Mgr. Martin Žárský, náměstek generálního ředitele, Úřad práce ČR

Report
Úřad práce České republiky
Koncept postupu převodu výkonu
agend nepojistných dávkových
systémů z obcí a krajů do
kompetence Úřadu práce ČR a MPSV
září 2011
Úřad práce České republiky
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a
pověřené obecní úřady (dále jen obecní úřady)
vykonávají v současné době agendu řízení,
rozhodování, výplaty a kontroly nepojistných dávek
sociální ochrany v následujícím rozsahu (měsíční
průměr):
• Dávky v pomoci v hmotné nouzi – 122 000 dávek
• Dávky sociální péče osobám se ZP – 23 000 dávek
• Příspěvek na péči – 296 000 dávek
Úřad práce zabezpečuje SSP – 1 100 000 dávek
Úřad práce České republiky
Výše uvedené dávkové systémy zabezpečuje
celkem 3 642 pracovníků v přepočtených
úvazcích (stav v prosinci 2010). Struktura úvazků
dle typů dávek je následující:
• Dávky v pomoci v hmotné nouzi – 1 859
• Dávky sociální péče osobám se ZP – 600
• Příspěvek na péči – 1 183
Úřad práce zabezpečuje SSP – 1 900
Úřad práce České republiky
Dávky v pomoci v hmotné nouzi – 1 859 a z toho
181 dávkových specialistů
1 678 „kombinovaných pracovníků“
Dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením – 600
a z toho
450 dávkových specialistů (odhad)
150 „kombinovaných pracovníků“
Příspěvek na péči – 1 183 a z toho
190 dávkových specialistů
993 „kombinovaných pracovníků“
Celkový počet dávkových specialistů je 821 a „kombinovaných
pracovníků“ 2 821.
Úřad práce zabezpečuje SSP – 1 900 – obvykle dávkoví
specialisté
Úřad práce České republiky
Činnostmi, které přímo souvisejí s řízením, rozhodováním a
výplatou dávek se rozumí především:
• Poskytnutí informací o možných nárocích na dávky
• Pomoc se zpracováním formálních náležitostí při podávání
žádostí o dávky
• Provádění sociálního šetření v přirozeném sociálním prostředí
žadatelů
• Vedení spisové dokumentace a související administrativní
práce
• Spolupráce se zainteresovanými institucemi a především
s Lékařskou posudkovou službou
• Příprava podkladů pro rozhodnutí o nárocích na dávky
• Provádění kontroly způsobu využití poskytovaných dávek
Úřad práce České republiky
Dalšími činnostmi sociálního pracovníka („kombinovaného pracovníka“) se rozumí
především:
• Zajištění základního i specializovaného sociálního poradenství
• Zabezpečení zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních
služeb
• Zabezpečení odborného sociálního poradenství osobám, které se mohou ocitnout
v konfliktu se společností (sociální kurátor)
• Zabezpečení poskytování služeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace
• Zabezpečení poskytování služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby
v ohrožení zdraví či života
• Podílí se na zajištění intervence v případech „domácího násilí“
• Poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení
• Zabezpečení depistážní činnosti zaměřené na vědomé, cílené a včasné vyhledávání
jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb
v dané komunitě
• Zabezpečení sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem
sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji
• Zabezpečení spolupráce mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním
vyloučením (poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány
veřejné správy)
Úřad práce České republiky
Příspěvek na výkon státní správy:
celkový objem příspěvku na výkon
státní správy činí zhruba 1 385 mil.
Kč.
Úřad práce České republiky
Cílový stav:
• Typové pracoviště ÚP ČR
• Typové pracoviště obecního
úřadu
• Model spolupráce ÚP ČR a
obecních úřadů
• Informační propojení v rámci JIS
Úřad práce České republiky
Způsob projednání a realizace převodu agend:
• Osvětově informační kampaň
• Metoda veřejné konzultace
• Osoby odpovědné za vedení veřejných
konzultací
• Záznam výsledků veřejných konzultací
• Materiálně technické zabezpečení
• Delimitační protokoly
• Kompetence ÚP ČR a MPSV
Úřad práce České republiky
Základní časový harmonogram:
vytvoření manuálu veřejných konzultací – květen 2011 (gesce GŘ ÚP ČR a
MPSV)
• pracovní informační semináře pro obce a kraje (cca 8 akcí) – červen 2011
(gesce GŘ ÚP ČR a MPSV)
• schůzka ředitelů krajských poboček ÚP ČR a zástupců krajů – květen 2011 –
(gesce GŘ ÚP ČR a MPSV)
• pracovní/školící semináře pro pracovníky ÚP ČR pověřené jednáním
s obcemi a kraji – červen 2011 (gesce GŘ ÚP ČR a MPSV)
• vedení jednání s obcemi a kraji – červenec a srpen 2011 (gesce krajské
pobočky ÚP a KoPr s podporou GŘ ÚP a MPSV)
• analýza výsledků jednání s obcemi a kraji – září 2011 (gesce GŘ ÚP, krajské
pobočky a MPSV)
• příprava delimitačních protokolů – říjen 2011 (gesce GŘ ÚP, krajské pobočky
a MPSV)
• podpisy delimitačních protokolů – listopad až prosinec 2011 (gesce ÚP ČR a
MPSV)
Úřad práce České republiky
Děkuji za pozornost!
Martin Žárský

similar documents