Evropská integrace 1950-1957

Report
Evropská integrace 1950-1957
DĚJINY EVROPSKÉ UNIE
Situace v Evropě na poč. 50. let
 Postavení Německa
 Faktické rozdělení na západní a východní část
 Znovuvyzbrojení západního Německa
 Obecná otázky obrany Evropy
 Zastánci USA – posílení proti SSSR, plány na zapojení Německa


do NATO
Obavy ale u ostatních zemí – zejména ve Francii
Klíčová byla německá průmyslová oblast Porúří (produkce uhlí a
oceli)
Od r. 1949 existoval Mezinárodní úřad pro Porúří (USA, VB, Benelux,
Francie, záp. Německo)
 Garance, Německo nebude samo plně kontrolovat tyto zdroje, ale
nespokojenost s tímto uspořádáním v Německu, které chtělo stejnou
kontrolu francouzského a belgického průmyslu


Vojenský bezpečnostní úřad – kontrola demilitarizace Německa
Situace v Evropě na poč. 50. let
 Dalším problém představovalo postavení Sárska



Francouzská okupační zóna – zájem o uhlí
V r. 1947 - referendum, které požadovalo autonomii v rámci
Francie
1950 – Francouzsko-sárská úmluva – politická autonomie, což
ale vyvolalo protesty Německa
 Obecná otázka evropské integrace
 Existující organizace nedostatečné, aby sjednotily Evropu

Hledání účinnějších cest francouzsko-německé spolupráce
Počátek evropské integrace
 Iniciativa Francie (vliv USA)
 Velká Británie nemohla být iniciátor, protože
nehodlala jít nad rámec toho, co již bylo dosaženo
 Důležité osobnosti ve Francii
 Robert Schuman (ministr zahraničních věcí) – pro
usmíření Francie a Německa
 Georges Bidault (předseda vlády) – kontrola Francie nad
Německem ovšem tak, aby se necítilo poníženo
Počátek evropské integrace
 Nutná evropská spolupráce, aby




Francie ekonomicky prosperovala
Bezpečnostní aspekt – sjednocená,
svobodná Evropa by mohla stát mezi
USA a SSSR
Základem francouzsko-německé
usmíření
Sjednocení Evropy postupně, tzv.
sektorová integrace, ne naráz (x
federalisté)
Základními sektory spolupráce uhlí
a ocel, odtud možná expanze do
dalších odvětví




Jean Monnet
uhlí základní energetická suroviny
ocel klíčová surovina pro výrobu zbraní
Společné využívání těchto dvou
surovin
Řízeno společným orgánem, který by
byl nadřazený vládám (volná
hospodářská soutěž, zákaz kartelů,
diskriminace)
Počátek evropské integrace
 Přijetí Monnetova plánu


francouzsko-německé usmíření
kontrola klíčových odvětví
 3. 5. 1950 představil plán ve
francouzské vládě
 7. 5. 1950 – seznámil s ním
ministra ZP USA Deana
Achesona, který ho podpořil
 Vyhlášení 9. 5. 1950 – Den
Evropy
 Informování Německa, Velké
Británie, Itálie, Belgie,
Lucemburska, Nizozemska
Robert Schuman
Počátek evropské integrace
 Reakce ostatních zemí
 Německo – pro
Proti jen sociální demokraté – plán překáží socializaci Porúří, zárodek
technokratické diktatury
 Potvrzení rozdělení Německa







Belgie, Lucembursko – pro usmíření F a N, proti tlaky
ocelářského a uhelného průmyslu
Nizozemsko – pro, volný obchod, mír mezi F a N
Itálie – pro, možnost „návratu do Evropy“
Velká Británie – proti nadnárodní autoritě
USA – podpora sjednocení Evropy, stabilita, ekonomická
prosperita, obavy ocelářů (vytvoření evropského kartelu)
SSSR – proti, agrese
Počátek evropské integrace
 20. 6. 1950 – konference v Paříži, návrh smlouvy
zakládající ESUO


