Obyvatelstvo Afriky

Report
0
Obyvatelstvo Afriky I
Obr.0
Autor : J.Čáp
Afrika je v současnosti 2. nejlidnatějším světadílem s více jak
miliardou obyvatel.
1
Afrika je i „světadílem mládí“ s nejnižším průměrným věkem
Afričanů.
42% obyvatel je mladších 15 let .( Celosvětová hodnota je 29% ,v ČR
15% .)
V porovnání s průměrným věkem populace rozvinutého
světa, což je 40 let, je průměrný věk africké populace
pouze 20 let.
Vývoj počtu obyvatel v dnešní Africe bývá v médiích označován
za „populační explozi“ .
I.Co si pod tímto výrokem představujete?
II. Jaké přednosti pro život Afričanů a vývoj společnosti představuje tak vysoký
podíl obyvatel dětského věku?
III. Jaké problémy by přinesla takováto věková struktura např. v České republice?
I. Jaký je český název pro vědní obor demografie ?
II. Vyhledej význam pojmu „demografická revoluce“.
III. Co nejspíše zapříčinilo stav,kdy téměř po 3 století (16. až
18.stol.),se počet obyvatel Afriky téměř neměnil ?
IV. Ke které otázce se vztahuje následující graf ?
Obr.2
2
Demografická revoluce
-prudké změny v reprodukčním chování lidí
-čím později demografická revoluce začíná, tím kratší má průběh
-charakteristická je především poklesem míry porodnosti a úmrtnosti
-klesá také kojenecká úmrtnost a zvyšuje se naděje dožití
3
I.Ve které fázi se v současnosti nachází většina
afrických zemí ?
Afrika je ve druhé fázi demografické revoluce
(jen ty nejzaostalejší státy jsou na konci první
fáze), tj. klesá úmrtnost při trvale vysoké (nebo
dokonce ještě navíc rostoucí) porodnosti.
Obr.2
fáze :
I. vysoká porodnost + vysoká úmrtnost (Evropa 19.stol., dnes: Afghánistán,
Somálsko, Etiopie)
II. vysoká porodnost + velký pokles úmrtnosti – zlepšení zdravotních podmínek
(Evropa 20.stol., dnes: Saudská Arábie, Pákistán, Indie, tropická Afrika)
III. vysoký pokles porodnosti + nízká úmrtnost (Evropa konec 20.stol., dnes: latinská
Amerika, S Afrika, Čína)
IV. nízká porodnost + nízká úmrtnost (ČR, Německo, Maďarsko)
4
I.Doplň tabulku !
porodnost
počet zemřelých na tisíc obyvatel za 1 rok
úmrtnost
přirozený přírůstek
přirozený úbytek
1/10
kladný rozdíl natality a mortality
mortalita
natalita
záporný rozdíl natality a mortality
‰
ob./km2
počet živě narozených na tisíc obyvatel za 1 rok
--------------------------------
%
I.Zjisti,kolik obyvatel dle grafu měla Afrika v roce : a)1960 b)2000 c)2014
Obr.2
5
Pomoc v řešení - Afrika v roce : a)1960 b)2000 c)2014
Obr.2
6
7
Rozmístění obyvatel Afriky
I. Zkus vymyslet a zapsat
okolnosti a vlivy,které určují
rozmístění obyvatel v Africe.
II. Pojmenuj kartogram na obr.3.
III. Co vyjadřuje barevná škála
legendy na obr.3 ?
Nápověda k otázce II. :
Školní atlas světa,str.54
Obr.3
8
Hlavním faktorem ovlivňujícím rozmístění obyvatelstva jsou přírodní podmínky.
-
při pobřeží v nízkých polohách tropů je velké horko a vlhko , podporuje vznik a šíření nemocí
menší horko a menší vlhko je ve vyšších polohách – „ věčný přechod jara do léta“
absence malarických bažin při pobřeží Guinejského zálivu
nízká vlhkost při pobřeží Atlantského oceánu díky chladným mořským proudům
vysušení původních malarických bažin při pobřeží Středozemního moře.
Dalším důležitým faktorem rozmístění obyvatelstva je výskyt a těžba nerostů.
I. Které nebezpečné infekční nemoci,rozšířené především a afrických tropech,znáš ?
parazitický prvok
rodu Trypanosoma
Obr.4
Bodalka Glossina palpalis –přenašečznámá jako moucha tse-tse
Obr.6
9
Obr.5
Horečka, únava, bolesti hlavy. Takové jsou příznaky
první fáze onemocnění. Spavá nemoc má ale svůj
název od druhé fáze, ve které dochází k poruchám
spánku, psychickým problémům a zničení
mechanismu regulujícího cyklus spánek - bdělost.
Obecně se soudilo, že nebezpečí spavé nemoci je v Africe zažehnáno. Naneštěstí
režimy, které přišly po období koloniální vlády, dopustily, aby spavá nemoc znovu ožila.
Nyní existuje v takovém rozsahu jako na počátku 20. století. Odhaduje se, že touto
chorobou trpí asi 350 až 500 tisíc lidí. Každoročně je identifikováno maximálně 50 000
nemocných, kteří mají naději na léčení. Všichni ostatní zemřou. Škody, které spavá
nemoc způsobuje, jsou někdy větší než spoušť, kterou působí AIDS.
Zdroj:http://www.czechpress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=826:navrat-spave-nemoci
Použité zdroje:
Milan Holeček,B.Janský,S.Tlach – Zeměpis světa 1
Eva Klímová – Školní atlas světa/Kartografie Praha 2007,2008/
Karel Kašparovský –Zeměpis II. v kostce
Wikipedie
Geografický portál Zemepis.com
Citace obrázků:
Obr.0 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.baby-pictures.org/wp-content/uploads/2009/10/Black-BabyPhoto.jpg
Obr.1 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.obyvatelstvo.czweb.org/Pics/14.jpg
Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.zemepis.com/images/afrikagraf1.gif
10
11
Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Africa_population_density.PNG
Obr.4 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 20.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.who.int/trypanosomiasis_african/Thedisease.jpg
Obr.5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.czech-press.cz/afp/editor/slozky/mkkatastrofy/p200204MK072.JPG
Obr.6 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 20.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.czech-press.cz/afp/editor/slozky/mkkatastrofy/p200204MK071.JPG

similar documents