Prezentace aplikace PowerPoint

Report
CALL CENTRUM JAKO CHRÁNĚNÁ
DÍLNA
Petra Dlabolová, manažer pro rozvoj obchodu a služeb
Konference Call Centra 2014
Praha, 27.11.2014
Představení, vize a cíle družstva
1.SDZP družstvo je organizací, která se v prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření
pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím
podnikatelských aktivit v řadě oborů.
Je jednou z největších firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. 1. SDZP
a skupina dceřiných firem v současné době zaměstnává zhruba 200 pracovníků, z nichž
je 95% se zdravotním postižením.
 být nejúspěšnějším a největším zaměstnavatelem zdravotně postižených v celé ČR
 rozšiřovat aktivity do dalších regionů a prostřednictvím trvalého rozvoje
 zavádět moderní technologie, neustálé vzdělávat, profesně rozvíjet a podporovat
kreativitu svých zaměstnanců
 rozšiřovat povědomí o možnostech a výhodách zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
 rozšiřovat portfolio našich aktivit
 být spolehlivým a inspirujícím protějškem pro naše zákazníky a obchodní partnery
 pokračovat v šíření dobrého jména firmy
Obsah prezentace
Provozování call centra jako sociálního podniku v podmínkách české
legislativy
Projekty vhodné pro osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním
Bariéry a výhody v zaměstnávání z hlediska klienta a z hlediska handicapu
Adaptační proces pro osoby zdravotně postižené
Náhradní plnění
Partneři, členství a certifikace
Projekt „Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách“
Systém řízení kvality (QMS), držitel certifikátu systému řízení kvality ISO
9001:2009.
Další projekty a dceřiné firmy 1.SDZP
AZPO Group s.r.o.
Textilní výroba.
TELCOM Servis Děčín s.r.o.
Telekomunikace. Není CHD.
Družstvo GRAFIKA.
Grafické studio a chráněná
dílna.
i-TEX družstvo
Textilní výroba.
Aktivity družstva
 Služby – outsourcing zákaznických procesů, direct marketing
 In-housing – vytváření chráněných pracovních míst v sídle klienta, s řízením ze strany
klienta, zejména na pracoviště back office a zákaznické péče
 Bezpečnostní služby a dohled – bezpečnostní služby, ostraha, dohled, recepční služby, EZS,
EPS, kamerové systémy
 Obchod – 137/2006, paragraf 101 o veřejných zakázkách, dodávky zboží (kancelářská,
výpočetní a komunikační technika, kancelářské potřeby a spotřební materiál, oblečení a textil,
hygienické a úklidové prostředky, čistící a průmyslová chemie, atd.)
 IT, telco, slaboproudé montáže – projekty, instalace, servis a revize EZS, EPS, CCTV, LAN,
provoz PCO , cloudová řešení
 Vzdělávání – akreditované rekvalifikační kurzy a vzdělávací programy
 Výroba – provoz chráněných šicích dílen zaměřených na konfekční i průmyslový textil.
Výroba převážně pro export.
Call centrum
 60 pracovníků
 4 lokality – Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Jaroměř
Síť homeworkerů z celé ČR (imobilní) -5,5 hod./úvazek
Projekty
•Pasivní telemarketing (prodejní a objednávkové linky)
•Virtuální asistentka
•Generování leadů
•Podpora B2B (schůzky)
Struktura call centra
•Manažer call centra
•Projektoví manažeři
•Supervisoři/teamleadeři
•Náslecháři
Fakta o OZP v ČR
Nejčastější odpověď na zaměstnání OZP ?
ONA: Rádi bychom u vás zaměstnali osobu se zdravotním
postižením
ON: Ale my máme malý výtah, a oni by se nám do něho nevešli.
- 10% osob v ČR patří mezi osoby zdravotně znevýhodněné nebo postižené
- 50% osob po ukončené onkologické léčbě končí v invalidním důchodu
- existuje mnoho bariér a předsudků na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců
- velké množství bariér způsobených systémem
- na jedno vypsané místo pro OZP připadá 31,6 OZP registrovaných na ÚP
Podpora zaměstnávání OZP
Obecné teze o pracovní integraci OZP platí za určitých podmínek - je nutno vycházet
z reality. Zajímavé výsledky posledních analýz ukazují, že
 stále není v pořádku vnímání zdravotního postižení odbornou i laickou veřejností
 brzda k osobnímu a profesnímu rozvoji OZP je v systému
 integrace není jen „vyhnání“ OZP z ústavů a „chráněných dílen“, ale i vytvoření
systému, který podpoří jejich skutečné začlenění
Zkušenosti, zejména zahraniční, vedou k obrácení procesu rehabilitace:
 namísto z nemoci do důchodu a možná časem do práce = obrácený postup:
z nemoci do aktivity s intenzivní synergickou podporou, teprve pokud není
úspěšná, zajištění důchodem a nepracovní aktivity
 osobní a profesní rozvoj ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění
Sklenice napůl prázdná nebo plná?
Zaměstnavatelé/ podnikatelé - zaměstnanec je součástí puzzle
 jiné priority, pohledy a pravidla
 „jiný svět“ – svět trhu, konkurence, peněz, bez kterých nepřežijí
 také OZP je „jen“ zaměstnanec, který musí být firmě užitečný a schopný profesně
růst
 problémy = čas managementu = peníze
Osoby se ZP je jen součást celého systému – jedinečné puzzle v systému
 zdravotní dispozice, kompenzace, pomůcek
 osobních dispozice, zázemí, např. rodiny
 know-how a prostředí zaměstnavatele
 schopnosti se učit - osobní profesní rozvoj zaměstnance
Pojďme bořit bariéry





