Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések

Report
Szabályozási és végrehajtási
problémák a biztonsági
intézkedések köréből
A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Jogszabályi háttér
1. 1979. évi 11. sz. tvr. (a továbbiakba: Bv. tvr,
hatályos 2009. VIII. 09-től., csak négy
intézkedést szabályoz, és nem teljes
körűen),
2. 6/1996.IM rendelet, (a továbbiakban:
Rendelet)
A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 Biztonsági elkülönítés,
 Különleges biztonságú zárkába, illetve körletre
helyezés,
 A mozgást korlátozó eszközök alkalmazása,
 A személymotozás,
 A biztonsági ellenőrzés, a biztonsági vizsgálat és a
biztonsági szemle,
 Az ajtók zárva tartásának elrendelése,
 Az egyes jogok gyakorlásának a Bv. tvr.-ben
meghatározott felfüggesztése.
Helye és szerepe a biztonsági
tevékenységben
A rendkívüli események
megelőzése,
megszakítása,
felszámolása.
Az intézkedések során betartandó
alapelvek
Az alapelvek forrásai:
Nemzetközi egyezmények,
Alkotmány,
A büntetés-végrehajtásra vonatkozó
jogszabályok:
pl. Bv.tvr., 1995. évi CVII. tv.
Az intézkedések alkalmazására ható
alapelvek 1995. évi CVII. tv.
 Intézkedési jog és kötelezettség
 Arányosság követelménye
 Kínzás, embertelen vagy megalázó
bánásmód tilalma
 Élet, testi épség védelme
Intézkedési jog és kötelezettség
A
személyi
állomány
tagja
feladatának jogszerű ellátása során
a jogszabályokban meghatározott
intézkedések megtételére
jogosult és köteles.
Az arányosság eleve
Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt,
amely nyilvánvalóan nem áll arányban annak
törvényes céljával.
Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül
azt kell választani, amely az eredményesség
biztosítása mellett a legkisebb személyi
korlátozással, sérüléssel vagy károkozással
jár.
Pl. biztonsági elkülönítés, mozgáskorlátozó
eszköz alkalmazása.
Kínzás, embertelen vagy megalázó
bánásmód tilalma
Az intézkedő nem alkalmazhat
kínzást,
kényszervallatást,
embertelen vagy megalázó bánásmódot,
az erre vonatkozó utasítást köteles
megtagadni.
Pl. kbk, kbz, mozgáskorlátozó eszköz,
személymotozás.
Élet és testi épség védelme
Az intézkedés során kerülni kell a
sérülés okozását, az emberi élet
kioltását.
Pl. mozgáskorlátozó eszköz,
személymotozás szabálytalan
alkalmazása.
A különleges biztonságú zárka – és
körlet
Kik kerülhetnek ide?
a IV. biztonsági csoportba soroltak,
akinek az életének vagy testi épségének a
védelme más módon nem biztosítható.
Fontosabb korlátozások:
állandó felügyelet alatt áll,
az intézet területén engedéllyel és
felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell
tartani,(pl. csak mozgáskorlátozó eszközben
hagyhatja el a zárkát)
munkát a különlegesen kialakított
körletrészen belül, illetve a parancsnok által
kijelölt helyen végezhet,
az elítéltek öntevékeny szervezeteiben nem
vehet részt.
Az új szabályozás
(2012. 01.01-től hatályos)
Előzmények:
Emberi Jogok Európai Bírósága: elmarasztaló
ítélet,
Ombudsmani vizsgálat: több hiányosság
feltárása.
A kbz, kbk bekerült a Bv. tvr.-be,
Indokolt
határozatot
kell
hozni
mindkettőről,
A kbk-ról országos parancsnok dönt,
(jelenleg bizottság,)
Mindkét esetben bv. bíróhoz fellebbezhet,
A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya,
Kiterjeszti az előzetesen letartóztatottra
is, de azonos szabályokkal.
Mozgást korlátozó eszközök
Cél: a rendkívüli események megelőzése.
Konkrétan: erőszakos, támadó magatartások
és szökés megelőzése.
Eszközök:
bilincs, (patent, vagy lábbilincs)vagy
a végtagra helyezett, testi sérülést nem
okozó más eszköz alkalmazható. (nincs
kihasználva).
Problémák
Bv. tvr. nem engedi a 12 óra időtartamot
áttörni, a Rendelet igen.
A túlzott, szakmailag indokolatlan
alkalmazás.
(aránytalanság,
megalázó,
embertelen bánásmód veszélye)
Ennek elkerülése: egyedi, személyre
szóló, szakmailag indokolt döntés.
Módszertani Útmutató
szükségessége!
Személymotozás
Cél: Bűncselekmények és rendkívüli események
megelőzése,
Konkrétan: olyan tárgyak, eszközök elvétele, amelyek
veszélyt jelentenek a fogva tartás biztonságára.
Problémák
Megalázó végrehajtás tilalmának hiánya,
A jogszabályoknak nem megfelelő gyakorlati
végrehajtás, (Bántalmazás hivatalos eljárásban
bcs. veszélye)
Módszertani Útmutató hiánya.
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

similar documents