Balans - OR Spring

Report
Financiële risico’s vroegtijdig
herkennen
Geert Ploeg
Planning en Control cyclus
Strategisch Beleidsplan
3-5 jaar
Kaderbrief
Jaarplannen
en budgetten
Evaluaties
Jaarcyclus
Jaarverslag,
Jaarrekening
Ramingen
resultaten
Voortgangsrapportages
Beleidscyclus: verschillen
private/publieke
sector Publiek
Privaat
Profit
Non-profit
Rechtsvorm
BV, NV
Stichting,
vereniging
Decentrale
overheid
Meerjarenplan,
begroting
Niet verplicht
Meestal verplicht,
begroting = ‘contract’
met financiers
Verplicht, basis:
programmabegroting
Jaarverslag en
jaarrekening
overal verplicht
Jaarverslag,
W&V rekening,
balans
Jaarverslag,
exploitatierekening,
balans
Basis:
programmarekening en
balans
Faillissement
Mogelijk
Mogelijk
Onmogelijk
Voorbeeld Winst & Verliesrekening
Netto omzet
(periode)
-/- directe kosten omzet
Bruto marge (toegevoegde waarde)
-/- personeelskosten
-/- bedrijfskosten
-/- afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
+ of -/- rente
+ of -/- buitengewone baten/lasten
Netto winst voor belasting
-/- vennootschapsbelasting
Netto winst na belasting
N.B.: EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
Non profit: exploitatierekening
Andere namen: resultatenrekening,
staat van baten/lasten of
(periode)
kosten/opbrengsten
Opbrengsten/baten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat (opbrengsten – lasten)
Financiële baten/lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten/lasten
Resultaat boekjaar (mag niet uitgekeerd !)
Balans: totalen activa en passiva altijd
gelijk !
Activa:
Passiva:
Eigen vermogen
als
sluitpost
Alle
bezittingen
Alle
schulden
Plaats OR in organisatie
(vennootschap)
Aandeelhouders
Commissarissen
OR,
Fin. Commissie
Bestuurder
Management
Team
Werknemers
Achtergrond financiële problemen
• Niet effectief reageren op:
– externe bedreigingen
– interne zwaktes
•
•
•
•
•
Wegvallen subsidie
Overnames met teveel geleend geld
Houdbaarheidsdatum oprichter/pionier verstreken
‘Zonnekoning’ gedrag bestuurder
Onvoorspelbare calamiteiten
Gevarensignalen als het slecht gaat (1)
Klanten:
• Verzwakking concurrentiepositie, minder
klanttevredenheid
• Non profit: wijziging subsidie en/of voorwaarden
financiering
Concurrentie:
• Groei concurrent (verkoop én inkoop !)
• Substitutie door nieuwe technologie
Werkprocessen:
• Slechte dienstverlening aan klanten
• Slechte beheersing werkprocessen
• Achterstanden
• Grote voorraden
Gevarensignalen (2)
Management
• ‘Zonnekoning’ gedrag
• Disfunctioneren management team. ‘Groupthink’.
Magisch geloof in redding
Geld
• Alle financiële ratio’s verslechteren
• Schuldenlast groeit sterk en beperkt keuzemogelijkheden
Management informatie
• Vertraging
• ‘Creatief’ boekhouden
Reeks van mislukte interventies
• Snelle wisseling in management, adviseurs en reorganisaties
Voorbereiding sterfhuisconstructie
• Opsplitsing arbeidsovereenkomsten over onderdelen
Waarom zaken beter voorstellen ?
1. Bonussen topmanagement
2. Vertrouwen houden
–
–
–
–
–
–
banken
beleggers
toeleveranciers
klanten
toezichthouders
medewerkers
3. Verkoopklaar maken, fusie
4. Verhullen dreigend faillissement
Resultaten op
W&V/Exploitatierekening gunstiger
• Opbrengsten boeken,
die met grote kans niet worden betaald
voorstellen
• Te ver vooruit lopen op nog te realiseren winst
• Noodzakelijke kosten uitstellen: marketing, onderhoud, bijdrage
pensioenregeling, etc.
• Geen voorzieningen opnemen voor voorspelbare verplichtingen
• Afschrijvingen verlagen door langere afschrijvingsperiode
• Vermenging resultaten uit gewone en bijzondere bedrijfsvoering
• Verkapte overheidssteun
• Verliezen in één keer ten laste van eigen vermogen brengen
• Concern: verlies verplaatsen met interne verrekenprijzen
• Gemaakte kosten door ‘activeren’ naar de toekomst verschuiven
Resultaten gunstiger voorstellen door
activering B:kosten
A: geen activering
wel activering
W&V/Exploitatierekening (A)
Opbrengsten:
100
Kosten:
110
Resultaat:
-10
W&V/Exploitatierekening (B)
Opbrengsten:
100
Kosten:
90 +20 activeren
Resultaat:
+10
Mutaties Balans (A)
Mutaties Balans (B)
Eigen
vermogen: -10
Lening:
Totaal:
0
Totaal:
Vaste
Activa:
Eigen
+20 vermogen:
Lening:
+10
0
Totaal:
+20
Totaal:
+10
+10
+20
Eigen Vermogen op Balans gunstiger
voorstellen
• Overwaardering immateriële vaste activa: bv. good
will
• Overwaardering materiële vaste en vlottende
activa, bv.:
– onroerend goed
– bedrijfsmiddelen
– slecht verkoopbare voorraden
• Geen voorzieningen opnemen voor voorspelbare
verplichtingen
• Alle strategische bedrijfsmiddelen leasen
(publicatieplicht in toelichting jaarrekening !)
Waarom zaken ongunstiger voorstellen
?
• Minder belasting
• Non profit organisatie: relatie met
financiers/subsidiegevers
• Tegenstelling management/eigenaren
• Actie ‘schoon schip’
• Versobering arbeidsvoorwaarden
medewerkers
Financiële cijfers ongunstiger
voorstellen
W&V/Exploitatie rekening
Balans
• Kosten zo snel mogelijk maken • Onderwaardering activa
• Kleine investeringen in één keer• Bestemmingsreserves
als kosten nemen
• Egalisatiereserves
• Kortere afschrijvingsperiode
• Concern: winst verplaatsen met
interne verrekenprijzen
• Ruime dotaties aan
voorzieningen: toekomstige
kosten naar heden brengen
Resultaten ongunstiger voorstellen
door
A: geen voorziening
B: wel voorziening
dotaties aan voorzieningen
W&V/Exploitatierekening (A)
Opbrengsten:
100
Kosten:
90
Resultaat:
+10
W&V/Exploitatierekening (B)
Opbrengsten:
100
Kosten:
90
Voorziening:
20
Resultaat:
-10
Mutaties Balans (A)
Mutaties Balans (B)
Eigen
vermogen: +10
Lening:
Totaal:
0
Totaal:
Eigen
vermogen:
-10
Voorziening: +20
Lening:
-10
-10
0
Totaal:
0
Totaal:
0
Meer weten? Boek en cursus OR
Academy

similar documents