Veřejné služby

Report
Veřejné služby - podle definice ministerstva
financí - služby vytvořené, organizované nebo
regulované orgánem veřejné správy k zajištění
toho, aby byla služba poskytována způsobem,
který lze považovat za nezbytný pro uspokojení
společenských potřeb při respektování principu
subsidiarity. Důvodem ke vzniku veřejných
služeb je zabezpečení přístupu k těmto službám
jedincem, nehledě na jeho individuální možnosti.
Obecně je veřejná služba chápána jako služba
občanovi.
KATEGORIE VEŘEJNÝCH SLUŽEB
•Podle úrovně na které jsou služby
poskytovány
•Podle účelu, na který jsou
poskytovány
•Podle příjemce veřejné služby
•Podle způsobu financování
•Podle právní úpravy
Sociální služby
sociální služby pro staré a zdravotně postižené občany
sociální služby pro děti, mládež a rodiny
sociální služby vyloučeným osobám a komunitám
Zdravotnictví
ambulantní péče
ústavní péče
speciální primární péče (vč. zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci)
poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky
lázeňská péče
péče v dětských ozdravovnách
zdravotnická doprava
ochrana veřejného zdraví záchytné protialkoholní a detoxikační stanice a ochranná léčba
Školství
předškolní vzdělávání
základní školství
střední školství
vysoké a vyšší odborné školství
speciální a jiné (např. umělecké) školství
volnočasové aktivity
tělovýchovné a sportovní aktivity
stravování žáků a studentů
ubytování žáků a studentů
pedagogicko-psychologické poradny
pedagogická centra ústavní výchova
Zaměstnanost
politika zaměstnanosti
civilní služba
Kultura
profesionální umění
neprofesionální umění
knihovny
muzea, galerie
památková péče, kulturní dědictví
regionální a národnostní kultura
církve
Doprava
veřejná osobní silniční doprava
veřejná osobní drážní doprava
plavba a služby vodní dopravy
letecká doprava
Obrana
vojenská obrana
letecká záchranná a pátrací služba
vnitřní věci
bezpečnost a veřejný pořádek
integrovaný záchranný systém vč. požární ochrany
archívnictví
azylová zařízení
ochrana obyvatelstva
Spoje
poštovní služby
telekomunikační služby
životní prostředí
ochrana přírody a krajiny
technická ochrana životního prostředí
služby technické infrastruktury
vodní hospodářství
zásobování energiemi
Informační služby
portál veřejné správy
Školství
• Financování přímo řízeného školství
-státní, veřejné a soukromé VŠ
-prostředky přímo z rozpočtu MŠMT
-výše dotace závisí na ekonomické náročnosti studijních
oborů (rozdělení fakult do skupin)
• Financování regionálního školství
-ZŠ, SOU,SŠ, gymnázia, VOŠ
-prostředky z rozpočtu MŠMT přes krajské úřady +
prostředky od zřizovatele
- využití republikových a místních normativů
Výdaje na vzdělání v % HDP
Veřejné a soukromé výdaje na
vzdělání
Kultura
• Prostředky z centrálních zdrojů:
a) rozpočet Ministerstva kultury
b) Státní fond kultury ČR
c) Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
• Prostředky z regionálních zdrojů
- financování místní kultury (místní knihovny, muzea,
divadla, galerie, kulturní domy)
Podíl jednotlivých zdrojů financování na kultuře
7%
7%
17%
26%
státní rozpočet
místní rozpočty
domácnosti
podniky
neziskové instituce
43%
Zdravotnictví
Základní modely organizace zdravotnictví:
a) národní zdravotní služba
-poskytuje stát ze státního rozpočtu bezplatně
-VB, Dánsko, Itálie
b) evropské pluralitní zdravotnictví
-systém zdravotních pojišťoven a povinného zdravotního pojištění
-ČR
c) tržní zdravotnictví
-USA
Financování zdravotnictví ČR
Zdroje financování:
o
o
o
o
výnosy z příspěvků na ZP
dotace ze státního rozpočtu
dobrovolné pojištění
přímé platby od pacientů
Financování zdravotnických zařízení
v ČR
• Ordinace praktických lékařů
-kapitační výkonová platba
• Ordinace specialistů
-bodové hodnocení výkonů
• Stomatologická péče
-výkony ohodnoceny v korunách
• Nemocnice
-od r. 1997 financování paušální platbou
-v současnosti přechod na DRG (seskupení pacientů do skupin s
podobnu diagnózou)
Obrana
Zdroje financování obrany:
o stav populace
o věcné prostředky a s nimi spojené služby
o finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva obrany (1,5% z
celkových výdajů SR)
Podíl investičních a běžných výdajů MO
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
běžné
investiční
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Policie a soudnictví
• Policie ČR (státní police)
-financování z rozpočtu Ministerstva vnitra
(5% z celkových výdajů SR)
• městská policie
-financována z rozpočtů měst (2-2,5% z
výdajů měst)
• orgány justice: soudy, státní zastupitelství,
advokacie, notářství, vězeňství
• financování z rozpočtu Ministerstva
spravedlnosti (2% z celkových výdajů SR)
FINANCOVÁNÍ
CÍRKVÍ
16
17
18
19
20
21
22
23
Přehled počtu duchovních a finančních prostředků v roce 2010
v tis. Kč
Název
Počet duchovních
(přepočtený)
Platy
duchovních včetně
pojistného
Provozní náklady
CNS
Prostředky na
opravy církevního
majetku
CELKEM
Církev římskokatolická celkem
3 191.05
871 099
57 038
17 001
945 138
Českobratrská církev evangelická
256.71
77 586
3 901
1 133
82 620
Církev československá husitská
382.59
105 355
6 659
1 928
113 942
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
102.00
27 811
1 460
462
29 733
Pravoslavná církev v českých zemích
169.22
42 048
2 636
768
45 452
Apoštolská církev
183.57
45 468
2 652
774
48 894
Církev bratrská
110.91
30 227
1 528
450
32 205
Církev řeckokatolická
44.60
11 817
722
160
12 699
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
18.32
5 236
223
55
5 514
Evangelická církev metodistická
51.53
14 812
852
225
15 889
112.26
29 938
1 227
364
31 529
Luterská evangelická církev a.v. v České republice
10.90
3 447
265
37
3 749
Starokatolická církev v ČR
46.99
11 950
675
174
12 799
Federace židovských obcí v České republice
42.03
11 143
713
210
12 066
4.46
1 344
58
17
1 419
Bratrská jednota baptistů
48.66
13 328
691
179
14 198
Církev adventistů sedmého dne
93.33
28 896
1 750
516
31 162
4 869.12
1 331 505
83 050
24 453
1 439 008
Jednota bratrská
Náboženská společnost českých unitářů
CELKEM
24
25

similar documents