H6 werkkapitaal ELK

Report
Basisboek
Bedrijfseconomie
hoofdstuk 6
Werkkapitaalbeheer
© 2008 Noordhoff Uitgevers
Alle rechten voorbehouden
Achtste druk
Werkkapitaal
W e r k k a p i t a a lb e h e e r
B a la n s
D u u r z a m e a c t iv a
E ig e n v e r m o g e n
L a n g v re e m d v e rm o g e n
V lo t t e n d e a c t iv a
K o rt v re e m d v e rm o g e n
Werkkapitaal = Vlottende activa – KVV
= ahw het geld waar je het op korte termijn mee moet doen
Is geen liquide middelen.
werkkapitaalbeheer
Voorraad(beheer)
Debiteuren(beheer)
Liquiditeits(beheer)
voorraadbeheer
Voorraadkosten: Ruimte, Rente, Risico (3R’s)
 Opslag
 Bestelkosten:
• hoge voorraad > hoge voorraadkosten
• lage voorraad > hoge bestelkosten
O p tim a le s e r ie g r o o tte
K o s te n
t o ta le k o s t e n
v o o rra a d k o s te n
in s t e lk o s t e n
Q*
S e r ie g r o o t t e
Optimale bestelgrootte:
Optimale bestelgrootte = minimum aan bestel en voorraadkosten
Formule van Camp: Q = √2 x D x F
c
Q = optimale bestel of ordergrootte
D = Totale afzet
F = bestelkosten per keer
c = opslagkosten per periode
Houdt geen rekening met:
 levertijd
 bestelniveau (waarbij order geplaatst wordt)= afzet per dag x
levertijd
 veiligheidsvoorraad
voorraadbegrippen
Just in Time. (JIT)
omzetsnelheid van de (gem)voorraad:
= Hoe vaak gemiddeld de voorraad omgezet wordt in geld.
synoniem: omzetsnelheid voorraad
Te berekenen uit:
Omzet(in jaar) in verkoopprijzen/ gemid.voorraad vrkpprijzen (in jaar)
Omzet(in jaar) in inkoopprijzen (IWO) / gem.voorraad inkprijzen (in jaar)
Omzet(in jaar) in stuks / gemiddeld voorraad in stuks (in een jaar)
Voorbeeld: omzet tegen verkoopprijzen= €100.000
gemiddeld voorraad verkoopprijzen = €50.000
omloopsnelheid = 2
Misconceptie: (gemiddelde) opslagduur voorraad;
Deze bedraagt 1/2 x 365 dagen is 183 dagen (half jaar)
Debiteuren
geven van krediet door leverancier (leverancierskrediet)
Ontstaan bij Verkoop op rekening:
• betalingsvoorwaarden
• krediettermijn
• kortingstermijn (korting bij betaling binnen periode)
• Factoring: overnemen debiteuren
• Incasso: laten innen
• Krediettermijn debiteuren
(gemiddelde) krediettermijn debiteuren.
Hoe lang het gemiddeld genomen duurt voordat de debiteuren het
bedrijf betalen.
Te berekenen uit:
Gem.debiteurensaldo (in jaar)/verkopen op rekening (in jaar) x 365
of 1/ omloopsnelheid debiteuren x 365 dagen
Misconceptie: Omloopsnelheid debiteuren
Voorbeeld:
verkopen op rekening (incl BTW) = €100.000
gemiddeld debiteurensaldo = €50.000
Begin: €100.000, eind €0 -> gemiddeld debiteurensaldo €50.000
omloopsnelheid = 2 maw er is 2 x €50.000 betaald.
Krediettermijn debiteuren bedraagt 1/2 x 365 dagen is 183 dagen
afgerond (half jaar)
Ook wel te berekenen uit: gemiddeld debiteuren bedrag/ verkopen
op rekening x 365 dagen
= 50.000/ 100.000 x 365 dagen
of 1/omzetsnelheid debiteuren x 365
of 1/2 x 365 dagen
= 183 (afgerond)
liquiditeitsbeheer
= Cashmanagement
• rekening courant (krediet)
• liquiditeitsbegroting (< 1 jaar)
• Liquiditeitsplanning (> 1 jaar)
• zie ook: http://www.economiehulp.nl/liquiditeits-enresultatenbegroting
11

similar documents