaların Ağaç Firmalar ile
birleşmesinde farklı teşvik ve desteklere ihtiyaç vardır.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – BV Firması olabilme Kriterleri
Gerek bireylerin gerekse firmalarin Bilişim Vadisi’nin teşvik ve desteklerinden
yararlanabilmesi için Bilişim Vadisi (BV) Firması olması gerekmektedir. Bu
doğrultuda, başvurularda belirli kriterlerin oluşturulması önerilmektedir.
Bilişim Vadisi / İnovasyon yasası bu doğrultuda oluşturulmalıdır.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – İstisna ve Muafiyetleri İçin Öneri Çerçeve
İSTİSNA VE MUAFİYET ORANLARI
Oran (1)
KATEGORİ NO (2)
BV - K8
Faaliyetler
Türkiye'de İlgili
Kanunlar
Öne Çıkan
Benzer Ülke
Örnekleri
Faydalanıcı
Bilişim Vadisi Yönetim Faaliyetleri
4691
3218
Çin
Kore
Singapur
BV Öbek Firması /
Konsorsiyumu,
(Bölgeyi Yöneten
Kuruluş)
İstisna/Muafiyet Türü
Arazi Tahsisi veya Kirası İndirimi
***
Geri Ödemeli Kamulaştırma Kredisi
***
Kamulaştırma Maliyetleri
***
Altyapı Maliyetleri
***
Kurumlar Vergisi İndirimi
100%
SSK Prim Desteği
25%
KDV İndirimi
100%
Gelir Vergisi İndirimi
100%
Altyapı Maliyetleri
**
** Bölge dışındaki firmalrın bu teşvik ve destekleri alabilmesi için bölge içinde yapması gereken faaliyetler bölüm içinde belirtilmiştir.
*** Yapılan Fizibilite Rapor'na dayanarak BV Odak AŞ ile birlikte Biişim Vadisi Kurulu ihale dökümanında belirtilecektir
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER – Teşvik ve Destek Sistemi Tablosu
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER
4691 Sayılı TGB Yasası ve BV Önerileri arasındaki Temel Farklar
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu
kapsamında çerçevesi verilen “İnovasyon Yasası” temeli olarak önerilen dört
önemli yapı taşı açısından eksiktir.
1. Bilişim Vadisi (BV) Fizibilite Raporu kapsamında önerilen “İnovasyon Yasası”
kapsamında getirilecek en önemli şirket yapılarından biri bölgelerde beyin
gücünü artırmaya yönelik “Firma Çiftlikleri/Kuluçka Şirketleri”dir.
2. 4691 sayılı kanunun revizyon önerisinde, bölgelerde üretilen teknolojinin
üretimine yönelik herhangi bir teşvik ve destek önerisi getirilmemiştir.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER
4691 Sayılı TGB Yasası ve BV Önerileri arasındaki Temel Farklar
3. 4691 sayılı kanunun revizyon önerisinde, bölgelerde yabancı yatırımcıları çekmeye
yönelik (iş melekleri-risk sermayesi kuruluşları v.s.) herhangi bir teşvik ve destek önerisi
getirilmemiştir.
4. BV Fizibilite Raporu kapsamında önerilen Teşvik ve Destekler faaliyet bazlıdır. BV
Bölgesi dışında olsa bile BV Bölgesi içine belli çıktıları getirdiği takdirde BV Firma teşvik
ve destekleri raporda önerilmektedir.
POLİTİKA ÖNLEMLERİ, TEŞVİK ve
DESTEKLER - Değerlendirme
Özellikle BV Şirketi kriterlerini sağlamış ve dışarıda faaliyet gösteren
BİT/Teknoloji firmalarının da teşvik ve desteklerden faydalanması
öngörülmektedir. Ancak bu firmaların destek kapsamında geliştirmiş oldukları
çıktıları BV Bölgesi içine Tohum ve Aşı Fidan Firma olarak önermelerinin teşvik
edilmesi için gerekli düzenlemelerin oluşturulması öngörülmektedir. Bölge
dışında da faaliyet gösterecek BV Şirketlerinin ve Bölge içinde faaliyet
gösterecek BV yapılarının faaliyet ve program bazlı teşvik ve desteklerden
faydalanacağı bu kurgu BV Fizibilite Raporu kapsamında öneri olarak
sunduğumuz modeldir. Bilişim Vadisi’nin BV İnovasyon Yasası kapsamında
kurulacak çalışma ekibini/komisyonun önemli bir eylemini oluşturacaktır.
Bilişim Vadisi şirketlerine yapılacak yatırımlar için yatırım ortamının
iyileştirilmesi amacıyla öncelikle 4875 sayılı Doğrudan yabancı Yatırımları
Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta İnovasyon Yasası ile gerekli değişikliklerin
yapılması önerilmektedir.
Kritik Başarı Faktörleri, Riskler, İzleme
ve Değerlendirme Sistemi
Destekçi
Politika
Ortamı
Girişimc
i Kültür
Özel Sektöre Cazip
Olabilmek,
Etkileyebilmek
Kolay
Finans
Erişimi
İyi, Hızlı ve
Kaliteli Destek
Hizmetleri
Güçlü İş ve
Inovasyon
Ortamı
Etkin
Ağlar
Bilişim Vadisi
Başarılı Olma
Kriterleri
Öncü Şirketleri
Etkileyebilmek
Nitelikli
İş Gücü
Etkin Alt Yapı ve
Fiziksel Alan
Tahsisi
Güçlü Bilim
Tabanı
Büyüyen
Şirket
Tabanı

similar documents