GP - HVZ Centrum - Vakbondsoverleg in de Zones

Report
Zone Centrum
Vakbondsoverleg in de Zones
Wettelijk kader
• Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van haar personeel (“Wet
Vakbondsstatuut”)
• Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel (“Besluit
Vakbondsstatuut”)
• Ministeriële Omzendbrief van 12 september 2012 betreffende de
PZO + uitvoeringsbesluiten, het Operationeel zonaal organisatieplan
en de raadpleging van de vakorganisaties (“Omzendbrief
Prezoneoverleg”).
Overlegniveaus
• Nationaal:
– Comité A (alle overheden)
– Comité C (plaatselijke overheden)
• Zonaal
– Verplicht:
• Bijzondere (onderhandelings)comité: BOC
• Hoog overlegcomité: HOC
– Optioneel: Basisoverlegcomités, tussenoverlegcomités en
voorbereidende werkgroepen (WAV’s, technisch BOC,…)
Deelnemers
• Het Zonebestuur
– Max. 7 personen + technici
• De erkende vakorganisaties
– Nationaal erkende vakbonden (ACV-OD, ACOD en
VSOA)
– Evt. één bijkomende vakbond
– Max. 3 personen per vakbond + technici
• Preventieadviseur (enkel HOC)
Onderhandeling vs. Overleg
BOC: onderhandelingsmaterie
HOC: overlegmaterie
“Grondregelingen” inzake het statuut, de
Alle elementen van het personeelsstatuut die
pensioenregeling, de betrekkingen met de
niet als “grondregelingen” worden beschouwd
vakorganisaties en de organisatie van de sociale
diensten van de Zone
Arbeidsduur
De arbeidsduur van welbepaalde diensten
binnen de Zone
Organisatie van het werk
De werkorganisatie van welbepaalde diensten
binnen de Zone
Latere vaststelling van de personeelsformatie
De eigenlijke vaststelling van de
personeelsformatie
Maatregelen van inwendige orde
Welzijn op het werk
Flowchart overleg
Notulen bevatten geen
met reden omkleed
advies of ontwerp van
protocol
Termijn om
opmerkingen te geven
(best 15 werkdagen)
BOC/HOC
Volgende BOC/HOC
Opmerkingen bevatten
voorstel tot
tekstwijziging
Notulen bevatten een
met reden omkleed
advies en/of ontwerp
van protocol
Voorstel wordt op
volgende BOC/HOC
besproken
15 werkdagen om
opmerkingen te geven
Opmerkingen bevatten
geen voorstel tot
tekstwijziging
Notulen met
advies/protocol
worden definitief
Overeenstemming over
voorstel bereikt
Advies/protocol wordt
definitief
Zone neemt tekst aan
zoals besproken of
motiveert waarom ze
afwijkt
Geen
overeenstemming
bereikt over voorstel
Verschillende
standpunten worden
genoteerd
Zone kan besluit toch
nemen
Zone volgt
advies/protocol en
neemt de tekst zoals
besproken aan
Zone volgt
advies/protocol niet:
motiveren waarom
Wat bij niet-naleving?
• Is schending van substantiële
vormvereiste
– Schorsing of vernietiging door
toezichthoudende overheid
– Nietigverklaring door Raad van State
– Niet-toepassing door rechtscolleges (art. 159
G.W.)
– Schadevergoeding (art. 1382 B.W.)
Eerste BOC/HOC
• Oproeping kan pas na eerste
Zoneraad/college
• Oproepingstermijnen problematisch voor
start Zones
Vragen?

similar documents