Přínosy lázeňství - Svaz léčebných lázní České republiky

Report
Analýza lázeňství v ČR
Identifikace a kvantifikace přínosů
lázeňství pro ČR
Analýza dopadů případných
legislativních změn - omezení úhrad
na lázeňskou péči a změny sazeb
DPH, jejich sjednocení
Analytická studie – první agregovaná data
červen 2011
Metodika projektu
Informace
od subjektů
spolupracujících
se zadavatelem
– primární data
Zkušenosti
a databáze
KPMG
Data a info
poskytnuté
zadavatelem
SLL ČR
Datová
a informační
základna
Identifikace
přínosů
a pozitivních efektů
Zpracování
dat
a informací
Charakteristika
přínosů
a pozitivních efektů
Význam a přínosy
lázeňských provozů
v rámci komplexního
systému ekonomiky
České republiky
Dopady a možná rizika
legislativních změn
v oblasti úhrad na
lázeňskou péči - jejich
snížení, omezení
TLT benchmark
databáze
Sekundární data
(data ČSÚ, ÚSIZ,
SLM ČR,
apod.)
Kvantifikace
přínosů
a pozitivních vlivů
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
Dopady, přínosy a rizika
změn v oblasti plateb daně
z přidané hodnoty za
lázeňské a návazné
služby, sjednocení sazeb
1
Metodika projektu
Multiplikační model
Multiplikační model byl sestaven pro
úrovně 1 + 10 tak, že zdrojem příjmů v
systému lázeňství jsou lázeňští hosté,
v členění hosté – pacienti s komplexní
péčí, hosté – pacienti s příspěvkovou
péčí a hosté samoplátci. Host je
následně zohledněn v multiplikačním
modelu jako hlavní zdroj financí tržeb, který poskytuje prostředky
dalším
úrovním,
tedy
hlavním
dodavatelům
jednotlivých
složek.
Hlavní dodavatelé použijí část financí
ke krytí vlastních nákladů a za zbytek
si objednají služby a zboží od svých
subdodavatelů. Ti opět použijí část
finančních prostředků na své vlastní
náklady a další část na služby a zboží
od dalších subdodavatelů. Model
simuluje multiplikační efekt až do 10
úrovní toku finančních prostředků na
základě odběratelsko-dodavatelských
vazeb.
Model identifikuje jednotlivé přínosy
pro veřejný a soukromý sektor
plynoucí z dotčených multiplikačních
efektů.
Výstupem této dílčí části bude
prezentace, ve které budou uvedeny
veškeré
relevantní
argumenty
kvantifikující přínos lázeňství pro ČR.
Lázeňští hosté
Ubytování
Subdodavatel
Stravování
Subdodavatel
Lázeňské
procedury
…
Subdodavatel
3A
2A
1A
Obchod,
velkoobchod
Subdodavatel
Subdodavatel
3B
Dodavatelé služeb
2B
Subdodavatel
3…
Výrobce, suroviny
Subdodavatel
Subdodavatel
2…
1B
Doprava
Energie
Subdodavatel
Administrativa
1…
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
2
Podpůrná analýza pro
klíčové závěry
Analýza lázeňství v České republice
Současná situace v lázeňství v ČR
V České republice je momentálně zaregistrováno 37 lázeňských míst, tedy státem uznaných lokalit pro provozování zdravotnických
zařízení se statutem lázeňské péče.
Dle § 28 164/2001 Sb.:
„ Za lázeňské místo lze stanovit území obce nebo jeho část anebo území více obcí, popřípadě jejich částí,…“
„ Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením.“
V roce 2009 byla kapacita lázeňských zařízení v České republice 25 410 lůžek, z toho pouze 2 833 lůžek (10,7%) zřizovaná centrálními
orgány (Ministerstvo zdravotnictví ČR), ostatní jsou řízeny převážně právnickými nebo fyzickými osobami.
Lázeňská místa jsou rozprostřena v podstatě po celém území České republiky, přesto je jejich koncentrace podstatně vyšší
v Karlovarském kraji, kde se nachází téměř polovina všech kapacit.
Lůžkové kapacity lázeňských zařízení podle krajů
13090
14000
12000
počet lůžek
10000
8000
6000
4000
2000
2433
932
1488
404
1083
689
1480
576
2167
1851
312
0
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
4
Analýza lázeňství v České republice
Lázně bývají specializované na léčení konkrétních zdravotních obtíží, pacienti jsou tedy rozděleni dle tzv. „indikací“. Zdravotní potíže
posoudí ošetřující lékař a v případě doporučení lázeňské léčby na náklady veřejného zdravotního pojištění následně musí doporučení
schválit také revizní lékař.
Rozdělení pacientů je možné také provést na základě způsobu úhrady lázeňské péče, a to na:
• komplexní lázeňská péče (KLP) – celý pobyt pacienta je hrazen z veřejného zdravotního pojištění (ubytování, strava, péče),
• příspěvková lázeňská péče (PLP) – z veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze péče, stravu a pobyt si zajišťuje pacient
sám,
• na vlastní náklady (samoplátce) – veškeré náklady hradí pacient, zpravidla bývá tato kategorie členěna ještě na hosty z tuzemska
a ze zahraničí.
Průměrný příspěvek na jeden den (KLP i PLP) v roce 2010 činil 1.011 Kč, ze zákona je poskytováno na KLP minimálně 850 Kč/den a na
PLP minimálně 250 Kč/den.
