merkant-fizikracia

Report
Merkantilizmus
Jean Baptiste Colbert (1619-1683)
 A XVI-XVIII.-ra jellemző elég heterogén irányzat. Igazi
hazája Franciaország XIV. Lajos-feudális abszolutizmusa,
ill. ahol legfejlettebb formája, mint gazdaságpolitika
érvényesül
 Spanyolországban és Hollandiában is megjelenik
 Angliában is vannak jelentős képviselői, ráadásul ott
mint gazdaságpolitika sikeresnek bizonyult…
 A kereskedő tőke ideológiája (mercator= kereskedő).
Művelőinek jelentős része maga is kereskedő.
Politikai gazdaságtan
• A tudományt amit művelnek Politikai
gazdaságtannak nevezik (Montchretien 1613
vagy 1615), mivel szerintük a gazdasági
folyamatokat az állam szabályozza
• A gazdasági törvények az állami törvények
• Megjelenik az önálló gazdaságtudomány! Az
árutermelés fejlődésével függ össze, már
átfogó, nemzetgazdasági kérdésekkel, a pénzés áruforgalom kérdéseivel foglalkozik.
Főbb jellemzői
• 1. A gazdagságot a pénzzel= arany ( metallizmus –
Stafford) azonosítja, másképpen az Érték= pénz, a
közönséges áruk, csak ha pénzre cserélődnek.
• 2. A többlet, a profit forrása a kereskedelem: olcsón
venni és drágán eladni, ez a kereskedő tőke logikája=
elidegenítésből eredő profit. Vagyis a profit a
forgalomból származik.
• Azonban a kérdést nemzetgazdasági szinten vetik fel. A
belső kereskedelemből nem származhat nyereség az
egész nemzet számára, amit az egyik nyer, a másik
elveszíti.
A korai időszak
• A külkereskedelem révén gazdagodhat egy nemzet.
Ebből jön az aktív külkereskedelmi mérlegre való
törekvés, vagyis több árut kivinni, mint behozni, hiszen
a gazdagság nem az áru, hanem csak a pénz.
• A korai időszakban ez gyakorlatilag abszolút módon, a
csak eladni és semmit sem vásárolni módon
értelmezték. Ezt elsősorban a váltóárfolyam
szabályozásával kívánták elérni, hogy az arany befelé
áramoljon, illetve vámokkal.
• A legkorábbi időszak: aranyat behozni (Spanyolország –
gyarmatosítás)
A későbbi szakaszban
• Már a hazai ipar fejlesztése a cél, elsősorban a
manufaktúrák támogatása révén, hogy legyen mit eladni.
• Felismerték, hogy a külkermérleg aktívuma a hazai ipar
fejlettségétől függ.
• Az elidegenítésből eredő profit koncepciójának
megfelelően a termelési költséget meghaladó árra
törekedtek, ill. mivel a hazai árut nem tekintették
költségnek a többlet szükségképpen a külker aktívumban
jelentkezett.
• Törekedni kell ezért a költségek leszorítására, munkabérek
csökkentése, ill. a termelékenység növelésére.
A későbbi szakasz
• Már megengedik a külföldről történő vásárlást, pl.
nyerstermékek behozatalát, ha így azt feldolgozva még
többet lehet külföldön eladni.
• A külkermérleg teljes egyenlegét nézik: egyes
országokkal szemben a mérleg lehet passzív, ha ezt más
országokkal szembeni aktívum ellensúlyozza.
• Főbb gazdaságpolitikai eszközök: manufaktúrák
támogatása és új iparágak meghonosítása, behozatali
vámok, a hazai ipar számára szükséges nyersanyagok
kivitelének tilalma, infrastruktúra fejlesztése és nem
utolsó sorban gyarmatok szerzése stb.
• Legfejlettebb formája a colbertizmus (Jean Baptiste
Colbert (1619-1683)
Bukásának okai
• Maga az abszolutizmus, az udvar és a bürokrácia
eltartása
• A mezőgazdaság kizsigerelése, nyomott gabonaárak az
ipar érdekében, számos mesterséges korlátozás
monopóliumok.
• A túlszabályozás az ipar és a kereskedelem esetében is,
ill. állami gyámkodás.
• Law hitelmanipulációjának bukása
• Franciaországban radikális átmenet, szemben Angliával,
ahol a mezőgazdaság is tőkés módon fejlődött. Ennek
következtében a klasszikus gazdaságtan a
merkantilizmus kritikájaként jött létre. Előzmény
Boisguillebert, majd a fiziokraták.
