Крускалов алгоритам - Elektrotehnički fakultet

Report
Predmet: Diskretna matematika
Mentor: Doc. dr Branko Malešević
Student: Dejana Adžić
Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Maj 2011. godine
 Kruskalov
algoritam se koristi za nalaženje
minimalnog razapinjućeg stabla u
proizvoljnom težinskom povezanom grafu.
 Minimalno
razapinjuće stablo je stablo nekog
neusmjerenog grafa koje sadrži sve čvorove
tog grafa, a zbir dužina njegovih grana je
minimalan.
 Korak
1 (inicijalizacija)
• Staviti da je izlazni graf H graf koji sadrži sve čvorove
ulaznog grafa G i nijednu granu.
 Korak
2 (iteracije)
• U graf H uključujemo najkraću granu grafa G koja nije
u H, a koja sa granama iz H ne zatvara konturu.
• Ako H sadrži manje od n – 1 grana ponoviti korak 2, a
u protivnom završiti rad.
 Izabrati
deset stanica Londonskog metroa i
naći minimalno razapinjuće stablo koje
povezuje sve stanice.
Stanica
Šifra
Sought Kensington
A
Hyde Park Corner
B
Westminster
C
Southwark
D
Tower Hill
E
Charing Cross
F
Tottenham Court Road
G
Baker Street
H
King's Cross
I
Camden Town
J
 Formirati
ulazni graf koji povezuje sve stanice
međusobno. Nakon toga izmjeriti dužine svih
grana grafa.
A A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C D D D D D D E E E E E F F F F G G G H H I
B C D E F G H I J C D E F G H I J D E F G H I J E F G H I J F G H I J G H I J H I J I J J
1
8
7
1
3
8
7
1
5
5
1
6
8
0
6
5
4
1
9
4
4
3
5
5
3
8
0
6
6
1
2
9
6
3
5
5
2
1
9
4
3
8
7
1
6
3
2
3
2
3
8
7
2
3
8
7
2
6
7
7
4
4
1
9
4
9
6
8
1
6
7
7
4
2 3 3
9
1
0 7 8
0
9
6 4 7
3
4
5 2 1
5
2
5
8
2
5
1
6
1
6
7
7
2
6
7
7
4
7
7
4
3
8
0
6
5
5
8
1
3
9
6
8
4
5
8
1
6
7
4
2
4
6
7
7
6
6
7
7
1
2
2
6
3
1
9
4
3
0
0
0
4
3
8
7
2
1
9
4
2
0
0
0
3
1
9
4
2
9
0
3
2
5
1
6
2
0
0
0
 Od
grana ulaznog grafa napraviti uređeni niz,
sortirajući grane prema njihovoj dužini u
rastućem poretku .
C F C D A G I C B G B B D H B D H F F G C A D A B C E A C A F B E E D B C A D A B A E E A
F G D F B I J G C H F G E J H G I I H J H H I C D I F F E G J I G I H J J D J I E J J H E
1 1
9
2 6
0
2 7
3
6 7
1
6
7
7
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
0
0
0
3
1
9
4
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
5
5
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
5
5
8
1
6
1
2
9
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
8
0
6
5
 Treba
formirati minimalno razapinjuće stablo
koristeći Kruskalov algoritam.
 Prvo
formirati izlazni graf – kopiju ulaznog grafa
koja sadrži sve njegove čvorove i nijednu granu.
 Dodavanje
grana u izlazni graf vrši se redom iz
ulaznog grafa, prema pravilima, dok se ne formira
graf sa n – 1 = 9 grana .

Dodaje se najkraća grana ulaznog grafa, CF.
p=1
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5

Dodavanjem grane FG ne zatvara se kontura, pa se ta grana prihvata.
p=2
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5

Dodavanjem grane CD ne zatvara se kontura, pa se i ta grana prihvata.
p=3
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5

Dodavanjem grane DF se zatvara kontura CFD, pa se ta grana odbacuje.
p = 34
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5

Dodavanjem grane AB ne zatvara se kontura, pa se ta grana prihvata.
Isto važi i za grane GI i IJ.
p = 654
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5
Dodavanjem grane CG se zatvara kontura CFG, pa se ta grana odbacuje.

p = 76
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5

Prihvataju se grane BC, GH i DE, dok se odbacuju grane BF i BG.
p = 987
C F C D
F G D F
9
0
3
1
2
2
6
1
6
7
7
1
6
7
7
A
B
G
I
I
J
C
G
B G
C H
B
F
B D H B D H
G E J H G I
F
I
F G C A D A
H J H H I C
B
D
C
I
E
F
A
F
C A
E G
F
J
B
I
E
G
E
I
D
H
B
J
C
J
A D A
D J I
B
E
A
J
E
J
E A
H E
1
8
7
1
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
6
5
2
1
9
4
2
3
8
7
2
3
8
7
3
0
0
0
3
1
9
4
3
8
7
1
3
8
7
1
3
9
6
8
4
1
9
4
4
1
9
4
4
3
8
7
4
4
1
9
4
5
8
1
4
6
7
7
4
7
7
4
4
9
6
8
5
2
5
8
5
5
1
6
6
3
2
3
6
3
5
5
6
6
7
7
6
7
4
2
2
1
9
4
2
5
1
6
2
5
1
6
2
6
7
7
2
6
7
7
2
9
0
3
3
1
9
4
3
7
4
2
3
8
0
6
3
8
0
6
3
8
7
1
4
3
5
5
5
5
8
1
6
1
2
9
8
0
6
5
 Ovim
postupkom je dodato n – 1 = 9 grana
izlaznom grafu i formirano je minimalno
razapinjuće stablo.

similar documents