Výukové materiály_6

Report
METODIKA POSTUPU TVORBY
ZNALECKÝCH POSUDKŮ A
ODBORNÝCH POSOUZENÍ
ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM
ÚHÚL Brandýs nad Labem
pobočka Stará Boleslav
Znalecké posudky a odborná posouzení jako
předmět činnosti ÚHÚL
•
Tvorba znaleckých posudků a odborných posouzení je jako jeden z předmětů
činností definován Zřizovací listinou ÚHÚL Brandýs nad Labem (body 3, 15 a 22).
Znalecké posudky (ZP)
15) Vyhotovování znaleckých posudků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v
rozsahu znaleckého oprávnění (oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní
výroby) pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.
Odborná posouzení (OP)
3)
Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské a okresní úřady a pro obecní úřady obcí s
rozšířenou působností
22) Vyhotovování odborných posouzení jako podkladů pro kontrolní funkce zakladatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovování odborných posouzení pro státní
podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.
Znalecké posudky a odborná posouzení jako
předmět činnosti ÚHÚL
ÚHÚL je veden jako znalecký ústav v druhém oddílu Seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve 2 oborech:
• Lesní hospodářství
• Ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování pozemků, trvalých porostů a
škod na lesních porostech, provoz a ekonomiku lesní výroby
Znalecké posudky a odborná posouzení jako
předmět činnosti ÚHÚL
V polovině roku 2010 byla rozhodnutím ředitele ÚHÚL pověřena ve spolupráci
s právním referátem ÚHÚL centrální správou ZP a OP pobočka Stará Boleslav
Požadavky rozhodnutí
• vytvoření jednotného metodického postupu tvorby ZP a OP
• Centrální správa ZP a OP
Metodika tvorby ZP a OP
Obsah
•
•
•
•
•
•
Zásady přijímání a evidence objednávek ZP a OP
Zásady zpracování, formální a věcná úprava ZP a OP
Zásady tvorby podkladů k fakturaci
Finální úpravy a kontrola ZP, OP a podkladů k fakturaci
Distribuce ZP objednateli
Vedení Znaleckého deníku
•
Zásada jednotnosti pracovních postupů - otevřené téma, snaha o postupné
dopracování výčtu znaleckých úkonů a jednotného přístupu ÚHÚL k nim (např.
otázka stanovení tržní ceny)
Přijímání a evidence objednávek ZP
Znalecké posudky
Výčet oprávněných objednatelů:
• Státní orgány (soud, PČR, KrÚ, ORP, ČIŽP, …..)
• LČR (pouze ředitel OBK)
• VLS
Objednávky přijímá ředitel ÚHÚL, náměstek HÚEL a ředitel pobočky Stará Boleslav
Právní referát ÚHÚL ve spolupráci s pobočkou Stará Boleslav posoudí, zda obsah objednávky vyhovuje
požadavkům na znalecký posudek dle zřizovací listiny ÚHÚL Brandýs nad Labem.
Pokud vyhovuje, je elektronicky odeslána řediteli místně příslušné pobočky ke zpracování.
Prodloužení lhůty zpracování - v případě soudu či PČR žádá právní referát ÚHÚL
Odmítnutí objednávky - případné odmítnutí objednávky z výše uvedených důvodů rozhodne ředitel
ÚHÚL (náměstek HÚEL) písemným vyrozuměním objednatele (prostřednictvím právníka ÚHÚL)
Originály všech objednávek archivuje právní referát ÚHÚL.
V elektronické podobě archivuje pobočka Stará Boleslav.
Přijímání a evidence objednávek OP
Odborná posouzení
Výčet oprávněných objednatelů:
•
Soudy, PČR
•
Orgány státní správy lesů (v rámci standardní podpory orgánů SSL)
•
LČR (pouze ředitel OBK)
•
VLS
Objednávky přijímá ředitel ÚHÚL, náměstek HÚEL a ředitel pobočky.
