Hermus-Notaris-Limo

Report
Limo 2014
Waarom huwelijkse voorwaarden een
schijnzekerheid bieden bij een
economische crisis – dus: allemaal de BV
in!
Hermus Notaris ruim 12 ½ jaar
•
12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013
Een overzicht:
• 1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek
• 2001 – Belastingplan (box 1, 2 en 3)
• 2003 – Nieuw Erfrecht
• 2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies
• 2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament
• 2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag
• 2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer
• 2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik?
• 2012 – De flex BV: alles kan alles mag – de 5 standaarden van Hermus Notaris
• 2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding
• 2015 – Europese Erfrechtverordening
Pensioen – 2023 – Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)
Hermus Notaris
Speerpunt 2014:
• Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament: voor
ondernemers met legaat onderneming tegen inbreng –
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting – geen
ongeoorloofde discriminatie!
• De algehele volmacht en het levenstestament
• De executeur-afwikkelingsbewindvoerder
• Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra
voordeel: de AWBZ
• De eenmalig grote vrijgestelde schenking in 2014 voor aflossing
hypotheek, aankoop of verbouwing eigen woning (€ 100.000,00)
Agenda Limo 26-3-2014
• Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2012
• De huwelijkse voorwaarden uit Son en Breugel: het Belgische
stelsel met Hollands Koopmanschap
• Het “oude” alternatief: het Amsterdams verrekenbeding –
oppotten is toch sparen dus delen! – de frustratie van de
ondernemer – veel problemen
• De valkuil: artikel 61 Faillissementswet – de frustratie van de
echtgenote!
• Huwelijkse voorwaarden wijzigen gedurende huwelijk: de
vermogensklem ter bescherming van schuldeisers
• De uiteindelijke oplossing: toch maar de B.V. in ………
De nieuwe wettelijke gemeenschap
van goederen
•Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij
schenkingen en testamenten
•De nieuwe bestuursregeling
•De beleggingsleer
Dat wordt rekenen!!
De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012
Boedelmenging
Algehele
gemeenschap van
goederen omvat:
•Aanbrengsten
•Erfenissen
•Schenkingen
•Aanwinsten
Problemen
Problemen bij de “oude” wettelijke gemeenschap van
goederen:
• Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland
(België, Duitsland)
• Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is
gevallen – is bestuursbevoegd
• (De man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw
koopt meubels – man daarna bevoegd!).
• Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek
opnieuw verdelen!
Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen
algehele gemeenschap!
M
V
Schenking en
erfenis met
uitsluitingsclausule: blijft
privé
Het wetsvoorstel
• Goed nieuws: Nederland kiest voor de
zuiderburen!
• Aanbrengsten apart
• Erfenissen apart
• Schenkingen apart
• Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)
Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van
goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé!
M
V
Aanwinst
Gemeen.
Aanbrengsten,
erfenissen,
schenkingen
blijven privé
De politiek
• Het amendement Anker (CU) wast de oren met het
mooie wetsontwerp!
• Terug naar af: de literatuur briest:
• “een onthoofd wetsontwerp”
• Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De
oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!!
• Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste
kans. Maar D66 probeert het nog een keer!
Het amendement Anker – de oren gewassen!!!
Aanbrengsten
erfenissen en
schenkingen :
alles gemeen!!!
Een onthoofd
wetsvoorstel!
Bestuur nieuw
Nieuwe bestuursregeling:
• Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling
beslissend.
• Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder
afzonderlijk bevoegd.
• Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt
kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan
derden!
Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd).
Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de
wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé.
Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012
M
V
Maak dus een
uitsluitingsclausule:
dan erfenis en
schenking weer privé!
Wettelijke gemeenschap van goederen (nieuw) lijkt op
oud (behoudens beleggingsleer)
M
V
Schenking en
erfenis met
uitsluitingsclausule: blijft
privé
Beleggingsleer
• Man heeft geërfd: 100 (mits met
uitsluitingsclausule)
• Vrouw heeft geërfd 50 (mits met
uitsluitingsclausule)
• Woning aankoop: 350
• Hypotheek: gezamenlijk: 200
Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012
100
M
50
V
Woning 350
Hypotheek 200
Maak dus een
uitsluitingsclausule:
dan erfenis en
schenking weer privé.
