Portugalskie odkrycia geograficzne

Report
PORTUGUESE
GEOGRAPHICAL
Wiek XV rozpoczął się w dziejach
poznania świata nową epokę, którą
nazwano okresem wielkich odkryć
geograficznych. Z początku Xv wieku
środkowa południa i południowowschodnia Europa zajęta była sprawami
wewnętrznymi.
The fifteenth century began in the
history of the world a new era of
knowledge, which is called a period of
great geographical discoveries. From the
beginning of the the XV century, the
south central and southeastern Europe
was occupied with affairs.
DISCOVERIES
Innym czynnikiem, który wpłynął na
rozwój wypraw zamorskich były
procesy społeczno – ekonomiczne.
Procesy te wiązały się rozwojem
miast,
handlu
oraz
techniki
żeglarskiej. Następnym czynnikiem
była chęć dotarcia do legendarnej
krainy bogactw i cudów – Indii.
Another factor that influenced the
development of overseas expeditions
were the processes of socialeconomic. The proceses were
connected with urban development,
trade and sailing techniques. The
another factor was the desire of
reaching the fabled land of richness
and wonders - India.
NAUTICAL
INSTRUMENTS
Opanowanie oceanów to jedno z
najważniejszych wydarzeń w historii
ludzkości. Położenie Portugalii było
niekorzystne tak długo, jak Ocean
Atlantycki uważano za wodną pustynię
nie do przebycia, później jej położenie
nad
Atlantykiem
sprzyjało
organizowaniu wypraw i szerokiej
ekspansji.
Coquest of the oceans is the one of
the most important events in the
human history. The location of
Portugal was a disadvantage as long
as the Atlantic Ocean seemed to be a
kind of water desert, impossible to
pass. Later its location was suitable
for organizing expeditions.
WOLRD : ŚWIAT
W końcu XIII wieku portugalskie statki
handlowe żeglowały wzdłuż zachodnich
wybrzeży Półwyspu Pirenejskiego. W
drugiej połowie XIV stulecia wyprawy
żeglarskie dotarły do Cabao de No.
At the end of the XIIIth century, the
Portuguese merchant ships sailed along the
west coast of the Iberian Peninsula. In the
second half of the fourteenth century the
sailing expeditions reached the Cabao de No.
CABAO DE NO
Ekspansja Portugalii i odkrycie drogi morskiej do Indii
wiele zawdzięcza Henrykowi Żeglarzowi, który podczas
wypraw do Centy w 1415 roku, zdobył wiadomości o
handlu z krajami nad Nigrem. Jednym z portugalskich
wynalazków był nowy typ statku- Karawela, której zaletą
była prędkość.
KARAWELA
The portuguese expansion and the discovery of sea route to
India owes much to Henry the Sailer, who gained the
knowledge of trade with the countries of Niger during the
expeditons to Centra in 1415. One of the portuguese
inventions was a new type of a ship- the Caravel. Its
advantage was the ship speed.
W 1441 roku Nuno Tristao wspólnie z Antao
Goncalvezem zbadali 800 km wybrzeża od Rio de
Oro do Przylądka Białego. W 1444 roku Tristao
popłynął jeszcze dalej, odkrywając wysepki
Arguin. Z wyprawy tej Portugalczycy przywieźli
29 jeńców, których sprzedali po wyjątkowo
wysokiej cenie. Był to początek portugalskiego
handlu niewolnikami
NIEWOLNICY
In 1441 Nuno Tristao together with Antao
Goncalvez studied 800 km of the coast from Rio
de Oro to the White Cape. In 1444 Tristao sailed
even further discovering the islands of Arguin.
From the expedition the Portuguese brought 29
prisoners, who had been sold with extremely
high price. That was the beginning of the
Portuguese slave trade.
W 1469 roku król portugalski zobowiązał
bogatego kupca lizbońskiego Gomeza do
corocznego badania nowego odcinka wybrzeża
długości ok. 200 km. Gomez dokonał więcej niż
od niego żądano. Wysłani przez niego żeglarze
zbadali całe północne wybrzeże Zatoki
Gwinejskiej.
ZATOKA GWINEJSKA
In 1469, King obliged a wealthy Portuguese
merchant Gomez from Lisbon to annual study
of the 200 km long section of the coast. Gomez
did more than that he was asked for. The sailors
sent by him explored the whole northern coast
of the Gulf of Guinea.
W
ciągu
wspomnianego
okresu
Portugalczycy odkryli również wysypy leżące
w Zatoce Gwinejskiej. Mają je w swym
posiadaniu do chwili obecnej. Są to: Wyspa
Św. Tomasza i Książęca, nazwana tak dla
upamiętnienia Henryka Żeglarza.
During that
mentioned period, the
Portuguese also discovered the islands
situated in the Gulf of Guinea. They still
own them. They are: the Saint Thomas
Island and tha Prince Island, named in
memory of Henry the Sailor.
ISLANDS OF ST TOME
AND PRINCÍPE
Author of the presentation:
Łukasz Aftański

similar documents