Prezentace Rogalewicz

Report
HTA na FBMI:
spektrum realizovaných studií
Vladimír Rogalewicz
CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky FBMI
[email protected]
Výchozí situace
Během posledních 50 let se zvýšila technologická
základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí,
tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků.
Tento proces proběhl v zásadě dobře.
Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování,
šíření a využití lékařské techniky.
Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti,
efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve
zdravotní péči.
Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
2 / 27
Pokrok v lékařství
 Christian Bernard transplantoval srdce –1967

První transplantace srdce v Československu – 1968
 Publikován první obraz získaný pomocí magnetické
rezonance (MRI) – 1973

První komerční MRI přístroj v Československu – 1988
 Robotická chirurgie – konec 80. let

První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
3 / 27
Dilema zdravotnictví
Nebývalý technologický pokrok v posledních
desetiletích
- nové léky
- nové přístroje
- nové chirurgické a terapeutické techniky atd.
Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům
Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
4 / 27
Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) =
systematické hodnocení vlastností, účinku a
důsledků zdravotnických technologií.
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
5 / 27
Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) =
systematické hodnocení vlastností, účinku a
důsledků zdravotnických technologií.
léky, lékařské přístroje, zdravotnické
prostředky, diagnostické a terapeutické
metody, organizace zdravotnictví
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
6 / 27
Co HTA hodnotí?
•
Technické parametry/vlastnosti
•
Bezpečnost
•
Účinnost a efektivitu
•
Ekonomické nároky a důsledky
•
Sociální, právní, etické a politické důsledky
(Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004)
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
7 / 27
Základní zaměření HTA
 Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo
důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit
klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl
u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie.
 Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie
řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo
komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by
chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost
anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících
různé modality.
 Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití
technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu.
Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere
v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční
situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurenceschopnosti, pověst nemocnice atd.
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
8 / 27
V čem je tedy přínos HTA ?
• Jednotné metodické vedení
• Standardizované postupy
• Striktně zadané podmínky a postupy
pro jednotlivé kroky analýz
•  reprodukovatelnost, srovnatelnost
• Systematické zveřejňování úplných studií
HTA
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
9 / 27
Co je obsahem HTA?
Zdroj:
EUnetHTA: Handbook on HTA
Capacity Building
WP8, October 2008
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
10 / 27
Příklady studií HTA
realizovaných na FBMI
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
11 / 27
Porovnání CT a MR ve zdravotnictví Prahy
Diplomová práce, 2011
Ing. Jan Koudelka (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková)
- analýza rozmístění CT a MR v Praze
- využití přístrojů
- dojezdové vzdálenosti
- hodnocení vyšetřovacího procesu
- pacienty
- lékaři
- radiologickými asistenty
- porovnání parametrů instalovaných přístrojů CT / MR
(multikriteriální analýza, CEA)
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
12 / 27
Srovnání hemodialýzy a peritoneální dialýzy
Diplomové práce, 2011
Ing. Tereza Šatná (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
Ing. Tereza Tobiášková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
- hemodialýza – prováděná v dialyzačních centrech
peritoneální dialýza – prováděná v domácnosti
- z pohledu nákladové efektivity nejvýhodnější kontinuální
ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
- u všech modalit jsou výrazně vyšší úhrady ZP než reálné
náklady zdravotnického zařízení (výrazněji u PD)
- kvalita života – nejsou významné rozdíly
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
13 / 27
Porovnání pacientských monitorů