Het nieuwe
huwelijksvermogensrecht
Wat is splinternieuw en modern ook
internationaal?
De beleggingsleer
Nederlanders zijn handelaren – beleggers!
De beleggingsleer
Economische deelgerechtigdheid man
100 + 100 (halve lening aflossen) = 200
Economische deelgerechtigdheid vrouw
50 + 100 (halve lening aflossen) = 150
Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -)
Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)
De beleggingsleer
(Art. 1:87 BW)
Beleggingsleer
• Hoe bij aankoop? – in waarde t.t.v. verwerving
• Hoe bij verbouwing? – in waarde voor
verbouwing + verbouwingskosten
• Hoe bij aflossing? Annuiteit!! (waarde
verandert voortdurend): in deel lening –
tijdstip niet relevant.
Ander nieuws
• Ook nieuw is de Inlichtingenplicht aangaande
privé vermogen.
(geen verantwoording – wel inlichtingen)
• Ontbinding van de gemeenschap op een
eerder moment: niet als de echtscheiding is
ingeschreven maar al bij het verzoek.
Ontbinding gemeenschap
• We zagen: een aankoop na indienen van een
verzoek tot echtscheiding maakte tot 1-1-2012
een goed gemeenschappelijk! Dat is ongewenst.
• De wetgever (2012) lost dat op: nadat het
verzoek is ingediend, wordt de gemeenschap
bevroren (ontbonden): aanwinsten erna blijven
privé. De nieuwe woning blijft privé.
• Mbt de oorspronkelijke woning: samen bevoegd!
(ook al zegt het kadaster anders).
Oude stijl (voor 2012):
M
Nieuwe stijl (2012):
V
Oude stijl (voor 2012):
M
V
2012: Verzoekschrift echtscheiding
bevriest de gemeenschap
M
V
Casus!
• Gemeenschap van goederen voor 1 dag!
• Ongehuwden: man og 6 mio; vrouw og 4 mio
• Aangaan huwelijk of partnerschap: samen 10
mio (beperkte gemeenschap van goederen)
• Verzoek tot echtscheiding: verdelen: man 4
mio vrouw 6 mio
• Besparing overdrachtsbelasting over: 2 mio!!
• (in casu ging het mis – geen enkele affectie)
Beperkte gemeenschap en
overdrachtbelastingbesparing
• HR in 2013 ging over het aangaan van een
partnerschap voor 1 dag met het doel om belasting
te besparen! HR vindt dat Fraus Legis. (zo kort dat de
plichten van geen reële praktische betekenis konden
zijn)
• Maar als een huwelijk (of partnerschap) een reëel
doel heeft met rechten en plichten met wel
praktische betekenis, dan mag je later een beperkte
gemeenschap aangaan en ontbinden (HR 1993) ook
met het oog op echscheiding!
• Maar pas op: gemeenschap van slechts 1 of meer
bepaalde goederen: kan schenking zijn!
Verzoek en intrekking
Een valkuil: verzoek wordt vaak samen ingediend
• Intrekken verzoek kan alleen!!
• Stel: verzoek loopt en een ouder van de man ligt
op sterfbed: erfenis dreigt aan de man toe te
komen want gemeenschap is bevroren.
• Vrouw trekt verzoek in – agg herleeft - en
incasseert halve erfenis (tenzij uitsluitingsclausule
was gemaakt).
Tip bij echtscheidingsverzoek: maak
tegelijk huwelijkse voorwaarden
• Dat is dus de omgekeerde situatie: maak naast
de verdeling tijdens huwelijk tevens notariële
huwelijksvoorwaarden: (maar dan in
omgekeerde vorm: 2 vermogens!) dan kan de
vrouw niet meer terug!
