Hynek Moliš

Report
Znečištění ovzduší
Hynek Moliš
2.L.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc
2013/14
Znečištění ovzduší
• Je chemický, fyzikální nebo biologický činitel, který
mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Je
příčinou řady úmrtí a nemocí, např. dýchacích
cest a výskytu rakoviny a srdečních onemocnění.
• Mezi největší zdroje nečistot v ovzduší patří
teplárny, tepelné elektrárny a především
automobilová doprava, ale i železniční nebo lodní.
Zdroje znečištění vzduchu
• Antropogenní zdroje (způsobené člověkem)
- tepelné elektrárny
- řízené vypalování lesů používané
v zemědělství či lesnictví
- motorová vozidla
- průmyslová činnost obecně (např. výroba
železa a neželezných kovů, rafinace ropy)
- těžba uhlí, rud, kamene a dalších minerálů
• Přírodní zdroje
- prach z přírodních zdrojů
- písek z pouští
- bioplyn a konkrétně metan, uvolňovaný zvířaty
(např. skotem)
- radioaktivní plyn radon
- borovice, které uvolňují těkavé organické látky
- sopečná aktivita, díky níž se uvolňují
např. popel a sloučeniny síry či chloru.
Znečištění ovzduší v ČeskuDva z
provozů AMO:
ocelárna (vlevo) a
energetika (vpravo).
• Oblast Ostravy o okolí (50 km) je nejvíce znečištěnou
oblastí nejen v ČR. Pravidelně zde dochází k
překračování limitu pro polétavý prach (PM10) a další
znečišťující látky. Největším producentem znečištění
je na Ostravsku společnost ArcelorMittal a jejich
železárny (a to především v Polsku), které produkují
velké množství pevných částic PM10 a benzopyrenu
(silně karcinogenní).
Historie v ČR
• V 70. a v 80. letech 20. století patřilo znečištění ovzduší
v některých průmyslových oblastech mezi nejhorší
v Evropě. Po roce 1989 byla zavedena řada opatření ke
snížení znečištění ovzduší zejména v energetice a
dalších průmyslových odvětvích a díky tomu došlo
poklesu znečištění ovzduší řadou látek
(SO2, prachovými částicemi, oxidy dusíku). Po roce
2000 došlo ke zvrácení trendu a koncentrace mnohých
znečišťujících látek naopak vzrostly.
• (V současnosti mezi hlavní problémy kvality ovzduší v
Česku patří podobně jako v dalších zemích Evropské
unie zejména znečištění prašnými částicemi. Většina
obyvatel země je vystavena koncentracím těchto
škodlivin, které překračují platné limity.)
• Oxid uhličitý (CO2) - Dlouhodobě má Česká
republika velmi vysoké měrné emise oxidu
uhličitého skleníkových plynů, patřící mezi
nejvyšší mezi členskými státy Evropské unie.
• Pevné částice (PM10, PM2,5) - Představují
významné riziko pro lidské zdraví a pocházejí
hlavně ze spalovacích procesů v energetice,
vytápění domácností a v dopravě.
Vdechování prachových částic může
způsobit rakovinou plic.
Souvislosti
Jizerské hory - les
zasažený kyselým
deštěm
• Smog – je chemické znečištění atmosféry, které je
způsobené lidskou činností.
• Globální oteplování
• Kyselý déšť -Kyselý déšť je způsoben oxidy
síry pocházejícími ze sopečné činnosti a
spalování fosilních paliv, nebo také oxidy
dusíku pocházejícími například z automobilů. (pH
pod 5,6, normální déšť má pH mírně pod 6)
znečištění vzduchu
Omezení znečištění vzduchu
• Jedná se antropogenní zdroje, které je možné
vybavit zařízeními pro zachycování emisi (např.
prachové filtry, katalyzátory). V případě dopravy
se může jednat o změny paliva, omezení rychlosti
či zlepšení plynulosti provozu.
• Zeleň působí jako filtr, neboť zachycuje část
jemných prachových částic (PM2,5), které
představují největší zdravotní riziko.
Zajímavosti
• Náklady spojené se znečištěním ovzduší
vyvolaným 10 000 největšími znečišťovateli v
Evropě se v roce 2009 pohybovaly mezi 102 a
169 miliardami EUR.
• Látky znečišťující ovzduší mohou vzduchem
cestovat tisíce kilometrů přes celý kontinent. V
mnoha městech vytváří samo město jen část
místního znečištění ovzduší.
Zdroje a obrázky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/air
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wzwz_heizkraftwerk_mtb_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cancerous_lung.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD_v_
%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nova_hut_ocelarna_energetika.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysel%C3%BD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG
http://i.idnes.cz/10/051/cl6/JB32ecca_Z_e25_23048757.jpg
http://www.marketwallpapers.com/wallpapers/28/wallpaper-151019.jpg
http://i.idnes.cz/13/042/cl6/LHR4a9637_prasatko_kasicka_penize.jpg
http://freediveuk.com/freediving/wp-content/uploads/co2-Emission.jpg
http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/18563/=Obrysov%25c3%25a1_mapa_%25c4%258cR.jpg
http://www.reflexni-obleceni.cz/images/samolepky/samolepka3.jpg

similar documents