ovde.

Report
Одређивање потребног броја извршилаца
по структурама и сменама
Радна
недеља
Тематска целина
8. Одређивање потребног броја радних места
10
Тематска
јединица
Циљ
Обука за одређивање
потребног броја радних места
по врстама,потребне опреме
за радна места и потребан
број радника по струкама и
сменама
8.1 Одређивање потребне опреме за рад
(машина, уређаја, алата) по врстама
Оспособљавање за
одређивање потребне опреме
за рад (машина, уређаја,
алата, ...) по врстама
8.2 Одређивање потребног броја
извршилаца по структурама и сменама
Оспособљавање за
одређивање потребног броја
извршилаца по струкама и
сменама
8.3 Одређивање потребног броја радних
места по врстама
Оспособљавање за
одређивање потребног броја
радних места(опрема за рад,
извршиоци, простор, ...) по
врстама
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
Од чега се полази?
P1; Qpl1; n1; q1;
P2; Qpl2; n2; q2;
.
..
.
..
.
..
.
..
Pj; Qplj; nj; qj;
.
..
.
..
.
..
.
..
Pp; Qplp; np; qp;
Колики су потребни
основни ресурси,
извршиоци?
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
БРОЈ
(извршилаца)
ИСТЕ ВРСТЕ
(СТРУКЕ)
=
УКУПНО ПОТРЕБНО ВРЕМЕ (КАПАЦИТЕТ)
РАСПОЛОЖИВО ВРЕМЕ
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
tkij
 vrem.jed. 


 jed. pr. 
tkij*qj
Tpzj
 vrem.jed. 


 seriji 
vrem. jed.
комадно време, односно време по јединици ј–тог
предмета рада за и–ту врсту извршилаца
потребно време рада једног извршиоца и-те струке за
израду једне целе серије ј-тог предмета рада без
припремно-завршног времена;
укупно припремно-завршно време једне серије ј – тог
предмета рада;
Tpzj + tkij*qj
потребно време рада једног извршиоца и-те струке за
израду једне целе серије ј-тог предмета рада са
припремно-завршним временом;
nj*(Tpzj + tkij*qj)
потребно време рада једног извршиоца и-те струке за
израду укупне планиране количине ј-тог предмета рада;
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
Kpi
 vrem. jed. 


god


потребни капацитет за и-ту врсту обраде;
Mi: Kpi = n1*(Tpz1 + tki1*q1) + n2*(Tpz2 + tki2*q2) +
+...+ nj*(Tpzj + tkij*qj) + ... + np*(Tpzp + tkip*qp)
p
Kp i 
 čas 
n
(
Tpz

tk

q
)

INRst
 j
j
ij
j
i 

j 1
 god 
INRsti - стандардно извршење норми рада, пребaчај или подбачај зa и – ту врсту
обраде.
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
Како се узима у обзир INRsti?
Нека је за израду планиране количине Q =340  kom  потребно Kp = 8 500
 god 
Могућа су три случаја, три ситуације:
1.
Произведeна је планиранa количина
Kp
 čas 


 god 
=> ИСПУЊЕЊЕ НОРМЕ
8500
 čas 

 25 
t
 => INRst = 0
340
Q
 kom 
 kom 
2. Произведeно је Q‘ =425
 => ПРЕБАЧАЈ НОРМЕ
god


Kp 8500
 čas 
t  t'
25  20

100

 100  20% =>

 20 
t' 
=>

t
25
425
Q'
 kom 
 čas 
=> INRst = 0,2 Kp = 0,2·8 500 =1 700 
 =>
 god 
 čas 
20
t'


8500

6800
=> Kp’ = Kp - INRst= 8 500 – 1 700 = 0,8 Kp = Kp


Q'Q
Q
 100 
425  340
340
t
 100  25%
25
 god 
Одређивање потребног броја извршилаца
по структурама и сменама
Kako se uzima u obzir INRsti?


