درمان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

Report
‫بسمه تعالی‬
‫سمینار دانشجویی‬
‫موضوع ‪INFECTIONS :‬‬
‫تهیه کننده ‪ :‬نیلوفر اصالوی‬
‫استاد راهنما ‪ :‬سرکار خانم پرمهر‬
‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان‬
‫دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس‬
‫رشته مامایی ورودی سال ‪1390‬‬
‫ترشحات طبیعی واژن‪:‬‬
‫ترشحات ولو‪ ،‬حاصل از غدد سباسه‪ ،‬عرق‪ ،‬بارتولن و اسکن‬
‫ترانسودای تراوش شده از دیواره واژن‬
‫سلول های ریزش یافته واژن و سرویکس‬
‫موکوس سرویکس‬
‫مایعات حاصل از اندومتر و لوله های رحم‬
‫میکروارگانیسم ها و فرآورده های متابولیک آنها‬
‫‪ PH‬طبیعی واژن کمتر از ‪ 4.5‬است‬
‫واژینوز باکتریایی(‪)BV‬‬
‫شایعترین شکل واژینیت در ایالت متحده‬
‫نوعی تغییر در فلور باکتریایی طبیعی واژن است که به از بین رفتن الکتوباسیل‬
‫های مولد پراکسیدهیدروژن و رشد بیش از حد باکتری ها باغلبه باکتری های‬
‫بیهوازی می انجامد‪.‬‬
‫در زنان مبتال به ‪ BV‬افزایش ‪:‬‬
‫خطر ‪ PID ،PID‬به دنبال سقط‪،‬‬
‫عفونت های کاف واژن به دنبال هیسترکتومی‪،‬‬
‫غیرطبیعی بودن سیتولوژی سرویکس‬
‫تشخیص ‪:‬‬
‫‪ .1‬بوی بد ماهی از واژن به مشام میرسد ( به ویژه بعد از نزدیکی)‬
‫‪ .2‬ترشحات واژن خاکستری رنگ‬
‫‪ PH .3‬ترشحات بیش از ‪ ( 4.5‬معموال ‪ 4.7‬تا ‪)5.7‬‬
‫‪ .4‬در آزمایش میکروسکوپی ترشحات واژن‪ ،‬افزایش تعداد سلول های ‪ CLUE‬دیده‬
‫می شود و لکوسیت ها عمدتا قابل مشاهده نیستند‪.‬‬
‫‪ .5‬با افزودن ‪ KOH‬به ترشحات واژن(‪ ،)WHIFF TEST‬بوی آمین مانند شبیه بوی‬
‫ماهی متصاعد می شود‪.‬‬
‫درمان‪:‬‬
‫در شرایط مطلوب‪ ،‬درمان ‪ BV‬باید بی هوازی ها را مهار کند اما اثر مهاری بر الکتوباسیل‬
‫های واژن نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ .1‬مترونیدازول ‪ 500‬میلی گرم خوراکی دوبار در روز به مدت ‪ 7‬روز‬
‫‪ .2‬ژل مترونیدازول ‪ 0/75‬درصد به میزان یک اپلیکاتور(‪ 5‬گرم) به صورت داخل واژنی‬
‫یکبار در روز به مدت ‪ 5‬روز‬
‫‪« .3‬اوول» کلیندامایسین ‪ 100‬میلی گرم داخل واژنی یکبار در هنگام خواب به مدت ‪ 3‬روز‬
‫‪ .4‬کرم «بیوادهزیو» کلیندامایسین ‪ 2‬درصد‪ ،‬به صورت دوز منفرد ‪ 100‬میلی گرمی داخل‬
‫واژنی‬
‫‪ .5‬کرم کلیندامایسین ‪ 2‬درصد‪ ،‬یک اپلیکاتور به صورت داخل واژنی در هنگام خواب به مدت‬
