Přednášející - Břetislav Grégr - Operační program podnikání a inovace

Report
Informace o budoucím programovacím
období kohezní politiky EU 2014 - 2020
JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA
ředitel odboru koordinace strukturálních fondů
20. listopadu 2012, Praha
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR
Programové období 2014+
Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst
Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu
a konkurenceschopnosti
S podporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK
Předně potom cíle:
1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl
týkající se výzkumu a vývoje)
2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí)
3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
(MSP)
Významná je i podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Hlavní principy pro programovací období 2014 - 2020
Princip strategického zaměření a propojení intervencí
- spojeno s tematickou koncentrací a zaměřením na výsledky,
vazba na ex-ante kondicionality
Princip podpory tam, kde dochází k selhání trhu
Princip podpory kvalitních a udržitelných projektů
Princip snadnější přípravy a realizace projektů
- spojeno s jednotným metodickým prostředím a zjednodušením
administrativních postupů
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Tematická koncentrace
Z prezentace
komisaře pro
regionální politiku
Johanesse Hahna
6. října 2011
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů
Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s gestory (pod
vedením prof. Mejstříka) finalizoval 8 tematických okruhů:
•
•
•
•
•
•
•
TO 1 – Trh práce a vzdělávání, gestor – Miroslav Zámečník
TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém – Jiří Blažek
TO 3 – Konkurenceschopné podniky – Jiří Blažek
TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie – Petr Moos
TO 5 – Efektivní správa a instituce – Pavel Telička
TO 6 – Integrovaný rozvoj území – Petr Zahradník
TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví – Miroslav
Zámečník
• TO 8 – Životní prostředí – Petr Zahradník
MPO se významně spolupodílelo na formulaci TO 2, 3 a 4.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Strategie MPO pro nové programovací období
Podpora podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti na
národní úrovni prostřednictvím silného tematického
operačního programu pro podnikatelskou sféru v gesci MPO při
zajištění dostatečné regionální dimenze
Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků
s orientací na podporu inovací a znalostní ekonomiky (soulad
se strategickými materiály EU i ČR – Strategie Evropa 2020,
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní
inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Materiál MMR do vlády „Podklad pro přípravu Dohody
o partnerství pro programové období 2014 – 2020“
Vymezení operačních programů pro ERDF, ESF a FS v rámci cíle „Investice pro
růst a zaměstnanost“:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK,
MPO)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, MŠMT)
Operační program Zaměstnanost (OPZ, MPSV)
Operační program Doprava (OPD, MD)
Operační program Životní prostředí (OP ŽP, MŽP)
Integrovaný regionální operační program (IROP, MMR)
Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR, Magistrát hl. města Prahy)
Operační program Technická pomoc (OP TP, MMR)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout?
Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na
podporu podnikání, koncentrujícího se na:
Znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory)
Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji,
inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu
technologií apod.
Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory
(s využitím zejména finančních nástrojů)
Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních
podpor.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Strategie MPO pro nové programovací období
Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední
podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků
v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů
operačního programu)
Zohlednění specifických potřeb
strukturálně postižených regionů
regionů
ČR,
zejména
Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale
zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné
vytvářet inovativní řešení
Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery,
regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší
efektivnosti intervencí – koordinace intervencí, synergické
efekty)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Priority MPO pro novou kohezní politiku
Návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+:
Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech
a inovacích
Sektorové priority MPO:
Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Důraz na výzkum, vývoj a inovace bude v novém OP ještě rozsáhlejší
než v OPPI, vč. využívání nových forem podpory (nástroje finančního
inženýrství).
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Sektorové
priority
Národní
rozvojová
priorita
Schéma priorit MPO
Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená
na znalostech a inovacích
Rozvoj podnikání založený
na podpoře výzkumu
vývoje a inovací
Oblasti priorit
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Rozvoj VaV kapacit podniků
Podpora rozvoje VTP, PI a CTT
Infrastruktura pro rozvoj ICT
Podpora transferu znalostí a
technologií
Podpora rozvoje klastrů
Technologický foresight a
skauting
Podpora zavádění technických
a netechnických inovací
Podpora zavádění nových
produktů na bázi efektivních
technologií
Finanční nástroje pro inovační
podnikání
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Rozvoj infrastruktury
a služeb
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Rozvoj školicích středisek
Rozvoj infrastruktury pro
podnikání
Zavádění nových technologií
Finanční nástroje pro zakládání a
rozvoj podniků
Podpora rozvoje znalostí pro
internacionalizaci podnikání
Ochrana průmysl. vlastnictví
Poradenské služby pro podnikání
založené na znalostech
Podpora technického vzdělávání a
speciálních školení
Poskytování ICT služeb pro MSP
Udržitelné hospodaření
s energií a rozvoj inovací
v energetice
− Podpora úsporných
opatření v oblasti výroby,
přenosu, distribuce,
rozvodu a spotřeby energie
− Podpora rozvoje
přenosových a distribučních
soustav a tepelných
rozvodných zařízení
− Podpora efektivního
využívání obnovitelných
zdrojů
− Podpora výzkumu, vývoje a
inovací v energetice
− Podpora vyššího využívání
druhotných surovin
Sektorová priorita: Rozvoj podnikání založený na
podpoře výzkumu, vývoje a inovací
základem je vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a
Národní inovační strategie
důraz bude kladen na lepší spolupráci podnikatelského a
vědeckovýzkumného sektoru
nutné je také řešit vyšší ochranu duševního vlastnictví v podnicích a zvýšit
aktivitu firem v oblasti patentování výstupů jejich podnikového VaV
v oblasti inovací je třeba zvýšit podíl zaváděných inovací vyšších řádů (tj.
