majt_hu_eap_bizanc

Report
Az új főváros, Konstantinápoly

Római államszervezet – görög kultúra –
keresztény hit

Sztrabón: Geografika



Byzantion alapítása (i.e. VII. század, megarai görög
gyarmatosok)
„a vakokkal átellenben”
330. Nagy Konstantin
Bizánc történelmének korszakai



V. század: barbárok
VIII. század: arabok
XIII. század: keresztes hadjáratok
A képromboló mozgalom




Képrombolók (ikonoklaszták) és képtisztelők
(ikonodulok)
A képek tiszteletének elítélése (726, III. Leó)
Niceai zsinat (787)
A képek tiszteletének visszaállítása (843, Theodóra)
Ekloga (726)

A bizánci jog kodifikációja

Magán- és büntetőjog

Jogi kézikönyv a bíróságok számára
Róma és Bizánc szembenállása

Római katolikus és ortodox hagyomány közötti
különbségek

794. frankfurti zsinat: „Hiszekegy” szövegének
megváltoztatása
Bizánc virágkora
I. Baszileiosz (867-886)



A Makedón-dinasztia (867-1025) alapítója
A bizánci jog kodifikációja („Baszilika”)
Epanagogé (879): A császár, a pátriárka és a
tisztségviselők jogai és kötelezettségei
II. Baszileiosz (976-1025)


A „Bolgárölő” (1018)
Bulgária 1187-ig bizánci tartomány
Az egyházszakadáshoz vezető okok





Életviszonyokban rejlő különbségek
Konstantinápolyt csak 330 körül alapították
Szentháromság körüli hitvita
Eltérés az egyházi fegyelem kérdéseiben
Versengés a kelet-európai hittérítés kapcsán
Az egyházszakadás (1054)

Mihály pátriárka (Bizánc, a konstantinápolyi
pátriárka)

Humbertus érsek (Róma, a pápa legátusa)
Bizánc a XIV-XV. században
 Oszmán törökök
 Konstantinápoly ostroma (1453)
Bizánc társadalma



Császár
Nagybirtokosok
Földművesek (parasztok)



Georgoi (adófizetők)
Sztratioták (katonáskodó szabad parasztok)
Rabszolgák

similar documents