Q =340  kom 
 god 
Kp = 8 500
3. Произведeно је Q’’=260
t' ' 
=>
=>
Kp
Q' '

8500
260
 čas 


 god 
 kom 


 god 
 čas 
 32,69 

 kom 
=>
=>
t ' ' t
t
ПОДБАЧАЈ НОРМЕ
 100 
32,69  25
25
 čas 
INRst = 0,3076 Kp = 0,3076·8500 =2614,6 

 god 
 100  30,76%
 čas 
Kp’’ = Kp + INRst = 8 500 + 2614,6= 1,3076 Kp =1,3076·8500 = 11114,6  god 


Q  Q' '
Q
 100 
340  260
340
 100  23,53%
Одређивање потребног броја извршилаца по
структурама и сменама
dg
 dan 


 god 
број радних дана у години;
bs
 sm 
 dan 


број радних смена у дану;
čs
 čas 


 sm 
број часова у смени;
Gst
 čas 


 god 
стандардни губици у времену
Krmi
 čas 


 god 
расположиви капацитет за и-ту врсту
машина;
 čas 
Krmi  dg  bs  čs  Gst i 

god


Krri
 čas 


 god 
BMi 
расположиви капацитет за и-ту струку
радника;
 čas 
Krr  dg  1  čs  Gst 
i
i  god 