Fiziokrácia
François Quesnay
François Quesnay
• 1694. június 4. – Versailles,1774. december
16.) a fiziokratizmus megteremtője. Eredetileg
Madame de Pompadour és XV.Lajos orvosa.
• Harveynek a vérkeringés orvostudományi
felfedezése nyomán alkotta meg a gazdasági
élet "vérkeringését" modellező művét a
"Tableau économique"-t, a Gazdasági
táblázatot.
 A fiziokraták szemben a merkantilistákkal a
gazdaságot önszabályozó rendszernek
tekintették
 A gazdaságban is, akár a természetben
objektív törvények hatnak, amelyeket nem
lehet voluntarista módon megszegni, mert
spontán módon, hosszabb távon úgy is
érvényesülnek
 „a gazdaság természetes rendje”, a
gazdasági szabadság eszméje, vagyis a
szabad konkurencia követelése.
 Az állami beavatkozás nem szükséges
A gazdaság természetes rendje
• A politikai gazdaságtan legyen olyan, mint a
természettudomány.
• Nem szabad a gazdasági ágak közötti helyes arányokat
mesterségesen eltorzítani. Ha egyes ágazatokat
elnyomnak, akkor azok nem tudnak vásárolni, így a
többi ágazat sem tud értékesíteni.
• E mögött az a pozitív állítás húzódik meg, hogy a
különböző ágazatok együtt fejlődnek, kölcsönösen
piacot biztosítva egymás számára. (pozitív és negatív
multiplikátor)
• Az áralakulás nem önkényes, hanem maguk gazdasági
erők alakítják ki, ha nem sértjük meg a gazdasági
szabadságot.
• Nem a külkereskedelemre, hanem a belső piacra
koncentráltak, a nemzeti munkamegosztás
kifejlődésére.
• Tagadták általában, hogy a többlet a forgalomból
származna és hangoztatták, hogy a
külkereskedelem esetében sem jön létre többlet.
• Az aktív külkermérleg csak annyit jelent, hogy az
ország több árut vitt ki, mint amennyit behozott.
A nemzet tehát nem lett gazdagabb, mert a
többletkivitel egyenértékű a többlet pénzzel, ami
beáramlott.
• Valójában a termelésre, koncentráltak és nem
a forgalomra, ami egyrészt az jelentette,
• hogy a többletet is magából a termelésből
származtatták, másrészt pedig azt, hogy a
termékeket ( a használati értékek tömegét)
tekintették az igazi gazdagságnak
• a pénzt nem tekintették valami különleges
dolognak, csak a csere puszta közvetítőjének.
• Ez utóbbi támasztja alá Hume mennyiségi
pénzelmélete, amit részben Ricardo is átvesz,
hogy a kereskedelmi mérlegek automatikusan
kiegyenlítődnek
 ha sok arany áramlik az országba az árak
emelkednek, ami viszont ösztönzi az importot és
helyre áll a kereskedelmi mérleg egyensúlya.
 Ez alapozza meg a komparatív előnyök elméletét
is.
A többlettermék magyarázata
• A többlet nem származhat a forgalomból, akkor csak a
termelésből jöhet. A kérdést úgy tették fel, hogy
hogyan lehetséges a termelési költségeket meghaladó
ár? Ezt azonban csak a mezőgazdaság esetében tudták
kimutatni.
• A termelési költség a felhasznált anyag, a munkabér és
a tőkés jövedelme, ami szerintük szintén munkabér. Az
utóbbi kettő feloldható fogyasztási cikkekre, elsősorban
gabonára. Az input és az output a mezőgazdaságban
naturálisan megegyezik.
• Mivel a mezőgazdaságban az anyagok is döntően
gabonából állnak. A többlet naturálisan megragadható,
mint többletgabona. Ez az ún. „tiszta termék”.
Csak a mezőgazdaság produktív
• A többi ágazat csak átalakítja a nyersanyagot.
• A manufaktúrában a munkás nem szaporítja az
anyagot, csak megváltoztatja a formáját. Ezzel szemben
a mezőgazdaságban a munkás által elfogyasztott
anyag tömeg kisebb, mint amit megtermel.
• Ebből az következik, hogy a többi jövedelem, a
kerekedőké, vagy a vállalkozóké az költség
• „A nemzet használatára szolgáló kézműves és
iparcikkek csakis a költekezés tárgyát nem pedig a
jövedelem forrását képezik…. Nem kell itt
összetéveszteni a nemzet tiszta hozadékát, avagy
jövedelmét a kereskedők a kézműves vállalkozók
nyereségével, ez a nemzetet illetően a költségek sorába
tehető.” (Quesnay)
• Itt azonban a dolog ellentmondásos, mert ebben az
esetben a nyereség mégis különbözik a munkabértől.