Indikace dospělých na náklad ZP (2009)
Indikace dospělých na vlastní náklady (2009)
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci pohybového
ústrojí
51%
12%
7%
Nemoci nervové
5%
Nemoci trávicího ústrojí
5%
Nemoci oběhového ústrojí
5%
Netuberkulózní nemoci
dýchacího ústrojí
9%
59%
Nemoci oběhového ústrojí
Ostatní
14%
17%
Nemoci z poruch výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci
dýchacího ústrojí
Ostatní
16%
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
5
Analýza lázeňství v České republice
Počet osob 2010
Vývoj počtu pacientů v lázeňství dle způsobu úhrady
300
180 000
Počet osob v tis.
Počet pacientů
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
250
200
150
100
50
20 000
0
0
2002
2003
KLP
2004
2005
2006
Samoplátci - tuzemci
PLP
2007
2008
2009
ZP
dospělí
2010
Samoplátci - cizinci
Vývoj počtu ošetřovacích dnů dle způsobu úhrady
Počet ošetřovacích dnů
2010
4 000 000
3500
3 500 000
Počet ošetř. dnů v tis.
Počet ošetřovacích dnů
Samoplátci
děti a dorost
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
3000
Přestože samoplátců
přijíždí do lázní zhruba
dvojnásobek než
pacientů s alespoň
částečnou úhradou ze
ZP, v počtu
ošetřovacích dnů stále
převažují pojištěnci.
2500
2000
1500
1000
500
0
0
2002
KLP
2003
2004
PLP
2005
2006
Samoplátci - tuzemci
2007
2008
2009
2010
Samoplátci - cizinci
V uplynulých osmi
letech narůstal podíl
samoplátců ku
pacientům léčeným na
náklady zdravotního
pojištění. Poslední dva
roky však tento trend
zpomalil, počty
samoplátců (obzvláště
těch z ciziny) přestaly
narůstat. Zároveň
stavy pacientů i
ošetřovacích dnů
hrazených ze ZP se
stabilizovaly na určité
úrovni s potenciálem
mírného růstu, pokud
nedojde k regulatorním
změnám.
ZP
dospělí
Samoplátci
děti a dorost
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
6
Analýza lázeňství v České republice
Vývoj počtu osob (2002 = 100)
134
140
Index (100 = 2006)
130
131
91
92
67
68
2009
2010
120
120
113
110
105
102
107
108
100
90
132
98
100
92
80
101
91
91
102
81
89
79
70
76
60
64
V relativním vyjádření vztaženém k
roku 2002 se ukazuje, že jediným
výrazněji a téměř trvale rostoucím
ukazatelem je počet dospělých osob.
Pohledem na stejným způsobem
vyjádřený počet ošetřovacích dnů
lze odvodit, že průměrná doba
pobytu klesá, především u dětí a
dorostu.
50
2002
2003
2004
2005
Dospělí
2006
2007
2008
Děti
Dorost
Vývoj počtu ošetřovacích dnů (2002 = 100)
120
113
Index (100 = 2006)
107
105
110
100
102
100
99
103
96
90
94
103
99
95
98
81
90
101
100
80
81
63
64
2009
2010
80
80
70
74
60
58
50
2002
2003
2004
Dospělí
2005
2006
Dorost
2007
2008
Pro tržby je klíčový údaj vývoj počtu
ošetřovacích dnů, který se ve
znázorněných letech u dospělých
pacientů držel zhruba na původní
úrovni. Vývoj u dorostu výrazně
kolísal z důvodu nízkého celkového
počtu dorostenců dojíždějících do
lázní a poslední skupina (děti)
vytrvale klesala, až do roku 2009,
kdy poprvé po šesti letech změnila
trend.
Děti
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
7
Analýza lázeňství v České republice
KLP 09
PLP 09
Počet pacientů
Dospělí
Dorost
Děti
98 113
1 985
7 927
15 040
12
59
Průměrná ošetřovací doba
Dospělí
Dorost
Děti
25,30
33,90
33,20
21,10
40,30
42,60
VN
tuzemci 09
111 089
6
28
6,30
3,70
14,40
Nejvíce rostoucím
segmentem pacientů
jsou tuzemští
samoplátci, avšak tvar
křivky vyjadřující nárůst
jejich počtu napovídá,
že tak razantní růst jako
v minulosti zde již
očekávat nemůžeme.
Výrazně klesající není
žádný ze sledovaných
segmentů.
Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle způsobu
úhrady (2006 = 100)
Vývoj počtu pacientů podle způsobu úhrady
(2006 = 100)
180
169
160
150
138
140
130
117
120
110
147
150
116
106
100
115
107
114
140
98
93
97
80
100
100
133
120
110
110
100
99
100
99
148
150
130
103
100
90
Index (100 = 2006)
Index (100 = 2006)
170
160
172
167
97
102
90
95
95
91
95
80
2006
KLP + PLP
2007
2008
VN - T
2009
VN -C
2010
Celkem
2006
KLP + PLP
2007
2008
VN - T
2009
VN -C
2010
V tabulce je zřetelně
vidět vyšší poměr
samoplátců oproti
pacientům s plnou
či částečnou úhradou
ze zdravotního
pojištění. Většinu
ošetřovacích dnů však
stále tráví v lázních
pojištěnci, jak je vidět
z průměrné ošetřovací
doby.
Celkem
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
8
Analýza lázeňství v České republice
Graf jasně ukazuje
výraznou,
dlouhodobou
převahu doby
strávené
v lázeňském
zařízení u klientů
s příspěvkem
pojišťoven, oproti
samoplátcům.
U pacientů
hradicích si pobyt
z vlastních nákladů
je navíc rychlejší
propad počtu
ošetřovacích dnů.