BR i 
Kp i
Krmi
Kp i
Krri
1
1
Одређивање потребног броја радних
места по врстама
• При разматрању овог задатка треба имати у виду следеће:
– Потребан број машина и радника одређује се на основу
потребног (Kp) и расположивог капацитета (Kr)
• Које врсте радних места постоје?
Ако је
Kpm = Kpr
=> 1 RM: један радник и једна машина
Ако је
Kpm > Kpr
=> 1 RM: један радник и више машина
Ако је
Kpm < Kpr
=> 1 RM: више радника и једна машина
Пример
Врста
обраде
Врста
машине
Струка
радника
tkij [мин/ком]
INRsti
[%]
Машине
Радници
P1
P2
P3
P1
P2
P3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
O1
M1
С1
Подб. 15 %
15
20
10
32
40
25
O2
M2
С2
Исп. норме
10
12
18
10
12
18
O3
M3
С3
Преб. 25 %
25
20
30
5
4
6
O4
M4
С4
Исп. норме
10
5
15
10
5
15
Tpzi [čas/ser]
8
12
10
8
12
10
Qpli [kom/god]
20000
15000
10000
20000
15000
10000
nj [ser/god]
4
5
10
4
5
10
qj [kom/ser]
5000
3000
1000
5000
3000
1000
Врста
машине
Потребан број
Усвојен
број
Број РМ
Струка
радника
Потребан број
Усвојен
број
M1
13638/6284 = 2.2
3
Зависи од
броја радника
С1
28780/2028 = 14.2
15
M2
9525.3/6284 =1.5
2
2
С2
9525.3/2028 =4.7
5
С3
2894/2028 =1.4
2
С4
72753/2028 = 3.6
4
M3
13894/6284 = 2.2
3
Зависи од
броја радника
M4
7275.3/6284=1.16
2
2
УКУПНО:
10
Зависи од
броја радника
УКУПНО:
26
Одређивање потребног броја извршилаца
по структурама и сменама
ПИТАЊА:
1. Од чега се полази при одређивању потребног броја извршилаца?
2. Како се одређује потребан број извршилаца исте струке?
3. Извести (логички формирати) израз за одређивање укупног
потребног капацитета за и-ту врсту обраде, Кpi.
4. Логички формирати израз за израчунавање расположивог
капацитета извршилаца.
5. На изабраном примеру показати како се узима у обзир
стандардно испуњење норме INRsti?
6. У зависности од односа ПОТРЕБНОГ и РАСПОЛОЖИВОГ
капацитета које врсте радних места постоје?
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
Радна
недеља
Тематска целина
9. Одређивање распореда радних места
11
Тематска
јединица
Циљ
Разумевање проблема распореда и
размештаја у процесима рада. Разумевање
циљева одговарајућег распореда и
препознавање метода које се за решавање
тог проблема користе. Обука за
одређивање одговарајућег распореда
радних места
9.1 Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
Обука за одређивање одговарајућег
групног распореда радних места. Функције
циља, ограничења, потребни технолошки и
организациони параметри
9.2 Одређивање одговарајућег
линијског распореда радних места
Обука за одређивање одговарајућег
линијског распореда радних места.
Функције циља, ограничења, потребни
технолошки и организациони параметри
9.3 Одређивање комбинованог
распореда радних места
Обука за одређивање одговарајућег
комбинованог распореда радних места.
Функције циља, ограничења, потребни
технолошки и организациони параметри
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
РАСПОРЕД РАДНИХ МЕСТА
У чему је разлика између распореда радних
места и коначног размештаја опреме?
Распоред радних места претходи коначном
размештају опреме
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
РАСПОРЕД РАДНИХ МЕСТА
Које врсте распореда радних места постоје?
• Са становишта облика простора у коме су радна места
распоређена и међусобног односа суседних машина и
радних места:
• Групни
• Линијски
• Комбиновани
• Са становишта променљивости положаја машина:
• Статичан
• Флексибилан
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
ФУНКЦИЈА ЦИЉА
(КРИТЕРИЈУМ
=>
ОПТИМАЛНОСТИ)
• Најкраћи пут предмета рада
• Минимум укрштања путања
предмета рада
• Минимум повратних путања
предмета рада
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
ПОСТУПАК
Које се методе користе за одређивање групног распореда?
Одређивање групног распореда МЕТОДОМ КАРИКА
1. Саставити табелу карика
PR1
РО
RM1
RM3
RM5
Карика
RM1 – RM3
RM3 – RM5
PR2
RO
RM2
RM4
RM6
Карика
RM2 – RM4
RM4 – RM6
PR3
RO
Карика
RM1
RM1 – RM2
RM2
RM4
RM6
RM2 – RM4
RM4 – RM6
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
ПОСТУПАК
PR1
РО
PR2
Карика
RM1
РО
RM2
RM1 – RM3
RM3 – RM5
RM3
RM5
RM4
RM6
PR3
Карика
RM2 – RM4
RM4 – RM6
РО
Карика
RM1
RM1 – RM2
RM2
RM4
RM6
RM2 – RM4
RM4 – RM6
2. Саставити збирну табелу карика
RM6 RM5
RM4
RM3
RM2
RM1
2
RM1
-
-
-
1
1
RM2
-
-
2
-
3
RM3
-
1
-
2
RM4
2
-
4
RM5
-
1
RM6
2
RM
Broj
karika
RM4
RM2
4
3
RM1,RM3,RM6 RM5
2
1
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
ПОСТУПАК
RM
Број карика
RM4
RM2
RM1,RM3,RM6
RM5
4
3
2
1
3. Утврдити редослед распоређивања
RM4
RM2
RM1
RM3
RM6
RM5
Распоред – Ургентни центар
Соба за
тријажу
Пацијент A –
сломљена
нога
Пацијент Ц –
Пацијент Б – лош бол у стомаку
пејсмејкер
Ходник
Кревети
Апотека
Излаз
20
Одређивање одговарајућег групног
распореда радних места
ПИТАЊА:
Разлике између распореда и размештаја радних места.
Врсте распореда радних места.
Функције циља групног распореда радних места.
Описати поступак одређивања групног распореда радних места
методом карика.
5. За изабрани пример саставити табелу карика и збирну табелу
карика.
1.
2.
3.
4.
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
Одређивање одговарајућег
линијског распореда радних места
• Код серијске и великосеријске производње
ФУНКЦИЈА ЦИЉА
(КРИТЕРИЈУМ
ОПТИМАЛНОСТИ)
Минимални укупни пређени
=>
пут предмета рада
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
1.
2.
Формирати скуп
врста операција
VOj
Редослeд
врста
операцијa за
Pi; i=1,2,...,m
=> VOj; j=1,2,...,n
Општи низ врста
радних места
=>
ON: RM1; RM2;...; RMj;...; RMn;
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
• МЕТОД?
• МОДИФИКОВАНИ МЕТОД УСЛОВНИХ НИЗОВА
3.
P1 :
RO1 
  UN1
ON 
P2 :
RO 2 
  UN2
ON 
.
.
.
.
Pi :
.
.
.
Pm :
.
.
RO i 
  UN i
ON 
.
.
.
ROm 
  UNm
ON 
UNi, i = 1,2, . . . ,m условни низ радних
места
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
ТАБЕЛА ФРЕКВЕНЦИЈА
4.
Фреквенција
Фреквенција fik
1
2
...
k-1
k
k+1
...
n-1
n
RM1
f11
f12
...
f1k-1
f1k
f1k+1
...
f1n-1
f1n
RM2
...
f21
...
f22
...
...
...
f2k-1
...
f2k
...
f2k+1
...
...
...
f2n-1
...
f2n
...
fik+1
...
...
...
fin-1
...
fin
...
fnk+1
...
fnn-1
fnn
Радно место
RMi
...
fi1
...
fi2
...
...
...
fik-1
...
fik
fik
...
RMn
fn1
fn2
...
fnk-1
fnk
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
UN1 

