WS%2005%20Tegen%20armoede%20voor

Report
Tegen
armoede voor
gezondheid!
Inhoud




Introductie
Iedereen gezond?
Evolutie toegankelijke zorg in Antwerpen
Gezondheid als onderdeel van welzijn
Introductie
 Liesbet Meyvis
• OCMW/stad Antwerpen
• Dienst gezondheid
• Deskundige maatschappelijke projecten
Iedereen gezond? Stelling 1:
“An apple a day keeps the doctor away.” Die
uitspraak kennen we allemaal maar hoeveel
procent van de leefloners vindt zijn algemene
gezondheid goed tot zeer goed?
A. 25%
B. 50%
Antwoord stelling 1:
subjectieve gezondheid
Vergelijking tussen Antwerpse bevolking en leefloners :
Grote verschillen tussen gemiddelde Antwerpenaar en leefloner qua
oordeel over eigen algemene gezondheid
Antwerpse bevolking algemeen
Leefloners
Jonge leefloners (16-34j.) (23%) en actieven (28%) beoordelen algemene gezondheid vaker als zeer goed.
Leefloners met een partner vinden hun algemene gezondheid ook vaker goed (48%) of zeer goed (16%).
Iedereen gezond? Stelling 2:
Na 3 maanden leefloon heeft elke OCMW-klant
recht op het OMNIO-statuut (nu VT) en de
daarbij horende voordelen zoals de
maximumfactuur en het derdebetalersysteem.
Hoeveel procent van deze leefloners kent het
systeem betalen met een kleefbriefje niet?
A. 65%
B. 35%
Antwoord stelling 2:
aanbod, gebruik en toegankelijkheid
gezondheidszorg
Vergelijking tussen Antwerpse bevolking en leefloners :
In Antwerpse gezondheidsenquête gevraagd naar kennis over
maximumfactuur, derdebetalerssysteem en het OMNIO-statuut.
Iedereen gezond? Stelling 3:
Als we echt ziek zijn gaan we allemaal naar
onze vast huisdokter. Hoeveel leefloners op
100 hebben geen vaste huisarts?
A. 20 op 100
B. 30 op 100
Antwoord stelling 3:
aanbod, gebruik en toegankelijkheid
gezondheidszorg
Vergelijking tussen Antwerpse bevolking en leefloners :
Vaste huisarts:
Iedereen gezond? Stelling 4:
Een nieuwe broek kopen of iets doen aan die
hoofdpijn die al weken aansleept? Welke
medische zorgen worden het meest uitgesteld
door leefloners?
A. De tandarts
B. De huisarts
Antwoord stelling 4:
aanbod, gebruik en toegankelijkheid
gezondheidszorg
Vergelijking tussen Antwerpse bevolking en leefloners :
Uitstel van medische zorg o.w.v. financiële redenen:
Zorguitstel per domein (% t.o.v. degenen die zorg hebben uitgesteld)
Antwerpse bevolking
Leefloners:
bezoek aan huisarts: 34%
bezoek aan tandarts: 48%
bezoek aan specialist: 34%
medicatie: 16%
operatie: 13%
bezoek aan huisarts: 50%
bezoek aan tandarts: 32%
bezoek aan specialist: 25%
medicatie: 30%
operatie: 8%
Evolutie toegankelijke zorg in
Antwerpen
<< Elke OCMW klant moet een vaste huisdokter hebben>>
Eerste fase:
 infomomenten voor OCMW-klanten over gezondheidszorgsysteem
in België
 individuele ondersteuning van OCMW-klanten ivm toeleiding naar
huisartsen
Evolutie toegankelijke zorg in
Antwerpen
Conclusies:
 Enkel klanten informeren blijkt niet genoeg
 Wie moet ook voldoende ondersteuning krijgen?
 Elke maatschappelijk werker van OCMW Antwerpen
 Elke huisdokter die te maken krijgt met onze klanten
 Andere partnerorganisaties die werken met kwetsbare groepen
 Aanpassing van huidige documenten/systemen
 Systeem van medische zorgen betalen moest anders
 Het hebben van een vaste huisdokter wordt verplicht
 Documenten voor zorgverstrekkers moeten duidelijker
 Nood aan cijfers voor opvolging
 Groots: gezondheidsmonitor
 Kleinschalig: via registratiesysteem maatschappelijk werkers
Evolutie toegankelijke zorg in