Jednání řízena Jeanem Monnetem
Vytvoření originálního institucionálního rámce




Vysoký úřad – nadnárodní, obavy z technokracie a despotismu úřadu
Zvláštní rada ministrů - vytvořena na žádost Beneluxu z obav před převahou
Francie a Německa, zástupce vlád členských států
Shromáždění - vytvořeno na žádost členů parlamentů člen. států,
demokratická kontrola Vysokého úřadu, poslanci byli delegováni z národních
parlamentů
Soudní dvůr - dohlížel na dodržování smlouvy a řešil spory uvnitř společenství
 18. dubna 1951 podepsána Smlouva o ESUO
 Předsedou Vysokého úřadu byl jmenován Jean Monnet
 10. února 1953 byl otevřen společný trh pro uhlí, staré
železo a železnou rudu
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Bezpečnostní situace ve světě
 Korejská válka (1950-1953), Američané vázáni v Asii
 Nutnost většího příspěvku Evropanů na svoji obranu
 USA chtějí, aby Evropané posílili své vlastní kapacity, aby se obnovila
německá armáda, která by ale byla integrována v evropských
ozbrojených silách a byla pod kontrolou mezinárodního velení,
Německo se mělo integrovat do Západní unie (Bruselský pakt)
 Proti Francie
 znovuvyzbrojení Německa je nebezpečné, Francie vojensky vázána
v Indočíně (obavy z dominance Němců)
 Velká Británie
 Labouristé – proti, je to nebezpečné, ale nechtěli, aby se Velká Británie
více vojensky vázala v Evropě, raději pro vznik německých divizí
 Na zasedání NATO podpořili všichni americký plán s výjimkou
Francie (a Belgie)
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Bezpečnostní situace ve světě
 Korejská válka (1950-1953), Američané vázáni v Asii
 Nutnost většího příspěvku Evropanů na svoji obranu
 USA chtějí, aby Evropané posílili své vlastní kapacity, aby se obnovila
německá armáda, která by ale byla integrována v evropských
ozbrojených silách a byla pod kontrolou mezinárodního velení,
Německo se mělo integrovat do Západní unie (Bruselský pakt)
 Proti Francie
 znovuvyzbrojení Německa je nebezpečné, Francie vojensky vázána
v Indočíně (obavy z dominance Němců)
 Velká Británie
 Labouristé – proti, je to nebezpečné, ale nechtěli, aby se Velká Británie
více vojensky vázala v Evropě, raději pro vznik německých divizí
 Na zasedání NATO podpořili všichni americký plán s výjimkou
Francie (a Belgie)
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Francie vlastní iniciativa
(Plevenův plán)


Návrh Jeana Monneta
Vytvořit evropské divize složené
z národních jednotek, velení mezinárodní,
evropský ministr obrany, který by byl
podřízený Shromáždění ESUO
 Jednání NATO – dvě
koncepce znovuvyzbrojení
Německa


1. Evropská armáda (Plevenův
plán)
2. Začlenění německých divizí do
NATO (Spoffordův plán) –
Německo by zůstalo bez ministra
obrany, bez německé armády,
podřízení kontrole Spojenců
René Pleven
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Projekt EOS v r. 1952
 Evropská armáda se společným velením, ve které by členské
státy nebyly diskriminovány
40 národních divizí
 Rekrutování, kariérní postup, odborná příprava v kompetencích
národních ministrů obrany
 Evropská administrativa se společným rozpočtem, která by
kontrolovala tyto činnosti



EOS nemělo mít vyloženě nadnárodní charakter, neboť členské
státy nechtěly přenášet příliš mnoho kompetencí v této citlivé
oblasti – nebyla vytvořena proto funkce evropského ministra
obrany
Řídícím orgánem měla být Rada ministrů, která by
rozhodovala jednomyslně
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Jednání v členských státech
 Francie – Národní shromáždění plán schválilo, ale těsně,
obavy z přesunu jednotek z Indočíny, chtěla závazek, že VB a
USA zůstanou v Evropě
 Německo – Budestag plán schválil, ale také rozpory –
především chtěli, aby Německo získalo rovnoprávné postavení
s ostatními
 5/1952 – podepsání Smlouvy o EOS v Paříži
 Podepsána i smlouva, která ukončila okupační režim
v Německu ( znovunabytí suverenity, zrušen zákaz německého
znovuvyzbrojení)
 Omezení Německa ve vojenské oblasti – méně divizí než
Francie, mělo se zříci výroby jaderných, biologických a
chemických zbraní
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Evropské politické společenství
 Ve smlouvě o EOS článek, který dával za úkol Shromáždění
EOS vypracovat projekt evropské politické instituce (federální
nebo konfederální)
 Nicméně zastánci integrace chtěli vytvořit politickou strukturu
ještě před EOS (Monnet, Spaak)
 Na projektu pracovalo Shromáždění ESUO

