PowerPoint-presentatie

Report
Ervaringen met de invoering van de
veranderingen in het stelsel van de ggz
Amersfoort 26 mei 2014
Greetje van Rees Vellinga – directeur Mindfit
Rob Veldkamp – manager circuits Ouderen en Volwassenen Dimence regio Hanzestreek
Agenda
• Korte kennismaking en inventarisatie vragen
• De context
– Het beleid en de consequenties
• De belevenissen
– De grote thema’s (wat)
– De aanpak van de transitie (hoe)
• Wat vraagt de stelselherziening van
professionals en management?
– Discussie
De context: werkgebied en focus
•
Basis ggz
•
Preventie
ggz volwassenen
•
Poh ggz
en ouderen
•
•
Specialistische
Top ggz
WO
HS
MO
Systeem van ‘de ggz’ als antwoord op de
noden van de cliënt
Gemeenten
POH GGZ
BasisJeugdggz
Mindfit
P
‘t Centrum
Specialistische
ggz
Huisartsen
Klanten, cliënten en patiënten
- Behoeften, zorgen, klachten / psychisch lijden
- Lichte stoornissen (shadow disorders)
- Basale psychische stoornissen (common disorders)
- Stabilisatiegroep (disease management)
- EPA-groep (ernstige psychiatrische stoornissen
Vrij naar Delespaul et al, 2013
Stille stelselherziening:
uitvergroting ‘oude’ vraagstukken
Denken in stoornissen versus Generalistisch werken
DSM classificatie versus Psychisch lijden
Van wie is ‘de’ ggz?
Invloed van de factor ‘tijd’
Wat
Inhoud
• Visie / focus per stichting
• Screening op basisggz – sggz
• Samenspel met verwijzers/poh
• Regels: Nza / zorgverzekeraars
• Grijze gebieden zorginhoudelijk
• Productie en productiviteit
• Plaatsing personeel
Hoe
Proces
• Dimence Groep = samen
• Transitiemanagement
- werkgroep transitie managers
- directeurenoverleg
- project stroomversnelling
- werkgroepen
• Lijn
Visie
Focus & kenmerken
Mindfit
Dimence
Gezondheidswinst maken samen
met de klant.
Zorg georganiseerd rond patiënt
zonder drempels.
Webwinkel voor ggz en lokaal
persoonlijke diensten.
Zorg tijdig gestart zonder
wachttijd, niet langer dan
noodzakelijk.
Training & behandeling van
lichaam en geest.
Oplossingsgericht en positieve
visie op ggz.
Zorg volgens professionele
standaarden of we bieden niet.
Voorspelbaar waar mogelijk;
innovatief waar nodig.
Zelfsturende teams en leerschool
voor beginnende professional.
Moderne (hoog)specialistische
ggz met onze specialisten in de
lead.
Productie/productiviteit
Plaatsing personeel
Dimence Groep heeft een kleine
10% van de Groepsomzet als
basisggz gecontracteerd
(= 15.000 pakketten)
1
3
2
2
1
3
Een deel van het personeel
en van de productie is/gaat over
van Dimence naar Mindfit
• Uitfaseren – infaseren heeft
verschillende tempo’s
• Vraag is nog aarzelend
De instroom: screening!
-
Screening ahv de 5 criteria zorgvraagzwaarte
Belang van monitoring
‘Verkeerde’ verwijzing = veel werk
Mirro screeningstool: niet per definitie negatief
Samenspel met verwijzers en POH ggz
• Drie niveaus
– Zorggroepen: beleidsafspraken
– Huisartsen, screeners en behandelaren: hanteren
verwijsissues dagelijkse praktijk
– POH gzz: kennis bevorderen stelsel
– Basisggz ervaart POH als concurrent
Advies GGZ (CVZ), HHM-rapportage
Nza- en zorgverzekeraarspecifieke regels
Wat wordt waar behandeld
Wie mag verwijzen
Wat moet in een verwijzing staan
Overgang van sggz naar basisggz vice versa
bij onjuiste verwijzing
– Spelregels voor pakketten in de basisggz
– Wie is hoofdbehandelaar
–
–
–
–
Grijze gebieden zorginhoudelijk
Persoonlijkheidsstoornissen
Enigszins grijs gebied:
- Crisis
- Uitspraken van cliënt over suïcide
- Wat is ‘Complex’? (Niet per def. sggz)
Bipolaire stoornissen
Werkgroep
‘Chronisch’
Diagnostische vraag
Werkgroep
‘Consultatie’
POH GGZ
Basis-Jeugdggz
Mindfit
P
‘t Centrum
Specialistische
GGZ
Huisarts
Ontwikkelingsstoornissen
Medicatieadvies / -instellen
Wat
Inhoud
• Visie / focus per stichting
• Screening op bggz – sggz
• Samenspel met verwijzers/poh
• Regels: Nza / zorgverzekeraars
• Grijze gebieden zorginhoudelijk
• Productie en productiviteit
• Plaatsing personeel
Hoe
Proces
• Dimence Groep = samen
• Transitiemanagement
- werkgroep transitie managers
- directeurenoverleg
- project stroomversnelling
- werkgroepen
• Lijn
De sturing van de verandering
Eerste orde
verandering:
• Verbeteren van huidige
situatie
• Binnen eigen systeem
• ‘Binnen het eigen spel’
• Inside-in
• bv. PDCA in werkgroep
transitie managers
• bv. richten/inrichten/
verrichten
Tweede orde
verandering:
• Veranderen via een
ander gekend systeem
• Wezenlijk andere wijze
van organiseren
• Transitie / conversie
• Gedaanteverwisseling
• bv. Mindfit - Buurtzorg
PM: derde orde verandering: gedaantevorming
Regievoering Dimence Groep
1. Wat is eerste orde
veranderen en wat is tweede
orde veranderen?
2. Eerste orde:
- overzicht houden /
signaleren
- prioriteren en verdelen
- PDCA
- lijn
3. Tweede orde:
- kijken, afkijken en nog
eens kijken (kansen grijpen)
- let op transfer: werkende
principes in een andere
sector kunnen anders zijn
- let op ‘klein maken’
(behapbaar)
- consequentie regievoering:
gedeeld eigenaarschap
Gemeenten
POH GGZ
Huisartsen
BasisJeugdggz
Mindfit
‘t Centrum
P
Gespecialiseerde
GGZ
Reflectie & discussie
• Wat vraagt de stelselherziening van
professionals en management?

similar documents