Hospodárske právo

Report
Obchodné právo II.
Obchodné záväzkové vzťahy (OBZV)
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
12.2., 19. 2., 26.2. 2013
Pramene úpravy práv a
povinností v OBZV
• Kogentné ust. Obchodného zákonníka
(ako aj lex specialis k OBZ - zákon o
cenných papieroch, zákon o OHS), ich
výpočet je obsiahnutý v §263
• Kogentné ustanovenia OZ
• Priame zmluvné dojednania (výklad
podľa §266) + zmluvné formuláre
pokračovanie
• Nepriame zmluvné dojednania
- všeobecné obchodné podmienky
---) VOP odborných alebo
záujmových organizácií
---) VOP jednej zmluvnej strany
POZOR na
neprimerané zmluvné dojednania a nekalé obchodné praktiky
od 1.2.2013
---) VOP dohodnuté zmluvnými stranami
pokračovanie
• Dispozitívne ustanovenia OBZ
• Dispozitívne ustanovenia OZ
• Obchodné zvyklosti ---) ak sa na ne
odvolá zmluva majú prednosť pred
dispozitívnymi ustanoveniami OBZ,
OZ
• Prax zavedená medzi stranami (§266
•
ods. 3 a §275 ods. 4)
Vyplňovanie medzier
• Podľa zásad, na ktorých spočíva OBZ
• Zásada zmluvnej voľnosti (autonómie vôle),
prednosť objektívneho hľadiska pred
subjektívnym, rovnomerné rozvrhnutie
nebezpečenstva spojeného s uskutočňovaním
obchodu, ochrana dobrej viery, zásada vzájomnej
spolupráce, princíp objektívnej zodpovednosti,
zásada maximálneho zachovania zmluvy alebo jej
časti.
Dichotómia záväzkových
vzťahov
• OBZ sa uplatní v prípade, ak je
slovenské právo rozhodné pre
riešenie daného záväzkového vzťahu
v dôsledku voľby práva alebo kolíznej
normy a sú splnené podmienky §261,
resp. 262 (vtedy sa neuplatňuje OZ)
• III. Hlava 3. časti – vzťahy s cudzím
•
prvkom
Obchodný záväzkový
vzťah
• Pojem nie je vymedzený OBZ
• Záväzkový vzťah - §488 an. OZ
• Vzťah relatívny, z ktorého niekto
(dlžník) má povinnosť niečo dať,
vykonať, strpieť, opomenúť voči
niekomu inému (veriteľ), ktorý má
právo toto plnenie vyžadovať
Úvod do OBZV
• Ostatná novela č. 9/2013 Z.z. Zmena
najmä v záväzkovej časti
• Doplnenie odsekov v § 261 OBZ má
vplyv na citáciu odseku 3 v doterajšej
odbornej spisbe (od 1. 2. 2013 je to
odsek 6)
B2B, tzv. relatívne OBZV
• OBZ za základné kritérium
subsumpcie záväzkového vzťahu pod
ustanovenia OBZ určuje v §261 ods. 1
kritérium subjektu – podnikateľ a
súvislosť záväzkového vzťahu s
podnikateľskou činnosťou (pri vzniku
vzťahu, §265 ods. 8 (vzťahy B2B)
Vzťahy k osobám
verejného práva (B2G)
• Zmena od 1.2.2013 v dôsledku
transpozície smernice 2011/7/EU
• Osoby verejného práva „public
contracting authority“
• Pôvodný ods. 2 je obsiahnutý v ods. 5
Tzv. absolútne OBZV
• Záväzkové vzťahy, pri ktorých sa
neuplatňuje kritérium subjektu, ale
predmetu záväzku
• Subsumpcia pod OBZ ex lege, bez
ohľadu na status subjektov (§261
ods. 6 – pôvodne ods. 3)
Spotrebiteľské zmluvy
B2C
• Zmluvy, pri ktorých jednou zo strán
je spotrebiteľ (vymedzenie v Zákone
o ochrane spotrebiteľa + OZ = nie je
rovnaké)
• Aj zmluvy podľa OBZ, v ktorých je
