event_7-5-13_tvm_en_bench_def

Report
MAATWERKBEDRIJVEN & KWALITEIT
benchmark
impactbevraging
project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie”
event 7 mei 2013
Intro
 Benchmark kwaliteit, gemeten tijdens het voorbije traject
 Impactbevraging
 Noden en vragen in functie van vervolgtraject en andere
ESF-oproepen
Benchmark kwaliteit
legende
Organisatiegebieden
Resultaten
bij medewerkers
Mensen
Leiderschap
Schema volgende slide:
Kolommen: 22 aandachtpunten
Strategie
Samenwerkingsverbanden
& Beheer van
middelen
Resultaatgebieden
Procesmanagement
Resultaten
bij klanten
Resultaten voor
de samenleving
Innoveren, Verbeteren en Leren
Lijnen: kwaliteitsmeting ALLE maatwerkbedrijven, anoniem, door dubbele lijn gescheiden
• Starters / middengroep
• Gevorderden (VA)
Gekleurd volgens:
- fase 1 prioritair werkpunt
- begin fase 2 met prioritair werkpunt
- midden / einde fase 2 met gewoon werkpunt
- fase 3 of meer
minimum kwaliteit = fase 2
(procesgerichtheid) voor alle
22 aandachtspunten.
Sleutel
Resultaten
Benchmark kwaliteit
1 schema - enkel de patronen tellen …Benchmark_resultaat_april 2013 DEF.xls
55% van de maatwerkbedrijven telt minimum één fase 1
=> Herindeling na nulmeting: gevorderden–minder gevorderden
Verbeteracties f1
(minimum één fase 1)
PDCA & verbeterbeleid
=> Focus op minder gevorderden met fases 1: verbeterassessments
=> Sectorbrede kwaliteitsverdieping: vervolgassessments,
themasessies, intervisie, ESF-tenders
Vergeleken met nulmeting
Prioritaire werkpunten f2+
Ruimte voor bespreking sterktes
Benchmark kwaliteit
extra’s …
 Vergelijkingsbasis met
o profit & non-profit (750 audits & assessments)
o gemiddelde sector & best in class
 Benchmark : kennisdelen en innoveren, geen competitie
 Tussentijdse benchmark was inspirerend voor de tender
“Begeleiding transitie naar het maatwerkdecreet”
Impactbevraging


Anoniem
125 reacties (84 % respons - enkelen niet bevraagd)

