socioculturele_participatie_-_provinciale_rondes_nl

Report
“Goede praktijken” in het
gebruik van de subsidie ter
bestrijding van de
kinderarmoede
esign Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra
D
Provinciale meetings 2011
POD Maatschappelijk integratie
ONDERZOEK
2
ONDERZOEK
• K.U.Leuven + ULB
• Voor: POD Maatschappelijke integratie
• Van 15/08 tot 15/11
• Onderzoekers:
• Anneloes Vandenbroucke: [email protected]
• Lode Vermeersch: [email protected]
• Laurence Noël: [email protected]
ONDERZOEKSVRAGEN
1. Welke evoluties (sinds 2008) in de besteding van de subsidie
voor sociale en culturele participatie (SCP)?
2. In welke mate draagt de subsidie SCP bij tot het recht op
culturele en maatschappelijke ontplooiing (art. 23 Belgische
grondwet)?
3. Hoe wenden OCMW’s de subsidie ter bestrijding van de
kinderarmoede aan?
4. Welke goede praktijken zijn er ter bestrijding van de
kinderarmoede?
ONDERZOEKSMETHODEN
1. Interviews OCMW’s “non/low users” subsidie kinderarmoede
•
+/- 20 interviews (1 interview per OCMW/CPAS)
2. Interviews “good practices” subsidie kinderarmoede
3. Interviews over maatregel sociale en culturele participatie (SCP)
•
Koepelorganisaties: 3 interviews(1 interview per koepel)
•
OCMW’s: 30 interviews (1 interview per OCMW)
4. Kwantitatieve analyses over besteding SCP-subsidie en subsidie
kinderarmoede
DE MAATREGELEN
2007
Subsidie
SCP
Subsidie
Recup PC
2008
2009
6.294.800 euro
6.655.963 euro
500.000 euro
346.200 euro
Subsidie tegen kinderarmoede
4.199.977 euro
VASTSTELLINGEN
SUBSIDIE
KINDERARMOEDE
7
KINDERARMOEDE: CIJFERS BELGIË
•
Proportie kinderen in armoede groter dan proportie mensen in
armoede
•
Aantal leefloners in 2010:
Vlaanderen: 51.052, Brussel: 41.866, Wallonië: 74.310
•
16,6% (in 2009) van alle kinderen in België lopen armoederisico
(EU27= 19,9%)
•
11,8% kinderen (0-17 jaar)
die leven in een huishouden
zonder betaald werk (in
2009):
Brussel
25%
Wallonië
Vlaanderen
19%
7%
0%
10%
20%
30%
MAATREGEL KINDERARMOEDE
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
• Verdeling bedrag:
 aantal begunstigden maatschappelijke integratie van
maand januari voorgaande jaar
 aantal rechthebbenden op financiële tussenkomst
ziekenfonds
• Doel: bevorderen maatschappelijke integratie van kansarme
kinderen
• Subsidie voor collectieve en individuele acties
MAATREGEL KINDERARMOEDE
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
 Deelname aan sociale programma’s (bv. cursus,
speelpleinwerking, vakantiekamp)
 Schoolondersteuning (bv. schoolmateriaal, schoolrekening,
schoolboeken)
 Psychologische ondersteuning kind/ouders (bv. psychotherapie,
ontwikkelingsondersteuning)
 Paramedische ondersteuning (bv. logopedie, orthodontie, …)
 Steun bij aankopen pedagogische hulpmiddelen en spelen (bv.
woordenboek, speelkoffer, plaswekker)
BUDGET KINDERARMOEDE: 5 GROEPEN OCMW’S
OCMW’S IN BELGIË / OCMW’S IN Oost(100%)
Vlaanderen (100%)
KINDERARMOEDE (1)
• 4.199.977 euro subsidie beschikbaar voor de bestrijding van
kinderarmoede in 2010, maar slechts 2.471.091 euro’s gebruikt
(58,84%)
• Meer dan 1 op 5 maakte geen gebruik van deze subsidie
• Groot deel (14,6%) vraagt ‘te veel’ aan
• Meer gebruik subsidie in Vlaanderen dan in Wallonië hoewel
gemiddeld percentage leefloners daar hoger ligt
12
KINDERARMOEDE (2)
• Oververtegenwoordiging niet-aanvragende OCMW’s
vooral in Henegouwen en Luik
• Aanvragers 100% en meer vooral in Antwerpen,
Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen
• Er is geen tendens dat vooral de grote steden met veel
inwoners het subsidiebedrag “maximaal” gebruiken
• Er is geen tendens dat vooral de gemeenten met veel
leefloners het subsidiebedrag “maximaal” gebruiken
• OCMW’s die algemene SCP-subsidie gebruiken zijn
meer geneigd om ook de subsidie ter bestrijding van
kinderarmoede aan te vragen
13
ANALYSE “NIET-GEBRUIKERS” SUBSIDIE
• Attitudes:
 Verticaal doorverwijzen naar wie hïerarchisch hoger of lager
staat
 Horizontaal doorverwijzen naar andere diensten of
mogelijkheden
• Raisons:





