Overdracht arbeidsmarktbevoegdheden naar de regio*s

Report
Overdracht
arbeidsmarktbevoegdheden naar de
regio’s
Uitdagingen van de zesde
staatshervorming
Peter van der Hallen
Wat komt (ondermeer) over
• Maatregelen rond arbeidsmarktbeleid (gericht
op bevorderen “tewerkstelling”)
• Maatregelen rond opleidingsbeleid
w.o. Betaald Educatief Verlof, Industrieel
Leerlingwezen
• Dienstencheques
Focus vandaag: “tewerkstellingsbeleid”
Tewerkstellingsmaatregelen??
• Doel: via “financiële prikkel” werkgever aanmoedigen
om werkzoekende (met bepaalde kenmerken) aan te
werven
• Technieken?
– (ministeriële) ‘banenplannen’ (‘Smetbanen’, ‘Rosetta’,
Monica’s) en bv GESCO (ter vervanging van BTK, DAC,…
al of niet gecombineerd met
– RSZ verminderingen (doelgroep of structureel)
– Premie (bv RVA-premie kinderopvangtoeslag)
– Geactiveerde uitkering
– Wervings -en opleidingssubsidies (bv IBO)
–…
Doelgroepverminderingen
Bijzondere wet 6de STH
• De gewesten krijgen “volledige
bestedingsautonomie voor de overgehevelde
budgetten verbonden aan de
doelgroepverminderingen”
• Ze kunnen de overgehevelde middelen “naar
goeddunken” gebruiken voor “verschillende
vormen van arbeidsmarktbegeleiding”
• RSZ, RSZPPO, RVA, POD Maatschappelijke
integratie blijven instaan voor technische
uitvoering
Doelgroepverminderingen
Bijzondere wet 6de STH:
• Structurele RSZ verminderingen blijven federaal
• Federaal mag geen nieuwe doelgroepen meer
invoeren noch bestaande doelgroepregelingen
wijzigen na de overdracht
• Gewesten mogen enkel RSZ verminderingen
toekennen in functie van “eigen kenmerken
werknemers” (nadeel compenseren).
“Verminderingen mogen geen concurrentietool
tussen gewesten in het leven roepen “
Wat zijn (RSZ) doelgroepverminderingen??
• = forfaitaire RSZ-vermindering voor de werkgever
gedurende een aantal kwartalen; bovenop (+) de
structurele patronale lastenvermindering (= korting van +400E kwartaal.
–
Vaak gelden er forfaits, bvb 1.000 en 400 EUR per
–
Welk forfait van toepassing is, en hoelang het wordt toegekend,
variëert in functie van de doelgroep.
• ‘sectorale’ kortingen
• Toekenningscriterium=plaats van tewerkstelling
kwartaal.
WELKE DOELGROEPVERMINDEREN
KOMEN OVER?
Jonge werknemers:
• Doelgroepvermindering tijdens tewerkstelling van bepaalde categorieën jongeren tot 18
jaar.
• Doelgroepvermindering tijdens tewerkstelling van bepaalde categorieën jongeren tot 26
jaar
• Doelgroepvermindering kansarme jongere
Oudere werknemers:
• Doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 54 jaar
• Mentor-vermindering
Herstructureringen:
• Doelgroepvermindering bij de aanwerving van een werknemer ontslagen in het kader van
een herstructurering
Sectoraal:
–
–
–
–
•
Baggersector, sleepvaart, koopvaardij
Kunstenaars
Onthaalouders
Huispersoneel
GESCO
Geactiveerde uitkeringen
Langdurige werkzoekenden:
• Activa
• Doorstromingsprogramma's (WEP)
• Sociale inschakelingseconomie (SINE)
Leefloongerechtigden:
• Artikel 60/61
• Langdurige werkzoekenden
• PWA* ( beambten en werking komen over, indien
gewesten continueren ook de ‘uitkering’)
RVA - Premies
• Volgende premie-systemen komen over
– Opleidingsuitkeringen, stageuitkeringen
– Werkhervattingstoeslag
– Jongerenbonus non profit
– Mobiliteitstoeslag
– Kinderopvangtoeslag
– Premie beroepsopleiding
Startbaanovereenkomsten
• Overdracht van de projecten ‘startbanen’ die
beantwoorden aan maatschappelijke
behoeften
- (vb Vlaanderen’jo-jo projecten en
projecten verkeersveiigheid)
Samenwerkingsovereenkomsten
• Worden opgezegd
• Middelen worden overgedragen
Middelen?