zavádění inovací do podniků představujících aplikaci znalostí a technologií
nových na trhu), ale také řešit současný nízký podíl netechnických inovací
(organizačních, marketingových)
bude uplatňován i technologický foresight (pomoc při stanovení
strategických cílů a priorit v oblasti technologií na úrovni podniku, odvětví či
regionu)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Sektorová priorita: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících
podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace
podnikání
nastavit nástroje podpory tak, aby zabezpečily moderní infrastrukturu pro
podnikání, pomohly k rozšíření nabídky sofistikovaných poradenských
služeb pro podnikatele a lépe motivovaly k podnikavosti
veřejné intervence by měly podporovat zejména MSP s cílem dále posilovat
jejich konkurenceschopnost
zaměřit se na podporu využití existujících průmyslových budov, řešit
nedostatečnou infrastrukturu pro specializovaná školení, zajistit lepší
podmínky pro rozvoj firem s nižším inovačním potenciálem v menších
městech a na venkově, rozšířit oblast kvalitních poradenských služeb pro
MSP
podporujících
jejich
mezinárodní
konkurenceschopnost,
marketingovou připravenost, jejich internacionalizaci, včetně zajištění
dostupnosti informací a služeb pro podnikání při vstupu na zahraniční trhy
propojit s podporou technického vzdělávání a speciálních školení
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Sektorová priorita: Udržitelné hospodaření s energií
a rozvoj inovací v energetice
vychází se ze skutečnosti, že energetická náročnost naší ekonomiky
významně ovlivňuje její celkovou konkurenceschopnost
je třeba odlišit podporu v rámci kohezní politiky od připravované nové
podpory v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy,
energetiky a informačních a komunikačních technologií (CEF)
zaměření na podporu úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu,
distribuce a spotřeby energie, efektivního využívání OZE, vyššího
využívání i druhotných surovin
relativně novou samostatnou oblastí je podpora výzkumu, vývoje
a inovací v energetice – při lepší koordinaci intervencí a v úzké vazbě na
střediska excelence a regionální VaV centra (např. do vývoje
inteligentních rozvodných systémů nízkého napětí)
k tomuto se dopracovává Státní energetická koncepce
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Operační program MPO pro období 2014 - 2020
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
OPPI
2007 - 2013
OPPP
2004 - 2006
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Důraz na inovační
podpory
+ podpora VaV ve
firmách (Potenciál),
spolupráce mezi
terciární sférou
a průmyslem
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2014 - 2020
Důraz na znalostní
ekonomiku,
transfery technologií
a spolupráci VaV
s inovačními firmami
Předběžná pozice Evropské komise
Je vyjádřena v Pozičním dokumentu, který bude v ČR představen
22. 11. 2012; za hlavní priority (v působnosti MPO) EK považuje:
zlepšení účinnosti investic do výzkumu a inovací
pomoc MSP v oblastech poradenství na využívání inovací a
ekologických technologií, energetické účinnosti, požadavků na
dovednosti, přístup k novým trhům a obchodní strategie, zakládání
podniků, rozvoj klastrů aj.
aktivace potenciálu růstu a konkurenceschopnosti v oblasti ICT
(podpora rozvoje elektronického obchodování a elektronických
služeb business to business)
podpora posunu k nízkouhlíkovému hospodářství napříč odvětvími
účinné nakládání s odpady
horizontálně – moderní a profesionální veřejná správa
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Předběžná pozice Evropské komise
Hlavní priority v oblasti výzkumu (aplikovaného) a inovací:
soustředit se na budoucí a vznikající klíčové technologie s cílem
prozkoumat mezery na trhu a znovuoživit místní hospodářství
podpora podnikových investic do výzkumu a inovací, vývoje
produktů a služeb, obchodování s výsledky výzkumu, přenosu
technologií, vytváření sítí, rozvoje klastrů a aplikovaných
inovací prostřednictvím inteligentní specializace
u center pro přenos technologií podpora výstupů aplikovaného
výzkumu a technologického rozvoje a obchodování s nimi
(v strategickém partnerství)
u center pro výzkum a technologický rozvoj podpora politik
více externě zaměřených (v oblastech výzkumných činností a
spolupráce) na MSP
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Předběžná pozice Evropské komise
Hlavní priority v oblasti zlepšení konkurenceschopnosti MSP:
zajistit lepší přístup k novým technologiím na podporu využívání
inovací mezi MSP a oblastí výzkumu, včetně podpory sociálních
podniků
podpora uplatňování eko-inovací a ekologických technologií
vytvoření škály finančních nástrojů, včetně nástrojů pro řízení rizik a
vstupní kapitál, na podporu zakládání nových společností a pro
rozvoj stávajících společností s potenciálem růstu
zlepšení celkového podnikatelského prostředí pro MSP
prostřednictvím poskytnutí infrastruktury (inkubátory, technologické
parky, vylepšení stávajících průmyslových areálů)
ČR by měla podniknout rozhodný krok směrem od grantové podpory
MSP k finančním nástrojům.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Předběžná pozice Evropské komise
Podmíněnost priorit financování:
vytvoření vnitrostátní a regionální strategie pro výzkum a inovace pro
inteligentní specializaci (S3 strategie – Smart Specialization Strategy)
přijetí opatření pro zajištění účinného provedení zákona o malých
podnicích
existence strategie pro posílení účinnosti správy, včetně přijetí
služebního zákona odpovídajícího evropským normám
K jakým podporám má Komise rezervovaný přístup:
podpora sportovní infrastruktury, výstavba nových a rozšíření
stávajících nemocnic, investice do místních silnic
všeobecná vzdělávací infrastruktura
komerční turistická zařízení (hotely), volnočasová zařízení a lázně
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
za pozornost
Děkuji zaDěkuji
pozornost
[email protected]
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

similar documents