konverzační komunikační styl

Report
KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI
LUKÁŠ MELNIČÁK
OBSAH
•
•
•
•
•
Co je komunikace?
Komunikační styly
Průběh a fáze komunikace
Důvody pro komunikaci
Problémy v komunikaci a jejich řešení
VÝZNAM SLOVA KOMUNIKACE
• spojení, přenos, sdělování, výměna informací
• proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k
druhému bodu (k příjemci)
• přenos nebo vytváření znalostí
z latinského communicatio vespolné účastnění
z latinského communicare činit něco společným,
společně něco sdílet
KOMUNIKACE JAKO INTERAKCE
• komunikace vzniká spoluvytvářením a vzájemným
ovlivňováním
• komunikace vzniká přímým (mezi)lidským stykem,
dorozumíváním
DRUHY KOMUNIKACE
• verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace
slovem či písmem
• neverbální komunikace - dorozumívání beze slov (např.
mimika, haptika, gestikulace atd.)
• vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních
médií
• intrapersonální komunikace - vnitřní komunikace jednoho
člověka v myšlenkách
• interpersonální komunikace – vzájemná komunikace mezi
dvěma a více lidmi
• skupinová komunikace – komunikace v sociální skupině
• masová komunikace – jednosměrná komunikace k většímu
počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)
KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE TYPU
OSOBNOSTI
• analytická osobnost – přemýšlí, analyzuje,
nerozhoduje se impulzivně
• řídící osobnost – je aktivní, ambiciózní, soutěživá
• přátelská osobnost – je empatická, chápavá,
společenská
• expresivní osobnost – má sklon k unáhleným
řešením, zobecňuje
KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE
POSTAVENÍ KOMUNIKÁTORŮ
• symetrické postavení - účastníci komunikace mají
stejná práva
• asymetrické postaveni - mezi účastníky je
nerovnost (např. učitel - žák, nadřízený - podřízený).
KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE ÚČELU
KOMUNIKACE
• konvenční komunikační styl - například seznamování, svatba,
kondolence, slavnostní večeře, pozdravy, poklony či lichotky
• konverzační komunikační styl - výměna informací, názorů,
sebeprosazení a vyjádření sounáležitosti, pobavení se (např.
povídání si při jídle, společenské zábavy a hry, diskuze)
• operativní komunikační styl – udržení kontroly nad lidmi,
uspokojování běžných potřeb, zvládání životního prostoru
(např. jednání na úřadech, v obchodech, pracovní činnosti,
prohlídka u lékaře)
• vyjednávací komunikační styl – řešení problému (např.:
rozvodové dohody, smlouvání při nákupu, jednání s únoscem)
• osobní, intimní komunikační styl
PRŮBĚH KOMUNIKACE
komunikátor 1 – „sender“
• myšlenka, koncept, zpráva
• zakódování
• přenos
komunikátor 2 – „receiver“
• přijetí komunikace
• rozkódování – analýza, syntéza
• interpretace
DŮVODY PRO KOMUNIKACI
informovat – předat či doplnit zprávu
poučit – navést, zasvětit, naučit
přesvědčit – ovlivnit, získat, zmanipulovat
pobavit
sdružit se – navázat vztah
sebepotvrdit se – nalézt vlastní identitu/pozici ve
společnosti
• uplatnit se
•
•
•
•
•
•
PROBLÉMY V KOMUNIKACI
rozdílný přístup ke světu
rozdíly ve vědění a poznání
odlišné postoje
lišící se očekávání
odlišné potřeby
interkulturní rozdíly
nedorozumění: slyšíme, co chceme slyšet; ignorujeme
informace ; hodnotíme sdělení podle osoby
komunikátora; včleňujeme do komunikace emoce či vliv
skupiny
• zdravotní problémy (špatný sluch, vady řeči,…)
• akustické problémy (šum, hluk)
•
•
•
•
•
•
•
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V KOMUNIKACI
• příprava předem
• věcná, systematická a logická argumentace s
jasným cílem, přímá a jednoduché sdělení
• úcta ke komunikačnímu partnerovi (jeho času,
citům, postavení)
• empatie a vcítění
• prostor na rozhodnutí a poskytnuté alternativy
• využití zpětné vazby
• osobní komunikace (na místo např. telefonické)
ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH
DOVEDNOSTÍ
• rozvíjejte aktivní naslouchání
věnujte komunikačnímu partnerovi pozornost
snažte se porozumět
nesoustřeďte se pouze na sebe, nezdůrazňujte své já
soustřeďte se na verbální i neverbální komunikaci
buďte empatičtí (zajímejte se, co si partner myslí/cítí)
nedokončujte partnerovi věty
• rozvíjejte schopnost vyjednávat
snižujte napětí
nesoupeřte, spolupracujte
navrhujte řešení, která vedou k uspokojení obou stran
nemanipulujte
• rozvíjejte schopnost zpětné vazby
dávejte zpětnou vazbu
přijímejte zpětnou vazbu
ZÁVĚR A LITERATURA
• Berckhan, Barbara: Komunikace bez zábran, Portál,
2012
• DeVito, Joseph: Základy mezilidské komunikace, Grada,
2008
• Maříková, Marie: Rétorika – Manuál komunikačních
dovedností, Professional Publishing, 2006
• Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi,
Grada, 2003
• Vybíral, Zbyněk : Psychologie lidské komunikace, Portál,
2000
Děkuji za pozornost

similar documents