teruletfejlesztes_alapjai_03

Report
3. tétel
Terület és településfejlesztés
a feudalizmus korában
A megtelepedés táji összetevői
1.
2.
3.
4.
domborzati felépítés és tagolódás
a vízhálózat sűrűsége és irányultsága
A növényzeti borítottság jellege és mértéke
a domborzati felépítés a vízhálózat és
növényzet összefüggéseit megjelenítő
természeti térosztás
KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSSŰRŰSÉG A BERETTYÓ
ÉS A KÖRÖSÖK MENTÉN
Állam- és területszervezés a feudalizmus
kori Magyarországon
A társadalom és az állam területi működésének térszerkezet
alakító folyamatai:
 Regionalitás
Az állam területének lokális társadalmaitól kiinduló alulról
szerveződő
 megtelepedési
 gazdálkodási
 migrációs
térformáló folyamatok, amelyeknek nagy szerepe van a népesség
etnikai, kulturális és vallási különbségek szerinti térbeli
elrendeződésében is
 Regionalizmus
A regionális identitást, kapcsolódást és irányítást összefogó rendszer
 Regionalizáció
A társadalom politikai erőviszonyaiból és csoportjainak
érdekérvényesítéséből fakadó, az állam irányából felülről
szerveződő, igazgatási téregységeket is kialakító - lehatároló,
térfelosztó, keretet és „nevet adó - területi szabályozás
Az állam területi szerveződésének meghatározó korszakai
1.
Az állami szerveződés folyamatának kezdete a IX –
XII. században
2.
A nagymedencei térszerkezet XIII-XV. század közötti
kialakításának korszaka
3.
A török hódoltság időszaka a XVI-XVII. században
4.
A nagymedencei térhasználat gazdasági, társadalmi
változásokhoz és az európai folyamatokhoz igazodó
egységesítése a XVIII-XIX. században
5.
A centrális gyűrűs térszerkezet erővonalainak és
központjainak kialakítása a XIX. század második
felében
6.
A nagymedencei térszerkezet felbontása, majd
részleges regenerálódása 1920-tól a nyolcvanas
évekig
Az erőtereket állami területté szervező regionalizáció
összetevői
 korábbi térstruktúrák érvényesülése
 külső hatásirányok beépülése
 a társadalom térnyerési érdekeltsége és szervezési
képessége
 az állami működés intézmény-rendszereinek
területi elosztása, a közigazgatás szintjeinek és
téregységeinek kialakítása
 a szakrális egység megjelenítése
A magyarság IX-X. századi területi elhelyezkedése a Kárpát–medencében
több térhasznosítási funkció szerint szerveződött:
 Stratégiai/politikai: A korábbi hatalmi struktúrák betagozható
területeinek leszakítása, külső védelmi rendszerek kiépítése, a hadi
felvonulási utak biztosítása. A medencét keretező hegyvidék külső
gyepűvé szervezése
 Hadszervezeti/katonai: A katonai/törzsi központok védett és a felosztott
katonai funkcióknak megfelelő, politikailag kiegyenlített elrendeződése,
valamint hadi utánpótlási bázis területek biztosítása a belső gyepűk
rendszere.
 Közigazgatási: A területi egységet kifejező és a működést fenntartó
sajátosan osztott törzsi szállásterületek és központok kiépítése.
 Gazdálkodási: A különböző funkciók – ló és szarvasmarhatartás,
földművelés, só és fém bányászat, vasipar, hadellátó koncentrált
kézművesség, szolgáltatás – népességcsoportjainak a funkciókra alkalmas
térszínekre való telepítése és megfelelő arányú területi elosztása.
 Védettségi: A lakóhely és a térhasznosítás környezetének megfelelő
védhetőségének biztosítása.
 Közlekedési: Először katonai útvonalak, a fejedelmi/királyi udvari
ellátási útvonalai, majd később a települések elérhetőségének útvonalai
váltak fontossá. Révek, kapuk, gázlók működtetése.
A X. század közepére kialakuló regionális működési rendszer több
tényező alapján szerveződő és különböző területi funkciót ellátó
téregységekből állt:
 A külső (hegyvidéki) és belső (egyes folyó-térszíni és
Duna-Tisza közi) gyepük.
 Az őrvidékek - Alpok alja, Morva mente, ÉszakkeletiKárpátok, Dél- Erdély, Duna-Száva köz.
 A dukátusok kiemelt szerveződésű területei.
 Erdély és a (Szlavón) Délvidék elkülönülő térségei.
 Elsősorban a Felső-Tiszavidék és a Bécsi-medence
közti útvonal betorkoló folyóvölgyi kapuinál
kialakuló köztes szállásterületek
 A Garam torkolata és a Csepel-sziget között a Duna,
valamint a ráhordó összekötő vonalak mentén a
Pilishez szerveződő fejedelmi központ.
A magyarság területfoglalása
