Personeelverg juni 2013

Report
Er was eens …
heel lang geleden…
14/12/2012
Onderhoud Raad van Bestuur te Brussel
opgewacht en ontvangen door de voorzitter van de Raad
van Bestuur en de directeur-generaal.
uitblijven van een budgettaire enveloppe
het niet opnemen van een aantal voorstellen tot wijziging
in het personeelsstatuut
 het organiseren van een personeelsenqûete waarin de rol
van de vakorganisaties in vraag gesteld wordt
bijkomend is er sprake van een bonusverdeling van
ongeveer 95 000 € of = 20% loonsverhoging aan de top.
dit kunnen wij niet aanvaarden, zeker niet in tijden van
crisis en dit terwijl het personeel moet besparen.
wij eisen daarenboven de schrapping van
prestatietoelagen in het personeelsstatuut.
Verhoging
van de eindejaarstoelage en de fietsvergoeding
wij herinneren de voorzitter van de RVB aan de belofte en
uitspraken dit naar aanleiding van de gesprekken rond het
sociaal akkoord 2011-2012. (conform Vlaamse gemeenschap –
buiten budgettaire enveloppe)
Sociaal
akkoord 2011-2012 :
Comité XVIII ? (zelfs tot op vandaag nog niet geformaliseerd )
Sociaal
akkoord 2013-2014:
Budgettaire enveloppe kennen tegen einde 12/2012?
Wijziging
personeelsstatuut:
1/5de loopbaanonderbreking /ouderschapsverlof wordt steeds
geweigerd om mee te nemen in de wijziging ( = behartigen van
de belangen van de medewerker? ).
Voor
het bepalen van het aantal vakantiedagen wordt de leeftijd
in aanmerking genomen die het statutaire personeelslid bereikt
heeft op 1 juli van het jaar. ( Extra verlofdag vanaf 45 jaar-50 jaar
– 60 jaar – 61 jaar – 62 jaar – 63 jaar - …in het kalenderjaar dat
men jarig is.) “1 juli van het jaar” schrappen en vervangen door “
in het kalenderjaar waarin betrokken personeelslid jarig is.
(wordt steeds geweigerd om mee te nemen in de wijziging (=
behartigen van de belangen van de medewerker?).
Het
Europees Burgerinitiatief “Water is een mensenrecht”
De Watergroep wil de actie niet ondersteunen.
Eindeloopbaanproblematiek:
Reeds 10 jaar en langer mee bezig (zie sociaal akkoorden)
Voorstellen werkgroep Eindeloopbaan worden niet
meegenomen. .
02/01/2013:
“Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening” verandert van
naam en heet voortaan “ De Watergroep”
Nieuw intranet “DE WATERGROEP” eveneens op 2 januari
2013.
Wij zijn niet tegen innovatie en vernieuwing maar de manier
waarop de timing en het in kennis brengen van, verliep niet
echt (intern) klantvriendelijk.
TOC
09/01/2013:
We betreuren het feit dat de naam VMW plaats moet maken
voor een nieuwe benaming “De Watergroep”, welke geen
voeling, geen verwijzing heeft naar een overheidsinstelling.
Het Vlaams- en openbaar karakter ontbreekt en is totaal weg.
Naar ons gevoel zet dit de deur meer open voor privatisering.
Kinderopvang:
wordt zomaar afgeschaft?
Wijziging personeelsstatuut: resultaat schriftelijke
procedure
Standpunt vakbonden– we gaan akkoord mits
- opname van ouderschapsverlof via 1/5de
loopbaanonderbreking,
- extra verlofdag vanaf 45 jaar – 50 jaar – 60 jaar – 61 jaar –
62 jaar – 63 jaar - … – in het jaar dat men jarig is.

TOC
06/02/2013:
Nieuw organogram Centrale diensten wordt voorgelegd
25/03/2013
werkgroep sociaal akkoord:
Voorstellen vanuit patronale zijde ivm nieuwe cao
Inhoud
en evaluatie cao 2011-2012
Buiten protocol
Doelstellingen sociaal akkoord
Mogelijke voorstellen
oWijzigingen:
•Gezondheidszorgen gepensioneerden
•Cursus voorbereiding op pensioen
•Kinderopvang
•Verlenging ondersteuning vormingsactiviteiten syndicale
organisaties
•Verhoging eindejaarstoelage
•Afsprakenkader syndicale werking
•Prestatiemanagement heractiveren
•Functieclassificatie
•Administratieve vereenvoudiging en harmonisatie
•Invoering van andere systemen van werken – mobiel
werken
•Verhoging budget VTO (vorming, training en opleiding)
Na
3/6/13 : brief met onze bezwaren met eis om een positief antwoord
te geven voor woensdag 12/6/13 (12u)
Actie
14/6/2013 :
Toespraak op RVB voorafgaand aan Algemene Vergadering
Indiening eisenbundel cao 2013 – 2014
Duurtijd : 2 jaar
Verhoging einde jaarstoelage
Verhoging fietsvergoeding
Telewerken maximaal uitbreiden
Tijdige vervanging langdurige zieken + gepensioneerden
Syndicaal vrijgestelden + vormingsfonds : permanent
1/5 loopbaanonderbreking + 1/5 loopbaanonderbreking ikv
ouderschapsverlof
Extra verlofdag bij 45, 50, 60, 61, 62, 63 en 64 jaar
Uitbestede taken : kosten/batenanalyse
Integratie van het weddecomplement in het loon
Onbezoldigde en raadgevende stem in RVB
ZIJN ER NOG VRAGEN EN OF
SUGGESTIES?
DE VAKORGANISATIES ACOD EN
ACV OPENBARE DIENSTEN
DANKEN JULLIE VOOR DE
OPKOMST EN
LUISTERBEREIDHEID.
SAMEN ZIJN WE STERK…

similar documents