2014-10-30 ppp bijeenkomst 2

Report
Leergang AOS/Profeed
Bijeenkomst 2
30 oktober 2014
Ari de Heer, Nicolien
Montessori, Hans Poorthuis,
Rosanne Zwart
Startpunt voor deze bijeenkomst
Praktijkprobleem is beschreven.
Opdrachtgever en opdracht zijn
bekend
Rapportage
• STO: startverslag en formulier
verkenning
• DO: onderzoeksopdracht
Onderzoek doen
Opdracht;
Wat is jouw beeld van onderzoek doen?
Denken, delen
Making messy things not messy !
If you can’t measure it, it doesnot exist?
Plenair uitwisselen
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html
t/m minuut 3:12
Vooruitblik rapportages
30 okt
Startverslag met formulier verkenning (sto) of
onderzoeksopdracht (do)
27 nov.
Onderlinge feedback op verslag verkenning
(tijdens derde bijeenkomst leergang)
11 dec.
Start review: onderzoeksplan (do) of ontwerpeisen (sto)
(hele dag door leergangbegeleiders en
onderzoekscoordinator )
maart
Midterm review
(door onderzoeksbegeleider school)
juni
Eindterm review
(hele dag door leergangbegeleiders en
onderzoekscoordinator)
Stappen tot aan de startreview
• Vaststellen verlegenheidsituatie of
praktijkprobleem (gedaan)
• Verkenning vanuit de literatuur (diverse
bronnen)
• Verkenning vanuit de praktijk (interviews,
observaties, documentonderzoek)
• Herformuleren praktijkprobleem
• Formuleren hoofd en deelvragen (DO)
• DO: formuleren van het onderzoeksplan
• STO: formuleren van de ontwerpeisen
• startreview
Verkennen van de literatuur
Doel
• Overzicht krijgen over wat bekend is
over je probleem en over mogelijke
oplossingen
• Definiëren van gebruikte begrippen
• Inspiratie opdoen voor mogelijke
oplossingen.
Bronnen
• De expert
• Boeken bv van de opleiding
• Tijdschriften bv vak of wetenschap
• Beleidsdocumenten
• Kranten en tijdschriften
• Onderzoeksrapporten bv van studiecentra
• Websites
Verwijzen volgens APA.
Systematische aanpak
•
•
•
•
•
•
Oriënteren: op probleem en oplossing
Richten: door deelvragen
Plannen: met bronnen
Data verzamelen en analyseren
Discussie en conclusie
Samenvatting en rapportage
Deelvragen zijn richtinggevend voor je
onderzoek
Werken vanuit deelvragen
Over mijn onderwerp ...[overkoepelend begrip]
wil ik door
literatuurverkenning……………………...[bronnen]
antwoorden vinden…………..………….[deelvragen]
met als doel……………………………..… [relevantie]
Verkennen van de praktijk
Doel
• Overzicht krijgen over de mening van betrokken
collega’s en leerlingen over het probleem en de
mogelijke oplossingen
• Overzicht krijgen met betrekking tot de aanwezige
middelen die betrekking hebben op je onderwerp.
• Inspiratie opdoen voor mogelijke oplossingen
Werken vanuit deelvragen
Over mijn onderwerp ...[overkoepelend begrip]
wil ik door
praktijkverkenning…….[respondenten, middelen]
antwoorden vinden…………..………….[deelvragen]
met als doel……………………………..… [relevantie]
Respondenten en onderzoeksobjecten
Respondenten
• Opdrachtgever, collega’s, leerlingen,
directie, medestudenten, experts
Onderzoeksobjecten
• leermiddelen, methodes, hulpmaterialen,
handleidingen, procedures,
beleidsdocumenten,
Op de eigen school en/of op een andere
school
Onderzoeksmiddelen
•
•
•
•
Inventariseren (zoekvraag)
Tekstbronnen bestuderen (kijkkader)
Observeren (observatieschema)
Bevragen (vragenlijst, keuze respondenten,
opbouw en indeling )
• Bevragen (interviewschema, keuze respondenten,
opbouw en indeling)
• Bezoeken (bv andere school)
• Documentanalyse (bv leerlingenwerk)
• Focusgroep (bv groepje van drie leerlingen)
Werken met gedefinieerde begrippen en
met goed gekozen onderzoeksmiddelen
Systematische aanpak
•
•
•
•
•
•
Oriënteren: op probleem en oplossing
Richten: door deelvragen
Plannen: met onderzoeksmiddelen
Data verzamelen en analyseren
Discussie en conclusie
Samenvatting en rapportage
NB Deelvragen zijn richtinggevend voor je
onderzoek
De metafoor van de ijsberg
• De metafoor van de ijsberg (Spencer & Spencer, 1993) laat
zien dat slechts een klein deel van van wat wij kennen, weten
en denken zich vertaald in herkenbaar gedrag (boven de
waterspiegel en dus te observeren).
• Onder de waterspiegel zitten de motivaties, normen &
waarden en persoonlijkheidskenmerken die bepalend zijn voor
het zichtbare gedrag.
• Een van de conclusies luidt dat daadwerkelijke verandering
een verandering behoeft in de onzichtbare maar bepalende
aspecten die onder het topje van de ijsberg verstopt gaan.
• Praktijkgericht onderzoek kan hier een belangrijke rol in
spelen
• (De Lange, Schuman & Montesano Montessori, 2010, pp. 5557).
De volgende keer peerfeedback
Opdracht
• Maak een verslag van de verkenning van de literatuur
en van de verkenning van de praktijk
• Wissel dit per mail uit met je koppelscholen
• Ga na welke feedback je op de bijeenkomst aan elkaar
wilt geven.
Unic
Do 1
Sto 1
Groevenbeek
Do 1
Sto 2
Amadeus
Sto 1
Scala
Do 1
Sto 1
Calscollege
Do 2

similar documents