« Geen informatie»
« Communicatie over de maatregel» (intern / extern)
« Inhoud van de maatregel »
« Gebrek aan personeel »
« Work in progress… we maken werk van bestrijding
kinderarmoede »
 « Andere projecten krijgen voorrang »
 …
INTERVIEWS « GOOD PRACTICES »
-
Eigen aan OCMW’s met good practices is dat ze de inhoud van de
maatregel / het Koninklijk Besluit goed kennen en de verschillende
mogelijkheden kennen (individuele en collectieve activiteiten)
-
Good practices hebben kennis van de behoeften/verhouding aantal
kinderen in verhouding tot aantal begunstigden (zelden:
identificatie van specifieke leeftijdsgroepen, ...)
-
Het meest gebruikt voor: schoolse en paramedische ondersteuning
-
Andere originele voorbeelden: aanmaak van een bepaald product
(bv. boek), inrichten van een plek (met bv. psycho-motorisch materiaal
ter beschikking), organisatie evenement (bv. excursie, kinderfeest,
bijeenkomst), ateliers (opvoedingsondersteuning, jonge moeders),
gebruikersgroepen (beslissen over activiteiten), etc.…
SUCCESFACTOREN (1)
• Communicatie intern/extern
• Tijdsbudget + mogelijkheid tot coördinatie
 Het ontwikkelen van nieuw aanbod voor sociale actie
• Diverse types van samenwerkingen:
 Samenwerkingsverbanden met andere OCMW’s
 Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen
 Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten
 Combinatie!
“GOOD PRACTICES”: SAMENWERKINGEN
Vereniging
…
…
…
…
…
OCMW
Ander
OCMW
Gewest/
Gemeen
schap
Veren
iging
…
Lokale
overheid
SUCCESFACTOREN (2): VOORBEELDEN
OCMW A: speciale acties voor kinderen + financiële
ondersteuning participatie (paramedisch, schoolkosten, bril,
boeken, …) + psycho-motorische materialen + evenementen
(educatieve workshops, opvoedingsondersteuning, enz.)
OCMW A (stedelijke omgeving, samenwerkingen, ook betrokken in
andere acties)
SUCCESFACTOREN (3): VOORBEELDEN
OCMW B: groot evenement (met jonge moeders en
kinderen) + financiële ondersteuning participatie + aankoop
materiaal
OCMW B
(kleinstedelijke omgeving, een OCMW-werknemer
specifiek bezig met SCP-maatregelen)
SUCCESFACTOREN (4): VOORBEELDEN
OCMW C: financiële ondersteuning participatie (individueel
schoolmateriaal, wat paramedische ondersteuning en
aankoop educatieve spelen)
OCMW C (klein OCMW, geen personeel specifiek inzetbaar op de
SCP-maatregelen, focus op individuele ondersteuning)

similar documents