‫‪ 7‬روز‬
‫‪ .6‬کلیندامایسین خوراکی‪ 300 ،‬میلی گرم دوبار در روز به مدت ‪ 7‬روز‬
‫درمان شریک جنسی مذکر لزومی ندارد‪.‬‬
‫واژینیت تریکومونایی‪:‬‬
‫در اثر نوعی انگل فالژل دار منتقل شونده از طریق جنسی به نام تریکوموناس واژینالیس‪،‬‬
‫ایجاد می شود‪.‬‬
‫تشخیص‪:‬‬
‫‪ .1‬با ترشح واژینال حجیم‪ ،‬چرکی و بدبو همراه است که امکان دارد با خارش ولو همراه باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬ترشح چرکی واژن ممکن است از واژن به خارج تراوش کند‪.‬‬
‫‪ .3‬در بیمارانی که دارای غلظتهای باالی ارگانیسم هستند‪ ،‬ممکن است اریتم تکه ای واژن و‬
‫کولپیت ماکوالر(سرویکس توت فرنگی) قابل مشاهده باشد‪.‬‬
‫‪ PH .4‬ترشحات واژن معموال باالی ‪ 5‬است‪.‬‬
‫‪ .5‬در بررسی میکروسکوپی ترشحات تریکومونادهای متحرک و افزایش تعداد لکوسیت ها‬
‫دیده می شود‪.‬‬
‫‪ .6‬ممکن است به علت شایعبودن همراهی با ‪ ،BV‬سلولهای ‪ CLUE‬نیز وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ WHIFF TEST .7‬ممکن است مثبت باشد‪.‬‬
‫درمان ‪:‬‬
‫‪ .1‬مترونیدازول دوز واحد ( ‪ 2‬گرم خوراکی) و هم رژیم چند دوزی (‪ 500‬میلی گرم دوبار در روز‬
‫به مدت ‪ 7‬روز)‬
‫‪ .2‬شریک جنسی نیز باید درمان شود‪.‬‬
‫‪ .3‬ژل مترونیدازول اگرچه در درمان ‪ BV‬موثر است‪ ،‬نباید برای درمان تریکوموناز واژینال مورد‬
‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ .4‬زنانی که به درمان آغازین پاسخ نمی دهند‪ ،‬باید مجددا با مترونیدازول به میزان ‪ 500‬میلی گرم‬
‫دوبار در روز به مدت ‪ 7‬روز درمان شوند‪ .‬اگر تکرار درمان نیز موثر واقع نشود‪ ،‬بیمار باید با دوز‬
‫واحد ‪ 2‬گرم مترونیدازول یکبار در روز به مدت ‪ 5‬روز و یا تینیدازول به صورت دوز واحد ‪ 2‬گرمی‬
‫به مدت ‪ 5‬روز‪ ،‬تحت درمان قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ .5‬بیمارانی که به درمان مکرر با مترونیدازول یا تینیدازول پاسخ نمی دهند و در آنان احتمال عفونت‬
‫مجدد رد شده است‪ ،‬باید برای مشاوره با متخصصان مجرب ارجاع شوند‪ .‬در این موارد سرکش‬
‫نامعمول‪ ،‬بخش مهمی از درمان‪ ،‬کشت انگل به منظور تعیین حساسیت آن به مترونیدازول و تینیدازول‬
‫است‪.‬‬
‫کاندیدیاز ولوواژینال ( ‪)VVC‬‬
‫‪ 75‬درصد زنان در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار ‪ VVC‬می شوند‪.‬‬