Diplomová práce, 2012
Ing. Simona Krejčová (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková)
-
modelové porovnání 2 přístrojů (Nihon Kohden, Choicemmed)
- výběr dle četnosti v nemocnicích a dostupnosti dat
-
multikriteriální hodnocení experty
- 15 parametrů
- lépe splňuje Nihon Kohden (lepší ve 12 z 15 parametrů)
-
pořizovací náklady (Nihon Kohden 114 016 Kč, Choicemmed 78 326 Kč)
CEA – přínos vztažený na jednotku peněz
(přínos: multikriteriální analýza; náklady: součet pořizovacích a servisních)
- Nihon Kohden 8,35 x 10-6
- Choicemmed 5,63 x 10-6
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
14 / 27
Analýza nákladů při implantaci různých typů stentů
Diplomová práce, 2012
Ing. Kateřina Polreichová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal)
-
srovnání lékových stentů (DES) a holých kovových stentů (BMS)
z hlediska účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity
podrobná rešerše výsledků ze zahraničních publikací
kalkulace nákladů pro podmínky ČR
výsledky:
- v krátkodobém horizontu neexistují rozdíly mezi DES a BMS v úmrtnosti
a výskytu trombózy
- po 2 letech výrazné zvýšení trombózy a restenózy u DES
- v úmrtnosti z kardiální příčiny a infarktu myokardu neexistují rozdíly
- DES nákladově efektivní pouze u pacientů s vysokým rizikem restenózy
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
15 / 27
Racionální systém výběru lékařského přístroje (MRI)
připravovaná dizertační práce
Ing. Ilya Ivlev (školitel: prof. Peter Kneppo)
- cíl: na základě zvolených technických parametrů vybrat
nejvhodnější model pro pořízení do konkrétního
zdravotnického zařízení (modelováno na MRI)
- hlavní nástroj: analytický hierarchický proces T. Saatyho
založený na názoru expertů s využitím metody Delphi
- databáze expertů (přednostů a biomedicínských
techniků z radiologických pracovišť) – výběr expertů pro
konkrétní analýzu na základě matematického modelu
bez subjektivního hodnocení
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
16 / 27
Metaanalýza: harmonický skalpel
Diplomová práce, 2012
Ing. Eva Brokešová (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
- hlavní úkol: vytvořit metodiku pro provádění metaanalýz
pro HTA a modelově aplikovat
- aplikace: porovnat využití harmonického skalpelu oproti
konvenční metodě z klinického a nákladového hlediska
- vyhledáno 149 studií
celkem 7 studií splňovalo požadavky na metaanalýzu
porovnány 2 studie na využití v chirurgii štítné žlázy
- závěr: harmonický skalpel výrazně zkracuje dobu
zákroku při stejných nákladech jako konvenční léčba
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
17 / 27
Efektivita vynakládaných prostředků na léčbu obezity
Diplomová práce, 2011
Ing. Lukáš Roubík (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
- porovnání chirurgické léčby s konzervativní léčbou
- metaanalýza zahraničních prací: chirurgické řešení je klinicky
i nákladově efektivnější
- kalkulace nákladů pro podmínky ČR
- CEA v podmínkách ČR
(náklady: terapie + terapie komorbidit; klinický efekt: úbytek tělesné hmotnosti)
léčba
konzervativní
adjust. bandáž
tubulizace
plikace
poměr C/E
8 654 Kč
4 123 Kč
3 985 Kč
1 991 Kč
- výpočet ICER, časová studie nákladové efektivity
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
18 / 27
Porovnání léčby diabetické neuropatie gabapentinem
a pregabalinem – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2011
Ing. Odeta Matušková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
-
typická farmakoekonomická studie (retrospektivní)
193 pacientů s potvrzenou diagnózou diabetické polyneuropatie a
nově zahájenou léčbou v období 1.1.2009 až 31.3.2010
počty: gabapentin – 94; pregabalin – 56; kombinovaná – 43
6 stupňová škála bolesti
rychlejší nástup účinku pregabalinu a jeho výraznější efekt na
snížení skóre bolesti
roční náklady: gabapentin – 2 926 Kč; pregabalin – 15 634 Kč
nižší efekt léčby bolesti gabapentinem může souviset také
s nevyužíváním plného dávkovacího rozmezí léku
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
19 / 27
Screening tyreopatií žen po časných spontánních
potratech – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2012
Ing. Jana Bartáková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
-
III. interní klinika VFN poskytla retrospektivní data 297 žen
do studie bylo zařazeno celkem 251 žen (84,5 %)
byla použita CEA ve vztahu k reprodukčnímu zdraví ženy z perspektivy zdravotní
pojišťovny a časového horizontu 6 let prospektivně; diskontní sazba 3 %
znovu otěhotnělo 197 žen (78,5 %), i přes snahu neotěhotnělo 24 (12,0 %) žen,
o další graviditu se nesnažilo 30 (9,6 %) žen
léčba Levothyroxinem vedla k navýšení počtu úspěšně ukončených těhotenství