Průměrný počet ošetřovacích dnů
Dospělí
Děti
Dorost
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
KLP
25,9
25,7
25,4
35,3
34,7
33,9
34,2
33,4
33,2
PLP
21,2
21,2
21,1
28,0
40,3
24,3
24,9
42,6
VN - Cizinci
VN - Tuzemci
6,8
6,2
6,3
3,0
4,5
3,7
8,0
13,9
14,4
13,5
13,6
12,8
93,4
34,1
8,0
13,4
13,3
15,7
30,00
25,00
Průměrný počet dnů
Vývoj průměrného
počtu ošetřovacích
dnů není příliš
dynamický – slabý
růst příspěvkové
lázeňské péče,
ostatní skupiny
slabý pokles
v dlouhodobém
horizontu.
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2002
KLP
2003
2004
PLP
2005
2006
2007
Samoplátci - tuzemci
2008
2009
2010
Samoplátci - cizinci
Zdroj: ÚZIS
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
9
Analýza lázeňství v České republice
Tento graf reflektuje
již zmíněné kapacity
dle krajů, kdy nejvíce
přenocování
registruje
samozřejmě již
zmíněný Karlovarský
kraj.
Počty přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních
8 000 000
7 000 000
počet nocí
6 000 000
Dominance již však
není tak výrazná díky
metodice sběru dat
ČSÚ (veškeré pobyty
v hotelech označené
jako lázeňské, nejen
lázeňští hosté).
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Z grafu je také patrný
růstový trend do roku
2007, následoval
mírný pokles a návrat
k minimálnímu růstu
až v roce 2010.
Zdroj: ČSÚ
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
10
Analýza lázeňství v České republice
400 000
8 000 000
350 000
7 000 000
300 000
6 000 000
250 000
5 000 000
200 000
4 000 000
150 000
3 000 000
100 000
2 000 000
50 000
1 000 000
0
Celkový počet přenocování
počet hostů
Počet přenocování rezidentů, cizinců a celkem
Z grafu nalevo vyplývá, že krizí byly více
zasaženy počty cizinců v lázeňských
hotelech, než počty tuzemských hostů. Ze
zahraničí dorazilo v roce 2009 méně
turistů, než v roce předchozím.
V roce 2010 se poptávka po tomto typu
ubytování opět o něco zvýšila, avšak
průměrná doba pobytu setrvala v
dlouhodobém klesajícím trendu, který má
už od roku 2004.
0
2000
2001
2002
2003
Rezidenti
2004
cizinci
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkem dní
Vývoj průměrného počtu přenocování
Další statistiky ukazují vývoj počtu hostů v
lázeňských hotelech, který roste jak u
domácího turismu (rezidenti), tak u
zahraničního (cizinci). Při převodu na
celkový počet přenocování už však čísla
tak optimistická nejsou, tedy zkracuje se
průměrný počet přenocování, jak je
zobrazeno na druhém grafu, u obou
skupin. Poměrně rychle klesají počty
přenocování i u segmentu tuzemských
turistů v lázeňských zařízeních.
20
průměrný počet nocí
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2000
2001
2002
2003
průměr nocí - rezidenti
2004
2005
2006
2007
průměr nocí - cizinci
2008
2009
2010
Zdroj: ČSÚ
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
11
Přínosy lázeňství –
rešerše již zpracovaných
studií
Vliv lázeňství na zdravotní stav obyvatelstva
Relevantní studie č. 1
Hodnocení kvality života před a po absolvování lázeňské léčby prostřednictvím konceptu HRQoL.
V roce 2003 byl v České republice realizován projekt, jehož cílem byla kvantifikace vlivu lázeňské léčby na kvalitu
života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu:
• Výsledky byly získány celkem od 265 pacientů (95 mužů, 165 žen);
• Průměrný věk činil 60,8 let u mužů a 58 let u žen)
Do 15.8.2003 proběhlo
dotazování na kvalitu života u
sledovaného vzorku .
Doména
Subjektivní kladné
hodnocení domény
pacientem
Následoval měsíční pobyt v
léčebných lázních Bertiny
lázně Třeboň – do 15.9.2011
%
Změna
spokojenosti
Před
Po
Fyzické funkce
58,6
64,1
+10
Fyzické omezení rolí
32,4
49,0
+51
Emoční omezení rolí
59,4
66,3
+12
Fyzické a emoční omezení soc.
funkcí
58,3
67,0
+15
Bolest
42,4
51,3
+21
Mentální zdraví
62,6
64,4
+3
Vitalita
44,8
48,8
+9
Všeobecné vnímání vlastního
zdraví
42,6
45,2
+6
15.12. – tedy 3 měsíce po
skončení léčebného pobytu,
proběhlo dotazování znovu u
téhož vzorku
Výsledkem
bylo zjištění,
že vlivem
lázeňské léčby
došlo k
významnému
zvýšení
kvality života
u
sledovaného
vzorku ve
všech osmi
sledovaných
doménách.
• Sledováno 8 domén - Fyzické funkce, Fyzické omezení rolí,
Emoční omezení rolí, Fyzické a emoční omezení sociálních
funkcí, Bolest, Duševní/mentální zdraví, Vitalita a Všeobecné
vnímání vlastního zdraví;
• Šetření proběhlo prostřednictvím standardního dotazníku
SF-36, který byl pro tyto účely přímo sestaven;
• Navíc bylo zjištěno, že u sledovaného vzorku klesla spotřeba
léků vyjádřená jako DDD (Definovaná Denní Dávka) v
průměru o 51 % (jednalo se především o analgetika,
antipyretika a antirevmatika).