Antwerpen
<< Het voeren van een meersporenbeleid is belangrijk >>
Tweede fase
 individuele begeleidingen van huisartsen
 ontwikkelen van aangepast materiaal voor intermediairs
 nieuw systeem van medische waarborgen
 continuering infomomenten en begeleidingen
Evolutie toegankelijke zorg in
Antwerpen
Conclusies:
 Huisartsenkringen zijn een belangrijke partner
 Huisartsenopleiding betrekken is belangrijk
 Veranderen van bestaande procedures of systemen vraagt tijd
 Dankbare afspraken tussen mutualiteiten en artsen
 Sociale derdebetalersregeling op eenvoudig verzoek
Evolutie toegankelijke
gezondheidszorg in Antwerpen
<< Samenwerking is essentieel >>
Derde fase
 Organisatie gezondheidsdagen voor interne medewerkers,
partnerorganisatie en huisartsen met afsluitend debat (UA)
 Creatie van werkgroepen
 Welzijnssector als belangrijke partner (bv
Samenlevingsopbouw, Sociaal Adviseurs, andere)
Evolutie toegankelijke zorg in
Antwerpen
Conclusies
 Gezondheid weinig aanwezig in opleidingen sociaal werk
(brede sociaal werk)
 Welzijn weinig aanwezig in opleidingen
(huisarts)geneeskunde
 Verbinding welzijn eerstelijn is essentieel voor een verbeterde
gezondheidstoestand van elke inwoner
 Zaken die niet direct een focus hebben op de klant zelf zijn
ook belangrijk (huisartsentekort, transparante communicatie
met zorgverstrekkers, faciliteren samenwerking huisartsen en
welzijn op wijkniveau…)
Knelpunten en successen
toegankelijke zorg in Antwerpen
Successen:
 Versmelting stad en OCMW in dienst gezondheid
 Mooie resultaten op actieniveau: bv webapplicatie, infofiches
gezondheidszorg in België
 OCMW klanten sluiten op dit moment aan bij % vaste
huisdokter ‘gewone’ Antwerpenaar
 Werkgroepen die werken: bv enquête bij huisartsen ivm
huisartsentekort
Knelpunten:
 Samenwerking opzetten met zelfstandigen vraagt een
specifieke aanpak
 Klanten/cliënten moeten erg ondersteund worden om deel te
nemen aan een infomoment
 Dilemma: verplichting of vrije keuze?
Andere gezondheidsthema’s in
Antwerpen
 Sociale Steunpunten gezondheid
 Project: ‘Laat je tanden zien’ in samenwerking met Logo
 Seksuele gezondheid:
• begeleiding ivm gezinsplanning
• condoomverspreiding
• kwetsbare zwangere (consortium)
 Preventief gezondheidsbeleid
 Geestelijke gezondheidszorg
Vragen?
Handige linken
Infofiches gezondheidszorg in België
http://ocmw.antwerpen.be/Overig-OCMW/OCMWPartners/Zorgverstrekkers/Toegankelijke-communicatie.html
Webapplicatie “Op weg naar de huisarts”
https://www.opwegnaardehuisarts.be/nl/home/organisatie/welkom.aspx
Gezondheidsmonitor 2011
http://ocmw.antwerpen.be/Overig-OCMW/OCMWPartners/Zorgverstrekkers/Visie-OCMW-Antwerpen-medischezorgen.html
Aanbod voor de klant/burger
http://ocmw.antwerpen.be/Overig-OCMW/Ik-zoekhulp/Gezondheid/Gezondheid-Gezonde-levensstijl/Seksuelegezondheid.html
Discussievragen
1. Het bevorderen van een toegankelijke gezondheidszorg is
niets voor een lokale overheid. Federale en Vlaamse
overheid hebben de touwtjes in handen.
2. Zorgverstrekkers zijn zelf geen vragende partij om samen te
werken met een OCMW.
3. Als medewerker van een OCMW heb ik weinig invloed op de
gezondheidssituatie van de klant/cliënt.
4. Het hebben van een vaste huisdokter heeft geen prioriteit bij
OCMW klanten/cliënten zelf.
5. Gezonde voeding, stress en beweging zijn zaken waar een
OCMW niet mee moet bezig zijn. Zeker niet gezien de
huidige financiële situatie

similar documents