1. pannóniai struktúra 2. medencei struktúra: a) a Duna baloldali mellékfolyói
a Morva és az Ipoly között b) a Tisza jobboldali mellékfolyói c) a Tisza baloldali
mellékfolyói a Szamos és a Maros között d) a Maros mente
e) a Duna, Tisza és Maros közti bolgár uralmú térség f) Erdély
g) a Duna és Tisza közötti folyóköz
Magyarország korai térstruktúrájának regionalizációs téregységei a X-XII. században
d
e
f
1
g
h
2
I.
4
II.
3
Süli-Zakar - Csüllög
a) erdős hegyvidékek (erdő-térszín) b) állandóan, vagy időszakosan vízzel borított
síkság (folyó-térszín c) megtelepedésre kedvező síkság és dombvidék (település-térszín)
d) külső gyepű e) dukátusok: 1. Nyitrai 2. Bihari 3. Temesi 4. Somogyi g) a korai várispánságok
h) fejedelmi-királyi központi térség tartományok: I. Erdélyi vajdaság II. Szlavónia
 A földrajzi felépítésében és társadalmi térhasznosításában összetett
Kárpát–medence szakrális egységét a királyi korona alá foglalt nevesített
területek, az ezt képviselő királyi hivatali rendszer és a területekkel is
összefüggő tisztségek képviselték.
 a szakrális egység belső összefogója és külső kifejezője az egyházmegyei
rendszer
 legfontosabb közigazgatási formák és szintek
 közvetlen a király alá tartozó
 király földje
 királyi vármegye (13. századig)
 királyi jogálláshoz tartozó
 székely székek
 jász és kun székek
 szász jogú területek (szászok földje)
 szabad királyi városok
 bánságok
 nemesi jogálláshoz tartozó
 nemesi vármegyék (13. századtól)
 nemesi jogállás alátartozó részleges városi kiváltságok
 Összefüggő rendszer szerinti működését a legfontosabb és legtartósabb
regionalizációs forma, a nagytérség lakott térszíneit átfogó királyi, majd
nemesi vármegyerendszer teremtette meg.
A korai vármegyék kialakulása együtt ment végbe a királyi tisztségek
megjelenését hozó társadalmi átalakulásokkal.
 Számukat és tényleges kiterjedésüket a felhasználható források alapján
nehéz pontosan meghatározni, korábban 39-re, ma 48-ra teszik.
 A királyi megyék területi megjelenése szoros összefüggésben volt a
népesség letelepedési sűrűségével, a védhető és hasznosítható térségek
kiterjedésével, a mozgási útvonalak, vízhálózathoz kötődő
elrendeződésével, a központ elérhetőségének mértékével.
 A Szent István által létrehozott korai rendszert sok tekintetben
meghatározták a korábbi térstruktúrák, a dukátusi rendszer és a
törzsi/nemzetségi felosztás területi sajátosságai. Kiterjedésük sokban
kötődött a stratégiai útvonalak csomópontjainál kialakított ispánsági
központokhoz, amelyek megyeszervező szerepét a bevonható népesség- és
településszám, valamint a központtól való elérhetőség szabta meg.
 felépítése
 vár – várispáni székhely
 várjobbágytelepek – ellátó települések
 territórium – hasznosítható térségek, útvonalak
 A hegyvidékeken átvezető útvonalak fontossága és a folyó- térszíni védelmi
szerep, ha eltérő formában is, de a megyék többségének szerveződését
erőteljesen a vízhálózathoz kötötte, ezek többsége határvármegye –
marchia - volt.
A korai (királyi) vármegyék területe Szent István korában
(Kristó Gy. nyomán)
A KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSHÁLÓZAT TELEPÜLÉSFORMÁI
 szállások
 rögzült falvak
 monostorok
 birtok központok
 várak
 városok
A középkori falvak jellemzői
 a legnagyobb számú településforma
 a 15/16. században kb. 19 000 (Szlavónia nélkül)
 jelentős méretbeli különbség
 egy falu átlagban 32 háztartásból áll – 160 fő
 de sok az 1-2 családos is (folyó- és erdő-térszín)
 de vannak 200-300 családos falvak is
 általában az összetett agrár térhasznosítás tájakon jelennek meg
nagyobb számban – település-térszín
 kisebb számban speciális térhasznosításra
 katonai - őrvidékek
 montán ipari – erdő-térszín
 átkelés - folyók
 korai formáikban szálláshelyek – településnyomok
Monostorok
 megjelenésük
 magános településként
 várak, városok településrészekén
 összetett település funkciók jellemzik
 gazdálkodási
földművelés, kertgazdálkodás
 élelmiszer feldolgozás
 gyógyszergyártás
 kézműipari tevékenység
 vallási, egyházi
 kulturális
 migrációs
 közigazgatási – hiteles helyek (oklevelek)
 egyedi/önálló területi működés
 központként való működés

