OLYMP

Report
OLYMP
Mzdy a personalistika
Založenie novej firmy a nastavenie
údajov o firme
menu Firma /Založenie novej firmy
1.
Základné informácie
Názov – obchodné meno : V.A
forma:
s.r.o.
IČO:
11223388
DIČ:
2020304060
kód právnej formy: 112
užívateľské meno:
heslo:
spravca
2. Podnikové údaje
záložka Adresa
Stromová 3, 92101 Piešťany
záložka Nastavenia
dĺžka pracovného týždňa:
počet pracovných dní:
deň určený na výplatu miezd:
identif. číslo zamestnávateľa:
sadzba úrazového poistenia:
povinný odvod do soc. fondu:
(zákon 152/1994 o SF)
Odvod do SF za dopravné:
záložka Kontakty
mzdár: Rajčanová
štatutárny zástupca: Blaškovič
40 hod.
5 dní
10
číslo pridelené soc. poisťovňou =
159753556
0,8 %
povinne: 0,6%-1 % z hrubej mzdy
do 0,5%
3. Bankové účty
Pridáme bankový účet firmy, tlačidlo Pridaj
záložka Základné údaje:
Druh účtu:
firemný účet
Názov:
BÚ - výplata mzdy
číslo:
123456789
kód banka:
0200
záložka Údaje pre tlač výkazov:
Pobočka:
Piešťany
Ulica:
nám. Slobody
Mesto:
Piešťany
Oprava zadaných údajov o firme: menu Organizácia/ Podnik
Pridávanie bankových účtov
menu Organizácia/Bankové účty
Zadávanie bankových účtov je dôležité pre správnu tlač
dokumentov, zadávanie zrážok z miezd, výplatu miezd na
osobné účty zamestnancov...
Pri pridávaní bankových účtov je potrebná zadávať nový
účet podľa príslušnosti ku kategórii (daňový úrad,
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, zamestnanecké
účty.... )
Pridávanie bankových účtov
menu Organizácia/Bankové účty
Úloha: pridajte nasledovné bankové účty
Pozor na druh účtu !!!
účet
číslo
kód banky KS
zdrav. poisť. VšZP
112233333
8180
zdrav. poisť. Dôvera
225588888
1100
sociálna poisť.
daňový úrad - preddav. daň
sociálny fond
osobný účet zam.1
osobný účet zam.2
102336699
556667894
887412555
8180
8180
0200
VS
číslo pridelené poisť.
3558 12345678
číslo pridelené poisť.
3558 87654321
číslo pridelené poisť.
3118 11336699
1144DIČ= 2020304060
0038
0038
menu Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť
Zamestnávateľ po rozhodnutí prijať do pracovného pomeru
zamestnancov, musí zaregistrovať seba ako zamestnávateľa do SP aj
ZP:
Registrácia do sociálnej poisťovne
Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť /Sociálna
poisťovňa/Registračný list zamestnávateľa
Register do zdravotnej poisťovne
Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť/ Zdravotné poisťovne/
Oznámenie zamestnávateľa do ZP (vybrať príslušnú ZP)
POZOR!!!! :prihlášky sa vyplnia v mesiaci, v ktorom vznikne pracovný pomer prvého
zamestnanca
Kalendár
Skôr, ako začneme spracovávať mzdy zamestnancov, je potrebné určiť mesiac, pre
ktorý sa budú počítať.
Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom menu Mzdy/Kalendár
-
-
tlačidlo Pridaj - do kalendára pridáte ďalší mesiac, pre ktorý chcete spracovávať
mzdy.
tlačidlo Vymaž - slúži na zrušenie mesiaca. Vymazať možno iba neuzavretý mesiac,
pričom mzdové údaje zamestnancov pre tento mesiac budú takisto vymazané.
tlačidlo Uzavri - uskutočníte uzávierku zvoleného mesiaca. Na rozdiel od uzávierky
uskutočnenej pomocou voľby Mzdy/Mesačná uzávierka sa do kalendára
automaticky nepridá nový mesiac. Uzavretý mesiac je označený znakom „zámok“
tlačidlo Odomkni – ak uzavriem niektorý mesiac, môžem ho týmto tlačidlom opäť
odomknúť.... !!POZOR na spätné odomknutie mesiaca a následne prepočty!!
!! POZOR !! .....v prípade, že pridávate zamestnanca do personalistiky, musíte mať v
kalendári odomknutý aspoň jeden mesiac. Rovnako aj pri výpočte miezd musí byť
bezpodmienečne zadané aspoň jedno obdobie.