o 5 dětí/100 žen ve srovnání se skupinou Neléčené a k úspoře 403 251 Kč/100 žen
náklady na jedno úspěšně ukončené další těhotenství dosáhly:
v Kontrolní skupině 24 599 Kč, ve skupině Léčené 28 959 Kč, ve skupině Neléčené
46 369 Kč
výsledek: screening tyreopatií u žen po spontánním potratu a léčba Levothyroxinem
je z perspektivy reprodukčního zdraví žen klinicky i nákladově efektivní
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
20 / 27
Socioekonomický význam včasného záchytu
karcinomu prostaty (COI)
Diplomová práce, 2012
Ing. Jaroslava Kozáková (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
-
retrospektivní údaje za období leden 2009 až prosinec 2011,
(jediná) urologická ambulance okresu Rakovník
-
náklady na léčení karcinomu prostaty:
včasný záchyt (RAPE)
154 200 Kč
včasný záchyt (aktinoterapie) 142 600 Kč
pokročilé stadium
849 500 Kč
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
21 / 27
Modelování cíleného screeningu karcinomu prsu
Diplomové práce, 2011 (V.Š.) a 2012 (K.K.)
Ing. Veronika Šinkorová, Ing. Kateřina Kotajná
(vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
spolupráce s onkologickou klinikou VFN
karcinom prsu způsobený mutací genů BRCA1 a BRCA2
využití dat z databáze zdravotnického zařízení – od roku 2002
malý vzorek  využití modelování metodou Monte Carlo
QALY použity z literatury (Schleinitz et al., 2006)
na základě výpočtu je vyslovena hypotéza, že tento screening není
ekonomicky efektivní
studie ukázala na chyby v zařazování žen do screeningového
programu
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
22 / 27
Kvalita pracovního života pacientů
s roztroušenou sklerózou
Diplomová práce, 2011
Ing. Veronika Mezerová (vedoucí: dr. Lubomír Poušek)
-
měření pomocí dotazníků
MSQOL-54: kvalita života (specifický dotazník pro pacienty s RS)
SQWL: subjektivní kvalita pracovního života (Sociologický ústav AV)
237 resp. 199 respondentů
-
statisticky významný rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými
pacienty s relaps-remitentní nemocí
-
pacienti s RS vykazují vyšší index kvality pracovního života než
běžná populace (!!)
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
23 / 27
Pracovní produktivita pacientů
s ankylozující spondylitidou
Diplomová práce, 2012
Ing. Klára Kruntorádová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal)
-
ve spolupráci s iHETA
-
studie – 230 pacientů (58,3 % mužů) s průměrným věkem 49,3 roků
a průměrnou délkou onemocnění 18,0 let
-
dotazníky: WPAI:AS, HAQ, BASDAI
-
výpočet metodou frikčních nákladů
-
AS u pracovně aktivních pacientů spojena s 40,7% snížením
pracovní produktivity a 40,3% snížením každodenní činnosti
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
24 / 27
Nákladová efektivita masážních lůžek CERAGEM
Diplomová práce, 2010
Ing. Zuzana Heinzová (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
-
porovnání využití automatického masážního lůžka CERAGEM
s klasickou manuální masáží
-
uvažovány pořizovací, mzdové a režijní náklady
-
provoz lůžka je nákladově efektivnější
-
optimální provoz oddělení:
4 lůžka CERAGEM obsluhovaná jednou osobou
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
25 / 27
Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA
a kteří přispěli k tomuto příspěvku:
•
•
•
•
Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
Doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D.
•
•
•
Doktorandi:
Ing. Gleb Donin
Ing. Zuzana Gabrhelíková
Sečanská
Mgr. Ilya Ivlev
Ing. Ivana Juřičková
Ing. Roman Komkov
Ing. Karolina Kreuterová
Ing. Klára Kruntorádová
Ing. Veronika Mezerová
Ing. Pavel Rosenlacher
Ing. Lukáš Roubík
Ing. Jakub Vacek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.czechhta.cz
Děkuji za pozornost.
[email protected]
Co všechno patří do HTA
• Párové srovnávání (matematická statistika, 1927)
• Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM)
• Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví)
• QALY (quality-adjusted life years)
• Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA)
• ICER (incremental cost-effectiveness ratio),
prahová hodnota ICER
• Ochota platit (WTP)
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
28 / 23
Porovnání plicních ventilátorů (CEA)
(pro akutní péči)
Diplomová práce, 2012
Ing. Alžběta Starková (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková)
-
porovnání přístrojů Dräger, Cheirón a Hamilton
multikriteriální analýza na základě technických parametrů
pořizovací náklady
CEA – přínos vztažený na jednotku peněz
Pořadí
Plicní ventilátor
Cena/přínos
1.
Avea (Cheirón)
2.
Galileo (Hamilton)
1 540 000
3.
Evita 4 (Dräger)
1 996 000
4.
Evita XL (Dräger)
2 251 000
Workshop Pokroky BMI 6.11.2012
997 000
29 / 23

similar documents