zmluvnou stranou spotrebiteľ sa
spravujú § 52 a nasl. OZ
Zmiešané OBZV
• §261 ods. 9 – napr. kúpna zmluva na
nehnuteľnosť uzatvorená medzi
podnikateľmi pri podnikateľskej
činnosti, ale rovnako aj pôžička,
výpožička, darovanie, nájom,
ubytovanie, združenie (§20fOZ,
§829 OZ), poistenie
Limity tvorby
nepomenovaných zmlúv
• Možnosť tvorby inominátnych
kontraktov §269 ods. 2
• Predmet a obsah záväzku, ktorý
zodpovedá záväzku z pomenovanej
zmluvy podľa OZ nie je platne
kontrahovateľný cez inominátnu
zmluvu podľa OBZ
Fakultatívne obchody
• Záväzok subsumovaný pod OBZ v
dôsledku opcie (voľby) Obchodného
zákonníka ---) riešenie vzťahu medzi
OZ a OBZ, nie voľba podľa MPSP
• Na rozdiel od tzv. absolútnych OBZV
je problematickejšia voľba pri
spotrebiteľských zmluvách
Zabezpečenie OBZV
• Primárne je znižovanie rizika straty z
porušenia zmluvy ---) správna voľba
obchodného partnera ---) dostatočné
info o obchodnom partnerovi,
zváženie rizika vyplývajúceho z
právnej formy
Výhody z právneho
zabezpečenia splnenia záväzku
• Okrem dlžníka je postihnuteľný aj
majetok iných osôb
• Určitý majetok je postihnuteľný
prednostne pred inými veriteľmi
• Vymáhanie nároku je ľahšie a
rýchlejšie ---) zníženie strát veriteľa
Prehľad zabezpečenia
• OZ: zádržné právo (§151),
zabezpečovací prevod práva (§553),
zabezpečovací prevod pohľadávky
(§554), záložné právo( §151a a nasl.)
• OZ + OBZ: zmluvná pokuta, ručenie,
uznanie dlhu/záväzku
• OBZ: banková záruka
Platobné inštrumenty
• Platba vopred (prenesenie rizika na
druhú stranu)
• Zmenka
• Dokumentárny akreditív
• Dokumentárne inkaso
Prevod práva
• Zabezpečovací prevod práva (splnenie
je rozväzovacou podmienkou, ipso
facto dochádza k nadobudnutiu
práva)
• Fiduciárny prevod práva (spätný
prevod nenastáva automaticky ipso
facto, napr. platobná záruka)
Zádržné/záložné právo v OBZ
• Zákonné zádržné právo: skladovateľ
(§535), zasielateľ (§608), dopravca
(§628), banka (§707),
• Záložné právo na obchodný podiel
(§117a), záložné právo na akcie (§156
ods. 10)
Ručenie
• Rozšírenie okruhu majetku, ktorý je
možno postihnúť pri porušení
povinnosti dlžníka, insolventnosť nie
je podmienkou pre uplatnenie nároku
veriteľa voči ručiteľovi
• Ručenie nemá vecnoprávne účinky,
lebo sa nevzťahuje na určitý druh
majetku
Duálna úprava OBZ a OZ
?Dôsledky novácie (§516/3,§572/1OZ)
?Dôsledky intercesie (§532 OZ)
---) judikatúra
• Ručenie ex lege v obchodných
spoločnostiach, pri predaji podniku
§477/3), prijatie zásielky príjemcom
(§627), tichý spoločník (§678/2)
ZSR 11/2001:
• Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov
z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami
obchodného zákonníka. Použitie obchodného
zákonníka na tieto vzťahy účastníci nemôžu
dohodou vylúčiť. Pre vznik povinnosti splniť dlh
ručiteľom je rozhodujúce, že dlžník, napriek výzve
veriteľa, v primeranej lehote splatný dlh nesplnil.
(Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. 3. 2000, sp.
zn. 4 Obo 115/99).
ZSP 29/2008:
• K postúpeniu pohľadávky
zabezpečenej ručením nie je
potrebný súhlas ručiteľa. (Rozsudok
Najvyššieho súdu SR z 25. 5. 2006,
sp. zn. 1 Obdo V 83/2005 ).
Akcesorita ručenia
• Vznik a existencia záväzku z ručenia
sú v zásade závislé na vzniku a trvaní
zabezpečovaného záväzku ---)
ručiteľ môže uplatniť voči
zabezpečovanej pohľadávke všetky
námietky, ku ktorým je oprávnený
dlžník
Výnimky z akcesority
• Pri nedostatku spôsobilosti dlžníka na PÚ,
ak ručiteľ vedel o tejto skutočnosti,
dôkazné bremeno je na veriteľovi
• Nemožnosť plnenia na strane dlžníka, ale
nie ručiteľa
• Zánik PO (dlžníka) bez PN
• Smrť FO – prechod ručenia na dedičov pri
záväzkoch, ktoré smrťou nezanikajú
Subsidiarita ručenia
• Na rozdiel od spoludlžníka, ručiteľ je povinný
plniť len v prípade, ak neplní dlžník po výzve
veriteľa
• Výzva nie je potrebná – konkurz, nemožnosť
doručenia výzvy
• Uplatnenie tohto princípu má rôznu intenzitu v
právnych poriadkoch (výzva – žaloba – exekúcia)
• Subsidiaritu nie je možné vylúčiť, možno
modifikovať (§303, §306/1 - §263)
Pojmové vymedzenie
• Jednostranné písomné vyhlásenie ručiteľa
• Dostatočné určenie zabezpečovaného
záväzku, záväzky aj podmienené
(odkladacia alebo rozväzovacia podmienka)
aj budúce záväzky
• ???Bez súhlasu veriteľa??? – riešenie je v
zmluve medzi dlžníkom a veriteľom
Obsah záväzku ručiteľa
• Rovnaký rozsah ako dlžník (ak nie je
limitovaný len na časť)
• Výzva veriteľa na splnenie záväzku
ručiteľa (uplatnenie námietok R+D)
• Revolvingové ručenie (vymedzenie
čiastky, okruhu pohľadávok a doby –
t.j. aj viaceré pohľadávky veriteľa)
Vzťah medzi dlžníkom a
ručiteľom
• K vzniku ručenia nie je potrebná
dohoda R s D, ak existuje ---)
mandátna (odplata) alebo príkazná
• K plneniu R nie je potrebný súhlas D,
len jeho neplnenie na výzvu V
• Splnením nadobudne R postavenie V a
D môže uplatniť voči nemu námietky,
•
ktoré oznámil R
Zánik ručenia
• Zánikom zabezpečovaného záväzku, a to plnením
dlžníka (zánik zabezpeč. pohľadávky), resp.
ručiteľa (bez zániku zabezpeč. pohľadávky)
• Uspokojenie veriteľa z majetku dlžníka v
exekučnom konaní
• Odstúpenie od zmluvy, zaplatenie odstupného,
zmarenie účelu zmluvy, uloženie do úradnej
úschovy, odpustenie dlhu
• Uplynutím času –ak bolo časovo obmedzené
Banková záruka
• Banka sa zaväzuje k plneniu
peňažného záväzku za dlžníka podľa
obsahu záručnej listiny, záväzok
dlžníka môže byť aj nepeňažný
• Zo zákona nie je daný vzťah
akcesority a subsidiarity
(dispozitívna úprava)
Bezpodmienečná BZ
•
•
•
•
•
Záruka na prvú výzvu a bez námietok
Zásadne nezávislá na záväzku dlžníka
Bonita banky
Podobnosť s akreditívom
Finančne náročná
Podmienečná BZ
• Premietnutie istého stupňa
akcesority a/alebo subsidiarity
• Plnenie môže byť závislé na
predložení dokumentov (splnenie
synylagmatického záväzku veriteľa –
prepravné dokumenty, kontrolné
osvedčenie, a pod.)
