zde - Czechmed

Report
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
AKTUALNÍ TÉMATA
POHLED VZP ČR
Petr Honěk
ODBOR LÉČIV A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
22.3.2013
TÉMATA PREZENTACE
•
Pohled VZP na kategorie zdravotnických prostředků v Úhradovém katalogu
• Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků v
Úhradovém katalogu VZP – ZP
• Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb.
• Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost
• Zahraniční cenové/úhradové reference
• Slevové soutěže , pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci
KATEGORIE ZP V ÚHRADOVÉM KATALOGU
Výchozí stanoviska:
•
Kategorie obsahují ZP s obdobným léčebným (terapeutickým) účinkem pro
obdobnou skupinu pacientů s dg. či postižením
•
Úhrada prostředků v takové skupině potom ex lege na úrovni ekonomicky
nejméně náročné varianty (ENNV)
•
Vydefinování minimálních požadavků na zdravotnický prostředek v
konkrétní skupině
•
Vytvoření nové skupiny s „premium“ úhradou
•
•
3
„ospravedlnění“ vyšších nákladů lepšími výsledky (outcomes) léčby
Vydefinování subpopulace pacientů, která bude ze ZP s vyšší úhradou profitovat
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – NEREALISTICKÉ CENY
A CENOVÝ ROZPTYL
• Problém nerealistických cen a cenového rozptylu zdravotnických prostředků (ZP) v
Úhradovém katalogu VZP – ZP
Existuje prakticky ve VŠECH skupinách zdravotnických prostředků
Cenově manifestován zejména u zdravotnických prostředků hrazených v rámci DRG.
Popis:
nakupující vyžaduje zpětné plnění (různé formy) zpravidla v rozsahu rozdílu výše úhrady v
Úhradovém katalogu VZP – ZP (MAX) a skutečné ceny.
Dochází tak k duplicitnímu financování zdravotnických prostředků
1) Ze strany plátce v rámci DRG
2) Zpětné plnění od dodavatele
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – NEREALISTICKÉ CENY
• Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků (ZP) v
Úhradovém katalogu VZP – ZP
Možné způsoby řešení:
•
Cenový rozptyl - postupné srovnání úhrad na ENNV
V oblasti DRG:
? Zavedení kategorií terapeuticky zaměnitelných ZP a zreálnění cen a úhrad dle kategorií v
Úhradovém katalogu VZP – ZP
? Neuvádění úhrad v Úhradovém katalogu VZP – ZP u ZP hrazených v rámci DRG
? …….
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – KATEGORIE
• Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb.
Postupné zavádění kategorií uvedených v návrhu Zákona o zdravotnických prostředcích s
předpokládanou účinností od 1. 1. 2014
Nastavení úhrad však musí plně respektovat aktuálně platnou legislativu – zákon 48/1997 Sb.
(nelze aplikovat de lege ferenda)
Příklady realizovaných skupin:
• Jednodílné stomické systémy, sáčky dvoudílných stomických systémů
• Inzulínové pumpy
Příklady připravovaných skupin:
• Inkontinenční pomůcky
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – ČÍSELNÍK
• Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost
Úhradový katalog VZP – ZP bude jako nástroj pro hromadné zprostředkování úhrad
zdravotnických prostředků fungovat i nadále (tzn. i při účinnosti nového Zákona o zdravotnických
prostředcích).
Po schválení nového Zákona o ZP budou dodavatelé/výrobci vyzváni veřejným oznámením na
www.vzp.cz k zakategorizování dodávaného sortimentu do kategorií dle Zákona (předpokládáno
ve 3. – 4. Q 2013).
Zařazování nových ZP na poukaz do Úhradového katalogu VZP – ZP bude postupně utlumeno,
agendu přebírá SÚKL (Předpokládáno v průběhu r. 2014). Aktuální informace budou na
www.vzp.cz
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – REFERENCE
• Zahraniční cenové/úhradové reference
Požadavek (bod 13):
Písemné potvrzení od zahraničního plátce zdravotní péče či potvrzení státní autority stanovující úhradu každého
ZP uvedeného v žádosti alespoň ze 2 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky,
Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty, prokazující výši úhrady/ceny
předmětných ZP v těchto zemích – český úředně ověřený překlad (nelze akceptovat čestné prohlášení od
výrobce). Akceptováno bude i uvedení výše úhrady/ceny konkrétního ZP z veřejně dostupného zdroje doplněné
o přímý odkaz na zdroj takovýchto informací. V případě, kdy nejsou ZP zařazeny do systému úhrad v žádné z
požadovaných zemí EU, žadatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením výrobce či jeho zplnomocněného
zástupce pro EU.
Jsme otevřeni návrhům ze strany průmyslu jak lze jiným způsobem získat cenovou/úhradovou referenci.
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – VÝHLED DO BUDOUCNA
• Slevové soutěže , pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci
VZP před prostým snižováním cen zdravotnických prostředků preferuje slevové soutěže pro
jednotlivé plátce a „pozitivní listy“ na vysoutěžené zdravotnické prostředky.
Výhody:
•
Zabránění paralelnímu obchodu (reexportu)
•
Diferenciace produktových nabídek zdravotních pojišťoven
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents