Revitalizácia alúvia rieky Moravy

Report
Programy revitalizácie a
renaturalizácie alúvia rieky Moravy
Denisa Bazalová
Manažment krajiny
Reprezentatívnosť územia
• CHKO Záhorie - prvé veľkoplošné chránené
územie SR na nížine
• Ramsarská lokalita Niva riekyMoravy
• 12 území európskeho významu
• CHVÚ Záhorské Pomoravie
• Trilaterálna ramsarská lokalita Niva na sútoku
Morava-Dyje-Dunaj
Úpravy rieky Moravy a ich dôsledky
• HLAVNÉ PRVKY ÚPRAVY MORAVY:
- dobudovanie obojstranných hrádzí
- odrezanie meandrov– skrátenie toku
- vytvorenie jednotného koryta
- tvrdé opevneni brehov
• DOSLEDKY UPRAVY
- degradácie riečneho dna(až do 1.5 m)
- pokles povrchových a podzemných vôd
- zmena dynamiky prúdenia
- zanášanie inundácie, kolmatácia meandrov
- zmeny v štruktúre vodnej bioty
- postupná degradácia ekosystémov opustených meandrov
- súčasná plocha zaplavovaného územia je asi 83,15 km2
Revitalizácia–slovenská inundácia
(projekt GEF )
SPRIETOČNENIE MEANDROV:
• Cieľom bolo zlepšenie vodného režimu,
• zvýšenie dynamiky prúdenia a celkové
• zlepšenie ekologického stavu meandrov
VÝSLEDOK:
• Nízka účinnosť, intenzívne zanášanie
• Celkové abiotické i biotické zhoršenie
Revitalizácia–slovenská inundácia
(projekt REMORAVA)
•
zlepšenie kapacitných pomerov koryta veľkých vôd
OPATRENIA :
- prepojenie meandrov
Revitalizácia–slovenská inundácia
(Phare projekt)
• Aluviálne lúky rieky Moravy - význam, obnova
a manažment
• sprietočnenia meandrov na slovenskej strane.
• bez priamej účasti rakúskej strany.
Revitalizácia: slovensko-rakúska inundácia
(BGM II)
• PLÁN OPATRENÍ:
• komplexné revitlizačné opatrenia pre koryto a
inudáciu
• posúdenie vzťahu opatrení k požiadavkám EÚ
smerníc o ochrane vôd a prírody
• pred- realizačný abiotický a biotický
monitoring
• príprava projektu realizácie
Zdroje
Holubová, J.,- Revitalizácia slovensko-rakúskeho úseku Moravy Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2011
Šeffer, J. & Stanová V. (eds.) 1999. Aluviálne lúky rieky Moravy význam, obnova a manažment. DAPHNE - Centrum pre aplikovanú
ekológiu, Bratislava.
INTERREG III ex-post evaluation. In-depth evaluation of the
PROGRAMME: INTERREG IIIA Austria – Slovakia, 2010
http://www.seps.sk/zp/daphne/casopis/981/dusan.htm
http://www.thegef.org/gef/
http://www.seps.sk/zp/daphne/casopis/981/dusan.htm
ec.europa.eu/regional_policy/.../expo_interreg_austria_slovakia.pdf
Ďakujem za pozornosť.

similar documents