‫کاندیدا آلبیکانس مسئول ‪ 85-90‬درصد عفونت های قارچی واژن است‪ .‬دیگر گونه‬
‫های کاندیدا مانند کاندیداگالبراتا و کاندیداتروپیکالیس نیز می توانند سبب بروز عالیم‬
‫ولوواژینال شوند و معموال در برابر درمان مقاوم هستند‪.‬‬
‫تعداد این میکروارگانیسم ها در بیماران مبتال به بیماری عالمتدار (بیش از‪104‬عدد‬
‫در میلی لیتر) معموال بیشتر از تعداد آنها در بیماران بدون عالمت( کمتر از ‪103‬‬
‫عدد در میلی لیتر) است‪.‬‬
‫عوامل مستعد کننده زنان برای ابتال به ‪ VVC‬عالمتدار‪ ،‬شامل مصرف آنتی بیوتیک‪،‬‬
‫حاملگی و دیابت هستند‪.‬‬
‫تشخیص‪:‬‬
‫عالیم ‪ VVC‬عبارتند از‪ :‬خارش ولو همراه با نوعی ترشح واژینال که به صورت تیپیک به پنیر‬
‫روستایی(‪ )COTTAGE‬شباهت دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬ترشح واژینال ممکن است از حالت آبکی تا حالت غلیط هوموژن متغیر باشد‪ .‬درد سوزشی واژن‪،‬‬
‫دیس پارونی‪ ،‬سوزش ولو و احساس تحریک ولو نیز ممکن است وجود داشته باشد‪ .‬دیزوری خارجی(‬
‫‪ )SPLASH DYSURIA‬ممکن است در هنگام تماس ادرار با اپی تلیوم ملتهب ولو و وستیبول رخ‬
‫بدهد‪ .‬در معاینه اریتم و ادم لبها و پوست ولو دیده می شود‪ .‬ممکن است ضایعات محیطی پوستولوپاپولر‬
‫مشخص وجود داشته باشند‪ .‬واژن ممکن است اریتماتو و دارای ترشحی چسبنده و سفیدرنگ‬
‫باشد‪.‬سرویکس از نمایی طبیعی برخوردار است‪.‬‬
‫‪ PH .2‬واژن معموال طبیعی است( کمتر از ‪)4.5‬‬
‫‪ .3‬عناصر قارچی تقریبا در ‪ 80‬درصد موارد وجود دارند‪.‬‬
‫‪ WHIFF TEST .4‬منفی است‪.‬‬
‫‪ .5‬برای تایید تشخیص کشت قارچی پیشنهاد می شود‪.‬‬
‫درمان‪:‬‬
‫‪ .1‬داروهای موضعی آزول رایج ترین درمان موجود برای ‪ VVC‬هستند و تاثیر آنها از‬
‫نیستاتین بیشتر است‪( .‬جدول ‪)18-2‬‬
‫‪ .2‬فلوکونازول دوز واحد ‪ 150‬میلی گرمی‬
‫‪ .3‬زنان مبتال به ‪ VVC‬عارضه دار از تجویز یک دوز دیگر فلوکونازول ‪ 150‬میلی گرمی‬
‫‪ 72‬ساعت بعد از دوز اول سود می برند‪ .‬درمان کمکی با استروئیدهای موضعی ضعیف‬
‫مانند هیدروکورتیزون ‪ 1‬درصد‪ ،‬ممکن است در برطرف ساختن برخی از عالیم تحریکی‬
‫خارجی مفید باشد‪.‬‬
‫کاندیدیاز‬
‫راجعه‪ 4 :‬اپیزود یا بیشتر بیماری در طول یکسال‬
‫عالئم‪ :‬تبدیل خارش به سوزش– عالئم تحریکی پابرجای وستیبول و ولو‬
‫بعضی از بیماران دچار د ماتیت آتوپیک مزمن یا ولوواژینیت آتروفیک هستند‬
‫درمان‪ :‬فلوکونازول ‪ 150‬میلی گرم هر ‪ 3‬روز تا ‪ 3‬دوز‬
