PowerPoint-presentatie

Report
Jan van Egmond Lyceum
Informatieavond Centraal Examen voor
ouders en leerlingen van 6 Vwo
Hartelijk Welkom
Examenkandidaten
en
Ouders/verzorgers
Tijdpad
• 16 april: examenkandidaten
controleren gegevens: naam etc,
vakkenpakket, SE cijfers, PWS
titel en cijfer.
• Let op! Handelingsdelen moeten
voldoende/goed zijn!
Tijdpad
• 23 april: examenkandidaten doen
definitieve controle en tekenen voor
akkoord: de gegevens kloppen.
• Proefexamens maken: 23,24 en 25 april.
In totaal 4 examens.
Tijdpad
• Lijst met proefexamens die gehouden
zijn, wordt op 25 april gepubliceerd op
https://mijnschool.psg.nl bij roosters.
• Meivakantie: zaterdag 26 april t/m
maandag 5 mei.
Tijdpad
• Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 mei: lessen!
Nabespreken proefexamens, vragen
stellen, extra uitleg.
Docent kan deze lessen verplichten.
Tijdpad
•
•
•
•
Maandag 12 mei: start CE
Donderdag 22 mei: laatste dag Havo
Vrijdag 23 mei laatste dag Vwo (latijn)
Noodscenario: geen vakantie plannen
vóór 4 juli 2014 (ook niet vanwege
studiekeuzecheck of matching)
Centraal Eindexamen
•
•
•
•
Instructieboekje CE: goed doornemen:
Examenrooster
Welke hulpmiddelen zijn toegestaan.
Bv Atlas 53e druk vwo/54e druk havo,
woordenboek NE-NE, rekenmachine.
• Binas: levert school.
• Wees ruim op tijd! ( 30 minuten van te
voren)
Centraal Eindexamen
• Zelf verantwoordelijk voor inleveren
werk inclusief bijlagen: nummeren!
• Niet met potlood schrijven: werk is
ongeldig.
• NOOIT een mobiel mee de zaal in. In
kluisje doen.
Ziek
• Vooraf: naar school bellen en vragen
naar de teamleider. Overleg volgt.
• Tot 30 minuten na aanvang CE mag de
kandidaat naar binnen.
• Ziek tijdens examen: het werk telt als
gemaakt totdat inspectie anders besluit.
• Achteraf een beroep doen op ziekte telt
niet.
Centraal Eindexamen
• Uitslag: donderdag 12 juni ca. 14.00 uur
• 16.30 uur ophalen cijferlijsten bij mentor
en toost!
• 2e tijdvak: opgave bij administratie vóór
vrijdag 13 juni 09.00 uur.
• CE 2e tijdvak: 17 en 18 juni. Zie rooster
op mijnschool en instructieboekje.
• Aangewezenvakken: 20 juni Amsterdam:
tekenen vwo
Centraal Eindexamen
• Uitslag 2e tijdvak: woensdag 25 juni.
• Diploma uitreiking: donderdag 26 juni,
19.30 uur.
• Boeken inleveren: 2 en 3 juli.
• 3e tijdvak: vanaf 11 augustus.
Stunt en Feest
• 5 juni: examenstunt op school.
• Eindexamenfeest: datum onbekend.
Valt buiten de verantwoording van school.
Geslaagd
• Het gemiddeld CE cijfer van alle vakken
waarin centraal examen is gedaan moet
onafgerond 5,5 of hoger zijn.
• Ten hoogste één 5 voor Nederlands,
Engels of Wiskunde
Geslaagd
• Alle eindcijfers 6 of hoger
• 1 x 5 en overige vakken 6 of hoger
• 1 x 4, 2 x 5, 1 x 5 en 1 x 4 en overige
vakken 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.
• Eindcijfer 3 of lager: niet geslaagd. Dit
geldt ook voor cijfers van het
combinatiecijfer ( pws, mijleer, anw, kcv)
Geslaagd
• CKV en LO moeten voldoende/goed zijn.
• Rekentoets moet gemaakt zijn: cijfer
staat op bijlage bij cijferlijst, telt niet mee
in de slaag/zakregeling.
• Extra vakken: moeten wij duim op leggen
als leerling dan alsnog kan slagen.
Afronden
• Combinatie cijfer
• Havo
• Mij 5,5 + Pws 4,5
(Mij 6 + Pws 5)/2= 6!
• Vwo
• Mij 5,5 + Pws 5,5 + Anw 4,5
(Mij 6 + Pws 6 + Anw 5)/3= 6!
Afronden
• Vakken met alleen SE ( In, Bsm, WisD,
Kcv): afronden van een (gewogen)
gemiddeld cijfer op gehelen.
• Bv. 1e decimaal is kleiner dan 5: afronden
naar beneden. 6,49 wordt 6.
• Bv. 1e decimaal is groter dan 5: afronden
naar boven. 6,50 wordt 7.
Afronden
• Schoolexamencijfer van vak met CE
gaat naar DUO-CFI, afgerond op 1
decimaal, 6.45… = 6.5
• Gymnasium diploma na uitslag CE
omzetten in Atheneum diploma kan
niet.
Afronden
• Na CE
• Eindcijfer van een vak: gemiddelde van
het SE cijfer en het CE cijfer, afgerond
op een geheel cijfer.
• Bv 5,49 = 5
• Bv 5,50 = 6
Niet geslaagd
• Overleg met de decaan, hr van der Kolk.
• VAVO: enkele vakken volgen en examen
doen om diploma te halen.
• Het examen jaar overdoen op het JEL:
alle vakken en alle toetsen opnieuw
m.u.v. afgesloten vakken en pws ( mits
hoger dan 6)
• Schooljaar 2015-2016: rekenen op de
cijferlijst. Telt mee in slaag/zakregeling.
Diplomering
• Donderdag 26 juni: feestelijke uitreiking
diploma. 19.30 uur.
• Examenkandidaten en ouders/verzorgers
ontvangen tijdig een schriftelijke
uitnodiging.
Nalezen
• Deze powerpoint komt op
https://mijnschool.psg.nl bij toetsweken
en examens.
• Examentips VU:
www.janvanegmond.dedecaan.net/
informatie/downloads
• Digitaal oefenen: Eindexamensite.nl
Tot slot
• Ga uit van je eigen kracht! Ga niet
rekenen: “ik hoef alleen maar een
….halen”
• Wees uitgerust!
• Wij wensen alle eindexamenkandidaten
heel veel succes en zien u allen graag
terug op 26 juni a.s.

similar documents