Vznik BZ
• Jednostranné písomné vyhlásenie B –
záručná listina (nie je cenný papier),
• Určenie čiastky (prípadne aj okruh
pohľadávok – revolvingová BZ)
• Môže byť určená aj doba
• BZ super/counter – guarantee v MO
• Zabezpečenie pri kúpnej Z a Z o dielo
Druhy bankových záruk
• Ponuková BZ (tender guarantee) –
verejná súťaž (kryje nárok na
náhradu škody)
• BZ dodania (performance guarantee)
plnenie záväzku, ale aj „záruky“
• Návratná BZ (repayment guarantee)
Vstup inej banky- MO
• Oznamujúca banka
• Potvrdzujúca banka
• MOK Paríž– Jednotné pravidlá pre
zmluvné záruky (Uniform Rules for
Contract Guarantees)
Regresné práva banky
• Zmluva medzi bankou a dlžníkom
(mandátna) ---) záväzok banky zaslať
dlžníkovi záručnú listinu s obsahom
podľa zmluvy
• Pri nepodmienenej dlžník nemá
námietky voči banke, aj keď ich má
voči veriteľovi
•
Pri podmienenej podľa obsahu MZ
Vzťah medzi dlžníkom a
veriteľom
• Druh bankovej záruky je určený v zmluve
medzi D a V
• Zabezpečujúca funkcia BZ spôsobuje zánik
záväzku dlžníka voči veriteľovi
• Pri bezpodmienečnej (alebo s obmedzenou
možnosťou námietok) BZ môže banka plniť,
aj keď veriteľ nemal nárok na plnenie –
dlžník je oprávnený požadovať vrátenie
•
plnenia – nepôjde o bezdôvodné
•
obohatenie!
Zánik BZ
• Bezpodmienečná BZ zaniká plnením v
rozsahu BZ, uplynutím doby – zánik
zabezpečovaného záväzku nemá vplyv
• Podmienečná BZ – okrem –“- aj
zánikom záväzku dlžníka
• Dohoda medzi Bankou a Veriteľom o
vzdaní sa práva z BZ
Zmluvná pokuta
• Základ úpravy v OZ (§544/1)
• Paušalizovaná náhrada škody (bez
preukazovania vzniku škody)
• Zmluvný inštitút
• Zabezpečenie akejkoľvek povinnosti
• Funkcia sankčná + odškodnenie,
zabezpečovaný záväzok dlžníka trvá
---) vzťah k odstúpeniu od zmluvy
Vzťah k náhrade škody
• Konzumuje aj nárok na náhradu škody
(avšak zmluvná pokuta za oneskorené
plnenie sa nevzťahuje na vadné plnenie)
• Liberačné dôvody sa neuplatňujú
• „Palica o dvoch koncoch“
• Popri zmluvnej pokute aj úroky z
•
omeškania ---) §265 POS???
• Moderačné oprávnenie súdu
Zabezpečovacia funkcia
• Neplatnosť/zánik zmluvy – spôsobuje
neplatnosť/zánik dojednania o ZP
• Ak zmluva zanikne po porušení
povinnosti ---) nedotýka sa zánik
zmluvy už vzniknutého nároku na ZP
Uznanie záväzku
• Uľahčenie výkonu práva veriteľom
• Vyvratiteľná domnieka o existencii
záväzku v čase uznania záväzku –
prechod dôkazného bremena na D
• Spôsoby: - písomný prejav vôle,
ktorým sa záväzok nepopiera,
nevyžaduje sa sľub splnenia (napr.
•
reakcia na urgenciu veriteľa)
Konkludentné uznanie
• Platenie úrokov (úroky z úveru, úroky
z omeškania)
• Plnenie časti záväzku
• Účinky uznania
– vyvratiteľná právna domnienka o
existencii záväzku D
- Prerušenie plynutia premlčacej doby
KONIEC
Ďakujem za pozornosť


similar documents