3/1953 – projekt EPS
Stejná struktura jako ESUO, ale výrazné posílení Parlamentu, který
měl získat zákonodárnou funkci
 EPS by zastřešilo ESUO i EOS, došlo by ke koordinaci zahraniční
politiky členských států, mělo pracovat na vybudování společného
trhu a koordinovat finanční a měnovou politiku

 Schválení EPS bylo ale podmíněno ratifikací Smlouvy o
EOS
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Ratifikace od 3/1953
 Německo – pro, proti komunisté a sociální demokraté
(proti znovuvyzbrojení Německa)
 Nizozemsko – většinou pro
 Belgie – většinou pro
 Lucembursko – většinou pro
 Itálie – pro, proti jen komunisté, neofašisté, monarchisté,
část socialistů
 Francie – zdržení, obavy, že NS projekt nepodpoří, snaha
získat čas
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Faktory, které ovlivnily ratifikaci ve Francii
 Změna mezinárodní situace – stabilizace v Koreji, smrt Stalina – otázka
bezpečnosti méně naléhavá
 Indočína – zhoršení situace, Francie by nemohla vyvážit vyzbrojení Německa
 Vnitropolitická situace - polarizace




Argumenty pro – znovuvyzbrojení je nutné, kontrola Německa i jeho ZP – racionální důvody
Argumenty proti – hra na emoce, odmítání znovuvyzbrojení, EOS není dostatečné ke kontrole
znovuvyzbrojení, odmítání nadnárodního principu, ztráta francouzské suverenity a rozložení
francouzské armády
Politické strany
 Proti – komunisté (agrese proti SSSR), gaullisté (ztráta suverenity, zánik francouzské
armády), nezávislí a rolníci (odpor k Německu, nedůvěra v nadnárodní řešení)
 Socialisté rozdělení – proti (obavy ze znovuvyzbrojení Německa)
 Radikálové rozdělení
 Pro jen republikáni
Krize ve francouzské vládě
 Nová vláda vznikla s podporou gaullistů, Schuman jako ministr zahraničí byl odvolán, místo
něj Bidault (k EOS byl zdrženlivý)
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Nové garance Francii
 Návrh nových protokolů

možnost povolávat vojáky z evropských divizí do zámoří, úprava
hlasování v Radě
 Ostatní
rozladěni, ale protokoly podepsali, protože neměnily
základ smlouvy
 Další podmínky Francie
 Ratifikace EOS podmíněna vyřešením otázky Sárska
 USA a VB se musí více vojensky angažovat v Evropě
 VB se měla více svázat s EOS, ale to VB odmítala, nechtěla být
zastoupena v institucích EOS a v Evropě se chtěla vázat dle
svých potřeb
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Ratifikace ve Francii v 8/1954
 6/1954 – vznik nové vlády Pierre Mendes-France, kde
byli zastoupeni gaullisté a naopak chyběli republikáni
jako zastánci smlouvy
Pierre Mendes-France byl proti smlouvě
 Národní shromáždění rozdělené
 Veřejné mínění rozdělené
 M-F chce další záruky, protokol, který měl omezit nadnárodní
charakter EOS, EOS vázal na existenci NATO, stop EPS
 Ostatní přijali kompromisy, ale pro Francii nedostatečné


Jednání v NS – odmítnutí smlouvy (proti gaullisté,
komunisté, část radikálů, část socialistů, část nezávislých
a rolníků)
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Náhradní řešení – návrh Velké Británie (min. zahraničí
Anthony Eden)



Konference o rozšíření Bruselského paktu (Západní unie) o Itálii a
Německo, poté přijetí Německa do NATO
Velká Británie poskytla záruky Francii – určitý počet divizí zůstane
v Evropě, stáhnutí jen se souhlasem ostatních
Konference schválila nové úmluvy



Obnovení suverenity Německa – Pařížské smlouvy z r. 1952 nevstoupily
v platnost, protože nebyla ratifikována EOS (ukončení okupačního režimu)
Vytvoření Západoevropské unie – mezivládní charakter, Německo vstoupilo
do ZEU i svojí armádou, omezení – zákaz výroby jaderných, biologických a
chemických zbraní, i některých konvenčních zbraní, strop 12 německých divizí
Vstup SRN do NATO – na základě rovnoprávnosti, ale fakticky s omezeními
druhořadý člen, nicméně Německo získalo svoji vlastní armádu
Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného
společenství
 Ratifikace ZEU – kromě Francie bezproblémová
 ZEU těsně prošla v NS (proti komunisté, část radikálů, část
republikánů, někteří socialisté, část gaullistů, někteří nezávislí)
 SSSR v reakci na ZEU a vstup SRN do NATO založil
Varšavský pakt – včetně NDR, která byla znovuvyzbrojena
 Dořešení postavení Sárska

