Document

Report
Kapitola R4
Zobrazenie rotačných plôch v kolmej axonometrii
1
Zobrazte rotačnú plochu v kolmej axonometrii.
Os rotácie o je totožná so súradnicovou osou z a daný je meridián m.
R7
z=o
z=o
m
o
x
x
y
Mészárosová, Tereňová
y
V kolmej axonometrii zobrazíme rotačnú plochu pomocou
systému jej rovnobežkových kružníc.
Os rotácie o je kolmá na pôdorysňu, preto rovnobežkové
kružnice ležia v rovinách rovnobežných s pôdorysňou
a premietnu sa do elíps, ktoré sú navzájom podobné.
Obrys plochy je obálkou priemetov rovnobežkových kružníc.
2
Zobrazte rotačnú plochu v kolmej axonometrii.
Os rotácie o je totožná so súradnicovou osou z a daný je meridián m.
K rysovaniu rovnobežkových kružníc využijeme pomocnú
rovinu ω, ktorá inciduje s osou o = z a je kolmá na
axonometrickú priemetňu.
Jej axonometrickým priemetom je priamka ω = o = z.
z=o=ω
Rovina ω pretína rotačnú plochu v meridiáne mω.
Jeho axonometrický priemet je úsečka.
Ostatné meridiány sa premietajú do rôznych kriviek, i keď
sú ako krivky rotačnej plochy navzájom zhodné.
Z
ω
O
X
mω
Y
x
y
Mészárosová, Tereňová
3
Postup rysovania:
1) Sklopenie roviny ω do axonometrickej priemetne:
Rovinu ω reprezentuje trojuholník ZOP.
O je začiatok súradnicovej sústavy.
Z je vrchol axonomertického trojuholníka na osi z.
P je priesečník roviny ω so stranou XY axonometrického trojuholníka.
Trojuholník ZOP je pravouhlý s pravým uhlom pri vrchole O.
z=o=ω
Pri sklopení roviny ω do axonometrickej priemetne (okolo priamky ZP)
bude bod (O) ležať na Thalesovej kružnici nad priemerom ZP
a bod Z = (Z).
(z)
Poznámka: Sklopenie roviny ω do axonometrickej priemetne pozri
v [Medek, Zámožík].
Z = (Z)
(O)
O
X
x
Y
P
y
Mészárosová, Tereňová
4
Postup rysovania:
2) Priamku (z) posunieme o ľubovoľnú vzdialenosť (O)(O) do polohy (z)
a narysujeme meridián (mω), ktorý je zhodný so zadaným meridiánom m.
z=o=ω
(z)
(z)
(mω)
Z = (Z)
(O)
O
X
x
(O)
Y
P
y
Mészárosová, Tereňová
5
Rovinu ω použijeme ako pomocnú priemetňu.
Budeme uvažovať kolmý priemet rotačnej plochy do roviny ω.
Meridián mω je pre tento priemet hlavný meridián a rovnobežkové kružnice sa premietajú do úsečiek.
ω
z=o=ω
(z)
(z)
(mω)
mω
Z = (Z)
(O)
O
X
x
(O)
Y
P
y
Sklopená poloha roviny ω
s pomocným kolmým priemetom rotačnej plochy.
Mészárosová, Tereňová
6
Postup rysovania: 3) Zobrazíme rovník: V sklopenej polohe roviny ω narysujeme dotyčnicu „zvonka“
meridiánu (mω) rovnobežnú s osou (z) a jej dotykový bod (C). Bod C je bodom rovníka. Bodom (C)
vedieme kolmicu na os (z) a určíme ich priesečník (S). Bod S je stred rovníka. Dĺžka úsečky (C)(S) je
polomer rovníka. Bodom (S) vedieme rovnobežku s priamkou (O)O. Jej priesečník s osou o je
axonometrický priemet stredu rovníka S.
z=o=ω
(z)
(z)
(mω)
C Z
r
(C)
r
S
A
(S) = (A) = (B)
B
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
P
x
y
Mészárosová, Tereňová
Rovník sa premieta v kolmej axonometrii do elipsy s hlavnou osou AB  z.
Dĺžka hlavnej osi AB = 2r. Vedľajšie vrcholy C, D určíme postupom ako bod S.