‫درمان ‪ SUPPRESSIVE‬تا ‪ 6‬ماه‪ 150 ،‬میلی هر هفته‬
‫‪ 90‬درصد پاسخ به درمان و ‪ 50‬درصد عود بعد از اتمام درمان دیده می شود( درمان‬
‫ساپرسیو مجدد در صورت عود)‬
‫واژینیت التهابی( ‪)DESQUAMATIVE‬‬
‫علت ناشناخته‪ .‬سندروم بالینی‪ :‬واژینیت منتشر اگزوداتیو‪ -‬ریزش سلول های اپی تلیال‪ -‬ترشح‬
‫شدید و چرکی واژن‬
‫فقدان نسبی الکتوباسیل ها و جایگزین شدن استرپتوکک ها‬
‫اریتم واژن و ولو و سرویکس توت فرنگی وجود دارد‪.‬‬
‫‪ PH‬ترشحات بیشتر از ‪ -4.5‬ترشح چرکی واژن‪ -‬سوزش و تحریک ولوواژینال‪ -‬دیسپارونی‬
‫خارش ولو کمتر شایع است‬
‫درمان‪ :‬کرم وازینال کلیندامایسین ‪ %2‬روزانه به مدت ‪ 7‬روز‬
‫عود در ‪ %30‬بیماران‪ ،‬درمان‪ :‬کرم ‪ %2‬کلیندامایسین به مدت ‪ 2‬هفته‬
‫عود در زنان یائسه‪ ،‬درمان هورمونی مکمل توصیه می شود‬
‫رژیم درمان موضعی کاندیدیازیس‪:‬‬
‫کلوتریمازول‪ :‬کرم ‪ %1‬به مدت ‪ 1-2‬هفته‬
‫قرص واژینال ‪ 100‬میلی گرم‪ 1 :‬قرص به مدت ‪ 7‬روز‬
‫‪ 2‬قرص به مدت ‪ 3‬روز‬
‫‪ 500 SINGLE DOSE‬میلی گرم‬
‫نیستاتین‪ :‬قرص واژینال ‪ 100‬هزار واحدی به مدت ‪ 2‬هفته‬
‫واژینیت آتروفیک‬
‫‪ :‬در سن یائسگی( طبیعی یا اووفورکتومی) رخ می دهد‪.‬‬
‫عالئم‪ :‬ترشحات واژینال افزایش یافته وچرکی –دیسپارونی‪-PCB -‬‬
‫معاینه‪:‬آتروفی دستگاه تناسلی وازبین رفتن چین های واژن‬
‫در بررسی میکروسکوپی افزایش سلولهای پارابازال ولکوسیت ها‬
‫درمان‪:‬کرم استروژن کنژوگه واژینال (هرروز بمدت ‪1-2‬هفته)‬
‫درمان نگهدارنده بااستروژن موضعی یا سیستمیک برای پیشگیری از عضو توصیه میشود‪.‬‬
‫سرویسیت‬
‫انواع اپی تلیوم‪:‬سنگفرشی‪:‬عفونت های مسیول واژینیت‪:‬تریکومونا‪-‬کاندیدا‪HSV-‬‬
‫غده ای‪:‬گنوره‪-‬کالمیدیاتراکومایتیس‬
‫تشخیص‪:‬ترشحات چرکی اندوسرویکال‪:‬مشاهده رنگ سبز یا زرد موکوپاس روی‬
‫اسپاچوال‬
‫مشاهده زیر میکروسکوپ‪PMN>30/HPF:‬‬
‫دیپلوکک ‪GR‬منفی داخل سلولی دال بر اندوسرویسیست گنوککی‬
‫رنگ آمیزی منفی از نظر گنوکک‪:‬کالمیدیا محتمل است‪.‬‬
‫بررسی گنوکک و کالمیدیا ترجیحا با تست تقویت اسید نوکلییک انجام شود‪.‬‬
‫شکننده بودن ناحیه اکتروپیون و خونریزی از این ناحیه در صورت دستکاری با سواپ پنبه‬
‫ای‬
‫درمان‪:‬مقاومت به فلوروکینون در ایزوله های گنوکک است‪:‬این دارو برای درمان‬
‫سرویسیت گنوککی توصیه نمیشود‪.‬‬