Want: het huwelijk blijft dan wel in stand, de
vermogens worden apart door huwelijkse
voorwaarden. Intrekken echtscheiding heeft
dan geen zin: De felbegeerde erfenis komt niet
meer binnen!
Huwelijkse voorwaarden
• 1980:
• 2009:
van de huwelijken is gesloten onder
huwelijkse voorwaarden: 15%.
is dat gestegen naar: 26,2%
• 62% daarvan was in 1980 een verrekenstelsel;
• In 2009 is dat teruggelopen naar 50% (vanwege vele
procedures en onduidelijkheden)
• De beperkte gemeenschap wint terrein: globaal van
10% naar 23,8% - wellicht komt het in de wet??
3 vermogens stelstel (gemeenschap van
vruchten en inkomsten cq. aanwinsten)
• Model Hermus: het Belgische stelsel gecombineerd
met Hollands koopmanschap!
• Huwelijkse voorwaarden – gemeenschap van
aanwinsten (en opgepotte winst),
• maar aanbrengsten, erfenissen, schenkingen, en de
onderneming (behoudens reserves!) blijven privé.
• Investering van de een in gemeenschappelijke
vermogen: naar rato van inbreng: meer rendement =
beleggen!
Faillissement - 3 vermogens stelstel
(gemeenschap van vruchten en inkomsten cq.
aanwinsten)
Faillissement omvat privé en gem. vermogen
Gem.
M
V
Huwelijkse voorwaarden met 2
vermogens
Het Amsterdams model
• Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen
• De correctie: beloning van de niet ondernememende
echtgeno(o)t(e): het jaarlijks delen van onverteerde
(overgespaarde) inkomsten – beloning voor
huishoudelijke arbeid
• Dat leidt tot een verrekenvordering na ieder jaar
• Dames: let op opgepotte winsten – ook bij een B.V.
Het Amsterdamse verrekenbeding
Een cijfervoorbeeld
M verdient
100
V verdient
50
V
20
30
huishoudpot
- 60
M stort
Over:
40
60
Verrekenen - 15
Over ieder:
45
------------------
stort
+15
45
uitsluiting van gemeenschap (u.g.)
• Faillissement omvat privé vermogen maar pas
op zie later !
Verrekenbeding
• Wat moet worden verrekend bij een
onderneming?
• -eenmanszaak; maatschap;besloten
vennootschap
• Vaak wordt niet verrekend!
• Het verrekenbeding is een bron van
misverstanden en strijdige uitspraken
Verrekenbeding
• Heel kort door de bocht: vruchten van arbeid
moeten worden verrekend – ingehouden
winsten (reserves) - maar: continuiteit van
bedrijf niet in gevaar brengen! Dat is de basis.
• Voldoende weerstandsvermogen houden
• Hoe verrekenen? Schuldigerkenning of een
betalingsregeling treffen.
Verrekenbeding
• Ontslagvergoeding – niet verrekenen
• Schadevergoeding na auto ongeval: wel
verrekenen
• Smartengelduitkering: niet verrekenen
• WIR premies – deels want meer te maken met
investeren in onderneming dan met arbeid
• Pensioenpremies – niet verrekenen! – is
verteren.
Verrekenbeding
• Wat als er niet periodiek is verrekend?
• Dan vertaalt de periodieke verrekenplicht van
overgespaarde inkomsten zich naar een finale
verrekenplicht van gevormd (herbelegd) vermogen.
• Dit noemt men de beleggingsleer (meer dan de
nominale som van bespaarde inkomsten)
• Ook een faillissemenscurator kan nakoming vorderen
(tenzij uitgesloten?)
Verrekenbeding
Los daarvan speelt: wat met de waarde van aandelen?
• Autonome waardestijging van (aangebrachte) aandelen blijft
buiten de verrekening – maar een deel van de waardestijging
kan worden toegerekend aan: vrucht van arbeid – dus dat
deel delen.
