Taxeren van bedrijfsmatig vastgoed

Report
Taxeren van bedrijfsmatig vastgoed
Taxeren in een tijd van nieuwe realiteit
ing. J. Dijkmans MRE MRICS RTsv
Even voorstellen:
Naam:
Leeftijd:
Staat:
Opleidingsachtergrond:
Werkervaring:
Huidig:
Jeroen Dijkmans
38
gehuwd (2 kinderen)
LTS / MTS / HTS bouwkunde
makelaardij / vastgoedmanagement
directeur vastgoedontwikkeling /
vastgoedbeheer bij middelgroot
bouwbedrijf en taxateur bij MVGM
Vastgoedtaxaties B.V.
mede eigenaar Hopman & Schreuder
Taxaties en Consultancy B.V.
De nieuwe realiteit
 In de afgelopen decennia is in veel segmenten in de vastgoedmarkt teveel
gebouwd en vaak niet voor de gebruiker;
 Door bijna oneindige vraag naar financiële producten kon tot 2008 bijna
alles. Veel ondernemers moeten daar nog altijd aan wennen.
 Er is in veel segmenten van de vastgoedmarkt is structureel meer aanbod
ontstaan dan er aan vraag aanwezig is (mede door economische
omstandigheden);
 De context en de mogelijkheden van financieren van vastgoed is (sterk)
veranderd;
 De vraag verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen: niet
aansluiten op de vraag is een kwaliteitsprobleem => veroudering.
Nieuwe realiteit voor taxaties
 In de afgelopen jaren is de kwaliteit van vastgoedtaxatie ter discussie
gesteld (o.a. door DNB en AFM;
 Door de toenemende eisen die aan taxaties worden gesteld ontstaat een
nieuwe markt en behoefte aan goede taxateurs;
 De functie van makelaar en taxateur groeit uit elkaar;
 Onder druk van DNB en AFM zijn 28 aanbevelingen van het PTA afgegeven
en worden vertaald in ‘best practises’;
 De taxateur is een (markt) onderzoeker en zorgt voor deugdelijke en
methodologische onderbouwing van de afgegeven waarde;
 Er ontstaat behoefte aan overzicht in registraties: VastgoedCert, RICS en
een gedeelte database van transparante transacties.
Marktwerking in algemeenheid
 Sinds de intrede van de kredietcrisis in 2008 zien we veel duidelijker de
marktwerking volgen vierkwadrantsmodel DiPasquale en Wheaton:
 Verandering binnen context vraag en aanbod leidt tot prijswijzigingen;
 Wijziging van de financieringsmogelijkheden en rentetarieven leidt tot een lagere
(beleggings)waarde;
 Lagere waarde leidt ertoe dat de haalbaarheid van nieuwbouw onder druk komt te staan
en de bouwproductie afneemt.
 Afnemende bouwproductie leidt tot een afname van de toevoeging aan de markt: er
wordt minder toegevoegd aan de markt (aanbod)
 Afname van het aanbod leidt tot prijswijziging in relatie tot de vraag.
 Van belang is het evenwicht tussen vraag en aanbod;
 Bedrijfsmatig vastgoed is in de basis een bedrijfsmiddel.
Een eerste voorbeeld
Kenmerken







Voormalig caravancentrum
Gebouwd rond 1978
Gelegen op 3 ha grond
Bodem is vervuild
De bedrijfsruimte is onlangs door plaatselijke jeugd gesloopt
De bedrijfsvloer bestaat voornamelijk uit stelconplaten en grindtegels
Sanitair, kantine e.d. zijn sinds de oplevering nooit aangepast.
Een tweede voorbeeld
Kenmerken








Bedrijfsverzamelgebouw uit 1968;
Verhuurder heeft geen actief beleid ten aanzien van onderhoud gevoerd;
Voormalige huurders hebben de units leeggehaald;
Bedrijfsvloeren zwaar beschadigd;
Achterstallig onderhoud: dakbedekking en schilderwerk;
Van de 9 units zijn er 7 verhuurd;
Alle huurders zijn gerelateerd aan de handel in auto’s.
Geen 0-metingen ten aanzien van bodemverontreiniging.
Een derde voorbeeld
Kenmerken
 Parkeergarage met 320 parkeerplaatsen gelegen op een kantorenlocatie
uit de jaren ‘70;
 In de omgeving geldt geen beleid ten aanzien van betaald parkeren;
 Ca. 50% van alle kantoren staan op de locatie leeg;
 Bezettingsgraad ten aanzien van kantoorgebruikers: 20%.
 De niet overdekte parkeerplaatsen op de bovenste etage staan structureel
langdurig leeg.
Uitdaging van de taxateur
• Kijk naar het vastgoed door de bril van de gebruiker en/of asset-manager;
• Beredeneer en bereken vanuit verschillende manieren, controleer jezelf
en laat je controleren;
• Als je bij de getaxeerde waarde buiten de ratio stapt, licht de waardering
dan uitgebreid toe;
• Beschrijf uitgebreid je uitgangspunten:
–
–
–
–
Algemene uitgangspunten;
Financiële uitgangspunten;
Fiscale uitgangspunten;
Bijzondere uitgangspunten
• Bij waardering van vastgoed speelt emotie een grote rol. Hou hier
rekening mee.
Onderbouwing van waarde
• Vragen die relevant zijn:
–
–
–
–
–
Wat zou het kosten om het gebouw nieuw te bouwen;
Als je afschrijft, waar kom je dan op uit?
Wat is de contante waarde van toekomstige kasstromen;
Controleer de DCF-waarde via BAR/NAR met de actuele marktomstandigheden;
Beredeneer via draagkracht huurmethode waarbij rekening wordt gehouden met
genormaliseerde omzet (uitsluiten van good- en badwill);
– Waar kom je uit via vergelijkende methode?
• Let op de gevoeligheden in de berekeningsmethode (scenariobeheer).
• Waarderingsmethoden zijn niet meer dan het gereedschap van de
taxateur. Zorg ervoor dat het gereedschap scherp is.

similar documents