Ievads *eomorfolo*ij* - Daugavpils Universitāte

Report
Daugavpils Universitāte
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts "Daugavpils Universitātes studiju programmu
kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības
nodrošināšana“
(vienošanās Nr. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021)
BSP
“VIDES ZINĀTNE ”
MSP
“VIDES PLĀNOŠANA”
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Aktivitāte Nr. 3. “Iekārtu, instrumentu, aprīkojuma un
informācijas tehnoloģiju modernizēšana”:

iekārtu, instrumentu un aprīkojuma iegāde studiju
kvalitātes uzlabošanai studiju programmās “Vides
zinātne” un “Vides plānošana”;

studējošo un docētāju zinātnisko pētījumu līmeņa
paaugstināšana atbilstošajās dabaszinātņu
nozarēs;

iekārtu, instrumentu un aprīkojuma iegāde DU
Kvartārvides laboratorijas izveidošanai;
2
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Kvartārvide

Kvartārvide ir veidojusies Zemes ģeoloģiskās
attīstības visjaunākajā etapā un mūsdienās veido
to faktoru un vides elementu kopumu, kuri gan
ietilpst ekosistēmās, gan ietekmē šo sistēmu
evolūciju.

Ar jēdzienu „kvartārvides pētījumi” saprot vides
procesu un apstākļu, kuri norisinājušies pēdējo
divu miljonu gadu laikā (kvartāra periodā),
vispusīga izpēti, akcentējot vides komponentu –
gaisa, augsnes, ģeoloģiskās uzbūves, reljefa,
ūdeņu un biotas kompleksus pētījumus.
3
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Kvartārvide

Kvartārvides un tajā notiekošo procesu
laiktelpisko liecību pētījumus tradicionāli veic
ģeoloģijā, ģeomorfoloģijā vai ģeogrāfijā.

Savukārt kvartārvides atsevišķu komponentu
mijiedarbību un cilvēka ietekmi uz vidi pēta
vides zinātne.
4
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
AMS AUGER ģeoloģiskās urbšanas
rokas iekārtas
EIJKELKAMP augsnes zondes
MUNSELL augsnes un nogulumu
krāsas noteikšanas katalogi
5
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
EIJKELKAMP kūdras un nogulumu
nesajauktu serdeņu iegūšanas zondes
6
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
,  un  starojuma mērījumu portatīvā iekārta –
radioaktivitātes monitoringa aprīkojums
7
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
FIELD SCOUT MASTER iekārta nogulumu
mitruma pakāpes noteikšanai
8
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu
precīza kartēšana ar GPS, ietekmējošo
vides faktoru analīze
9
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
Ģeoloģiskās izpētes profilu koordinātu piesaiste un atbalsta punktu absolūtā augstuma noteikšana ar L1/L2
augstas precizitātes klases GPS iekārtām
10
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Lauka pētījumu aprīkojums
Topogrāfisko uzmērījumu veikšana ar
augstas precizitātes klases GPS iekārtām,
reljefa pētījumi
11
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Laboratorijas pētījumu aprīkojums
Lāzerdifrakcijas granulometriskās analīzes iekārtas komplekts daļiņu procentuālā satura
noteikšanai iežu un nogulumu paraugos
12
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Laboratorijas pētījumu aprīkojums
Lāzerdifrakcijas granulometriskās analīzes iekārtas komplekts daļiņu procentuālā satura
noteikšanai iežu un nogulumu paraugos
13
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Laboratorijas pētījumu aprīkojums
A
10,00
D90; 6,80
D90; 6,40
D75; 3,48
D75; 2,00
D50; 1,400
Daļiņu izmērs (mm)
1,00
D50; 0,450
D90; 0,36
D90; 0,24
D75; 0,17
0,10
D50; 0,083
D75; 0,19
D50; 0,095
D25; 0,23
D25; 0,18
D10; 0,070
D10; 0,060
D25; 0,025
0,01
D10; 0,015
D25; 0,029
D10; 0,013
gravas augšējā izneses 1/2 no gravas augšējā gravas apakšējā izneses 1/2 no gravas apakšējā
konusa virsma
izneses konusa biezuma
konusa virsma
izneses konusa biezuma
Lāzerdifrakcijas granulometriskās analīzes iekārtas komplekts daļiņu procentuālā satura
noteikšanai iežu un nogulumu paraugos
14
KVARTĀRVIDES LABORATORIJA
Rezultāti:

14 studiju darbi

8 bakalaura darbi

5 maģistra darbi

sagatavoti un sniegti 11 mutiski ziņojumi Latvijas
mēroga un starptautiskās konferencēs

sagatavotas 3 zinātniskās publikācijas
15
Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
jautājumus var sūtīt arī elektroniski ...
Juris SOMS [email protected]
16

similar documents