• Aandelen verkregen (gekocht) met (deels) vrucht van arbeid
(verdiend geld) - voor dat deel in de tegenprestatie:
verrekenen de waarde van de aandelen. (1:136 BW – hetgeen
onder aanwending van te verrekenen vermogen is verkregen
moet worden verrekend)
Verrekenbeding
Lenen en aflossen
En wat nu als een lening wordt gebruikt voor de aankoop van:
aandelen en de lening uit overgespaarde inkomsten wordt
afgelost?
HR: Slot-Ceelen (2001) : waarde aandelen moet worden
verrekend. Ook het deel van rentebetalingen mag daarin
worden meegewogen.
Verrekenbeding
wat als een lening wordt aangegegaan voor een huis
en de lening uit overgespaarde inkomsten wordt
afgelost? - verrekenen! Aflossen is beleggen en dat is
dan weer het bruggetje naar de beleggingssfeer!
Economische deelgerechtigdheid in het huis.
nb. bij een huis: als er verrekend moet worden
(aflossing): een grotere waarde verrekening dan bij
aandelen – aandelen stijgen nl. niet alleen autonoom
(maar deels ook door arbeid en die inkomsten
worden al apart verrekend).
De beleggingsleer
(Art. 1:87 BW)
Verrekenbeding
Lenen en rentebetalen
Maar HR Schwanen-Hundscheid (2006): bij een
woonhuis: rentebetalingen worden gezien als
huishoudkosten (verteren) en kunnen niet tot
verrekening leiden. (aflossing dus wel).
Verrekenbeding
• Maar nu de praktijk: diverse uitspraken over rente:
• Beleggingspand – Hof den Haag (2013): rentebetaling
had kunnen worden bespaard – betalen van rente is
dus investeren – dus wel verrekenen de waarde
• Boerderij – Hof Arnhem (2013): rentebetaling leidt
niet tot vermogensvermeerdering – dus niet
verrekenen!
Verrekenbeding: een over het paard
getild fenomeen (Hermus 1982)
• Wie het weet die mag het zeggen!!!!!!
Mening Subelack in blad
Echtscheidingsbulletin (2014) – rente kan
onder omstandigheden investering zijn – dan
meedelen in rendement. (“geobjectiveerde
partijbedoeling”) Zo ook Van
Mourik/Verstappen.
Faillissement – algehele gemeenschap
van goederen (agg)
• Faillissement omvat het gehele vermogen
Faillissement - 3 vermogens stelstel
(gemeenschap van vruchten en inkomsten cq.
aanwinsten)
• Faillissement omvat privé en gem. vermogen
Gem.
M
V
Faillissement – uitsluiting van
gemeenschap (u.g.)
• Faillissement omvat privé vermogen maar pas
op zie later !
Faillissement overzicht
• AGG
3 verm. Stelstel
UG
Huwelijkse voorwaarden staande
huwelijk
• Ook tijdens huwelijk kunnen er nog huwelijkse
voorwaarden worden gemaakt
• Dat kan tegenwoordig zonder de goedkeuring
van de Rechtbank
• De notaris adviseert, maakt de akte van
verdeling, huwelijkse voorwaarden en toetst
in plaats van de rechter of crediteuren niet
worden benadeeld.
Van 3 naar 2 vermogens:
van België naar Nederland!
• Man heeft schulden uit eerder huwelijk
• Gemeenschappelijk vermogen kan worden
uitgewonnen voor privéschulden – faillissement man
omvat ook de gemeenschap (boedelmening)
• Splitsen vermogens van 3 naar 2 mag maar let op:
• Vermogensklem ter bescherming van schuldeisers –
andere echtgenoot is immers geheel aansprakelijk
voor de schulden van de gemeenschap. Verhaalbaar
op toegedeelde goederen.
Huwelijkse voorwaarden
• Een voorbeeld: de uitwerking van 3 naar 2
Man schulden: 600.000
Vrouw bezit: 10.000
Gemeenschappelijk vermogen: 20.000
Ook toekomstige aanwinsten vallen onder toekomstig faillissement. Dat is
voor de vrouw een bedreiging voor haar ondernemingsactiviteiten.