Zdroj: Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým
onemocněním pohybového aparátu, Kalová Hana, Bican Jaroslav, Sukdolová Markéta,
Faltusová Kamila, Petr Petr
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
13
Vliv lázeňství na zdravotní stav obyvatelstva
Relevantní studie č. 2
V roce 2009 byla v ČR realizována další studie, jejímž cílem bylo potvrdit či vyvrátit dříve publikované výsledky.
Pro realizaci projektu a následné hodnocení kvality života byl využit stejný postup a stejné metody jako pro studii realizovanou v roce 2003:
• Opět je v rámci konceptu HRQoL sledováno 8 domén.
• Výsledkem je opět jasně prokazatelné zvýšení kvality života ve všech sledovaných doménách.
Toto zvýšení kvality života je v šesti z osmi sledovaných domén ještě výraznější než bylo zjištěno v rámci předchozí studie realizované v
roce 2003.
To by mohlo být způsobeno tím, že studie byla zaměřena na pacienty do 35 let u nichž se dá očekávat vyšší efekt plynoucí z lázeňské léčby,
než u starších pacientů.
Doména
Subjektivní kladné hodnocení
domény pacientem
%
Změna
spokojenosti
• Vzorek byl tentokráte méně početný:
před balneací bylo dotazováno 31 pacientů (19 můžu v
průměrném věku 31,4 let a 12 žen v průměrném věku 32
let) a po balneaci 17 pacientů (9 mužů v průměrném věku
32,3 let a 8 žen v průměrném věku 33,8 let).
• V průměru je efekt zvýšení kvality života:
u pacientů do 35 let vyšší o 15,4 % ve srovnání s výsledky
plynoucí z předchozí studie zaměřené spíše na starší
pacienty.
Před
31
testovaných
Po
17
testovaných
Fyzické funkce
61,5
73,5
+20
Fyzické omezení rolí
39,5
64,7
+64
Emoční omezení rolí
60,2
64,7
+8
Fyzické a emoční omezení
soc. funkcí
70,6
77,9
+11
Bolest
51,6
81,1
+57
Mentální zdraví
64,7
78,1
+21
Vitalita
46,5
72,1
+55
Všeobecné vnímání
vlastního zdraví
51,1
67,4
+32
• Co se týče poklesu spotřeby léků, tak zde došlo (měřeno
jako Doporučená Denní Dávka) k:
poklesu spotřeby léků ze skupiny Analgetika,
Antipyretika, Antirevmatika v průměru o 62 %.
Zdroj: Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů do 35 let
s onemocněním pohyb. aparátu, Marta Moravcová
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
14
Vliv lázeňství na ekonomiku státu
Relevantní studie č. 3
V roce 2010 vznikla
studie švýcarské
společnosti Prognos s
názvem „Lékařská
rehabilitace
pracujících - zajištění
produktivity a růstu“,
která se snažila
zmapovat dopady
rehabilitace na
německou
ekonomiku.
Tato studie jako
vůbec první dokázala
přesněji kvantifikovat
přínos rehabilitace.
Výsledky byly zjištěny
na základě pěti
vybraných
indikačních faktorů,
které v roce 2005
tvořily 45% všech
rehabilitačních
opatření (celkem asi
365 000
rehabilitujících).
Skrze tuto péči je následně možné dosáhnout
následujících úspor a efektů
• Snížení výdajů na důchody
Celkový dopad
rehabilitační
• Snížení výdajů na podporu v nezaměstnanosti
plynoucí z těchto
péči činí
• Snížení plateb na nemocenské dávky
rehabilitací má
v Německu
• Zajištění dalších pracovních míst
hodnotu 0,3 %
ročně 1,1
• Udržení know-how a zkušených pracovníků
Výdaje na
miliardy eur.
HDP, což
znamená 5,8
ve firmách
miliardy eur.
Závěr: Každé 1 euro investované do rehabilitační péče v Německu vygeneruje více než 5 euro.
Vzhledem k současným demografickým trendům a prodlužující se době, kterou lidé za život odpracují a také
vzhledem k nárůstu počtu chronických onemocnění je navíc možné očekávat, že čistý ekonomický výnos
plynoucí z lékařské rehabilitace by se do roku 2025 mohl zvýšit až na více než 23 miliard, což je téměř
čtyřnásobek současné částky.