30% technické a komunikační
40% mentální (předsudky a negativní vnímání postižení)
15% chybějící know-how a informace, zkušenosti
10% absence informací o potenciálu profesního rozvoje
5% osobní zkušenost a postoje managementu
Využití principu diverzity v přístupu zaměstnavatelů
 odlišnost ne jako překážka, ale jako příležitost
 pozitivní pohled: Ne problém, ale projekt!
 nestačí rozhodnutí vedení společnosti, nutno „naladit“ a motivovat spolupracovníky,
zapojit více úrovní
 potenciál pro změnu klimatu ve firmě
KLÍČOVÁ JE SKUTEČNÁ MOTIVACE
Na co vše třeba myslet



Nebát se využít externí poradenství v případě potřeby
Mít ošetřeno, co dělat v případě havarijních situací
Ošetření zastupitelnosti pracovníka v případě nepřítomnosti
(práce z domova)
 Vzájemný respekt
 Nebát se o věcech hovořit
 Správně nastavit očekávání a pravidla
 Soustředit se na vztahy na pracovišti, kde OZP pracuje
Adaptační proces pro OZP
Před zaměstnáním
• popis pracovní činnosti, definice pracovní doby s nutnou flexibilitou
• případná úprava pracovního prostředí
• administrativní kroky- pracovní rehabilitace, příspěvky ÚP, příprava k práci
Při přijímání
• vyhnout se hromadným náborům, assessment centrům
• zvážit očekávání výkonnosti (komunikace napříč celou strukturou)
• ošetření vztahů před nástupem do zaměstnání
V průběhu zaměstnání
• pravidelná individuální hodnocení, naplnění vzájemných očekávání
• hodnocení s celým kolektivem
• další rozvoj zaměstnance
Užitečné informace
 Vzdělávání úřadů práce v komunikaci s OZP
(http://www.nrzp.cz/projekty/aktualni-projekty.html)
 Diverzita pro OZP (www.diverzitaproozp.cz)
 Sociální pilíř konceptu ve vztahu k zaměstnanosti OZP (www.spcsr.cz)
 Systémový projekt MPSV ČR „Help for Them“ 2012
(http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu
_a_jejich_prinosy/)
 Rehabilitace – Aktivace – Práce (EQUAL, EDOST 2008)
(http://rap.pracovnirehabilitace.cz/vystupy-projektu)
Systémový projekt „PREGNET“ (www.pracovnirehabilitace.cz)
Kalkulačka přínosu zaměstnání OZP
 Příklady a filmové dokumenty z příkladů, kde to jde
Náhradní plnění
Náhradní plnění slouží k aktivní obchodní podpoře.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Od 1.1.2002 je povinností zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu.
Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 %
z celkovém počtu zaměstnanců
Další výhody k náhradnímu plnění
• Cena za implementaci – možnost čerpání dotací
• CSR / společenská zodpovědnost
• Cena
Poděkování
Petra Dlabolová
manažer pro rozvoj obchodu a služeb
GSM: 736 630 228
E-mail: [email protected]
¨
¨

similar documents