Kalendár
V programe sa nachádza Štandardný pracovný kalendár (8 hodín, 5 dní)
Aktualizácia/Tvorba pracovného kalendára – menu Mzdy/ Kalendár / tlačidlo
Pracovné kalendáre
Úloha: vytvorte nový pracovný kalendár
Názov:
2 hodinový kalendár
Počet hodín bežného prac. dňa:
2
platené sviatky:
0
hodiny sviatkov:
0
Úloha: vytvorte nový pracovný kalendár
Názov:
4 hodinový kalendár
Počet hodín bežného prac. dňa:
4
platené sviatky:
0
hodiny sviatkov:
0
Personalistika
menu Personalistika/ Personalistika
• slúži na zadávanie personálnych údajov zamestnancov firmy
Pridanie nového zamestnanca:
Tlačidlo Pridaj
Pre zamestnanca zadávame:
Personálne údaje – osobné údaje
- Adresy
- Pracovný pomer – povinne treba zadať:
-
dátum vzniku pracovného pomeru
druh práce: napr. čašník
miesto výkonu práce: napr. Piešťany
uzatvorenie na dobu určitú/neurčitú
pracovný úväzok: napr. plný, týžden=40 hod, 5 dní
dohodnutá mzda: napr: 600 EUR /mesiac hrubá mzda
mzda je splatná: napr. 10 dňa nasledujúceho po odpracovaní mesiaca
spôsob vyplatenie: napr. na osobný účet zamestnanca
rozsah dovolenky: napr. v zmysle Zákonníka práce
odpracované roky: opísať údaj zo Zápočtového listu od predchádzajúceho zamestnávateľa
Personalistika
menu Personalistika/ Personalistika
- Rodinné údaje – evidencia údajov o deťoch zamestnanca, na ktoré si
uplatňuje daňový bonus
- Zdravotné poistenie – evidencia zdravotnej poisťovne zamestnaca
- Evidencia dôchodkov – týka sa evidencie dôchodkov zam. (starobný,
invalidný..). Ak zadáme dátum začiatku starobného/invalidného dôchodku,
prejaví sa to v zadanom mesiaci v časti Mzdové údaje, Typ pracovníka
(voľba dôchodca)
Personalistika
menu Personalistika/ Personalistika
Mzdové údaje (údaje dôležité pre výpočet mzdy!!!):
-
-
pracovný kalendár - každý zam. musí byť priradený k nejakému pracovnému kalendáru
zdravotné obmedzenia – vyberieme z ponuky pre zam., ktorého sa to týka... ovplyvňuje to
prepočet odvodu do poisťovní
stupeň náročnosti – 6 stupňov podľa ZP §120, správnym zadaním stupňa program usleduje
minimálne mzdové nároky
nastavenie preplácania sviatku
- priemerom – pri odmene hodinovou sadzbou
- mes. mzdou – zo základnej zložky mzdy (pri mesačne odmeňovaných zam.)
- nepreplácať – DoVP, BpS, DoPČ (dohody)
prehlásenie o dani – označíme ak zamestnanec podpísal vyhlásenie k dani, na základe ktorého
si uplatňuje u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane
odpočet nezd. časti na zamestnanca – označíme ak platí predchádzajúci bod
typ zamestnanca
-
-
prac. zúčastnený na 2. pilieri SDS – nemá vplyv na výpočet mzdy, ak je potvrdené, na výpl. páske uvidíme rozčlenenú
sadzbu na starobné poistenie a star. dôchodkové sporenie
odvody v zahraničí – ak sú odvody odvádzané v zahraničí
dni dovolenky – 20 resp. 25 dni
počet vyživ. osôb- pre výživné (zrážky nariadené súdom), iné (ostatok)
Personalistika
menu Personalistika/ Personalistika
Mzdové údaje (údaje dôležité pre výpočet mzdy!!!):
- zložky mzdy - zadávme tie zložky mzdy zamestnanca, ktoré tvoria súčasť
pravidelného príjmu zamestnanca a menia sa iba zriedkavo. Údaje z nich program
použije ako predlohu pri tvorbe mzdy. Mimoriadne príjmy zamestnanca nie je
potrebné na tejto karte zadávať. Takéto príjmy je vhodnejšie zamestnancovi zadať až
priamo pri výpočte výplaty v tom mesiaci, v ktorom ich získal. Zložky mzdy pridávame
tlačidlom Pridaj, zložky mzdy vyberme z číselníka.