 szerzetesrendi központ
 kulturális központ
 migrációs központ
 közigazgatási központ
A monostorok földrajzi
helyzete és
térállapot szerinti
elrendeződése
1. 500 m feletti döntően
erdővel borított
felszínek (erdőtérszín)
2. 200 m feletti irányított
térállapotú, erdősült
település-térszín
3. 200 m alatti (alföldi),
nyílt térállapotú
település-térszínek
4. Időszakosan, vagy
állandóan vízzel
borított folyó-térszín
5. Folyó
6. Monostorhely
7. Aktív térszíni központ
8. Passzív térszíni
központ
A: Várad
B: Bihar
C: Csanád
D: Csongrád
E: Szolnok
1-50: a monostorhelyek
sorszáma
VÁRAK
Városok térbeli elrendeződése Magyarországon
a XV. században
A KÖZÉPKORI VÁROSOK
VÁROSOK
város – városi szerepkört alakító tényezők
 jogállás
 kiváltságok valamilyen formája - az önállóság különböző szintjein


királyi
földesúri - egyházi
 funkció
 gazdálkodási



ipari
kereskedelmi – piaci
közigazgatási – központi




királyi
megyei
egyházi
gazdasági - vásár
 kiépítés
 funkcionális szerkezet





rendezett utcák
főtér
központi épületek - városháza
templomok, székesegyházak, kolostorok
védhetőség


váras helyek
városfal
városi jogállás
városok
civitas
urb
 királyi falvak libera villa
•
•
Ezek a helységek és lakosaik (civis, hospite) jelentős kiváltságokat
élveztek:
1.
szabadság jog (libertas)



önállóan választott bíró
önállóan választott tanács
szabad papválasztás

Nem tartoztak a várak, ispánok, bárók vagy bármely úr
fennhatósága alá - egyedül a király vagy a királyné gyakorolt
felettük földesúri hatalmat.
városfal építése
gazdasági jog

2.


3.
vásártartás joga
adójukat közvetlenül a királyi kincstárnak fizették egy összegben
vámmentességi jog az egész ország területén
Csak ezek a jogok együttes érvényesülése esetén lehetnek teljes értékű
városok – ezek valamelyikének hiányában csak védőfal nélküli mezőváros -
oppidum
 A XV. század elején a legelőkelőbb rangú városok, melyek fallal
rendelkeztek a későbbi szabad királyi városok voltak
 Az öt koronaváros (1329): Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező, Sziget,
 Buda jogaival – tárnoki városok
Buda, Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártfa, Eperjes,
Pest.
Mind a Budai jogkönyvben rögzített budai szokásjogot használták, peres
ügyeikben maguk bíráskodtak, több jobbágyfalu felett is
fennhatóságot gyakoroltak.
 Székesfehérvár jogaival - személynöki városok
Székesfehérvár, Esztergom Lőcse, Zágráb, Visegrád, Késmárk,
Trencsén, Szeged.
 A királyi városokkal egyenrangú helységek voltak
Brassó, Beszterce és Medgyes (szászvárosok)
 Kiváltságos városok voltak továbbá a bányavárosok, amelyeknek jogai azonban a
kamarai felügyelet korlátozta.
 alsó-magyarországi: Körmöcbánya, Besztercebánya, Selmecbánya, Újbánya,
Bakabánya, Libetbánya, Bélabánya
 felső-magyarországi: Gölnicbánya, Szomolnokbánya, Rudabánya, Jászó, Telkibánya,
Rozsnyóbánya, Igló