‫درمان پارتنر جنسی با رژیم آنتی بیوتیکی مشابه الزامی است‪.‬‬
‫معموآل ‪BV‬همراه با سرویسیت وجود دارد که باید همزمان درمان شود‪.‬‬
‫درمان اندوسرویسیت نایسریا گنوره‪:‬سفتریاکسون‪ MG250:‬عضالنی تک دوز‬
‫‪ MG400:CEFIXIME‬تک دوز‬
‫رژیم های درمان اندوسرویسیت کالمیدتراکوماتیس‪:‬آزیترومایسین‪1‬گرم تک دوز‬
‫داکسی سیکلین ‪BD:MG100‬تا ‪7‬روز‬
‫‪PID‬‬
‫علت‪ :‬صعود میکروارگانیسم کولونیزه شده اندوسرویکس به اندومتر و لوله های فالوپ ‪ :‬التهاب قسمت‬
‫های فوقانی ژنیتال‬
‫عامل‪ :‬گنوره‪ -‬کالمیدیاتراکوماتیس‬
‫مایکوپالسماژنیتالیوم سبب ‪ PID‬شبیه کالمیدیابا عالئم بالینی خفیف می شود‪.‬‬
‫اغلب ‪ BV‬همراه وجود دارد‪ ،PREVOTELLA :‬پپتواستر‬
‫توکک ها و گاردنال عامل آن هستند‬
‫پاتوژن های تنفسی عامل ‪(PID‬شیوع کم)‪ :‬هموفیلوس آنفلوانزا‪ -‬استرپتوکک ‪ -A‬پنوموکک‬
‫تریاد عالئم‪.1 :‬درد لگنی‪ .2-‬تندرنس آدنکس و تندرنس در حرکت سرویکس(‪:(CMT‬دال بر‬
‫حساسیت و التهاب صفاق ‪.3‬تب‬
‫نکته مهم‪ :‬در بعضی افراد ممکن است ‪ PID‬فاقد عالمت باشد‬
‫تنوع در عالئم‪ ،‬سبب تاخیر در تشخیص می شود‬
‫عالئم تناسلی ادراری با احتمال ‪ :PID‬درد پایین شکم‪ -‬ترشح واژینال فراوان‪ -‬منوراژی و‬
‫متروراژی‪ -‬تب و لرز‪ -‬عالئم ادراری‬
‫بررسی ترشحات واژن و سرویکس‪ :‬بخش مهم در روند پیگیری درمان‪ -‬افزایش ‪ PMN‬در ‪WET‬‬
‫‪ MOUNT‬ترشحات واژینال یا ترشحات چرکی وجود دارد‬
‫سایر تست ها‪ :‬بیوپسی اندومتر‪ -‬سونوگرافی یا رادیولوژی ‪ R/O‬آبسه توبواوارین‪ -‬الپاروسکوپی‪:‬‬
‫بررسی از نظر سالپنژیت‬
‫درمان‬
‫‪PID‬‬
‫تاثیر سفوکسیتین و داکسی سیکلین مشابه رژیم تزریقی در زمان بستری است‪.‬‬
‫اندیکاسیون بستری‪ :‬قطعی نبودن تشخیص‪ -‬شک به وجود آبسه لگنی‪ -‬شدید بودن‬
‫بیماری‪ -‬شک به مصرف دارو توسط بیمار‬
‫زمان ترخیص‪ :‬دما کمتر از ‪ 37.5‬درجه به مدت بیش از ‪ 24‬ساعت‪ -‬نرمال شدن ‪-WBC‬‬
‫کاهش تندرنس و از بین رفتن تندرنس ریباند‬
‫پارتنر بررسی و درمان شود‬
‫رهنمودهای ‪ CDC‬برای درمان ‪ :PID‬سرپایی‪ :‬سفوکسیتین ‪2‬گرم عضالنی‪ +‬پروبنسید ‪1‬گرم‬
‫یا سفتریاکسون ‪ 250‬میلی گرم عضالنی‪ +‬داکسی سیکلین ‪ 100‬میلی گرم‪ BD ،‬تا دو هفته یا‬
‫آزیترومایسین ‪ 500‬میلی گرم ابتدا و سپس ‪ 250‬میلی گرم روزانه کال به مدت ‪ 7‬روز‬
‫تجویز ژل مترونیدازول در صورت تشخیص همزمان ‪ ،BV‬انجام شود‬
