2) dle stupně zrakového postižení

Report
Oftalmopedie
z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova
Speciálně pedagogická disciplína zabývající se
výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým
postižením.
V literatuře se často uvádí i název tyflopedie
(pedagogika nevidomých).
Cílem je:
• maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení
nejvyššího stupně socializace
• příprava na povolání
• pracovní zařazení
• plnohodnotné společenské uplatnění
• dosažení takového stupně rozvoje, který je možný
s ohledem na rozsah zrakové vady
Zraková postižení
1) dle druhu zrakové vady
•
•
•
•
ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady)
postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění)
okulomotorické poruchy (strabismus)
problémy se zpracováním zrakových podnětů
(kortikální slepota)
• poruchy barvocitu
Zraková postižení
2) dle stupně zrakového postižení
• slabozrakost
• zbytky zraku
• slepota (amauróza)
3) dle délky trvání
• krátkodobé
• opakující se
• dlouhodobé, chronické, případně progresivní
Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad
• vlivy prenatální,
perinatální a postnatální
• dědičnost
• otravy a úrazy, infekční
onemocnění
• vrozený šedý zákal,
vzniká po prodělání
zarděnek v období
těhotenství
Refrakční vady
1) krátkozrakost (myopie)
• z důvodu prodloužení oka v předozadní ose
vzniká obraz před sítnicí
• dobře vidí na blízko, špatně na dálku
• ke zjištění dochází zpravidla v počátcích
školní docházky
Refrakční vady
2) dalekozrakost (hypermetropie)
• délka oka je v poměru k lomivosti optického
ústrojí malá, obraz se tvoří až za sítnicí
• u dětí v útlém věku normální, neboť oko do
normálního tvaru teprve dorůstá
• napravuje se brýlemi se spojkovými skly
Refrakční vady
3) astigmatismus
• rohovka či čočka je různě zakřivena
• oko vidí špatně do dálky i zblízka,
pomáháme to napravit skly, které lámou
paprsky v jednom směru
Barvoslepost (achromazie) - porušené schopnosti
vnímat či rozlišovat barvy
• částečná – postiženo nejčastěji vnímání
červené a zelené
• úplná (daltonismus) – postižený vidí vše
v odstínech šedé; velké potíže působí ostré
světlo, někdy nutno užívat ochranné brýle;
vyčleňuje postižené z výkonu různých
povolání (doprava, umění)
Tupozrakost (amblyopie)
• funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a
projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka,
čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv.
binokulární vidění
• průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru)
Šilhavost (strabismus) - porušení rovnovážného
postavení očí, někdy náprava operací
Slabozrakost - orgánová vada zraku projevující se
částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující
činností zrakového analyzátoru očí, tím poruchou
zrakového vnímání
• postižený nemůže číst běžné velikosti písma
• 3 stupně: lehký, střední a těžký
Zbytky zraku
• člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho
pozornost
• může se zlepšovat i zhoršovat
Slepota (amauróza)
• neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování
určitého zrakového čití – světlocitu
• slepota praktická – zachován světlocit, příp. i
projekce
• slepota totální – úplná absence vidění
Braillovo písmo
Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami
• Středisko rané péče (narození až MŠ) –
diagnostika, pomoc rodině, stimulace, rozvoj
sluchového a hmatového vnímání
• Speciální MŠ, MŠ se speciální třídou
• Speciálně pedagogické centrum /SPC/ metodická pomoc učitelům, podpora integrace
• Speciální škola pro zrakově postižené, ZŠ + spec.
třídy
• Gymnázium pro ZP, Konzervatoř Jana Deyla,
další SŠ a nematuritní obory
• Tyfloservisy – střediska pomoci ZP, pomůcky
• Rekvalifikační centrum Praha Dědina – delší
víceměsíční pobyty
• ÚSP specializované na ZP – Praha Palata, Brno
Chrlice
• Čs. unie nevidomých a slabozrakých, viz
http://www.sons.cz/
Použité zdroje
[1]
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno:
Paido, 2. vyd., 2000, 70 s. ISBN 80–85931–84–2.
[2] RABENHAUPTOVÁ, Hana. Jarmila a Marie Šímovy,
nevidomé spojovatelky úřadu uspěly v soutěži v Českých
Budějovicích.Internetové noviny Prachaticka [online].
2009[cit. 2012-03-22]. Dostupné z:
http://www.prachatice.cz/n_noviny.html?LR=2012
&Akt_typ=12&TextVersion=
[3] VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální
pedagogika. Brno: Paido, 2004, ISBN 80–7315-071-9.
Děkuji za pozornost

similar documents