Zdroj: Lékařská rehabilitace pracujících – zajištění produktivity a růstu, Prognos
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
15
Přínosy lázeňství v ČR
Přínosy lázeňství v ČR
2010
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
2010
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
počet osob
dospělí
doba pobytu
dospělí
ošetřující dny
dospělí
podíl na
obsazenosti
lůžek
97 032
25,52
2 475 881
26,70%
14 989
21,39
320 591
3,46%
422
24,53
10 352
0,11%
114 788
6,17
708 089
7,63%
138 136
13,02
1 798 868
19,40%
365 367
14,54
5 313 780
57,29%
počet osob
děti, dorost
doba pobytu
děti, dorost
ošetřující dny
děti, dorost
podíl na
obsazenosti
lůžek
9 990
33,51
334 765
3,61%
88
29,80
2 622
0,03%
3 745
32,01
119 877
1,29%
169
12,70
2 146
0,02%
674
14,90
10 043
0,11%
14 666
32,01
469 454
5,06%
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
17
Přínosy lázeňství v ČR
počet osob
celkem
2010
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
doba pobytu
celkem
ošetřující dny
celkem
podíl na
obsazenosti
lůžek
107 022
26,26
2 810 646
30,30%
15 077
21,44
323 213
3,48%
4 167
31,25
130 229
1,40%
114 957
6,18
710 235
7,66%
138 810
13,03
1 808 910
19,50%
380 033
15,22
5 783 234
62,36%
Zdroj: KPMG
Struktura ošetřujících dnů dle typu klientely v roce 2010
Struktura počtu hostů dle typu klientely v roce 2010
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
28,2%
Vlastní náklady
CIZINCI
31,3%
Vlastní náklady
CIZINCI
36,5%
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
48,6%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
4,0%
Doprovod
1,1%
Vlastní náklady
TUZEMCI
12,3%
Doprovod
2,3%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
5,6%
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
Vlastní náklady
TUZEMCI
30,2%
18
Přínosy lázeňství v ČR
Výnosy plynoucí z lázeňské péče - výnosy spojené s léčbou
2010
Lázeňská léčba
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
z toho výnosy pokryté
zdravotními
pojišťovnami
Ubytování
Stravování
1 615 772 909 Kč
982 933 087 Kč
664 958 553 Kč
3 263 664 549 Kč
188 856 776 Kč
118 870 547 Kč
79 360 691 Kč
387 088 014 Kč
- Kč
48 074 076 Kč
32 088 453 Kč
80 162 529 Kč
496 735 253 Kč
354 473 619 Kč
265 919 603 Kč
1 117 128 475 Kč
1 354 172 129 Kč
991 385 795 Kč
676 383 082 Kč
3 021 941 006 Kč
3 655 537 066 Kč
2 495 737 124 Kč
1 718 710 383 Kč
7 869 984 572 Kč
9 619 Kč
6 567 Kč
4 523 Kč
20 709 Kč
632 Kč
432 Kč
297 Kč
1 361 Kč
1 542 418 534 Kč
896 527 968 Kč
633 679 096 Kč
3 072 625 598 Kč
CELKEM
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Výnosy spojené s lázeňskou péčí - ostatní externí výnosy
2010
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
Doprava
Zábava, volný
čas
Nákupy
potraviny,
nápoje
Kultura
Nákupy zboží,
dary
Návštěvy
CELKEM
160 533 000 Kč
123 794 056 Kč
24 758 811 Kč
77 624 083 Kč
49 515 000 Kč
35 317 260 Kč
471 542 210 Kč
22 615 500 Kč
16 029 536 Kč
3 205 907 Kč
9 643 946 Kč
7 503 300 Kč
4 975 410 Kč
63 973 599 Kč
6 250 500 Kč
517 583 Kč
103 517 Kč
6 511 456 Kč
1 041 750 Kč
- Kč
14 424 805 Kč
172 435 500 Kč
53 106 654 Kč
7 080 887 Kč
21 264 125 Kč
57 410 900 Kč
- Kč
311 298 066 Kč
208 215 000 Kč
179 886 777 Kč
17 988 678 Kč
90 043 815 Kč
138 203 400 Kč
- Kč
634 337 669 Kč
570 049 500 Kč
373 334 607 Kč
53 137 800 Kč
205 087 423 Kč
253 674 350 Kč
40 292 670 Kč
1 495 576 350 Kč
1 500 Kč
982 Kč
140 Kč
540 Kč
668 Kč
106 Kč
3 935 Kč
99 Kč
65 Kč
9 Kč
35 Kč
44 Kč
7 Kč
259 Kč
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
19
Přínosy lázeňství v ČR
Celkové výnosy plynoucí z lázeňské péče a ostatní výnosy
2010
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
CELKEM
na hosta
CELKEM
na den
CELKEM
%
3 735 206 759 Kč
39,88%
34 901 Kč
1 329 Kč
451 061 614 Kč
4,82%
29 917 Kč
1 396 Kč
94 587 334 Kč
1,01%
22 699 Kč
726 Kč
1 428 426 540 Kč
15,25%
12 426 Kč
2 011 Kč
3 656 278 675 Kč
39,04%
26 340 Kč
2 021 Kč
9 365 560 922 Kč
100,00%
24 644 Kč
1 619 Kč
24 644 Kč
1 619 Kč
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
20
Přínosy lázeňství v ČR
Struktura výnosů z útraty hostů v roce 2010
Nákupy zboží,
Nákupy
dary
potraviny, nápoje
2,7%
2,2%
Návštěvy
Zábava, volný
0,4%
Kultura
čas
0,6%
4,0%
Doprava
6,1%
Lázeňská léčba
39,0%
Stravování
18,4%
Ubytování
26,6%
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
21