‫بستری‪ :A :‬سفوکسیتین ‪2‬گرم وریدی هر ‪ 6‬ساعت یا سفوتتان ‪2‬گرم وریدی هر ‪ 12‬ساعت‬
‫‪ +‬داکسی سیکلین ‪100 MG/BD‬خوراکی یا وریدی‬
‫‪ :B‬کلیندامایسین ‪ 900‬میلی گرم‪+ TDS‬جنتامایسین‪ 2MG/KG LOADING DOSE،‬و سپس‬
‫دوز نگهدارنده ‪ 1.5MG/KG TDS‬یا سفتریاکسون ‪ 1-2‬گرم وریدی هر ‪ 12‬ساعت‬
‫معیارهای بالینی‬
‫تشخیص ‪PID‬‬
‫وجود عالئم‪ :‬ضروری نیست‬
‫نشانه ها‪ :‬حساسیت اعضا لگن‪ -‬لکوره و یا اندوسرویسیت موکوسی چرکی‬
‫معیارهای اضافی‪ :‬اندومتریت در بیوپسی اندومتر‪ ESR -‬یا ‪ CRP‬افزایش یافته‪ -‬دمای بیشتر‬
‫از ‪ 38‬درجه‪ -‬لکوسیتوز‪ -‬تست مثبت گنوره یا کالمیدیا‬
‫معیارهای اختیاری‪ :‬مشاهده آبسه لوله ای تخمدانی در سونوگرافی‪ -‬تایید سالپنژیت در‬
‫الپاراسکوپی‬
‫آبسه لوله ای تخمدانی‬
‫تشخیص‪ :‬لمس توده لگنی در معاینه‬
‫درمان‪ :‬رژیم آنتی بیوتیکی در بیمارستان‪ %75 ،‬پاسخ می دهند‬
‫شکست درمان طبی‪ :‬ضرورت تخلیه آبسه‪ :‬درناژ با گاید سونوگرافی یا ‪ CT‬اولین گزینه است‬
‫در کسانی که بعد از ‪ 72‬ساعت به درمان آنتی بیوتیک پاسخ نداده اند درناژبا تروکار با یا‬
‫بدون کار گذاشتن درن در ‪ 90‬درصد موارد موفقیت آمیز است‬
‫بیماری زخم تناسلی‬
‫اغلب موارد در آمریکا به علت ‪ HSV‬یا سیفلیس‬
‫سایر علل شایع به ترتیب‪ :‬شانکروئید‪ -‬لنفوگرانولوم ونروم‪ -‬گرانولوم اینگوینال‬
‫تشخیص‪ :‬شرح حال و ‪ PH EXAM‬به تنهایی‪ :‬ناکافی‬
‫آزمایشات الزم‪ R/O :‬سیفلیس توسط تست سرولوژیک در همه افراد مبتال انجام شود‬
‫بررسی ‪ DARK-FIELD‬یا ایمونوفلورسانس مستقیم برای تروپونم پالیدوم‬
‫کشت یا تست آنتی ژنی ‪HSV‬‬
‫کشت برای هموفیلوس دوکره ای‬
‫با وجود همه اقدامات در ¼ موارد علت مشخص نمی شود‬
‫تظاهر بالینی‪:‬‬
‫‪ .1‬زخم بدون درد با تندنس خفیف به ویژه در صورت اندوراسیون‪ :‬سیفلیس‬
‫‪ .2‬وزیکول های گروهی در ترکیب با زخم کوچک ‪:‬‬
‫پاتوگنوموتیک ‪HSV‬‬
‫تایید تشخیص‪ :‬کشت ‪ :‬مرحله وزیکول حساسیت ‪ -%100‬مرحله پوسچول حساسیت ‪-%89‬‬
‫مرحله زخم حساسیت ‪%33‬‬
‫تست سرولوژیک ‪ : TYPE-SPECIFIC‬به علت شایع بودن کشت منفی سودمند است‬
‫‪ .3‬وجود ‪ 1-3‬زخم دردناک با لنفادنوپاتی حساس اینگوینال‪ :‬نشان دهنده شانکروئید‬
‫در صورت وجود آدنوپاتی مواج تشخیص قطعی تر می شود‬
‫‪ .4‬خیارک اینگوینال‪ +‬یک یا چند زخم‪ :‬شانکروئید( فقدان زخم ‪)LGV :‬‬
‫درمان بیماری زخم تناسلی‬