• Middelen komen over onder vorm van
“globale dotatie”
• Grootte-orde??
– Koffiedik kijken want federale overheid zal 3 jaar
(2014,2015,2016) ‘deel inhouden’ als vorm van
gewestelijke bijdrage aan overheidssanering. Voor
arbeidsmarktbeleid zou dit een vermindering
kunnen inhouden van 831 mio €
Middelen (in mln€)???
Ramingen SERV
Vlinder
Akkoord
SERV- raming.
VL
WA
BHG
totaal doelgroepkortingen
687,3
763,1
54,0%
31,8%
14,2%
oudere werknemers
338,0
348,0
60,2%
23,1%
16,7%
jonge werknemers (incl. risicogroepen)
145,0
162,0
63,6%
27,5%
8,9%
langdurig werklozen
155,0
206,4
35,2%
49,4%
15,4%
overige doelgroepkortingen
49,3
46,7
57,2%
33,9%
8,9%
specifieke sectoren
33,1
34,0
63,7%
16,0%
20,3%
onthaalouders
14,2
13,9
76,4%
22,6%
1,1%
Kunstenaars
14,3
15,4
41,3%
14,8%
43,8%
4,6
4,8
98,5%
0,8%
0,7%
overige specifieke sectoren
Middelen (in mln €???)
Ramingen SERV
banenplannen
1.018,2
1.097,4
43,2%
48,0%
8,8%
Gesco RSZ
291,5
294,3
23,4%
61,1%
15,6%
Gesco RSZPPO
240,9
318,3
45,0%
50,9%
4,0%
Gesco Trekkingsrechten
485,8
484,8
54,0%
38,2%
7,8%
Middelen (in mln €)
Ramingen SERV
RVA (excl. winwin)
oude werklozen
Individuele beroepsopleiding
langdurig werklozen excl DSP , excl
winwin
225,8
28,7
47,9
287,6
38,2
47,5
44,4
%
46,6%
76,7% 19,9%
66,9% 27,7%
9,0%
3,4%
5,4%
122,3
175,7
37,2% 52,0%
10,8%
pm langdurig werklozen excl DSP, incl winwin
438,0
629,3
37,2% 52,0%
10,8%
24,6
2,3
24,1
2,1
27,3% 60,6%
44,3% 51,0%
12,1%
4,7%
2.019,6
235,3
40,1
32,2
83,9
89,5
44,4
58,6%
42,8%
39,9%
50,5%
65,3%
66,6%
75,3%
28,8%
32,4%
46,5%
42,7%
23,8%
29,1%
21,4%
12,5%
24,8%
13,7%
6,8%
10,9%
4,3%
3,3%
1.434,7
59,5
61,0% 27,4%
47,4% 41,5%
11,6%
11,1%
Doorstromingsprogramma's
overige RVA
Rest
activering leefloners (art 60/61)
controle beschikbaarheid
PWA (beambten en werking)
betaald educatief verlof
loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking onderwijs
dienstencheques
overige
1.972
,5
138,7
38,0
35,0
83,9
79,0
82,0
1.444
,0
71,95
Uitdagingen
• Overdracht regelen: hoe??
– Eerste fase: continuïteit en rechtszekerheid
borgen, overnemen wat bestaat?
– Tweede fase: eigen beleid ontwerpen?
Eigen beleid?