Přínosy lázeňství v ČR
Tržby a náklady vyvolané lázeňstvím v ČR 2010
Lázeňská léčba
Celkové tržby lázeňství
3 655 537 066 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
4 214 447 506 Kč
1 495 576 350 Kč
Tržby celkem - kumulace, multiplikace
5 874 497 066 Kč
8 837 570 368 Kč
Podíl : multiplikační tržby / tržby z cest. ruchu
Náklady na administrativu, provoz
Mzdové náklady
Náklady na dodavatelé služeb
Náklady na obchod, velkoobchod
Náklady na výrobce, suroviny
Náklady na dopravu
Náklady na energie
Náklady na odpisy, amortizace
Náklady na dodavatele (komplex. dodáv ka, přef akturace)
1,6070
388 243 282 Kč
2 330 402 677 Kč
403 170 025 Kč
243 275 992 Kč
167 112 877 Kč
313 003 025 Kč
385 693 151 Kč
593 551 326 Kč
493 497 504 Kč
2,0970
486 814 356 Kč
1 817 686 717 Kč
264 238 376 Kč
317 913 622 Kč
335 207 275 Kč
379 173 667 Kč
531 121 369 Kč
1 633 417 259 Kč
2 329 125 724 Kč
2 940 238 975 Kč
CELKEM
9 365 560 922 Kč
17 652 306 409 Kč
1,9660
154 041 247 Kč
696 657 012 Kč
91 175 709 Kč
212 835 535 Kč
143 038 822 Kč
149 963 204 Kč
242 602 675 Kč
567 697 580 Kč
460 102 788 Kč
1,8848
1 029 098 885 Kč
4 844 746 406 Kč
758 584 110 Kč
774 025 148 Kč
645 358 973 Kč
842 139 896 Kč
1 159 417 196 Kč
2 794 666 165 Kč
3 282 726 016 Kč
Zisk - dolní m ez
170 348 224 Kč
181 029 549 Kč
73 270 661 Kč
424 648 434 Kč
Zisk - horní mez
556 547 208 Kč
742 872 003 Kč
222 124 404 Kč
1 521 543 615 Kč
Počet plných pracovních úvazků a průměrných mezd v multiplikaci vyplývající z lázeňství v ČR 2010
Lázeňská léčba
Průměrný počet plných pracovních úvazků za rok
(kumulace odpracované práce)
Počet měsíčních
pracovních úvazků - měsíční
Průměrná
hrubá mzda
7 827
93380
920 Kč
18
Ubytování a
gastronomie
5 889
70051
674 Kč
19
Ostatní služby, doprava
2 075
24728
895 Kč
20
CELKEM
15 791
189
489 Kč
18 939
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
22
Přínosy lázeňství v ČR
Příjmy veřejných rozpočtů z lázeňství v ČR 2010
Lázeňská léčba
DPH - přínos pro veřejné rozpočty
odvedené DPH
nárokované DPH
Spotřební daň - alkohol. nápoje, PHM
Daň z příjmu právnických osob - horní mez
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Pobytové poplatky
Kulturní poplatky
Celkový příjem veřejných rozpočtů
Daňové odvody / Tržby
362 190 868 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
612 472 636 Kč
228 957 396 Kč
CELKEM
1 203 620 900 Kč
872 845 518 Kč
510 654 650 Kč
1 223 630 724 Kč
611 158 088 Kč
475 252 705 Kč
246 295 309 Kč
2 571 728 946 Kč
1 368 108 047 Kč
- Kč
116 874 914 Kč
126 128 508 Kč
586 916 230 Kč
233 040 268 Kč
- Kč
- Kč
1 425 150 787 Kč
51 561 311 Kč
156 003 121 Kč
104 523 327 Kč
457 787 766 Kč
181 768 672 Kč
606 875 560 Kč
- Kč
2 170 992 392 Kč
51 648 526 Kč
46 646 125 Kč
45 273 591 Kč
175 454 359 Kč
69 665 701 Kč
- Kč
811 076 Kč
618 456 773 Kč
103 209 838 Kč
319 524 159 Kč
275 925 426 Kč
1 220 158 354 Kč
484 474 641 Kč
606 875 560 Kč
811 076 Kč
38,99%
51,51%
41,35%
4 214 599 953 Kč
45,00%
Alokace příjmů veřejných rozpočtů z lázeňství v ČR 2010
Lázeňská léčba
Státní rozpočet - daňové příjmy přímé
Státní rozpočet - sociální pojištění
Zdravotní pojišťovny - zdrav. pojištění
Kraje
Obce
CELKEM příjmy veřejných rozpočtů - horní mez
419 807 454 Kč
586 916 230 Kč
233 040 268 Kč
53 983 331 Kč
131 403 506 Kč
1 425 150 787 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
658 299 223 Kč
274 556 594 Kč
457 787 766 Kč
175 454 359 Kč
181 768 672 Kč
69 665 701 Kč
77 871 518 Kč
28 622 238 Kč
795 265 214 Kč
70 157 882 Kč
2 170 992 392 Kč
618 456 773 Kč
CELKEM
1 352 663 270 Kč
1 220 158 354 Kč
484 474 641 Kč
160 477 087 Kč
996 826 601 Kč
4 214 599 953 Kč
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
23
Vliv změn úhrad
na lázeňství v ČR
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
změna
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
změna
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
změna počtu hostů v %
změna ceny za Lázeňskou léčbu
dospělí
děti
dospělí
děti
50,0%
75,0%
100,0%
100,0%
180,0%
180,0%
100,0%
100,0%
50,0%
50,0%
115,0%
115,0%
90,0%
90,0%
107,5%
107,5%
90,0%
90,0%
počet osob
celkem
doba pobytu
celkem
ošetřující dny
celkem
podíl na
obsazenosti
lůžek
56 009
26,59
1 489 014
16,05%
27 139
21,44
581 784
6,27%
2 084
31,25
65 115
0,70%
132 201
6,18
816 770
8,81%
149 221
13,03
1 944 579
20,97%
366 652