- zrážky - zadávame zrážky, ktoré sa zo mzdy zamestnanca zrážajú a zasielajú na
zadaný účet (výplata na osobný účet, sporenie, poistky... )
- mzdové nastavenia – sledovanie prekročenia povolených nadčasov(150,400,550
hod.), sledovanie nároku na ošetrenie (7 dní) a sprievod rod. príslušníkov na
ošetrenie (7 dní)
- zadanie PN a OČR – zadávame dátum od-do čerpania PN alebo OČR
Úloha: pridajte do personalistiky údaje o zamestnancoch firmy
Otvorte si súbor „zamestnanci_udaje.docx“ s osobnými údajmi
zamestnancov, ktoré zadáte do personalistiky
Tlač pracovnej zmluvy / DoPČ / DoVP
menu Dokumenty/ Personalistika
- v Personalistike označíme zamestnanca, v zozname zamestnancov
- menu Dokumenty / Personalistika / Pracovná zmluva (resp.
Dohody o prácach mimo prac. pomeru)
menu Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť
Prijatie zamestnanca do pracovného pomeru znamená pre zamestnávateľa aj
povinnosť prihlásiť ho do poisťovní:
Sociálna poisťovňa – Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť/ Registračný list FO
Zdravotná poisťovňa - Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť / Prihlášky a odhlášky
do ZP (vybrať príslušnú ZP)
Pri komunikácii s poisťovňami elektronickou formou, postupujeme cez menu
Export/ Export ZP (SP)
Výpočet mzdy
menu Mzdy/ Výpočet mzdy
Výpočet mzdy robíme tlačidlom Generuj, buď označenému
zamestnancovi, alebo viacerým označeným zamestnancom.
Stav výpočtu výplat nájdeme v stĺpci „plat“ a jednotlivé symboly znamenajú:
• prázdny štvorček - mzda pre zamestnanca ešte nebola vygenerovaná a preto ju
nie je možné ani opravovať
• zeleným háčikom označený štvorček - mzda pre zamestnanca už bola
vygenerovaná a zároveň boli zadané všetky potrebné údaje pre jej výpočet
(program nezistil žiadne chyby)
• zeleným háčikom označený štvorček v červenom poli - mzda bola vygenerovaná
a prípadne aj opravená, ale stále v nej chýbajú niektoré potrebné údaje
(programu sa táto výplata javí ako problematická).
Pri generovaní výpočtov mzdy sa mzda vypočíta zo zložiek mzdy zadanej cez
personalistiku v časti Zložky mzdy.
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná
odmena a pod.
Práceneschopnosť a OČR:
- zadanie čerpania PN: Personalistika/záložka PN a OČR
- tlačidlo Pridaj
- zadáme dátum začiatku čerpania a dátum konca čerpania
- zadáme či sa jedná o Nemoc alebo OČR
- tieto údaje zadáme ešte pred generovaním výpočtu miezd
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a
pod.
Dovolenka:
- nárok na dovolenku zistíme v Personalistike/záložka Mzdové údaje
• Ročný súhrn - program zadá celkový nárok na dovolenku, ktorú preberá zo
zadaných odpracovaných rokov a dní. Nárok na dovolenku je teda zadaný
programom, nie je možné ho ručne meniť. Pri ročnom súhrne uvádza program
podľa začiatku pracovného pomeru za každých 21 odpracovaných dní nárok
1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60
dní. Program uvádza nárok za každých 21 odpracovaných dní (počas prvých 60
dní) jedine za podmienok, ak zamestnanec nastúpil v aktuálnom roku a
neodpracoval 60 dní od začiatku prac. pomeru alebo ak v aktuálnom roku bude
prac. pomer ukončovať. Ak nebude spĺňať tieto podmienky, tak sa predpokladá,
že zamestnanec odpracuje celý rok a program mu bude dávať ročný nárok na
dovolenku, teda 1/12 za každý celý mesiac.
• Mesačný stav - program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda
od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku
pracovného pomeru.
• Ručne zadané - umožňuje zadávanie nároku na dovolenku ručne.
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná
odmena a pod.
Dovolenka:
- čerpanie D v danom mesiaci : Personalistika/ Plán dovoleniek
- tlač dovolenkového lístka : Dokumenty/ Dovolenka/ Dovolenkový
lístok
- tieto údaje zadáme ešte pred generovaním výpočtu miezd
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena
rodiny, mesačná odmena a pod.
