Spółdzielnie socjalne osób prawnych – dobre praktyki

Report
Spółdzielnie socjalne
założone przez osoby
prawne
- Dobre praktyki
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742)
3) Umożliwienie zakładania spółdzielni
organizacje
pozarządowe i gminy (art. 1 pkt 1, 3, 4 ).
przez
osoby
prawne:
Z podobnych względów należy umożliwić osobom prawnym zakładanie
spółdzielni. W wielu przypadkach posiadany przez nie potencjał może być
bezcenny. Jest rzeczą oczywistą, iż spółdzielnie zakładane przez osoby prawne
jako główny cel mogłyby postawić sobie realizację zadań społecznych i
oświatowo-kulturalnych, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego.
Ta zmiana ma szczególne znaczenie – i wynika zarówno z dotychczasowych
doświadczeń programu EQUAL, jak i z doświadczeń międzynarodowych. Często
bowiem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie są w stanie samodzielnie
zainicjować powołanie spółdzielni socjalnej. Impulsem może być inicjatywa osób
prawnych. Ważne jest, że koncepcja zaproponowana w projekcie nie ma na celu
powołania spółdzielni osób prawnych na stałe, a jedynie w pierwszym okresie jej
funkcjonowania. Zapis zaproponowany w projekcie określa przede wszystkim
obowiązek zatrudnienia w takiej spółdzielni odpowiedniej liczby (nie mniej niż 5)
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a następnie przejęcie spółdzielni
przez te osoby o ile przepracują w spółdzielni co najmniej 12 miesięcy.
Spółdzielnię mogą założyć
osoby niepełnosprawne, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776, z późn. zm.) - posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
Poprzednia formuła zakładania
Spółdzielni Socjalnych praktycznie
wykluczała założenie Spółdzielni Socjalnej
przez osoby niepełnosprawne z
ograniczoną zdolnością do czynności
prawnych np. Uczestnicy WTZ itp.
Przykłady Spółdzielni Socjalnych
założonych przez dwie osoby
prawne
Spółdzielnia Socjalna
Bydgoszczanka
Założyciele: Miasto
Bydgoszcz, Powiat
Bydgoski
www.bydgoszczanka.eu
Geneza powstania:
Zakład Robót Publicznych w
Bydgoszczy
Zakład budżetowy
na własnym rozrachunku
powołany został przez Radę Miejską
Bydgoszczy w lutym 1993 roku.
Celem działalności była bieżąca
obsługa Miasta Bydgoszczy poprzez
zapewnienie bezrobotnym
zatrudnienia w ramach robót
publicznych.
Przedmiotem działania zakładu było:
* organizowanie bezrobotnym robót publicznych (do 2007 r.) w
zakresie prac społecznie użytecznych obejmujących
w szczególności:
- gminne drogi, ulice i mosty,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście,
- pielęgnacja i zagospodarowanie terenów oraz zieleni w
parkach, skwerach i cmentarzach komunalnych,
budownictwo ogólne i wodno-melioracyjne wraz z
robotami towarzyszącymi;
* organizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia
wolności zamienioną na nieodpłatną,
kontrolowaną pracę na cele społeczne;
* realizacja programu „Bezpieczna Droga” do 31.12.2007 r.
* konserwacja wału przeciwpowodziowego nad Wisłą,
* zarządzanie Kompleksem Utylizacji Odpadów dla Miasta
Bydgoszczy (od maja 1995 r. do 31 grudnia 2007 r.).
Zadania realizowane są przez:
wykonawstwo zamówień publicznych powierzonych przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy i jego jednostki organizacyjne,
wykonawstwo prac zleconych przez inne podmioty.
Zakład prowadził samodzielną gospodarkę
finansową
Koszty działalności i zobowiązania wobec budżetu, banku,
dostawców oraz wydatki na rozwój własny i inne potrzeby
pokrywane są
z następujących źródeł:
- przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności,
- funduszu Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych),
- innych dochodów.
W związku z ustawą o finansach publicznych
z dnia 27.08.2009r. nakazującą likwidację
zakładów budżetowych z końcem 2010 r., Rada
Miasta Bydgoszczy 24 marca 2010 r. decyduje o
likwidacji Zakładu Robót Publicznych i
zobowiązuje Prezydenta Miasta do podjęcia
działań zmierzających do utworzenia
spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnia socjalna osób prawnych!
- Stworzenie możliwości zatrudnienia
bezrobotnych pracowników likwidowanego
ZRP.
- Organizowanie bezrobotnym prac społecznie
użytecznych.
- Organizowanie pracy dla osób skazanych na
karę ograniczenia wolności zamienioną na
nieodpłatną, kontolowaną pracę na cele
społeczne.