• Opletten voor:
Europa
Neveneffecten
Techniciteit
Bijzondere financieringswet , addertjes
onder het gras
Europa
• Europese staatssteunregels
– Selectief
– Beperkt in de tijd
– Proportioneel (in verhouding tot wat je wil
bereiken)
Neveneffecten
• Substitutie: de gesubsidieerde doelgroep
verbetert zijn kans ten koste van een andere
niet-gesubsidieerde doelgroep
• Deadweight: ook zonder subsidie zou
doelgroep aangeworven zijn
(“meeneemeffect”)
• Stigma: met die doelgroep moet iets fout zijn..
Techniciteit
• RSZ, RVA operatoren!
– RSZ: plaats tewerkstelling
– RVA: woonplaats
Facturatie ‘technische prestaties’?
• Koppelen aan de aanwerving/instroom en doorstroom opvolgen!?
• Tijdelijk van aard door degressief maken (voordeel daalt met
tewerkstellingsduur)?
• Selectief (specifieke groep) welke??
• Koppelen aan bv. loonhoogte, werkloosheidsduur,
scholingsniveau,…??
• Combineren met opleidingsverplichting??
• Ook impact van gedrag (wervingsgedrag werkgever, zoekgedrag
werknemer) opvolgen??
Financieringswet, addertjes
• Bijzondere financieringswet
– Overdrachtsregeling is veel ingewikkelder dan
Vlinderakkoord liet uitschijnen
– ‘Financiële ‘manna’ ingeperkt door bijdrage aan
saneringsverplichtingen opgelegd door overheid
en beperkte koppelingen aan evolutie bruto
binnenlands product (bbp)
Dotatie arbeidsmarktbeleid (1) (SERV)
Basisbedrag € 4.436 mln in 2013
€ 3.953 mln excl trekkingsrechten
€ 434 mln voor 90% trekkingsrechten
€ 48 mln voor 10% trekkingsrechten die niet vermeld worden
Vlinderakkoord: € 4.010 mln in 2011 (excl win-win)
Eigen raming: € 4.272 mln in 2011 (excl win-win)
Beperkte stijging? Quid raming dienstencheques?
Deel exclusief trekkingsrechten aanpassen aan inflatie en
100% bbp om tot basisbedrag 2015 te komen, vervolgens 90%
van nemen en verhogen met € 434 mln (trekkingsrechten)
Basisbedrag 2015 = € 4,2 mld
Dotatie Arbeidsmarktbeleid (2)(SERV)
• Dotatie in 2015 (€ 4,2 mld) bestaat uit drie delen
– Basisdotatie (€ 3,5 mld)
– Deel opgenomen in andere dotatie (ongeveer € 500 mln)
– Deel te financieren via verkeersboetes (ongeveer € 200 mln)
• Basisdotatie in 2015 verminderd met € 831 mln omwille van
sanering overheidsfinanciën (recurrent)
• Verdeelsleutel verschillend naargelang financieringsbron
– Basisdotatie: fiscale capaciteit (63,2%)
– Tweede dotatie: 50,33%
– Verkeersboetes: plaats van inning (momenteel onduidelijk)
• Overgangsbedrag: onduidelijk
Arbeidsmarktbeleid (3)(SERV)
Evolutie van dotaties
Basisdotatie en tweede dotatie:
•
•
•
•
•
2016: inflatie en 100% bbp
Basisdotatie in 2016 opnieuw verminderd met € 831 mln (bovenop
inspanning van € 831 mln in 2015, dus in totaal € 1.662 mln inspanning)
Vanaf 2017: inflatie en 55% bbp (voor zover beperkt tot 2,25%)
Beperkte koppeling aan bbp (55% ipv 70%) leidt tot bijkomende
saneringsinspanning van ongeveer € 8 mln in 2017
Vermindering van basisdotatie voor sanering in 2015 en 2016 leidt ook tot
minder sterke groei van voorzien in vlinderakkoord
Verkeersboetes
•
•
Inflatie per hypothese
In Vlinderakkoord sprake van totaliteit middelen gekoppeld aan deel van
bbp-groei

similar documents