Hoe verder? Maak huwelijkse voorwaarden staande huwelijk: van 3 naar 2
Gemeenschappelijke banksaldi delen, maar reserveer een “pot” van
20.000 waarvoor ieder geheel aansprakelijk is.
Vermogensklem
M
V
Vermogensklem
Huwelijkse voorwaarden als
schijnzekerheid: art 61 FW
• Artikel 61 Faillissementswet: een vergeten bepaling: maar:
vermogen van de niet failliete echtgenoot behoort in beginsel
tot de failliete boedel! Tenzij terzake van de verkrijging niets
aan de failliete boedel is onttrokken.
• Vrouw heeft het terugnemingsrecht – maar dat bewijs slaagt
bijna nooit – 61 FW doorbreekt dus de eigendom om
“constructies” te voorkomen!
• Een cijfervoorbeeld uit de praktijk
• Een pleitbaar standpunt – maar hoe loopt het af?
Een voorbeeld van 61 FW
• Ratio: voorkomen “stallen” vermogen bij de
partner.
• rentebetaling gebeurt veelal (mede) door de
ondernemer en daarom gaat het fout
• De vrouw moet het huis inleveren.
• Bij gemeenschappelijke woning moet de
vrouw meeleveren samen met de curator
• De overwaarde gaat naar de curator. De vrouw
heeft een concurrente vordering.
61 Fw
• Plaatje 1: de klassieker
M
V
61 Fw
• Plaatje 2: een schrijnend voorbeeld uit de
praktijk
M
V
Actueel:
• Een voorbeeld uit de praktijk
• Huis op beider naam aangekocht ieder 1/2
• Waarde oorspronkelijk € 250.000 hypotheek is €
250.000
• Na verbouwing € 300.000
• Verbouwing is betaald door de vrouw voor haar
praktijkruimte – overwaarde € 50.000. De helft is
€ 25.000 en komt de curator toe.
• De vrouw heeft inclusief de verbouwing € 90.000 aan
de zaak en woning betaald.
• Hoe loopt het af met de woning??????
61 Fw
Plaatje 2: een schrijnend voorbeeld uit de praktijk
Het reddingsplan
• Gegeven is: mevrouw heeft voor 90.000 in de zaak en het huis
gebracht
• Er wordt een dwangakkoord aangeboden van 30% voor
crediteuren - daar maakt zij ook deel van uit
• Uitbetaling op vordering wordt dus: 27.000
• Verbouwing kostte totaal: 50.000
• Pleitbaar standpunt: mevrouw neemt huis en hypotheek over
en krijgt haar deelvordering 27.000 terug in de vorm van de
halve overwaarde zijnde eveneens ongeveer 27.000. Zo kan
het huis wellicht worden gered.
Het faillissementsakkoord
• Een faillissement is voor een ondernemer een betere
toekomst dan de schuldsanering
• WSNP: liquideren onderneming, solliciteren naar een
baan in loondienst – ook partner!
• 3 jaar op bijstandsniveau en eventueel 5 jaar zelfs
dan wel een schone lei – maar leidband is niet “des
ondernemers!”
• Faillissement – maximaal 1 jaar veelal en dan:
akkoord crediteuren of opheffing.
• Nieuwe start sneller mogelijk (maar crediteuren
blijven).
De flex BV (2012) als oplossing
• 1 Euro is genoeg! (lage drempel!)
• Stemrechtloze aandelen om vermogen te
schenken aan de kinderen
• Geen toets van het Ministerie van Justitie
• Geen bankverklaring of accountantsverklaring
nodig (vroeger: € 18.000,00).
• De B.V. a la minute! – zie FD 22-3 –
afwegingen – in 1 jaar: 50% meer B.V.’s
BV versus eenmanszaak
• BV: Aandeelhouder betaalt slechts 25 % inkomstenbelasting
over uitkeringen (2014: 22%).
• BV: Vennootschapsbelasting tot € 200.000: 20%.