‫شانکروئید‪ :‬داروها‪ :‬آزیترومایسین ‪ 1‬گرم تک دوز‬
‫سفتریاکسون ‪ 250‬میلی گرم تک دوز‬
‫سیپروفلوکساسین ‪ 500‬میلی گرم ‪ BD‬تا ‪ 3‬روز‬
‫اریترومایسین ‪ 500‬میلی گرم ‪ QID‬تا ‪ 7‬روز‬
‫معاینه مجدد ‪ 3-7‬روز بعد از شروع درمان‬
‫ظرف ‪ 2‬هفته زخم باید از بین رود‬
‫هرپس‪ :‬اولین دوره عفونت‪ :‬آسیکلوویر‪ 7-10 400 MG TDS‬روز یا تا زمان بهبودی‬
‫فامسیکلوویر‪ 7-10 250 MG TDS‬روز یا تا زمان بهبودی‬
‫عود ‪ 6‬بار یا بیشتر در سال‪ :‬درمان ساپرسیو روزانه‪ :‬آسیکلوویر ‪400 MG BD‬‬
‫فامسیکلوویر ‪250 MG BD‬‬
‫نتیجه درمان‪ :‬کاهش ‪ 75‬درصدی دفعات عود‬
‫کاهش نسبی احتمال سرایت‬
‫سیفلیس درمان ارجح در تمام مراحل‪ :‬تجویز پارنترال پنی سیلین ‪G‬‬
‫مراحل اولیه‪ ،‬ثانویه یا نهفته زودرس‪ 2.4 :‬میلیون واحد بنزاتین پنی سیلین عضالنی تک دوز‬
‫واکنش ‪ :JARISCH- HEXHEIMER‬بیمار از نظر تروپونماپالیدوم‪ ،‬سروپازیتیو‬
‫است ولی عالئم بیماری دیده نمی شود‬
‫سیفلیس نهفته به مدت بیش از یکسال‪ :‬بنزاتین پنی سیلین ‪ 3 ،G‬دوز ‪ 2.4‬میلیون‬
‫واحدی با فاصله یک هفته تجویز می شود‬
‫تکرار تست های غیر تروپونمایی کمی در فواصل ‪ 6‬و ‪ 12‬ماه‪ ،‬الزم است‬
‫تیتر ‪ 1/32‬در عرض ‪ 12-24‬ماه باید حداقل ‪ 4‬برابر کاهش یابد‬
‫‪GENITAL WARTS‬‬
‫عامل زگیل های تناسلی خارجی‪ 6 :‬و ‪11‬‬
‫محل شایع ابتال‪ :‬فورشت خلفی و مناطق جانبی ولو‬
‫تماس مستقیم بین ذرات ویروسی پارتنر مرد با الیه بازال اپیدرم پارتنر زن‪ ،‬در اثر خراش های ناشی‬
‫از مقاربت رخ می دهد‪.‬‬
‫میزان انتقال جنسی ‪%75‬‬
‫هدف درمان‪ :‬از بین بردن زگیل ها( ریشه کنی عفونت امکان پذیر نیست)‬
‫بیشترین شانس موفقیت درمان‪ :‬زگیل کوچک با مدت زیر یکسال‬
‫کاهش انتقال با درمان ضایعه اثبات نشده است‬
‫معاینه پارتنر ضروری نیست‪ :‬عود بیشترناشی از فعال شدن مجدد عفونت تحت بالینی است نه انتقال‬
‫توسط پارتنر‬
‫تاثیرواکسن‪ :‬تیپ ‪ 16 ،11 ،6‬و ‪18‬‬
‫درمان های ‪:WART‬‬
‫کرایوتراپی‬
‫پودوفیلین‪ %10-25 :‬موفقیت درمان‬
‫تری کلرواستیک اسید‪ %80-90 :‬موفقیت درمان‬
‫پودوفیلوکس ‪%0.5‬‬
‫لیزر‪ :‬در مواردی که به سایر رژیم ها پاسخ نداده اند( احتمال عود زیاد)‬
‫اینترفرون‬
‫پماد‪%15 SINECATHECIN‬‬
‫‪HPV‬‬
‫‪HIV‬‬
‫‪ %40-50‬مبتالیان را خانم ها تشکیل می دهند‬
‫ابتال به یکی از انواع ‪ :STI‬بررسی از نظر‬
‫‪HIV‬‬