UN2




UNi 



UNm 

fij
i = 1,2 ,...,n
j = 1,2,... ,n
UNi, i =1,2,...,m – условни низови
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
Како израчунати модификовану фреквенцију?
1
Шта све утиче на укупни захтев да се РМi распореди на к-ту позицију?
2
k-1
k
k+1
n-1 n
fi1
fi2
fik-1
fik
fik+1
fin-1
'
n-1-k
k-1
jk

j  1,..., k  1 
n-k
fik
'
fik  2(k  1)fi1  2(k  2)fi2  ...  2(k (k 1))fik 1
k 1
j  k 1,..., n

'
fik

''
fik

''
2
 (k  j)f
ij
j 1
 2(k 1k )fik1  ...  2(n 1k )fi n 1 
fik  2
n
 ( j  k )f
ij
j k 1
''
Fik  fik  fik  fik
k-(k-1)=1 k+1-k=1
k-2
fin
2 (n-k) f i n
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
Како израчунати модификовану фреквенцију?
1
2
k-1
k
k+1
fi1
fi2
fik-1
fik
fik+1
n-1
fin-1
fin
fik
j 1
n-1-k
k-1
''
j k 1
''
ik
Fik  fik  f  f
k 1
n
j 1
j k 1
Fik  fik  2 (k  j)fij  2  ( j  k )fij
n
Fik  fik  2 (k  j) fij
j 1
n
fik  2  ( j  k )fij
n-k
'
ik
=>
k 1
f  2 (k  j)fij
'
ik
k-(k-1)=1 k+1-k=1
k-2
n
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
Како израчунати функцију циља?
• Функција циља - јединични пут предмета рада: (мин) L0
• Одређује се на следећи начин:
– За утврђени оптимални линијски распоред радних места направити
шематски приказ линије са путањама свих врста производа.
– Израчунати јединичне путање свих врста производа тако што ће
дужинска јединица бити растојање између два суседна радна места.
То значи да ће величине јединичних путања L1, L2,. . . ,Lm бити
изражене у позитивним, целим и неименованим бројевима.
– На основу вредности јединичних путања свих врста производа
израчунати најмању вредност функције циља:
m
minL 0   L i 1
i 1
Одређивање комбинованог распореда
радних места
КОМБИНОВАНИ РАСПОРЕД РАДНИХ МЕСТА
-Шта је комбиновани распоред радних места?
-Како се са групним и линијским распоредом
решава проблем комбинованог распореда радних
места?
Одређивање одговарајућег линијског
распореда радних места
ПИТАЊА:
1. Шта је функција циља код линијског распореда радних места?
2. Приказати поступак одређивања одговарајућег линијског распореда
радних места.
3. Приказати табелу фреквенција проблема линијског распореда радних
места.
4. Показати како се израчунава модификована фреквенција код
линијског распореда радних места.
5. Како се израчунава функција циља код линијског распореда радних
места?
6. На основу података из табеле фреквенција,за изабрано радно место
израчунати модификовану фреквенцију.
7. Шта је комбиновани распоред радних места?
8. Како се са групним и линијским распоредом решава проблем
комбинованог распореда радних места?

similar documents