Sársko mělo získat evropský status, ale v referendum pro něj
hlasovala jen třetina obyvatel, nakonec se Sársko vrátilo Německu
(1957)
 ZEU nebyla funkční organizací
 ZEU se stala součástí obranného systému NATO, bez vlastního velení
 Strategické otázky se projednávaly na půdě NATO
 Neplnila ani kontrolní funkci vůči Německu
 Nestala se ani organizací zabezpečující evropské vyzbrojování
Oživení evropské integrace
 Jean Monnet, Paul Henry Spaak chtěli další pokrok
v integraci


Monnet – rozšíření ESUO do dalších oblastí (doprava a
energie) – pokračování sektorové integrace
Prosazování integrace v oblasti atomové energie
V r. 1953 bylo založeno Evropské středisko jaderného výzkumu
(CERN)
 Návrhy na další organizaci, která by se zabývala využitím atomové
energie v průmyslu, i při výrobě jaderné zbraně


Monnet pro atom
Základ dalšího oživení v Evropě
 Výhody – nerozvinuté odvětví, slabé národní zájmy s výjimkou
Francie, kontrola Německa, mírové využití

Oživení evropské integrace
 Od r. 1955 se objevuje další myšlenka, a to vytvoření společného
trhu v mnoha oblastech



Myšlenka konkurující sektorové integraci, Monnet nebyl jejím zastáncem!!!
Monnet – společný trh je příliš komplexní, problémem by byla delegace
pravomocí na nadnárodní úroveň, rizika plného hospodářského otevření pro
francouzský průmysl (protekcionismus)
Monnet byl pro Euroatom (pokračování sektorové integrace), ale ne
pro EHS (to jen akceptoval, společný trh se měl rozvíjet postupně,
strukturovaně, neměl vzniknout naráz)
 Jednání v Německu – Němci nebyli pro Euroatom, ale byli pro
společný trh
 Belgický ministr zahraničí Paul-Henri Spaak navrhuje rozšíření
ESUO do sektoru dopravy a další formy energie (i jaderné),
nezmiňuje společný trh
Oživení evropské integrace
 Postoje zemí
 Německo – v zásadě pro
 Francie – zdrženlivá, ve vládě gaullisté, nechtěla přílišné
rozšíření kompetencí ESUO
 Itálie – projevila zájem
 Benelux – pro, Nizozemci byli zastánci společného trhu

Ministr zahraničí Beyen chtěl vytvořit jednotný trh
 Země Beneluxu – syntéza Monnetova a Beyenova
návrhu – sektorová integrace i společný trh
 6/1955 – Messinská konference
Messinská konference (1955)
 Státy byly pro oživení evropské integrace, ale neshoda
na postupu



Francie pro sektorovou integraci (jádro, doprava,
telekomunikace), ne pro společný trh
Německo, Nizozemsko – společný trh, sektorová integrace byla
nedostatečná, chtěly volný pohyb služeb, kapitálu, zboží i osob
Francie obavy – firmy nebyly konkurenceschopné
 V Messině se nerozhodlo o způsobu integrace, ale byl
ustaven tzv. Spaakův výbor, který studoval oba návrhy
 Spaakova zpráva (1956)



Sektorová integrace je složitá s výjimkou jaderné energie
Společný trh – návrh celní unii se společnými vnějšími tarify
Návrh dvou organizací – Euroatom a EHS
EHS a Euroatom
 Postoje zemí
 Francie – pro Euroatom
 Belgie – ne Euroatom (prodej uranu z Konga USA)
 Němci – podmínka přijetí Euroatomu, pokud Francie přijme
společný trh
 Benelux – společný trh
 Francie – pokud chce Euroatom, musí přijmout společný trh
 Vliv občanských aktivit a veřejnosti
 Evropské oživení podpořeno prací Akčního výboru pro Spojené
státy evropské, který založil Monnet (1955)
Sdružení významných osobností, předsedů politických stran
v národních státech, představitelů odborů, aby ve svých státech
prosazovali evropskou myšlenku
 Důraz především na Euroatom