Dovolenka:
•
•
•
•
•
zamestnanec začal pracovať v mesiaci 10/2012, jeho hrubá mzda je 850eur
počet pracovných hodín v 10/2012 je 184 hodín
čerpanie dovolenky – 1 deň, t.j. 8 hodín
musíme vypočítať dovolenkový priemer pre výpočet náhrady mzdy za dovolenku
Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
(3)Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín,
používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný
zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho
obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.
•
výpočet dovolenkového priemeru
850eur/184hod. =4,6196 eur/hod. = dovolenkový priemer
náhrada za 1 deň čerpanej dovolenky
4,6196* 8 hod. =36,9668 eur
hrubá mzda za odpracovaných 176 hod. = (184hod.-8hod).... 850/184*176= 813,0435
hrubá mzda +náhrada za dovolenku = 36,9568+813,0435= 850,01 eur
•
•
•
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná
odmena a pod.
Mesačná odmena, jednorazová:
- zamestnanec ma pridelenú mesačnú odmenu vo výške 50,- eur
- Mzdy/ označíme zamestnanca v zozname a zatlačíme tlačidlo
Oprav
- tlačidlo Pridaj a v poli Zložka mzdy vyberieme hodnotu z číselníka
(mesačná odmena=210)
- túto zložku mzdy zadávame až po vygenerovaní mzdy
zamestnanca, mzda zamestnanca sa automaticky prepočíta po
zadaní tejto zložky mzdy
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy
Nadčas a mzda za prácu nadčas:
- § 97 ZP, § 121 ZP
- zamestnancovi možno nariadiť prácu nadčas najviac 150 hod./rok
- zamestnanec môže vykonať prácu nadčas najviac 400 hod./rok
- zamestnancovi patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové
zvýhodnenie najmenej 25% priemerného zárobku
- kód 140- mzda za nadčas
- kód 145- nadčasový príplatok
- túto zložku mzdy zadávame až po vygenerovaní mzdy
zamestnanca, mzda zamestnanca sa automaticky prepočíta po
zadaní tejto zložky mzdy
Výpočet mzdy
Zadávanie premenlivých položiek mzdy
Sviatok, náhrada mzdy za sviatok:
- § 122 ZP
- za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a
mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku
- zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho
obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho
priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U
zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok,
ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za
odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda
- 160- príplatok za prácu vo sviatok, zadávame iba ak zamestnanec
vo sviatok pracoval
- 320- náhrada mzdy za prácu vo sviatok
Tlačové zostavy na konci mesiaca
- výplatné pásky - menu Dokumenty/ Mzdy/ Výplatné pásky - výpis
zložiek
- výplatná listina (ak sa mzda vypláca v hotovosti zamestnancom) –
menu Dokumenty/ Mzdy/ Výplatná listina
- mincovka (ak sa mzda vypláca v hotovosti zamestnancom) –
Dokumenty / Mzdy/ Mincovka
- rekapitulácie, rôzne zostavy podľa potreby zamestnávateľa- menu
Dokumenty/ Rekapitulácia...
- rekapitulácia, rozúčtovanie pre podvojné účtovníctvo – menu
Dokumenty/ Rozúčtovanie/ Rozúčtovanie mzdových nákladov pre
PU
Výkazy pre poisťovne
- Dokumenty / Odvody poistného/ Zdravotné poistenie/ Rozpis
odvodov
- Dokumenty / Odvody poistného/ Sociálna poisťovňa/ Mesačný
výkaz poistného, Mesačný výkaz poistného - príloha
Pri zasielaní výkazov do poisťovní elektronickou formou,
postupujeme cez menu Export/ Export ZP (SP)
Hlásenia pre daňový úrad
Mesačne je povinný zamestnávateľ pre potreby DÚ zasielať tlačivo
Prehľad o zrazených preddavkoch na daň
menu Dokumenty/ Odvod dane/ Prehľad o zrazených preddavkoch
mesačný
Tvorba prevodných príkazov
Ďalším krokom po spracovaní miezd je prevod finančných
prostriedkov do poisťovní, daňového úradu a prípadne aj na účty
zamestnancov. K uskutočneniu tejto povinnosti je potrebné vytvoriť
prevodný príkaz na úhradu prostriedkov zo mzdového účtu firmy.
Túto operáciu program umožňuje vykonať prostredníctvom menu
Mzdy / Prevodné príkazy

similar documents