(oppotten is uitstellen) – liquiditeitsvoordeel, beperking
aansprakelijkheid – zie faillissement!
• Eenmanszaak, maatschap vof: kennen
ondernemersfaciliteiten: mkb vrijstelling: 14% van de winst
telt niet mee; zelfstandigenaftrek: € 7280,00. Bij een winst van
€ 50.000 betaal je dus: 30%.
• Bij een B.V. betaal je totaal: 37,6%
Flex-BV
• Aantrekkelijk ook voor parttimers (urencriterium)
geen zelfstandigenaftrek
• Weinig aanloopkosten en een goede juridische
bescherming!! – beperking persoonlijke
aansprakelijkheid “ en hoge status!”
• Een zzp – er is aanvankelijk beter met eenmanszaak –
tenzij hij failliet gaat!!
Huwelijkse voorwaarden conclusie:
• Huwelijkse voorwaarden opheffen: notarieel
(dus zonder de rechtbank) uit oogpunt van
vermogensspreiding.
• Huwelijkse voorwaarden maken of wijzigen
tijdens huwelijk - ivm risico verhaal bij
faillissement - let op voorkomining
benadeling schuldeisers
• “Stallen” van onroerend goed bij de
echtgenote heeft geen zin – 61
Faillissementswet: dus De BV.
Hermus Notaris.nl
• Dit was de wondere wereld van de huwelijkse
voorwaarden !
• Meer hierover: lees de presentatie en verdere
informatie op: www.notarissonenbreugel.nl
• Wilhelminalaan 1a/b Son en Breugel
• Tel. 0499-470480
• [email protected]
Erfrecht
• We komen nu op het erfrecht.
• Allereerst: ook samenlevers moeten een
testament maken. Vooral in dalende og markt.
Samenlevers testament: een “must”
• Een woning is bij aankoop waard: 200
• De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212
• De woning daalt in waarde naar: 180
• Het verlies is: 32.
• De man overlijdt: de bank wil 16 van familie!
• Oplossing: benoem de partner tot enig
erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar)
aan de kinderen
De negatieve nalatenschap
• Aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving! (bij minderjarigen al na 3
maanden)
• Wel de lusten; de niet de lasten (voorzover die groter
zijn)
• Niet aansprakelijk met privé vermogen
• Een dilemma: verwerpen of niet – u erft alles mits u
een standbeeld van mij in uw voortuin plaatst en 10
jaren handhaaft!
Verstandig uitkleden voor het naar bed
gaan
• Vroeger ivm Bejaardenoorden – nu AWBZ.
• Eigen bijdrage te relateren aan IB Box in
waaronder begrepen Box 3 – berekend op 12
%, met een maximum van € 2189 per maand.
• Eigen woning telt niet mee, wel na verkoop:
box 3 gelden of na verlaten van de woning.
• 2 jaar terug kijken en 2 jaar verhuisregeling.
Schenken
• Per jaar - € 5.229 (2014) – evt notarieel op
papier – rente betalen 6%.
• Eenmalig – kinderen tot 40 jaar - € 25.096
• Extra verhoogd (woning of aflossen
woningschuld) - € 52.281
• 1-10-2013 – 1-1-2015: € 100.000 (woning of
aflossen woningschuld) – x maal van
eenieder!! eventueel verminderd met
eenmalige eerder gedane grote schenking
Het erfrecht
Oplossingen bij een dalende woningmarkt en
vervolgens om erfbelasting te besparen
Samenlevers – fusiegezinnen en tweetrapsmakingen
Vergeet de kleinkinderen niet!
Samenlevers testament: een “must”
• Een woning is bij aankoop waard: 200
• De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212
• De woning daalt in waarde naar: 180
• Het verlies is: 32.
• De man overlijdt: de bank wil 16 van familie!
• Oplossing: benoem de partner tot enig
erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar)
aan de kinderen
wettelijke verdeling
Moeder
kind 1
kind 2
moeder

similar documents