Pochybnosti o tom, zda zadání posouzení odpovídá či neodpovídá pracovní náplni či kompetentnosti ÚHÚL v dané
problematice jsou řešeny v součinnosti ředitele místně příslušné pobočky (náměstka HÚEL) a právního referátu ÚHÚL.
Prodloužení lhůty zpracování - v případě soudu či PČR žádá právní referát ÚHÚL
Odmítnutí objednávky - písemně
- ředitel ÚHÚL (náměstek HÚEL) - v případě pověření soudu, PČR, LČR, VLS
- ředitel místně příslušné pobočky - v ostatních případech
Originál objednávky je archivován na místně příslušné pobočce
V elektronické podobě archivuje také pobočka Stará Boleslav (nutno zaslat ještě před započetím prací)
Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Titulní strana ZP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Číslo znaleckého posudku - čísla posudku přiděluje pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav
Objednatel - oficiální název objednatele (organizace, firma, příp. jméno, příjmení) s adresou
Posudek vypracoval - uvede se jednotná formulace:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad
Labem jako ústav kvalifikovaný v oboru oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních
porostech, provoz a ekonomika lesní výroby
Je naprosto nezbytné zachovat a dodržovat tuto formulaci, neboť v seznamu ústavů kvalifikovaných
pro znaleckou činnost je uveden ÚHÚL Brandýs nad Labem, nikoliv například pobočka Stará
Boleslav, České Budějovice či jakákoliv další jiná; v praxi to znamená, že na titulní straně znaleckého
posudku nesmí být vyznačen jiný zpracovatel než ÚHÚL Brandýs nad Labem.
Datum přijetí objednávky - uvede se datum zapsání objednávky do spisové služby
Datum posouzení - datum šetření, vyplní pobočka, která posudek vypracovala
Datum odeslání - datum vyplní pobočka Stará Boleslav dle aktuálního data odeslání
Počet stran - nutno odlišit počet stran posudku a počet stran příloh
Počet vyhotovení - uvede se počet vyhotovení znaleckého posudku, který je součtem počtu
vyhotovení požadovaných v objednávce objednatele a počtu vyhotovení, které vyžaduje ÚHÚL pro
potřeby archivace z důvodu případné účasti u soudního sporu (1x archiv právního oddělení, 1x
archiv pobočky, která posudek zpracovala)
Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Titulní strana OP
•
•
•
•
•
•
•
•
Číslo odborného posouzení - číslo odborného posouzení je identické s číslem jednacím, které objednávce
přidělí pracovník spisové služby. Toto číslo je lomeno rokem, ve kterém je odborné posouzení vypracováno
Objednatel - uvede se oficiální název objednatele (organizace, firma, příp. jméno, příjmení) s adresou
Posouzení vypracoval - uvede se adresa pobočky ÚHÚL, která posudek vypracovala, v odůvodněných
případech lze uvést adresu ústředí ÚHÚL
Datum přijetí objednávky - uvede se datum zapsání objednávky do spisové služby
Datum posouzení - datum šetření, vyplní pobočka, která posudek vypracovala
Datum odeslání - datum, kdy je odborné posouzení odesláno z pobočky
Počet stran - nutno odlišit počet stran odborného posouzení a počet stran příloh
Počet vyhotovení - uvede se počet vyhotovení odborného posouzení, který je součtem počtu vyhotovení
požadovaných v objednávce objednatele a počtu vyhotovení, které vyžaduje ÚHÚL pro potřeby archivace
z důvodu případné účasti u soudního sporu (zpravidla 1x archiv pobočky, která posouzení zpracovala)
Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Osnova ZP
Formální úprava vnitřní částí znaleckého posudku a odborného posouzení není striktně daná, je
závislá na konkrétních požadavcích objednatele, zpravidla obsahuje 4 základní body:
• ÚVOD
• NÁLEZ
• POSUDEK
• REKAPITULACE
DATUM VYPRACOVÁNÍ
JMÉNO ZPRACOVATELE + POBOČKA
RAZÍTKO A PODPIS - podepisuje ředitel ÚHÚL (případně osoba jím pověřená)
SEZNAM PŘÍLOH
ZNALECKÁ DOLOŽKA
PŘÍLOHY
+ PODKLADY K FAKTURACI
VŠE ODESLAT ELEKTRONICKY DO STARÉ BOLESLAVI A PRÁVNÍMU REFERÁTU ÚHÚL
(s dostatečnou časovou rezervou)
Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Osnova OP
Formální úprava vnitřní částí znaleckého posudku a odborného posouzení není striktně daná, je
závislá na konkrétních požadavcích objednatele, zpravidla obsahuje 4 základní body:
• ÚVOD
• NÁLEZ
• POSUDEK
• REKAPITULACE
DATUM VYPRACOVÁNÍ
JMÉNO ZPRACOVATELE + POBOČKA
RAZÍTKO A PODPIS - podepisuje ředitel pobočky
SEZNAM PŘÍLOH
ZNALECKÁ DOLOŽKA pouze u znaleckých posudků
PŘÍLOHY
+ PODKLADY K FAKTURACI
VŠE ODESLAT ELEKTRONICKY DO STARÉ BOLESLAVI a případně PRÁVNÍMU REFERÁTU ÚHÚL
(s dostatečnou časovou rezervou)
Finalizace ZP a OP ve Staré Boleslavi a
Brandýse
Finalizace ZP
•
•
•
•
•
•
•
pobočka Stará Boleslav
Kontrola formální úpravy
Kontrola jednotného postupu řešení zadaného úkolu.
Kontrola podkladů k fakturaci
právní referát ÚHÚL
Kontrola formální úpravy - kontrola titulní strany (správný název objednatele,
zpracovatele, spisové značky)
Kontrola plnění dohodnutých lhůt
Kontrola přítomnosti znalecké doložky
Věcná správnost - vyžaduje-li to charakter ZP
Tisk, podpis ředitele, odeslání posudku, předání podkladů k fakturaci do účtárny
a zápis do Znaleckého deníku zařizuje pobočka Stará Boleslav
Finalizace ZP a OP ve Staré Boleslavi a
Brandýse
Finalizace OP
•
•
•
•
•
•
•
pobočka Stará Boleslav
Kontrola formální úpravy
Kontrola jednotného postupu řešení zadaného úkolu.
Kontrola podkladů k fakturaci
právní referát ÚHÚL – pouze v odůvodněných případech
Kontrola formální úpravy - kontrola titulní strany (správný název objednatele,
zpracovatele, spisové značky)
Kontrola plnění dohodnutých lhůt
Kontrola přítomnosti znalecké doložky
Věcná správnost - vyžaduje-li to charakter OP
Tisk (kroužková vazba), podpis ředitele pobočky, odeslání posouzení, předání
podkladů k fakturaci do účtárny zařizuje zpracovatelská pobočka
Podklady k fakturaci
Podklady pro ZP
•
•
•
•
•
•
Středisko - uvede se číslo (z číselníku středisek) pobočky (např. 201 007)
Zakázka - uvede se odpovídající konto
Adresa objednatele - uvede se přesná fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ
Číslo znaleckého posudku - čísla posudku přiděluje pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav (číslo si lze vyžádat
těsně před odesláním zpracovaného posudku od pověřeného pracovníka pobočky Stará Boleslav)
Odborné práce - odprac. hodiny - uvede se přesný počet hodin (započítají se všichni účastníci šetření) strávený při
práci na znaleckém posudku s rozdělením na venkovní a kancelářské dny. Poslední započatá hodina se započte jako
celá. Uvede se finanční částka v Kč vypočítaná jako součin celkového počtu hodin a hodinové sazby za práci na
znaleckém posudku. Jednotná hodinová sazba ÚHÚL je 350 Kč/hod.