Nagybánya
A VÁROSOK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSÉT ALAKÍTÓ
TÉNYEZŐK
 megtelepedési sűrűség
 településtérszín domborzati pereme – völgykapuk
 uralmi központok elhelyezkedése
 fejedelmi
 királyi
 egyházi
 főúri
 területi szerveződés – megyeszerveződés
 várispánság
 várak
 stratégiai, hadi szempontok
 gazdasági folyamatok
 eltérő térhasznosítás találkozása
 áramlási csomópontok
 árucsere színhelyek
 új térhasznosítás – betelepített külső népesség – erdő-térszín
 bányászat
 ipari feldolgozás
Nemesi vármegyerendszer
A KÖZÉPKORI TERÜLETFEJELSZTÉS
A KÖZÉPKORI GAZDASÁG FONTOSABB ERŐFORRÁSAI
1.
TERMÉSZETI


szántó
legelő






makkoltatás
tűzifa
faszén
vad és élelemforrás
tartalékterület
folyó



fokgazdálkodásra

árasztásra

öntözésre
energia
útvonal
ércek






arany
ezüst
réz
só
építőkő, agyag
népességszám
népsűrűség
térhasznosítás
differenciáltsága
hierarchikus
településhálózat



víz



erdő


TÁRSADALMI
termőföld


2.


központok
kiépített területi
közigazgatás
folyamatosan fenntartott
belső áramlás
külső áramlásokhoz való
kapcsolódás
állandó egységes politikai
és gazdasági tér
A KÖZÉPKORI GAZDASÁG ÁGAZATAI
alapja a funkcionális agrárgazdaság

vegyes gazdálkodás








állattartó gazdálkodás – legeltetés
szőlő és gyümölcs termelés kiegészítő földműveléssel és
állattartással
vízgazdálkodás




szántóföldi növénytermesztés
vegyes – ólas és legeltető állattartás
kert
szőlő
feldolgozás
foki és réti halászat
fa és nádhasznosítás
réti állattartás
erdőgazdálkodás



vadászat
fakitermelés és feldolgozás
termések és gyümölcsök feldolgozása
A KÖZÉPKORI TERÜLETFEJLESZTÉS
SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI
 királyi




uradalmak
kiváltságok
járadékok
pénzverés
 egyházi - monostori
 birtok
 tized
 nemesi
 főúri nagybirtok
 középnemes bírtok
 „egytelkes” nemesség birtoka
 szabadjogú





telepített hospesek kiváltsággal
székelyek
jászkunok
szászok
királyi városok
MAGYARORSZÁG KÖZÉPKORI TÉRSZERKEZETE ÉS
REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSA
TARTOMÁNYÚRI TERÜLETEK A 14. SZÁZADBAN
(FEUDÁLIS SZÉTTAGOLTSÁG)
CENTRUMTÉRSÉGEK A XI-XIII. SZÁZADBAN
e
f
a) erdős hegyvidékek (erdő-térszín) b) állandóan, vagy időszakosan vízzel
borított síkság (folyó-térszín) c) megtelepedésre kedvező síkság és
dombvidék (település-térszín) d) külső térség e) centrumtérség f) külső
gyepü
CENTRUMTÉRSÉGEK A XIV-XV. SZÁZADBAN
e
a) erdős hegyvidékek (erdő-térszín) b) állandóan, vagy időszakosan vízzel
borított síkság (folyó-térszín) c) megtelepedésre kedvező síkság és
dombvidék (település-térszín) d) kűlső térség e) centrumtérség
A Tiszántúl térszerkezete a XIII-XV. században
1. erdő-térszín
2. irányított település-térszín
3. nyílt település-térszín
4. passzív település-térszín
5. folyó-térszín
6. szervező központok
7. korai központok
8. folyótól távoli központ
9. közvetítő központ
10. másodlagos ártérperemi,
vagy révközpont
12. szervező völgyi irányok
13. szerkezeti és szervező
vonalak
14. közvetítő vonalak
A hódoltság korszaka
A királyi Magyarország közigazgatása
Főkapitányságok és központjaik
 Horvát-tengermelléki – Bihács, majd
Károlyváros
 Szlavóniai/Vend – Varasd
 Balaton-Dráva közi – Kanizsa
 Duna-Balatonközi - Győr
 Bányavárosi – Léva majd Érsekújvár
 Felső-Magyarországi – Kassa
 (Tiszántúli – Szatmár)
Az Erdélyi Fejedelemséghez csatolt nem erdélyi
területek
Bethlen és Rákóczi hét
A Partium részei:
 Máramaros
 Közép-Szolnok
 Kraszna
 Bihar
 Zaránd
 Szörény
 (Arad)
vármegyéje:
 Borsod
 Abaúj
 Zemplén
 Ugocsa
 Szatmár
 Szabolcs
 Bereg
Elnéptelenedő és aktivizálódó térségek a XVII. században
1
2
3
4
1. centrumtérségek a Magyar Királyságban és az Erdélyi fejedelemségben
2. elnéptelenedő és pusztuló területek
3. mezővárosokba koncentrálódó népesség és aktivizálódó térhasználat
4. a hódoltsági terület határa
A hódoltsági terület közigazgatása
Vilajetek










