Przestrzeganie prawa

Report
Prezentacja opracowana
przez uczniów i nauczycieli gimnazjum
Czym jest prawo?
To ogół przepisów i norm prawnych
regulujących stosunki między ludźmi
danej społeczności.
W JAKICH SYTUACJACH I GDZIE UCZNIOWIE
SPOTYKAJĄ SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ
PRZESTRZEGANIA PRAWA?
W SZKOLE
JADĄC
ROWEREM
W DOMU
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
W ZASADZIE WSZĘDZIE OBOWIĄZUJĄ PRAWA DO
KTÓYCH MUSIMY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ
W
PAŃSTWIE
DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE
PRAWO.
•STATUT SZKOŁY
•PROGRAM WYCHOWAWCZY
•REGULAMINY SZKOLNE, KLASOWE
•PRAWA DZIECKA
•KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
•PRAWO RODZINY
•KARTA PRAW RODZINY
•DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA
•KODEKS RUCHU DROGOWEGO
•KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
•KODEKS KARNY
ŁAMANIE PRAWA
• wagary
•przemoc psychiczna i fizyczna
•kradzież
•włamania
•przestępstwa na tle seksualnym
•napady i pobicia
ŁAMANIE PRAWA
•wyłudzenia (np. pieniędzy)
•uszkodzenie cudzego mienia
•używanie alkoholu lub
narkotyków
•naruszanie godności
osobistej drugiego człowieka
•bójki
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
NIELETNICH MOŻE BYĆ:
Cywilna
Ma charakter majątkowy
i polega na naprawieniu
szkody – zapłatę
odpowiedniej sumy
pieniężnej wyrównującej
szkodę – np. za
zniszczenie cudzej rzeczy,
naprawę uszkodzonego
sprzętu.
Karna
Sąd może skazać na karę
grzywny, areszt, ograniczenia
wolności, pozbawienia
wolności. Według prawa
polskiego ponoszą ją tylko
osoby po ukończeniu 17 lat.
W prawie osobę, która nie
ukończyła 17 lat nazywa się
nieletnim. Nieletni
odpowiadają przed sądem
rodzinnym
NIELETNI, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 13 LAT:
Odpowiedzialność Cywilna - nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządził. Do
naprawienia wyrządzonej szkody pociąga się jego
rodziców lub opiekunów prawnych.
Odpowiedzialność Karna- popełnienie czynu
zabronionego nie pozostaje bezkarne. Popełnienie takie
czynu uznane jest za przejaw demoralizacji, nieletni
odpowiada wówczas przed sadem rodzinnym.
Demoralizacja – to określone zachowanie niezgodne z obowiązującymi w
danej społeczności normami, naruszenie zasad współżycia społecznego
NIELETNI, W WIEKU 13 – 17 LAT:
Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17
rokiem życia – co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w
ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jednak jeżeli
nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się: zamachu na życie
Prezydenta, zabójstwa człowieka, spowodował ciężki
uszczerbek na zdrowiu, spowodował zdarzenie, które zagraża
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, np. pożar, dopuścił się piractwa, katastrofy w
ruchu lądowym, zgwałcenia zbiorowego, wzięcia
zakładnika lub rozboju może odpowiadać na zasadach
określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności
sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i
warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności
wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze
okazały się bezskuteczne.
NIELETNI, W WIEKU 17 – 18 LAT:
Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18
rokiem życia – wówczas co do zasady sąd stosuje przepisy
kodeksu karnego; wyjątkowo jednak sąd zastosuje
zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo
poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony
czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy,
stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki
osobiste za tym przemawiają.
SCHRONISKO DLA NIELETNICH
Schronisko dla nieletnich (SdN) – specjalna placówka
opieki całkowitej podlegająca ministerstwu sprawiedliwości,
która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i
zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku
postępowania sądowego).
Kierowani są tu nieletni w wieku 13 – 21 lat, podejrzani o
dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa, a okoliczności
i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności
dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za
przyszłym umieszczeniem w zakładzie poprawczym.
SCHRONISKO DLA NIELETNICH
Istnieją dwa typy schronisk dla nieletnich: zwykłe,
interwencyjne.
Do schroniska zwykłego może trafić nieletni, gdy: zachodzi
obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów czynu karalnego
przez nieletniego, nie można ustalić tożsamości nieletniego,
orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie
poprawczym natrafia na niedające się usunąć przeszkody
(jednak w tym przypadku nieletni może trafić do schroniska
maksymalnie na okres 3 miesięcy).
Do schroniska interwencyjnego może trafić nieletni, gdy:
popełnił czyn karalny wymieniony w art. 10 par. 2 Kodeksu
karnego, stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie
dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego.
ZAKŁAD POPRAWCZY
Zakład poprawczy (ZP), potocznie poprawczak – specjalna placówka
resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych
ze schroniska dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe,
zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.
Informacje o zadaniach na podstawie ZAKŁADU POPRAWCZEGO Z
SADOWIC
Zadaniem zakładu jest:
1. resocjalizacja i rewalidacja nieletnich,
2. zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego
i osobowości nieletnich,
3. kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich,
4. kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad
współżycia społecznego,
5. nauczanie samodzielności życiowej.
ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania
Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjne zakład realizuje poprzez:
1. skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę
którego nieletni dotychczas działał,
2. skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym
przebiegał proces socjalizacji nieletniego,
3. prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę
resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji i rewalidacji,
4. nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe,
5. zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i
opiekuńczą,
6. współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami
społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi
osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia i
zgodnego z normami społecznymi ,
7. informowanie rodziców o postępach w resocjalizacji wychowanka.
ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania
Zakład prowadzi działalność resocjalizacyjną w oparciu o
perspektywiczny i roczny plan rozwoju, które uwzględniają udzielanie
wychowankowi i jego rodzicom – prawnym opiekunom pomocy
psychologicznej, pedagogicznej oraz psychiatrycznej w formie:
1. zajęć psychoedukacyjnych,
2. zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjnych,
b) wyrównawczych,
c) rewalidacyjnych,
d) socjoterapeutycznych i terapeutycznych,
3. porad dla wychowanków oraz ich rodziców – opiekunów, konsultacji i
warsztatów,
4. działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach zagrożeń i
kryzysowych.
Dziękujemy za uwagę.

similar documents