Problemy Pracowników Zakładu
uniemożliwiające tworzenie przez nich
spółdzielni socjalnej:
- brak możliwości zaciągania zobowiązań
finansowych związku z obciążeniami
komorniczymi,
- ograniczenia związanie z brakiem
odpowiedniego wykształcenia
zapewniającego możliwość organizacji i
prowadzenia spółdzielni.
Uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie
powołania
- Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy o założeniu Spółdzielni
Socjalnej „Bydgoszczanka” – 26 maja 2010 r.
- 24 czerwca 2010 r. – sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, na której
stanie projekt uchwały o założeniu spółdzielni.
Spółdzielnia Socjalna
- zatrudnienie bezrobotnych pracowników
zlikwidowanego Zakładu Robót Publicznych,
- dotacja na realizację prac zleconych
przez Miasto Bydgoszcz w 2011 r.,
- wprowadzenie do przetargów ogłaszanych
przez Miasto tzw. „klauzuli społecznej”,
- użyczenie majątku zlikwidowanego ZRP dla
potrzeb działalności spółdzielni.
Strzelecka
Spółdzielnia Socjalna
Założyciele: Gmina Strzelce Opolskie,
Strzeleckie Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
http://zajazd.strzelceopolskie.pl
Geneza powstania:
10.11.2010r. – Rada Miejska w Strzelcach Opolskich
podejmuje uchwałę w sprawie założenia Strzeleckiej
Spółdzielni Socjalnej (16 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”)
07.12.2010r. – Złożono wniosek o rejestrację spółdzielni
w KRS
15.12.2010r. – Wezwanie Sądu do uzupełnienia
dokumentów
31.12.2010r. – Likwidacja (na mocy ustawy) Gospodarstwa
Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach
Opolskich
01.01.2011r. – Czasowo obowiązki GP przejmuje jednostka
macierzysta – OPS w Strzelcach Opolskich
05.01.2011r. – Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
12.01.2011r. – Działalność rozpoczyna Strzelecka
Spółdzielnia Socjalna
(zatrudnienie pierwszych pracowników)
Struktura organizacyjna
Strzelecka Spółdzielnia
Socjalna
Stołówka
Zajazd Strzelecki
Bufet
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna zatrudnia na
pełnych etatach 32 osoby ( w tym 7 uczniów w
zawodzie kucharz).
Struktura organizacyjna spółdzielni
Stołówka
Zatrudnienie (12 osób):
1 Kierownik stołówki
1 Szef kuchni
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
6 kucharzy
1 intendent-magazynier
1 sprzedawca-bufetowy
1 pomoc kuchenna
1 robotnik do pracy lekkiej
ponadto
Naukę zawodu w zawodzie kucharz odbywa
obecnie 7 osób
Stołówka wydaje ok. 450-500 posiłków dziennie
Stołówka
Zajazd Strzelecki
Zatrudnienie (7 osób):
5 recepcjonistek
1 młodszy recepcjonista
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
1 robotnik do pracy lekkiej
Zajazd dysponuje 134 miejscami
noclegowymi w pokojach
1,2,3 i 4 osobowych
Zajazd Strzelecki
Bufet
Zatrudnienie (3 osoby):
3 sprzedawca - bufetowy
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Bufet zaopatruje w posiłki
pracowników Strzeleckiej Strefy
Gospodarczej.
Ponadto spółdzielnia zatrudnia:
1 referenta ds. organizacyjnoksięgowych
1 referenta ds. administracji i kadr
Plany na przyszłość
• poszerzenie zakresu oferowanych
usług o m.in.:
- usługi remontowe
- usługi porządkowe
- zagospodarowanie terenów zielonych
- zarządzenie nieruchomościami
- organizacja wystaw, targów itp.
- prowadzenie mieszkań chronionych
(dotacja dla gminy
z BGK na utworzenie mieszkań
chronionych)
• zarządzenie targowiskiem
Spółdzielnia
Socjalna Herakles
Założyciele: Wielkopolskie
Stowarzyszenie Resocjalizacji
Horyzont,
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych
www.herakles.spoldzielnie.org
Dewizą naszego Zakładu Poprawczego są
słowa Paulo Coelho: „Skoro nie można się
cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by
pójść naprzód." Spółdzielnia Socjalna
„Herakles" ma być metodą na realizację
tego motta. Nasi wychowankowie są
stereotypowo postrzegani na rynku pracy,
mamy zamiar to zmienić, umożliwiając im
samorozwój i praktykę zawodową w
Spółdzielni. Taki mechanizm uskuteczni
naszą ofertę resocjalizacyjną - dopowiada
Celina Chełkowska - Prezes Spółdzielni
Socjalnej „Herakles".
Założenia:
Dzięki Spółdzielni Zakład Poprawczy w
Poznaniu może wcielić w życie innowacyjny
program reintegracji społecznej i zawodowej
trudnej młodzieży z rynkiem pracy i
społeczeństwem.