1541: Buda
1552: Temesvár
1580: Bosznia
(1594: pápai
beglerbégség)
1594-98: Győr
1596: Eger
1600: Kanizsa
1660: Várad
1663: Érsekújvár
Szandzsákok:

















Fülek
Szécsény
Nógrád
Esztergom
Fehérvár
Simontornya
Szekszárd
Pécs
Siklós
Eszék
Szigetvár
Gyula
Szeged
Csanád
Lippa
Szolnok
Hatvan
Településhálózat a XVI-VIII. században
 Királyi terület és az Erdélyi fejedelemség
 Királyi városok
 Hajdú városok
 Püspöki városok
 Váras városok – erődített központok
 végvárak


várak
palánk erődök
 Mezővárosok
 Falvak
 Tanyák
 Hódoltsági terület
 Vilajet központok – erődített/váras városok
 Szandzsák központok
 Várak – erődök
 Mezővárosok
 Falvak
 Tanyák
Mezővárosok a XVI-XVII. században
 A XIV. század közepén kialakuló várostípus Magyarországon.
 Fejlődésük második korszaka a XVI-XVII. századra esik, jelentős







volt szerepük az alföldön, különösen a hódoltsági területeken.
Mezőváros lehetett királyi és egyházi vagy magánföldesúri
tulajdonban.
Gazdaságuk alapja az agrárgazdálkodás (jelentős szántó, kert és
legelőterületekkel)
és feldolgozás,
amihez a távolsági
agrárkereskedelem társult.
Körülöttük kevés falu – beköltözés a városba - pusztásodás
Elsődleges kritériuma ezért a település vásártartási joga.
Lakói különböző kiváltságokat élveztek, a XV. század végétől az
ország közjoga jobbágyoknak tekintette őket, a fontosabb
mezővárosokban élők valójában azonban polgárok voltak.
A mezőváros és a kiváltságolt, ún. szabad falu közt nehéz határt
húzni.
Magyar nevük arra utal, hogy nem volt joguk fallal körülkeríteni
magukat, ezért mezők vették őket körül. Latinul oppidumnak,
németül Marktnak hívták őket.
Az 1563-1564 között
Vácott elvámolt
szarvasmarhák
származási helyei
Az alföldi
mezővárosok határhasználatának
modellje
Határhasználat Debrecenben – XVIII. század
Kecskeméthez tartozó
puszták
XVI-XVIII. század
A feudális kor terület- és
településfejlesztésének összefoglalása
Feudum=hűbérbirtok
Feudális piramis
Falvak-vármegyék:
Nemesség-jobbágyság, zsellérek
Városok
Királyi- Bánya- Mezővárosok: polgárok, (cívisek) céhek, „ploretárok”
Közmunkák-robotmunkák
Közlekedés
Környezet
erdőirtás, mocsár- láplecsapolás, várépítés, városépítés
elmocsarasítás (várvédelem, vízimalmok, stb.)

similar documents