Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang

Report
Werkgeverschap en kwaliteit in de
kinderopvang
En het decreet kinderopvang
van baby’s en peuters
(OESO starting strong II en III)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De aandacht die de overheid heeft voor KO (oriëntatie)
De structuur vanuit de overheid voor de sector (opbouw)
Scholing van het personeel en vereisten voor de sector
(educatie)
Pedagogische kwaliteit van de interacties (proceskwaliteit)
Management, goed voor team en organisatie (operationeel
management)
Welbevinden van de kinderen (metingen)
Oudertevredenheid en omgevingsbetrokkenheid (standaarden)
3

Doel is een eenduidige basiskwaliteit van
alle opvang:
 vergunning,
 kwalificaties,
 pedagogische ondersteuning
Transparant : aanbod , subsidies
 Vindbaar en toegankelijk voor gezinnen,
leefbaar voor voorzieningen

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning
Betrokkenheid en participatie van de gezinnen
Schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk
reglement
Deskundig personeel
Organisatorisch management
Samenwerking
Financiële werking
Risico-analyse
Kwaliteitsbeleid
5
 Kwaliteitsdecreet
(17 oktober 2003)
betreffende de kwaliteit van de
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen,
 Voorzieningen zijn verplicht om
verantwoorde zorg te verstrekken aan
iedere gebruiker
 Kwaliteitsdecreet moet worden aangepast
want wordt van toepassing op alle vergunde
opvang
6
Verschil in vereisten voor gezinsopvang en
groepsopvang
Gezinsopvang : minimaal procedures:
 Crisis
 Grensoverschrijdendend
gedrag
 Klachtenbehandeling
7
Groepsopvang
Kwaliteitsbeleid:
Missie, visie,
Pedagogisch beleid
Betrokkenheid en participatie gezinnen
8
Kwaliteitsmanagementsysteem:

Kwaliteitshandboek
 Organisatorische structuur (organogram).
 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 Procedures en processen:
 Pedagogisch beleidbetrokkenheid en participatie gezinnen
 Vormingsananlyse en aanbod
 Evaluatie
 Zelfevaluatie
9
10



Paritair comité
- samenstelling
- opdrachten
- bepaling bevoegdheid
Paritair comité 331
- bedrijfstakken / activiteiten
- bevoegdheidsuitbreiding inzake kinderopvang
- gevolgen
Vragen?
12


Wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités
Paritaire (sub)comités worden opgericht bij
koninklijk besluit. De benaming, de werknemers,
de bedrijfstak of de ondernemingsactiviteiten en
het territoriaal gebied die tot het
bevoegdheidsgebied van het comité behoren,
worden in het KB vastgelegd.

13



een voorzitter en een ondervoorzitter, meestal
verkozen uit de sociaal bemiddelaars
één of meerdere secretarissen, ambtenaren van de
Algemene Directie van de Collectieve
Arbeidsbetrekkingen
gelijk aantal vertegenwoordigers van de
werkgevers- en werknemersorganisaties.
14

Werkgeversorganisaties
- Caritas Catholica Vlaanderen
4 mandaten
- Verbond Sociale Ondernemingen 3 mandaten
(confederatie van pluralistische
werkgeversfederaties waaronder PPJ)

Werknemersorganisaties
- ACV
- ABVV
- ACLVB
3 mandaten
3 mandaten
1 mandaat
15

Sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten

Voorkomen of bijleggen van sociale conflicten


Adviseren regering, Nationale Arbeidsraad of de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Andere door wet toevertrouwde taken
16

Door de sociale partners gesloten collectieve
arbeidsovereenkomsten betreffen o.m.
-
Loon- en arbeidsvoorwaarden
Arbeidstijd
Verlofstelsels
Brugpensioen (nu Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag)
Tweede pensioenpijler
Sociale fondsen
Vorming
17



Belangrijk om het bevoegd PC kennen. Werkgevers
zijn verplicht om de CAO’s van hun PC na te leven
(bv. loon- en arbeidsvoorwaarden).
Elke werkgever geacht het PC waartoe hij behoort
te kennen
Niet duidelijk? Informatie bij sociaal secretariaat,
website FOD WASO of advies van Algemene Directie
van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen
18

Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Opgericht bij KB 9 maart 2003

Voorheen paritair subcomité 305.02
(gezondheidsinrichtingen en –diensten)
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kinderkribben, peutertuinen, diensten voor
onthaalouders, diensten voor thuisopvang van
zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang
Centra voor geboorteregeling
Centra voor teleonthaal
Sociale vrijwilligersorganisaties
Diensten voor de strijd tegen toxicomanie
Centra voor huwelijkscontacten
Centra voor prenatale raadpleging
20
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Consultatiebureaus voor het jonge kind
Vertrouwenscentra kindermishandeling
Diensten voor adoptie
Centra voor ontwikkelingsstoornissen
Consultatiecentra voor gehandicaptenzorg
Samenwerkingsinitiatieven eerste lijnszorg
Centra voor geestelijke gezondheidszorg
Diensten en centra voor gezondheidspromotie en
preventie (met uitzondering van ziekenfondsen)
21

Bij de oprichting van PC331 (9 maart 2003):
inrichtingen die door de Vlaamse Gemeenschap /
Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend
en/of gesubsidieerd

Na de bevoegdheidsuitbreiding (20 februari 2010)
eveneens
voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht
van de bevoegde instelling van de Vlaamse
Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie
22



Alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang
ressorteren onder PC 331
MAAR zijn alle binnen PC 331 gesloten collectieve
arbeidsovereenkomsten van toepassing op deze
werkgevers en werknemers?
Principes geregeld door art. 27 Wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
23
Wanneer de werkingssfeer van een paritair comité of
paritair subcomité wordt gewijzigd blijven in de
comités gesloten overeenkomsten bindend voor de
werkgevers en werknemers die vóór de wijziging
eronder vielen, totdat in het comité waaronder zij na
de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit
comité geldende overeenkomsten op die werkgevers
en werknemers is geregeld.
24



momenteel werd binnen PC331 nog niet vastgelegd
welke CAO’s van toepassing zijn.
werkgevers die vóór 20 februari 2010 onder een
ander paritair comité ressorteerden, blijven
gehouden aan de collectieve afspraken binnen dat
comité
CAO’s gesloten na 20 februari 2010 zijn van
toepassing op alle werknemers en werkgevers van
PC331
voorzieningen opgericht na voornoemde datum
vallen volledig onder het toepassingsgebied van
PC331
25


Voor personeel aangeworven voor of op 20 februari
2010 blijft de CAO van 26 februari 2009, gesloten
in PC 330, van toepassing.
Voor personeel aangeworven na 20 februari 2010
geldt de rest-CAO van 26 januari 1993 (gesloten
onder PC 305.02).
26

kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een
lokaal bestuur
⇨specifieke loonafspraken

kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een
andere welzijnsvoorziening (bv. ziekenhuis, rusten verzorgingstehuis)
⇨ loonafspraken van het PC van de
hoofdactiviteit van de voorziening.
27
Evelien Grefhorst
sectorcoördinator kinderopvang PPJ
[email protected]
Erik Liegeois
stafmedewerker sociaal recht PPJ/VSO
[email protected]
28

similar documents