7
Postup rysovania: 4) Zobrazíme hrdlovú kružnicu: V sklopenej polohe roviny ω narysujeme dotyčnicu
„zvnútra“ meridiánu (mω) rovnobežnú s osou rotácie. Jej dotykový bod je bodom hrdlovej kružnice.
Ďalší postup na určenie priemetu hrdlovej kružnice je analogický ako pri rovníku.
z=o=ω
(z)
(z)
(mω)
Sh
(Sh)
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S)
B
P
y
Mészárosová, Tereňová
8
Postup rysovania: 5) Zobrazíme kráterovú kružnicu: V sklopenej polohe roviny ω narysujeme dotyčnicu
meridiánu (mω) kolmú na os rotácie. Jej dotykový bod je bodom kráterovej kružnice.
Ďalší postup na určenie priemetu kráterovej kružnice je analogický ako pri rovníku.
(z)
z=o=ω
(z)
Sk
(Sk)
(mω)
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S)
B
P
y
Mészárosová, Tereňová
9
Postup rysovania: 6) Zobrazíme rovnobežkové kružnice v krajných bodoch meridiánu mω so
stredmi O a S1.
(z)
z=o=ω
(z)
S1
(S1)
(mω)
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S)
B
P
y
Mészárosová, Tereňová
10
Zobrazíme rovnobežkovú kružnicu kn, ktorej bod (vedľajší vrchol elipsy) leží v axonometrickom priemete
„najvyššie“. To bude „najvyšší“ bod obrysu rotačnej plochy.
Postup rysovania: 7) V sklopenej polohe roviny ω zostrojíme dotyčnicu meridiánu (mω) rovnobežnú
s priamkou (O)O. Jej dotykový bod je bodom hľadanej rovnobežkovej kružnice kn.
(z)
kn
(z)
z=o=ω
(mω)
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S)
B
P
y
Poznámka: Kružnica kn nie je kráterová kružnica
(pozri nasledujúci obrázok – zväčšený detail).
Mészárosová, Tereňová
11
Obrázok k predchádzajúcej poznámke:
Kráterová kružnica je zobrazená ako červená elipsa.
Elipsa kn, ktorá je v axonometrickom priemete „najvyššie“, je modrá.
Zopakujeme rozdiel:
Bod kráterovej kružnice určíme ako dotykový bod dotyčnice meridiánu (mω) kolmej na os (z).
Bod „najvyššej“ kružnice kn určíme ako dotykový bod dotyčnice meridiánu (mω) rovnobežnej s priamkou
O(O).
z=o=ω
(z)
(z)
kn
(mω)
Z
Mészárosová, Tereňová
12
Zobrazíme ďalšiu rovnobežkovú kružnicu k so stredom S' a určíme jej dotykové body s obrysom.
Dotykové body určíme dvoma spôsobmi:
a) Použijeme pomocnú guľovú plochu G, ktorá sa dotýka rotačnej plochy pozdĺž rovnobežkovej kružnice k.
b) Použijeme pomocnú kužeľovú plochu K, ktorá sa dotýka rotačnej plochy pozdĺž rovnobežkovej kružnice k.
(z)
(z)
kn
z=o=ω
(mω)
(E)
k
C Z
S'
(S')
(k)
S
A
B
D
(O)
O
Y
X
x
(O)
P
y
Postup rysovania: 8) Na meridiáne (mω) zvolíme ľubovoľný bod (E).
Zobrazíme axonometrický priemet rovnobežkovej kružnice k prechádzajúcej bodom E.
Mészárosová, Tereňová
13
Postup rysovania: 8a) V sklopenej polohe roviny ω narysujeme dotyčnicu (t ) meridiánu (mω) v bode (E)
a kolmicu na ňu. Kolmica pretne os (z) v bode (F). Bod F je stredom guľovej plochy G.
Axonometrická priemetňa pretína guľovú plochu G v kružnici g. Jej kolmý priemet do roviny ω je úsečka.
V sklopenej polohe roviny ω je úsečka (g) rovnobežná s priemetom osi z. Priesečníky T a Q kružníc g a k
sú dotykové body kružnice k s obrysom rotačnej plochy v axonometrii. V nich sa mení viditeľnosť elipsy.
kn
(z)
(z)
z=o=ω
(mω)
(E)
T
k
Q
C Z
(t)
(T) = (Q)
(g)
S'
(S')
(k)
S
A
B
(F)
D
(O)
O
(O)
Y
X
P
x
y
Mészárosová, Tereňová
14
Postup rysovania: 8b) V sklopenej polohe roviny ω narysujeme dotyčnicu (t ) meridiánu (mω) v bode (E).