EHS a Euroatom
 Faktory ovlivňující jednání o EHS a Euroatomu
 Situace ve Francii
1956 – volby do NS, vítězství socialistů a radikálů, prohra gaullistů,
vláda pro evropské oživení
 Jsou vyřešeny dva zásadní problémy – znovuvyzbrojení Německa,
Sársko
 Pro Euroatom
 Společný trh – rezervovaný postoj, tradice protekcionismu, vláda ale
chápe liberalizaci jako nutnost, firmy proti společnému trhu, vláda pro


USA – podpora projektů, konsolidace Evropy proti SSSR
 Suezská krize 1956
 Nutnost zajistit energetickou soběstačnost – Euroatom
 Rozdělení Velké Británie a Francie – Francie se více orientuje na
Evropu, aby v ní získala patřičné postavení, integrovaná Evropa by
vyvážila vliv USA a Velké Británie
EHS a Euroatom
 Jednání o Římských smlouvách (1957)
 Obavy z Francie
 Socialistická vláda jednala s NS s předstihem, tím si de
facto zajistila ratifikaci
 Výhrady:
Euroatom – nemá nebrát rozvoji vojenského potenciálu Francie –
partneři museli Francii ustoupit
 Společný trh – pozice zaměstnavatelů se zmírnila, ale požadovali
záruky (hlavně sociální)

EHS a Euroatom
 Záruky Francii



Harmonizace sociálních výdajů – ostatní země s ní měly sladit
výši výdajů, aby nebyla v konkurenční nevýhodě
Zemědělská politika – organizovaný trh, protekcionistický (x
Niz.), min. garantované ceny
Připojení zámořských území – aby nebyla separována od
společných celních tarifů (+Belgie) x ostatní – nechtěli
podporovat kolonialismus, ale nakonec museli souhlasit
 3/1957 – podpis obou smluv v Římě
EHS a Euroatom
 Ratifikace
 Francie – bezproblémová
 Německo – CDU a SPD pro smlouvu
 Itálie – většina pro

Obavy průmyslníků a zemědělců z konkurence, nicméně vysoká
nezaměstnanost, společný trh by nabídl uplatnění mnoha Italů
v zahraničí
 Benelux
– bezproblémový proces v Belgii a
Lucembursku

Nizozemsko – kritika projektu, obavy z růstu cen, harmonizace
sociálních výdajů, Komise nemá dostatek pravomocí, aby chránila
malé země, chtěli účast VB – nakonec pro
EHS a Euroatom
 Institucionální rámec tří Společenství
 Přijetí struktury ESUO
 1 Shromáždění pro ESUO, EHS a Euroatom – Evropský
parlament
 1 Soudní dvůr pro ESUO, EHS a Euroatom
 Hospodářský a sociální výbor pro EHS a Euroatom
 2 Komise a 1 Vysoký úřad a 3 Rady
 Jiné nastavení vztahů mezi Komisí a Radou v EHS a Euroatom
 V ESUO byl Vysoký úřad nadřazený členským státům, nezávislá
autorita pro uhlí a ocel
 V EHS se zvýšila autorita a zásahy členských států – šlo o
celou ekonomiku, národní zájmy
 Komise EHS a Euroatom měly výrazně omezenější pravomoci
než Vysoký úřad ESUO
EHS a Euroatom
 Prvním předsedou Komise EHS byl Walter Hallstein
 Pro Komisi Euroatom to byl Etiénne Hirsch
 Bruselská smlouva (Slučovací smlouva, 1965)
 Vznik jedné Rady a jedné Komise pro všechny Společenství
 Euroatom – měl vytvořit společný jaderný trh s volným pohybem
surovin, zařízení a pracovních sil

Tento trh byl otevřen 1. 1. 1959
 EHS – složitější, liberalizace obchodu, odstranění cel mezi členy,
ustavení vnějších cel

Harmonogram liberalizace – přechodné období 12-15 let, rozdělení
na tři etapy

Mělo dojít ke stanovení společné hospodářské politiky – složité, nikdo si
neokázal představit, co to bude
 http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=ad
5d6b86-4455-48b2-8620-9f2100a32163
 http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2f7
c326a-4ce2-4a37-87ae-9f0800beac96

similar documents