13,36
4 897 261
52,80%
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
25
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Struktura ošetřujících dnů dle typu klientely po změně
Struktura počtu hostů dle typu klientely po změně
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
15,3%
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
30,4%
Vlastní náklady
CIZINCI
39,7%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
7,4%
Doprovod
0,6%
Vlastní náklady
CIZINCI
40,7%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
11,9%
Doprovod
1,3%
Vlastní náklady
TUZEMCI
16,7%
Struktura ošetřujících dnů dle typu klientely v roce 2010
Vlastní náklady
TUZEMCI
36,1%
Struktura počtu hostů dle typu klientely v roce 2010
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
28,2%
Vlastní náklady
CIZINCI
31,3%
Vlastní náklady
CIZINCI
36,5%
Komplexní
lázeňská péče
(KLP)
48,6%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
4,0%
Doprovod
1,1%
Vlastní náklady
TUZEMCI
12,3%
Doprovod
2,3%
Příspěvková
lázeňská péče
(PLP)
5,6%
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
Vlastní náklady
TUZEMCI
30,2%
Zdroj: KPMG
26
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Výnosy plynoucí z lázeňské péče - výnosy spojené s léčbou
změna
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
rozdíl vůči stavu
z r. 2010
Lázeňská léčba
Ubytování
Stravování
849 732 067 Kč
508 706 936 Kč
346 204 637 Kč
1 704 643 640 Kč
339 942 196 Kč
213 966 985 Kč
142 849 244 Kč
696 758 425 Kč
- Kč
24 037 038 Kč
16 044 226 Kč
40 081 264 Kč
514 120 986 Kč
407 644 662 Kč
305 807 544 Kč
1 227 573 192 Kč
1 310 161 535 Kč
1 065 739 729 Kč
727 111 814 Kč
3 103 013 077 Kč
3 013 956 784 Kč
2 220 095 350 Kč
1 538 017 465 Kč
6 772 069 599 Kč
8 220 Kč
6 055 Kč
4 195 Kč
18 470 Kč
615 Kč
453 Kč
314 Kč
1 383 Kč
- 641 580 282 Kč - 275 641 774 Kč - 180 692 917 Kč -1 097 914 973 Kč
-18%
z toho výnosy pokryté
zdravotními
pojišťovnami
rozdíl vůči stavu
z r. 2010
CELKEM
1 016 815 609 Kč
-11%
463 255 629 Kč
-11%
329 317 149 Kč
1 809 388 388 Kč
- 525 602 924 Kč - 433 272 338 Kč - 304 361 947 Kč -1 263 237 210 Kč
-34%
-48%
-48%
-41%
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
27
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Výnosy spojené s lázeňskou péčí - ostatní externí výnosy
změna
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
rozdíl vůči stavu
z r. 2010
Doprava
-
Zábava, volný
čas
Nákupy
potraviny,
nápoje
Kultura
Nákupy zboží,
dary
Návštěvy
CELKEM
84 012 750 Kč
61 897 028 Kč
12 379 406 Kč
39 648 954 Kč
25 007 250 Kč
18 482 805 Kč
241 428 192 Kč
40 707 900 Kč
28 853 165 Kč
5 770 633 Kč
17 359 102 Kč
13 505 940 Kč
8 955 738 Kč
115 152 479 Kč
3 125 250 Kč
258 792 Kč
51 758 Kč
3 255 728 Kč
520 875 Kč
- Kč
7 212 403 Kč
198 300 825 Kč
61 072 652 Kč
8 143 020 Kč
24 453 743 Kč
66 022 535 Kč
- Kč
357 992 775 Kč
223 831 125 Kč
193 378 285 Kč
19 337 829 Kč
96 797 101 Kč
148 568 655 Kč
- Kč
681 912 995 Kč
549 977 850 Kč
345 459 923 Kč
45 682 646 Kč
181 514 628 Kč
253 625 255 Kč
27 438 543 Kč
1 403 698 844 Kč
1 500 Kč
942 Kč
125 Kč
495 Kč
692 Kč
75 Kč
3 828 Kč
112 Kč
71 Kč
9 Kč
37 Kč
52 Kč
6 Kč
287 Kč
20 071 650 Kč -4%
27 874 684 Kč -7%
7 455 154 Kč
-14%
-
23 572 795 Kč -11%
49 095 Kč 0%
12 854 127 Kč -32%
91 877 506 Kč
-6%
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
28
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Celkové výnosy plynoucí z lázeňské péče a ostatní výnosy
změna
Komplexní lázeňská
péče (KLP)
Příspěvková lázeňská
péče (PLP)
Doprovod
Vlastní náklady
TUZEMCI
Vlastní náklady
CIZINCI
CELKEM
Přepočet na hosta
Přepočet na den
rozdíl vůči stavu
z r. 2010
CELKEM
na hosta
CELKEM
na den
CELKEM
%
1 946 071 833 Kč
23,80%
34 746 Kč
1 307 Kč
811 910 904 Kč
9,93%
29 917 Kč
1 396 Kč
47 293 667 Kč
0,58%
22 699 Kč
726 Kč
1 585 565 967 Kč
19,39%
11 994 Kč
1 941 Kč
3 784 926 072 Kč
46,29%
25 365 Kč
1 946 Kč
8 175 768 443 Kč
100,00%
22 298 Kč
1 669 Kč
22 298 Kč
1 669 Kč
Struktura výnosů z útraty hostů po změně
-1 189 792 479 Kč
-13%
ceny jsou uvedeny vč. příp. DPH
Nákupy zboží,
Nákupy
dary
potraviny, nápoje
3,1%
2,2%
Návštěvy
Zábava, volný
0,3%
Kultura
čas
0,6%
4,2%
Doprava
6,7%
Lázeňská léčba
36,9%
Stravování
18,8%
Ubytování
27,2%
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
29