Priesečník dotyčnice (t ) s osou (z) označíme (V). Bod V je vrchol dotykovej kužeľovej plochy K.
Narysujeme axonometrický priemet dotykovej kužeľovej plochy K. Jej obrys tvoria dotyčnice elipsy k
vedené z vrcholu V. Body T a Q sú ich dotykové body. V nich sa mení viditeľnosť elipsy.
(z)
kn
(z)
z=o=ω
(V)
V
T
(mω)
(E)
Q
(t)
C Z
S'
(S')
k
(k)
S
A
B
D
(O)
O
Y
X
x
(O)
P
y
Poznámka: Kužeľová plocha K sa dotýka aj guľovej plochy G, ktorú sme zostrojili v kroku 8a.
Mészárosová, Tereňová
15
Určíme viditeľnosť pre rovník a hrdlovú kružnicu.
Postup rysovania: 9) Body dotyku rovníka s obrysom rotačnej plochy sú totožné s hlavnými vrcholmi
A a B elipsy. V týchto bodoch sa mení aj viditeľnosť rovníka.
Pre hrdlovú kružnicu to platí analogicky.
(z)
kn
(z)
z=o=ω
(mω)
T
Q
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S) = (A) = (B)
B
P
y
Mészárosová, Tereňová
16
Zobrazíme ďalšie rovnobežkové kružnice a obrys plochy.
Postup rysovania: 10) Obrys plochy je obálkou priemetov rovnobežkových kružníc.
Ak sú požiadavky na presnosť rysovania menšie, môžeme určiť dotykové body elíps s obrysom približne.
Poznámka: Všimnite si, ak je elipsa „nad“ rovníkom (až po hrdlovú kružnicu), tak dotykové body sú „nad“ jej hlavnou osou.
Ak je elipsa „pod“ rovníkom, tak dotykové body sú „pod“ jej hlavnou osou.
kn
(z)
(z)
z=o=ω
(mω)
T
Q
C Z
r
(C)
r
S
A
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
x
(S)
B
P
y
Poznámka: Na obrázku nie je určená viditeľnosť všetkých rovnobežkových kružníc.
Mészárosová, Tereňová
17
Zobrazovaná rotačná plocha má tvar vázy. V axonometrii zobrazujeme nadhľad, takže čiastočne vidíme
do vnútra vázy. Všimnime si viditeľnosť rovnobežkových kružníc v tejto časti vázy.
Kružnica kn je viditeľná celá. Aj kráterová kružnica je viditeľná celá. Ale to neplatí pre ďalšie rovnobežkové
kružnice ležiace medzi kráterovou a hrdlovou kružnicou.
Určíme rovnobežkovú kružnicu kv, ktorá je „posledná“ celá viditeľná vo vnútri vázy.
kn
(z)
(z)
z=o=ω
(mω)
T
Q
C Z
r
(C)
r
S
A
(S)
B
D
(D)
(O)
O
(O)
Y
X
P
x
y
Mészárosová, Tereňová
18
Postup rysovania: 11) Smer „pohľadu“ do vnútra vázy je smer axonometrického priemetu.
V sklopenej polohe roviny ω je smer axonometrického priemetu smer priamky O(O).
Narysujeme dotyčnicu „zvnútra“ meridiánu (mω) rovnobežnú s priamkou O(O).
Jej dotykový bod je bodom hľadanej rovnobežkovej kružnice kv.
Všetky rovnobežkové kružnice medzi kružnicami kn a kv sú celé viditeľné.
Elipsa kv tvorí rozhranie viditeľnosti pre ďalšie rovnobežkové kružnice v uvažovanej oblasti.
z=o =ω
(z)
(z)
kn
kv
(mω)
Z
19
Zobrazte rez danej rotačnej plochy polrovinou  , ktorá je určená osou z a kladnou časťou súradnicovej
osi x.
Rezová polrovina   obsahuje os rotácie o = z, teda rez je
polmeridián.
R8
z=o
Postup rysovania:
1) „Najnižšia“ rovnobežková kružnica (zelená) leží v pôdorysni.
Jej priesečník 1 s osou x je bod rezu.
2) Bod rezu na rovníku určíme pomocou polpriamky x', ktorá
inciduje so stredom S rovníka a je rovnobežná s osou x.