Ezt egyes fiziokraták (Turgot) úgy hidalják át, hogy
például a kamatot, ami a bankár nyeresége azzal
indokolják, hogy a pénzén a bankár földet vehetett
volna. Így a kamat nagyságát a földjáradék szabályozza,
sőt nagyobb annál, mivel a bankár szemben a
földtulajdonossal kockázatot is vállal.
• Turgot szerint a vállalkozó nyereségének is akkorának
kell lennie, amely „kárpótolja azért, ami hasznot neki
hajtott volna, ha pénzét föld vételére fordítja, továbbá
megadja munkájának, gondjának, kockázatának és
ügyességének bérét.”
A fiziokraták elmélete rendkívül ellentmondásos
• Jóllehet a földtulajdonos nézőpontját képviselik, de a
már polgárosult földtulajdonosét, aki valójában tőkés.
Ez megnyilvánul abban, hogy jövedelmét amelyhez
munka, azaz ellenszolgáltatás nélkül jut sok helyütt a
mezőgazdasági munkások többletmunkájából
származtatják
• Az, hogy a mezőgazdasági munkás munkája révén
többet termel, mint létfenntartásához szükséges a
természet adománya, de a tulajdonos kezében ez már
nem a természet adományaként jelenik meg
• „a földművelőnek a tulajdonosra csak a
megállapodások és a törvények erejénél fogva van
szüksége” (Turgot)
Quesnay gazdasági táblázata
• A társadalmat három osztályra osztotta:
• a termelők osztálya, amely a mezőgazdaságban
dolgozókat foglalja magában;
• a földesurak osztálya, amely magában foglalja a
földesurakon kívül a papságot, a nemességet, a
királyi udvartartást és a hivatalnokokat is;
• a terméketlen osztály, ahová az ipari
bérmunkások, kézművesek és az ipari tőkések
tartoznak.
Quesnay gazdasági táblázata
• A körforgás kezdete az aratás befejezésétől kezdődik
• A földművelés megtermel 5 milliárd livre bruttó
terméket amelyből 4 élelmiszer és 1 ipari nyersanyag;
értékösszetétele pedig 2 milliárd forgótőke, 1 milliárd
állótőke kopása (10 milliárd évi kopása 10% = 1) és 2
milliárd tiszta termék
• A terméketlen osztály kezében van 2 milliárd livre
iparcikk
• A tulajdonosi osztály kezében van 2 milliárd livre
készpénz
• 2 milliárd livre terméket a termelő osztály fogyaszt el,
ez nem kerül be a körforgásba
 1. 1md élelmiszer: bérlők 
földbirtokosok
 2. 1md ipari termék: iparosok 
földbirtokosok
 3. 1md élelmiszer: bérlők  iparosok
 4. 1md munkaeszköz: iparosok  bérlők
 5. 1md ipari nyersanyag: bérlők 
iparosok
 6. 2md bérleti díj: bérlők 
földbirtokosok
Eladás/vétel Bérlők
Iparosok
Földbirt.-ok
Bérlők
2
2
1
5
Iparosok
1
0
1
2
Földbirt.-ok
2
0
0
2
5
2
2
A Gazdasági Táblázat hiányosságai
• Az újratermelt érték valójában nem 5 hanem 7
milliárd livre, mivel Quesnay megfeledkezik az
ipar által termelt 2 milliárd livre-ről mivel szerinte
az ipar csak összerakja a mezőgazdaságtól kapott
anyagokat
• Megfeledkezik az iparban az állótőkéről  mert
az ipart mint a mezőgazdaság függvényeként
ábrázolja  szerinte az ipari termékekből az ipari
munkások nem fogyasztanak, ha mégis akkor a 2
milliárd livre-nél kevesebbet érő értéket 2
milliárdért idegenítnek el (Bodeau)
A gazdasági táblázat mennyiben jelentette a
merkantilizmus bírálatát ?
 A merkantilista gazdaságpolitika az egyes
iparcikkek árait mesterségesen magasan tartja
 a gazdasági táblázat szerint ha a csere nem
egyenlő értékű akkor az újratermelés nem
mehet végbe!
 Nem szükséges a külkereskedelem a termékek
ill. a többlet realizálásához

similar documents