‫تشخیص اولیه با روش ‪ ELISA‬با یک روش سنجش سریع انجام می شود‪ :‬نتیجه مثبت با‬
‫آزمایش ‪ WESTERN BLOT‬تایید میشود‬
‫غربالگری روتین ‪ :HIV‬زنان بین ‪ 19-64‬سال‬
‫غربالگری هدفمند ‪ :HIV‬وجود عوامل خطر خارج از محدوده سنی (مثال نوجوانان فعال از‬
‫نظر جنسی)‬
‫بررسی اولیه زنان ‪ HIV‬مثبت‪ :‬غربالگری از نظر بیماری های مرتبط مثل ‪ TB‬و‬
‫‪STI‬‬
‫تجویز واکسن های توصیه شده( هپاتیت‪ ،B‬پنوموکک‪ ،‬انفلوانزا)‬
‫مشاوره رفتاری و روانی اجتماعی‬
‫در افراد مبتال به عفونت همزمان‪ ، HPV‬نئوپالزی داخل اپی تلیوم سرویکس شایع است‬
‫درمان‬
‫‪HIV‬‬
‫عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت درمان‪-HIV RNA:‬تعداد سلولهای ‪-TCD4+‬وضعیت‬
‫بالینی بیمار‬
‫اندیکاسیون درمان ضد رتروویروس‪:‬سابقه ناخوشی ناشی از ‪-AIDS‬تعداد‪CD4‬کمتر‬
‫از‪350‬سلول در میلی متر مکعب‪-‬حاملگی‪-‬نفروپاتی‪-‬عفونت همزمان‬
‫هپاتیت‪B‬‬
‫تعداد سلولهای‪TCD4+‬کمتراز‪ 200‬میکرولیتر‪:‬پروفیالکسی در برابر عفونتهای فرصت طلب‬
‫مثل پنوموسیستیس کارینی‬
‫تعداد سلولهای‪TCD4+‬کمتراز‪50‬میکرولیتر‪ :‬پروفیالکسی با ازیترومایسین دربرابرعفونت‬
‫مایکوباکتریوم‬
‫سیستیت حاد‪:‬‬
‫عالیم‪:‬شروع ناگهانی دیزوری‪،‬فرکونسی و‪URGENSY‬همراه با درد کمر یا سوپراپوبیک‬
‫معاینه فیزیکی‪:‬حساسیت سوپراپوبیک محتمل است‬
‫عوامل مستعد کننده‪:‬مقاربت جنسی‪-‬استفاده از دیافراگم ومواد اسپرم کش‪-‬تاخیر در دفع ادرار پس از‬
‫مقاربت‪-‬سابقه‪UTI‬اخیر‬
‫عامل میکروبی‪:‬اشریشیا کلی‪%80‬موارد‪-‬استافیلوکوک ساپروفیتیکوس‪%5-15‬‬
‫درمان‪:‬مقاومت ‪E.COLI‬نسبت به فلوروکینولونها وکوتریموکسازول وجود دارد حدود‪%10‬‬
‫درمانهای تجربی‪:‬نیتروفورانتوئین ‪100‬میلی گرم‪BD‬تا ‪5‬روز‬
‫کوتریموکسازول ‪BD‬تا ‪3‬روز‬
‫بررسی ازمایشگاهی‪:‬کشف پیوری در‪ UA‬یا رنگ امیزی استراز لوکوسیتی‪:‬تشخیص سیستیت‬
‫کشت‪:‬ضروری نیست مگر در صورت مقاومت به درمان‬
‫نیاز به ویزیت پیگیری یا کشت در صورت پابرجاماندن یا عود عالئم‬
‫سیستیت راجعه‬
‫شیوع‪%20:‬درزنان قبل از یائسگی‬
‫علت ‪%90‬موارد عفونت مجدد برون زا‬
‫انواع درمان‪-1:‬پروفیالکسی مداوم‬
‫‪-2‬پروفیالکسی پس از مقاربت‬
‫‪-3‬شروع درمان توسط بیمار به محض شروع عالئم‬
‫درمان در یائسگی‪HRT:‬یا کرم استروژن موضعی همراه با پروفیالکسی انتی‬
‫میکروبیال‬

similar documents