Susan van Hooren

Report
Communities of practice
• Samenwerking van meerdere professionals
– Vaktherapeuten, andere hulpverleners
onderzoeker, studenten
• Analyseren van de ´tacit knowledge´ van
ervaren professionals
• Attitude: kritisch zijn en vragen stellen
• Bottom-up
Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013
RAAK-project
Innovatieve Vaktherapeutische interventies
Communities of practices
•
•
•
•
Beeldende therapie (n=11)
Drama therapie (n=3)
Psychomotorische therapie (n=10)
Music therapie (n=3)
Vaktherapeuten, onderzoeker, studenten
Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013
Communities of practices
+ Door samenwerking hogere kwaliteit
+ Al doende verder professionaliseren
+ Profilering
+ aanzet voor nieuw/grootschaliger
onderzoek via lectoraten
- Kost tijd
- Eerst veel geven en dan pas nemen
Van Hooren, 2013
Expliciteer
wat je
doet
Productontwikkeling
• Onderzoek “Vakwerk” van Van Hattum &
Hutschemaekers (2000)
• Valkuilen
• Aanbevelingen
Valkuilen
• “Vaktherapie is goed voor iedereen”
 Wanneer zou je jouw behandeling NIET
aanraden?
 Waar liggen je specialismen?
Valkuilen
• “Vaktherapie is goed voor iedereen”
• Creatieve therapie realiseert vele doelstellingen
 averechts effect bij beleidsmakers
• Client past niet bij het aanbod
 Vraaggestuurd werken
• Creatief therapeut “runs his own show”
 Multidisciplinair overleg; wie kan wat doen en wie kan
dat beter dan de ander?
• Evidence based werkwijze leidt tot kookboekprofessie
• ‘Vaktherapie kan niet gestandaardiseerd worden’
Aanbevelingen
•
•
•
•
•
•
Transparantie
Aansluiting bij algemene jargon in GGZ  herkenning
Kort duidelijker dan uitgebreid
Observeerbare begrippen gebruiken
Beroepseigen onderzoek expliciteren
Begintermen heel specifiek aangeven: omgeving, klacht en
ziektebeeld (verwijzer gaat uit van de klacht)
• Meer onderzoek!
• Hoge prioriteit en explicitering van eigen aanbod: een van de
manieren is productontwikkeling
Problematiek van de client
• Diagnostische categorisatie
• Psychische en psychosociale gebieden van problematisch
denken, voelen en/of gedrag
• Psychische factoren in relatie tot stoonis
– Observaties
– Diagnostische metingen
• Voorkomen bij verschillende typen stoornissen
 RAAK projecten: probleemgebieden
• Bv grenzen stellen, interactie, emotieregulatie, zelfbeeld
• Bv waarneming (verstoorde), impulsiviteit, verstoorde
gevoelsexpressie, verhoogde emotionele spanning, etc.
Diagnostiek en interpretatie
 Ben je bewust van kaders van waaruit je denkt
 Interpretatie vanuit theorie:
 Biologisch (b.v. genetisch, neuropsychologisch)
 Psychologisch (b.v. bewust-onbewust, symbolen,
cognitieve schema’s, schemamodi enz.)
 Creatief procestheorie (b.v. behoeftenhiërarchie,
appelwaarden)
 Kunstanaloge benadering (b.v. gestaltfactoren)
 Analoge procesmodel (b.v. analogie tussen vitality
affects en vormgeving in het medium)
Kaders bepalen hoe je kijkt
Belang van doelen
1. Evalueren van behandeling
2. Stimuleren van onderhandelingsproces bij aanvang
– Doelen motiveren, positieve bewoording
– Verduidelijken wat het meest urgent is
– Therapeutische relatie
3. Afstemmen tussen cliënt en behandelaar
– Versnelt veranderingsproces en verhoogt de tevredenheid
4. Monitoring vergemakkelijken
– Doelen sturen het handelen & helpen om vol te houden
5. Ondersteunen van EBP en vraaggericht werken
SMART (Tiemens, 2010)
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
SMART (Tiemens, 2010)
 Het verbeteren van het psychisch functioneren
Welk domein?
Meetbaar?
Acceptabel voor de welke doelgroep?
Haalbaar?
Wanneer moet het bereikt zijn?
Het vergroten van het zelfvertrouwen bij vrouwen met
een seksueel trauma door een danstherapeutische
interventie van 10 weken
Doelen
• Doelstellingen bepalen
– Algemeen binnen multidisiplinair team
– Specifiek binnen vaktherapie
• Cyclisch proces: doelstellingen kunnen
wijzigen gedurende het behandeltraject
Uitgangspunt: problematiek van de client
SMART doelen
Expliciteer
wat je
doet
Uitgangspunt: problematiek van de client
SMART doelen
Expliciteer
wat je
doet
Onderbouw
met
evidentie
Onderbouwen met evidentie
• Steeds belangrijker
• Evidence based practice
– besluitvorming wordt gebaseerd op:
1. voorkeuren, wensen, kenmerken client
2. Research evidence
3. Ervaring/expertise hulpverlener
• Toegang tot literatuur
• Literatuur kunnen beoordelen – levels of
evidence
 Invloed op samenstelling CoP
RAAK project
• Interventies ontwikkelen in dialoog
– Tacit knowledge naar boven halen
• Resultaat:
– Consensus based behandelbeschrijvingen
• Ervaringen van therapeuten
• Wetenschappelijke- of vakliteratuur
– Vragenlijst om de behandel-integriteit te
meten
Bottom up!
Uitgangspunt: problematiek van de client
SMART doelen
Expliciteer
wat je
doet
Onderbouw
met
evidentie
Samenstelling van de CoP
Uitgangspunt: problematiek van de client
SMART doelen
Expliciteer
wat je
doet
Onderbouw
met
evidentie
Pak de
pareltjes
Samenstelling van de CoP
RAAK project
B
A
•
•
•
•
Meer klinisch (76%)
Lagere opleiding
18% baan
Minder last van
psychiatrische
klachten
•
•
•
•
Meer ambulant (48%)
Hogere opleiding
42% baan
Meer last van
psychiatrische klachten
RAAK project
Beeldende therapie
PMT
•
•
•
•
•
•
•
•
Meer klinisch (76%)
Lagere opleiding
18% baan
Minder last van
psychiatrische
klachten
Meer ambulant (48%)
Hogere opleiding
42% baan
Meer last van
psychiatrische klachten
Uitgangspunt: problematiek van de client
SMART doelen
Expliciteer
wat je
doet
Onderbouw
met
evidentie
Pak de
pareltjes
Samenstelling van de CoP

similar documents