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Tržby a náklady vyvolané lázeňstvím - vliv změn úhrad. vyhlášky
Celkové tržby lázeňství
3 013 956 784 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
3 758 112 815 Kč
1 403 698 844 Kč
Tržby celkem - kumulace, multiplikace
4 843 468 953 Kč
7 884 686 999 Kč
změna úhrad. vyhlášky
Podíl : multiplikační tržby / tržby z cest. ruchu
Náklady na administrativu, provoz
Mzdové náklady
Náklady na dodavatelé služeb
Náklady na obchod, velkoobchod
Náklady na výrobce, suroviny
Náklady na dopravu
Náklady na energie
Náklady na odpisy, amortizace
Náklady na dodavatele (komplex. dodáv ka, přef akturace)
Lázeňská léčba
1,6070
320 103 025 Kč
1 921 395 634 Kč
332 409 988 Kč
200 578 824 Kč
137 783 034 Kč
258 068 123 Kč
318 000 466 Kč
489 377 625 Kč
406 884 166 Kč
2,0980
434 209 097 Kč
1 621 652 567 Kč
235 971 575 Kč
283 994 946 Kč
299 377 332 Kč
338 298 737 Kč
473 719 337 Kč
1 455 161 866 Kč
2 079 700 727 Kč
2 752 735 098 Kč
1,9611
144 127 743 Kč
650 248 804 Kč
84 376 729 Kč
200 116 903 Kč
133 664 430 Kč
140 376 834 Kč
229 120 376 Kč
539 796 805 Kč
424 034 175 Kč
CELKEM
8 175 768 443 Kč
15 480 891 051 Kč
1,8935
898 439 865 Kč
4 193 297 004 Kč
652 758 291 Kč
684 690 674 Kč
570 824 796 Kč
736 743 694 Kč
1 020 840 179 Kč
2 484 336 296 Kč
2 910 619 068 Kč
Zisk - dolní m ez
140 450 548 Kč
161 350 857 Kč
68 433 258 Kč
370 234 662 Kč
Zisk - horní mez
458 868 069 Kč
662 600 814 Kč
206 872 299 Kč
1 328 341 182 Kč
Počet plných pracovních úvazků a průměrných mezd v multiplikaci vyplývající z lázeňství - vliv změn úhrad. vyhlášky
změna úhrad. vyhlášky
Průměrný počet plných pracovních úvazků za rok
(kumulace odpracované práce)
Počet měsíčních
pracovních úvazků - měsíční
Průměrná
hrubá mzda
Lázeňská léčba
6 453
77380
436 Kč
18
Ubytování a
gastronomie
5 255
63051
054 Kč
19
Ostatní služby, doprava
1 935
23744
220 Kč
20
CELKEM
13 643
163
710 Kč
18 973
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
30
Vliv změn úhrad na lázeňství v ČR
Příjmy veřejných rozpočtů z lázeňství - vliv změn úhrad. vyhlášky
změna úhrad. vyhlášky
DPH - přínos pro veřejné rozpočty
odvedené DPH
nárokované DPH
Spotřební daň - alkohol. nápoje, PHM
Daň z příjmu právnických osob - horní mez
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Pobytové poplatky
Kulturní poplatky
Celkový příjem veřejných rozpočtů
Daňové odvody / Tržby
Lázeňská léčba
298 623 049 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
546 553 671 Kč
214 430 598 Kč
CELKEM
1 059 607 317 Kč
719 653 124 Kč
421 030 075 Kč
1 092 035 100 Kč
545 481 429 Kč
444 343 740 Kč
229 913 142 Kč
2 256 031 964 Kč
1 196 424 646 Kč
- Kč
96 362 294 Kč
103 991 798 Kč
483 907 049 Kč
192 139 563 Kč
- Kč
- Kč
1 175 023 753 Kč
46 140 524 Kč
139 146 171 Kč
93 245 095 Kč
408 416 202 Kč
162 165 257 Kč
606 875 560 Kč
- Kč
2 002 542 480 Kč
49 824 361 Kč
43 443 183 Kč
42 298 247 Kč
163 766 365 Kč
65 024 880 Kč
- Kč
811 076 Kč
579 598 711 Kč
95 964 885 Kč
278 951 648 Kč
239 535 140 Kč
1 056 089 616 Kč
419 329 700 Kč
606 875 560 Kč
811 076 Kč
38,99%
53,29%
41,29%
3 757 164 944 Kč
45,95%
Alokace příjmů veřejných rozpočtů z lázeňství - vliv změn úhrad. vyhlášky
změna úhrad. vyhlášky
Státní rozpočet - daňové příjmy přímé
Státní rozpočet - sociální pojištění
Zdravotní pojišťovny - zdrav. pojištění
Kraje
Obce
CELKEM příjmy veřejných rozpočtů - horní mez
Lázeňská léčba
346 127 395 Kč
483 907 049 Kč
192 139 563 Kč
44 508 761 Kč
108 340 985 Kč
1 175 023 753 Kč
Ubytování a
Ostatní služby, doprava
gastronomie
587 510 680 Kč
258 349 757 Kč
408 416 202 Kč
163 766 365 Kč
162 165 257 Kč
65 024 880 Kč
69 481 888 Kč
26 775 345 Kč
774 968 453 Kč
65 682 363 Kč
2 002 542 480 Kč
579 598 711 Kč
CELKEM
1 191 987 831 Kč
1 056 089 616 Kč
419 329 700 Kč
140 765 994 Kč
948 991 802 Kč
3 757 164 944 Kč
Zdroj: KPMG
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
31
Děkujeme
za pozornost
Ondřej Špaček
Michaela Žáčková
Zeno Veselík
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited
liability company and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG
International“), a Swiss entity. All rights reserved.
Printed in the Czech Republic.
The KPMG name, logo and ‘cutting through
complexity’ are registered trademarks or trademarks
of KPMG International Cooperative (KPMG
International).

similar documents