Cestovné - uvede se celkový počet ujetých kilometrů za účelem zpracování znaleckého posudku. Celková částka za
cestovné se vypočítá podle Zákoníku práce a platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad (od 1. 1. 2012 vyhl. č. 429/2011 Sb.) a to podle spotřeby konkrétního AUS, kterým je jízda
provedena.
•
Upozornění - vyhláška (resp. částka sazby základní náhrady) je každým rokem obměňována
•
Ostatní náklady - uvedou se ostatní náklady - parkovné, nocležné, náklady na tisk a vazbu (doplní pověřený
pracovník pobočky Stará Boleslav) a jiné hotové výdaje v Kč
Poštovné - uvede se paušální částka 70 Kč
Zpracovatel podkladů - uvede se jméno zpracovatele podkladů
•
•
Podklady k fakturaci
Podklady pro OP
•
•
•
•
•
•
Středisko - uvede se číslo (z číselníku středisek) pobočky (např. 201 007)
Zakázka - uvede se odpovídající konto
Adresa objednatele - uvede se přesná fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ
Číslo odborného posouzení - číslo jednací
Odborné práce - odprac. hodiny - uvede se přesný počet hodin (započítají se všichni účastníci šetření) strávený při
práci na odborném posouzení s rozdělením na venkovní a kancelářské dny. Poslední započatá hodina se započte
jako celá. Uvede se finanční částka v Kč vypočítaná jako součin celkového počtu hodin a hodinové sazby za práci na
znaleckém posudku. Jednotná hodinová sazba ÚHÚL je 500 Kč/hod.
Cestovné - uvede se celkový počet ujetých kilometrů za účelem zpracování znaleckého posudku. Celková částka za
cestovné se vypočítá podle Zákoníku práce a platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad (od 1. 1. 2012 vyhl. č. 429/2011 Sb.) a to podle spotřeby konkrétního AUS, kterým je jízda
provedena.
•
Upozornění - vyhláška (resp. částka sazby základní náhrady) je každým rokem obměňována
•
Ostatní náklady - uvedou se ostatní náklady - parkovné, nocležné, náklady na tisk a vazbu (doplní pověřený
pracovník pobočky Stará Boleslav) a jiné hotové výdaje v Kč
Poštovné - uvede se paušální částka 70 Kč
Zpracovatel podkladů - uvede se jméno zpracovatele podkladů
•
•
Znalecký deník
ZP
• Zápis do Znaleckého deníku
- pobočka Stará Boleslav
OP
• Zápis do seznamu odborných posouzení
(připravuje se)
- pobočka Stará Boleslav
•
Informace k problematice na http://uhul-www/znalci/default.aspx
Prozatímní výčet častých znaleckých úkolů
Znalecký úkol
Způsob řešení v ÚHÚL
stanovení úřední ceny porostu
metoda stanovení úřední hodnoty porostu
stanovení ceny porostu v místě a čase obvyklé
výnosová metoda (ocenění porostu metodou čisté
současné hodnoty)
stanovení úřední ceny pozemku
metoda stanovení úřední hodnoty pozemku
stanovení ceny pozemku v místě a čase obvyklé
je doporučeno použít úřední hodnotu porostu
dřevina SM: metoda Plzeň
zjištění vykácené dřevní hmoty porostu z pařezů
ostatní dřeviny: metoda převodních tabulek pro
převod tlouštěk pařezů na tloušťku stromu ve
výšce 1,3 metru nad zemí (Štěrba 1998)
Pověřené osoby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Právní referát ÚHÚL:
JUDr. Radoslav Staško
tel. 322 319 817
mob. 722 805 348
e-mail: [email protected]
Pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav:
Ing. Leoš Macek
tel. 326 911 858
mob. 725 326 367
e-mail: [email protected]
Vedoucí oddělení TP na ústředí ÚHÚL - možnost tisku rozsáhlejších ZP a OP :
Ing. Kamila Soprová
tel. 322 319 861
mob. 602 124 777
[email protected]
Děkuji za pozornost

similar documents