Spółdzielnia
Socjalna
„Herakles"
będzie
kształcić
postawy
pracownicze i przedsiębiorcze poprzez
zatrudnianie
podopiecznych
Zakładu
Poprawczego do realizacji zleceń, które
pozyska Spółdzielnia.
Wynagrodzenie pracowników, po wypłaceniu im
25% na bieżące potrzeby, będzie trafiać na ich
specjalne indywidualne konta pełniące funkcję
funduszy ułatwiających nowy start po wyjściu z
Zakładu Poprawczego. Tego typu rozwiązanie będzie
skutecznie przyczyniać się do reintegracji społecznej
i zawodowej podopiecznych Zakładu i zapobiegać
sytuacjom, w których moment wyjścia z Zakładu
Poprawczego jest z powodu trudnej sytuacji
materialnej momentem, w którym są najbardziej
podatni na powrót na ścieżkę przestępczą. Środki
zgromadzone na indywidualnych funduszach
umożliwią byłym podopiecznym bezpieczny
socjalnie nowy start na płaszczyźnie społecznej,
zawodowej i prywatnej.
Oferta Spółdzielni:
-
prace remontowo-budowlane,
stolarskie,
hydrauliczne,
usługi porządkowe,
usługi ogrodnicze,
usługi konserwatorskie,
usługi elektryczne,
Zgodne programami warsztatów w ZP.
.
Spółdzielnia
Socjalna Nasza Firma
Założyciele: Gmina Godziesze
Wielkie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Stobnie
Spółdzielnia została powołana z inicjatywy
Gminy Godziesze Wielkie oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stobnie i będzie oferować
usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych, budową rurociągów
przesyłowych, dróg i autostrad. "Gmina
Godziesze Wielkie przekaże nowo powstałej
spółdzielni sprzęt i będzie zlecać różne drobne
prace remontowo-budowlane oraz
porządkowe. Jednak w niedalekiej przyszłości
planuje pozyskanie nowych odbiorców i zakup
brakującego sprzętu w celu rozszerzenia
oferowanych usług m.in. o segregację
odpadów"
Spółdzielnia
Socjalna Divertimento
Założyciele: Fundacja Active,
Fundacja Pro Scientae
Spółdzielnia Socjalna „Divertimento” została powołana
w 2010 r. przez dwa podmioty prawne – Fundację Active
i Fundację Pro Scientiae. Założyciele obu fundacji
poszukiwali takiej formy działalności, która umożliwiłaby
im połączenie pracy zarobkowej i działalności społecznej.
W związku z faktem, że współpraca obu organizacji
układała się bardzo pozytywnie, ich przedstawiciele
zdecydowali się na formę spółdzielni socjalnej osób
prawnych. „Divertimento” prowadzi obecnie szkołę
muzyczną przy Szkole Podstawowej nr 5, przy ulicy
Traugutta 42 w Poznaniu, w której dzieci w wieku 7-12
lat uczą się gry na fortepianie i gitarze w małych 5osobowych grupach. Wkrótce ruszą również lekcje gry
na harfie. W ofercie Spółdzielni znajdują się poza tym
letnie warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.
Spółdzielnia
Socjalna Akcent Europe
Założyciele: Fundacja Active,
Fundacja Varietae
Spółdzielnia Socjalna „Akcent Europe” ma
stanowić połączenie sił obu podmiotów w celu
stworzenia innowacyjnej szkoły językowej w
Poznaniu. Fundacja ACTIVE wnosi do
przedsięwzięcia swoje doświadczenie w
sektorze ekonomii społecznej (od 2010 roku
współprowadzi bowiem Spółdzielnię Socjalną
„Divertimento”), Fundacja VARIETAE z kolei
wiedzę i kompetencje w zakresie nauki
języków obcych. W ten sposób już wkrótce
powstanie ich wspólne przedsięwzięcie w
postaci Akademii Słowa „Verbum”.
W ofercie Akademii znajdzie się nauka języka
angielskiego, francuskiego, niemieckiego i
rosyjskiego. Tym, co odróżni ją od konkurencji
będą innowacyjne metody pracy z klientem, w
tym edukacja językowa z elementami
muzycznymi. Spółdzielnia Socjalna „Akcent
Europe” w swojej szkole zamierza postawić na
pracę w małych grupach, zindywidualizowane
podejście do każdego klienta oraz wzmożoną
dynamikę procesu nauczania z zastosowaniem
metod silnie angażujących osoby nauczane.
Ponadto w ofercie Akademii Słowa „Verbum”
znajdzie się e-learning.
Wszystkie usługi będą świadczone przez
wykwalifikowane osoby niepełnosprawne.
.
.
Dziękuję za uwagę

similar documents