Daljinsko ogrevanje v Ljubljani in širjenje omrežja v primestne občine

Report
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
DALJINSKO OGREVANJE V LJUBLJANI IN ŠIRJENJE
OMREŽJA V PRIMESTNE OBČINE
mag.Vesna Deleon Kreft, svetovalka za okolje
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Organiziranost družbe:
• Preko Javnega holdinga Ljubljana, ki povezuje javne družbe Energetika
Ljubljana, Snaga, VO-KA in LPP, smo v lasti MOL-a (87,3 %) in primestnih občin
Medvode, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani,
Horjul
• letno ustvarjenega prihodka od prodaje za več kot 110 mio. €
• v okviru organiziranosti ima vzpostavljene področja osnovnih dejavnosti
(Področje daljinsko ogrevanje in Področje distribucija plina) ter službe kot so
inženiring, razvoj, trženje
• JHL izvaja podporne službe (računovodska, kadrovska, pravna in finančna
služba)
Energetika Ljubljana
Dejavnosti:
• daljinsko ogrevanje (proizvodnja,
distribucija in prodaja vroče vode in pare
• distribucija in prodaja zemeljskega plina
• daljinsko hlajenje
• proizvodnja električne energije
(kogeneracija, sončna elektrarna)
• inženiring in storitve
Energetika Ljubljana s toplotno energijo pokriva že preko 50 % potreb po
energiji za ogrevanje in tehnologijo v Mestni občini Ljubljana.
Energetika Ljubljana
Na področju MOL JPE zagotavlja približno 55 %
vseh potreb po toploti , pripravi sanitarne vode in
za tehnološke potrebe. Od tega s sistemom
daljinskega ogrevanja pokrije približno 38 % potreb
in preko sistema oskrbe z zemeljskim plinom
preostalih 17 % potreb.
Storitve oskrbe z ogrevanjem opravljamo pri več
kot 90.000 stanovanjih v Ljubljani, kar pomeni, da
smo z oskrbo prisotni pri približno 74 % vseh
stanovanj na območju MOL-a. V okviru skupnega
obsega prodaje toplote (vroče vode in pare)
prodamo 56% količin za poslovne odjemalce in 44
% za gospodinjske odjemalce. Na področju
distribucije ZP poslovnim odjemalcem prodamo 63
% plina in gospodinjskim odjemalcem 37 % ZP
Oskrba stanovanj v MOL in primestnih občinah
90,000
SKUPAJ ENERGETIKA LJUBLJANA
80,000
70,000
60,000
50,000
SISTEM DALJINSKEGA
OGREVANJA
40,000
30,000
20,000
SISTEM OSKRBE S
PLINOM
10,000
0
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Število ogrevanih stanovanj [kom.]
100,000
Skupaj ogrevanih danes 91.000 stanovanj, kar je 74 % vseh
stanovanj v MOL in 14 % v primestnih občinah.
DALJINSKO OGREVANJE V LJUBLJANI
• 1.200 MW priključne moči
• 60.500 ogrevanih stanovanj
• 3.700 toplotnih in parnih postaj
• 265 km vročevodnega in
parovodnega omrežja
• 1.540 GWh proizvodnje toplote:
• več kot 90 % v
kombinirani proizvodnji
toplote in elektrike
• uporabljani energent
(premog, biomasa, ZP,
ELKO, mazut)
Značilnosti vročevodnega omrežja
• Dolžina vročevodnega omrežja 252,9 km
Nameni uporabe toplote – ogrevanje prostorov,
sanitarna topla voda, klimatizacija, tehnologija,
hlajenje
• starejši vročevod v kinetah dolžine 111 km (40%),
novejše predizolirane cevi v dolžini 156 km (56 %),
nekaj tudi nadzemno vodenih cevi
•35 % omrežja starejšega od 30 let
(postopna obnova in zamenjava)
•Izgube energije pri distribuciji tople vode so med 16-18 %
se povečujejo zaradi starosti omrežja
• Širitev omrežja cca 5-10 km/l (Vič, Koseze)
• Energetsko postrojenje je vodeno
z najsodobnejšo procesno
informatiko v Centru za vodenje
DISTRIBUCIJA ZEMELJSKEGA PLINA V MOL IN
PRIMESTNIH OBČINAH
• 1.580 MW priključne moči
• 57.900 posredno ali
neposredno oskrbovanih
stanovanj
• 986 km distribucijskega
omrežja
• 80 mio.Sm3 letno
distribuiranih količin
Energetika Ljubljana je največji distributer plina v državi, saj oskrbuje s
plinom skoraj 63.000 odjemalcev.
Značilnosti plinovodnega omrežja
• V Ljubljani se je plinarništvo začelo leta 1861 s proizvodnjo
mestnega plina
• Leta 1979 se zgradi prvi distribucijski sistem zemeljskega
plina
• Dolžina distribucijskega omrežja 986 km – delitev na
glavne in priključne plinovode
• dolžina starejšega jeklenega plinovoda znaša 140 km
(14%), novejšega iz polietilenskih cevi 778 km (79 %) in iz
polivinil kloridnih cevi 68 km (7%)
• več kot 34 % omrežja je starejšega od 20 let (postopna
obnova in zamenjava)
• Nameni uporabe plina – ogrevanje prostorov, sanitarna
topla voda, klimatizacija, tehnologija, hlajenje, vozila, SPTE
Razvoj distribucije ZP v MOL in primestnih občinah
POSTAVITEV PLINSKIH ČRPALK
•
•
•
•
Polnilnica za vozila na stisnjen zemeljski plin “METAN”
Prva javna polnilnica na Cesti Lj. brigade – otvoritev 8.12.2011
Namenjeno avtobusom LPP (20 kom.) in zasebnemu prometu
Prednosti v primerjavi z bencinom:
• 25 % manj ogljikovega monoksida
• 20 % dušikovih oksidov in ogljikovodikov
• 25 % manj toplogrednih plinov
• ni trdnih delcev
SKRB ZA OKOLJE
• V zadnjih letih koncentracije SO2 v zraku v Ljubljani niso več
problematične, enako tudi koncentracije Nox v primeru obratovanja z ZP,
pojavlja se problem prašnih delcev PM10 v okolici JPE, ki je posledica
povečanega prometa v konicah
• Meritve imisij na vplivnem področju JPE so minimalne v radiusu 200m
• Meritve hrupa in EMS na MRP-jih niso prekoračene
•V JPE se do leta 2016 planira zamenjava 4 vročevodnih kotlov in vpeljava
novega goriva
•Za proizvodnjo toplote in elektrike se uvajajo nove tehnologije, ki
uporabljajo okolju prijaznejša goriva (ZP, biomasa, sončna elektrarna)
•Energetika Ljubljana ima vpeljan sistem ravnanja z okoljem, ki
ustreza zahtevam ISO standarda 14001 in ima pridobljeno veljavno
okoljevarstveno dovoljenje

similar documents