3) Pre všetky ostatné rovnobežkové kružnice postupujeme
podobne.
4) Polmeridián nakreslíme približne preložením krivky (nie
lomenej čiary) bodmi, ktoré sme zostrojili.
z=o
C Z
S
A
x'
B
D
O
X
1
x
Y
y
Mészárosová, Tereňová
DWFx
x
y
20
Podobne môžeme zostrojiť polmeridián ležiaci v bokorysni  = (y, z).
z=o
z=o


x
x
y
DWFx
y
Tereňová
21
Zobrazte rotačnú plochu v kolmej axonometrii. Os rotácie o je totožná so súradnicovou osou z a daný je
polmeridián m, zložený z lomenej čiary a štvrťkružnice.
(z)
R9
(z)
z=o
Z
o
m
(V)
V
(m)
J
(J)
C
r
S =O
r
r
B (O)
A
(C)
(S) = (O)
D
x X
P
Y
y
Tereňová
Návod na riešenie:
Rotačná plocha je zložená z dvoch častí.
Horná časť je polovica guľovej plochy a spodná časť
je zrezaná kužeľová plocha.
Na zobrazenie guľovej plochy stačí zobraziť jej rovník a uvedomiť si, že obrysom guľovej
plochy v kolmom premietaní je kružnica. Bod J nie je najnižším bodom obrysu.
Obrys zrezanej kužeľovej plochy tvoria spoločné dotyčnice krajných elíps. Bod V je vrchol
kužeľovej plochy.
22
Práca študenta odboru Architektúra a urbanizmus
Patrik Bartas
23
Práca študenta odboru Architektúra a urbanizmus – Patrik Bartas
24
Práca študentov odboru Dizajn – Blanka Votavová a Pavel Janáček
25
Práca študentov odboru Dizajn
Blanka Votavová a Pavel Janáček
26
Zobrazte anuloid ako obalovú plochu systému guľových plôch v kolmej axonometrii.
Os rotácie o je totožná so súradnicovou osou z a daná je guľová plocha G so stredom S a polomerom r.
R10
z=o
Guľová plocha G(S, r) sa v kolmej axonometrii
zobrazí do kruhu s polomerom r.
Bod S, stred guľovej plochy G, leží na osi x. Pri rotácii
okolo osi o = z sa bod S pohybuje po kružnici k, ktorá
leží v pôdorysni a má stred v začiatku súradnicovej
sústavy. Každý bod kružnice k je stredom jednej
polohy rotovanej guľovej plochy.
Postup rysovania:
1) Kružnica k ležiaca v pôdorysni sa zobrazí do
elipsy. Jej polomer, t. j. vzdialenosť bodov S a O
určíme pomocou otočenia pôdorysne do
axonometrickej priemetne.
Hlavná polos elipsy k má dĺžku a = lSOl.
Dĺžku vedľajšej polosi b určíme prúžkovou
konštrukciou z bodu S.
a
O
G
b
k
S = S1
S
x
y
So
a
k
xo
2) V našom príklade zobrazíme 12 polôh
rotovanej guľovej plochy.
Elipsu k rozdelíme na 12 rovnakých častí.
Využijeme osovú afinitu medzi elipsou k
a kružnicou k, ktorá je opísaná elipse. Osou
afinity je ich spoločný priemer.
Delenie kružnice k sa začína v bode S.
Tereňová
Oo
27
Zobrazte anuloid ako obalovú plochu systému guľových plôch v kolmej axonometrii.
Os rotácie o je totožná so súradnicovou osou z a daná je guľová plocha G so stredom S a polomerom r.
z=o
Postup rysovania:
3) Deliace body sú stredy 12 polôh rotovanej guľovej
plochy.
4) Zostrojíme obrys anuloidu. Je to obálka priemetov
guľových plôch.
Dotykové body kružníc s obrysom určíme približne.
z=o
O
x
y
k
S = S1
z=o
S
x
y
So
k
Tereňová
xo
DWFx
Oo
x
y
28
Poznámka: Anuloid sa v kolmej axonometrii môže zobraziť rôzne. Na obrázkoch sú anuloidy zobrazené
v rôznych kolmých axonometriách.
o
o
o
z=o
z=o
z=o
x
y
Tereňová
x
x
y
DWFx
y
29

similar documents