2 delen:
1. Evaluatie voorbije 2 jaar ESF-project
2. Input vervolgtraject
Impactbevraging
kwantitatieve evaluatie (op 10)
Kick-off
7,3
Algemene tevredenheid project
7,2
Collectieve opleiding: inhoud en verloop
6,1
Collectieve opleiding = geschikte voorbereiding zelfevaluatie en assessment
6,0
Zelfevaluatie
7,7
Individuele begeleiding
6,9
Infosessie
6,9
Assessment
7,7
Assessmentrapport
7,7
Kwaliteitsgroeimodel waardevol voor het verbeterbeleid in onze organisatie
7,9
Impactbevraging
algemene tevredenheid project 7,2
 “Moeilijke maar interessante oefening!”
 “Eén en ander kwam in een stroomversnelling.” “Heeft structuur geboden.”
 “Allesomvattend naar een bedrijf toe.” “Het is een stap naar erkenning dat we een
volwaardig bedrijf zijn.”
 “Concept ESF was zeker in orde doch miste ik een stuk professionaliteit in het totaalpakket.”
 “Voor gevorderden zat zeer weinig in dit project.”
=> Extra professionele ondersteuning op maat (bv via tenders)
Bv tender
begeleiding
transitie naar het
maatwerkdecree
t
Impactbevraging
gewenste ondersteuning
 “Individuele ondersteuning van externe experts op specifieke domeinen zoals vb strategie,
bedrijfsprocessen ea.”
 “Zo veel mogelijk individuele begeleiding.” “Ook voor de noden van gevorderden.”
 “Vooral de ervaringsuitwisseling kan een enorme meerwaarde opleveren. Hoe pakken
andere organisaties dit aan? Wat zijn hun ervaringen? Welke nuttige tips hebben zij? Of
gewoon samen zoeken naar oplossingen”
 “Geen assessment zonder ondersteuning, want anders schiet dit zijn doel voorbij.”
Totaalpakket kwaliteitsgroeimodel op maat:
 individuele (incl experten)begeleiding = FOCUS
 intervisie en collectieve sessies
 assessments
Impactbevraging
collectieve opleiding 6,1 & 6,0
 “De groepen waren niet juist ingedeeld waardoor beginners en gevorderden samen les
kregen. De lessen werden gegeven uit theoretisch oogpunt en niet over praktijk.” “Niet alle
opleidingsinhouden waren relevant.”
 “Er moest meer tijd zitten tussen de opleidingen en het uiteindelijke assessment.” “Heel
interessant maar tijdrovend voor een kleine organisatie.” “Meer regionaal laten doorgaan.”
 “De terugkomdagen waren te veel gericht naar de sociale werkplaatsen.”
 “Intervisie voor directie: een paar deelnemers, één sessie ging niet door”
 “In het begin van het project vonden we dat de begeleider te weinig meerwaarde kon
bieden. In de latere sessies is dit gunstig geëvolueerd.”
 “Na de opleidingsmomenten heb je een goede basis om van start te gaan ”
Impactbevraging
collectieve opleiding 6,1 & 6,0
=> Collectieve sessies meer op maat (ook via ESF-tenders):
 timing, regionale spreiding
 kwaliteitsniveaus, grootteordes en activiteiten
=> Focus individuele begeleiding op maat
Impactbevraging
individuele begeleiding 6,9
 “Was inspirerend en aanmoedigend.”
 “Geen individuele begeleiding gehad.”
=> focus fases 1 en eerstelijns via koepels
=> Extra know how via ESF-tenders
Impactbevraging
infosessies 6,9
 “Was klaar en duidelijk.”
 “Dit was zeer concreet en gaf antwoorden op de gestelde vragen.”
 “Vrij theoretisch, wat ook logisch is gezien de uiteenlopende toehoorders.”
=> Eerste bijsturing gebeurd: kleinere, interactieve groepen
=> Vervolg obv reële scores: gevorderden (VA) - minder gevorderden
(VBA) met aangepaste infosessies
Sleutelresultaten:
registratie, meting,
Resultaten
medewerkers:
Resultaten klanten:
prestatie-indicatoren
Procesmanagement:
verbeteren en
Procesmanagement:
identificeren en
Samenwerking en
middelen:
HR: VTO
HR: functieomschrijvingen
Strategie:
operationeel plan
Leiderschap:
betrokkenheid
Leiderschap: missie,
vissie en waarden
Impactbevraging
kwaliteitsgroeimodel waardevol voor
het verbeterbeleid 7,9
In we lk e a a nd a c hts p unte n v a n he t g ro e imo d e l wil jullie o rg a nis a tie p rio rita ir
e ne rg ie s te k e n ? Ma xima a l 3 a a nd uid e n
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Impactbevraging
kwaliteitsgroeimodel waardevol voor
het verbeterbeleid 7,9
6D . Om d e ho e v e e l ja re n is e e n a s s e s s me nt d o o r e xte rne
a s s e s s o re n zinv o l/ ha a lb a a r?
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Jaarlijks
Om de 2 jaren
Om de 3 jaren
Om de 4 jaren
Zonder uitzondering vraag naar vervolg
Anders:
Benchmark & impactbevraging kwaliteit
CONCLUSIE
 Benchmark: nood aan vervolg ook al zijn er sterkere punten
 Impactbevraging: vraag naar vervolg mits aandachtspunten
Vervolgtraject maatwerkbedrijven: doorstart
 Focus fases 1
 Totaalpakket kwaliteitsgroeimodel
Bedankt voor de open en
constructieve samenwerking!
Wordt vervolgd …

similar documents