Div. regnskapsspørsmål

Report
Diverse regnskapsspørsmål
Sissel Mikalsen
Fagansvarlig regnskapsrevisor
november/desember 2011
Temadager 2011
1
Disposisjonsfond avsetning/bruk
Sentrale brev fra KRD:
•
Til NKRF, 07.04.2010
– ”Om avsetning til og bruk av disposisjonsfond”
•
Til Vest-Agder fylkesrevisjon, 01.09.2006
– ”Årsbudsjett – delegasjon og fordelingsfullmakt”
•
Til Sandefjord kommune, 10.10.2005
– Budsjettforskrift – fordelingsfullmakt og
rammestyring
november/desember 2011
Temadager 2011
2
Disposisjonsfond avsetning/bruk
Avsetning til og bruk av disposisjonsfond må være
forankret i kommunestyre
– Budsjett
– Delegert myndighet – disposisjonsadgangen er
begrenset til avsetning og bruk av disposisjonsfond innenfor de enkelte bevilgninger gitt i
budsjettskjema 1B
– Skjema 1A er kun forbeholdt kommunestyret –
avsetninger og bruk av disposisjonsfond må føres
i tråd med kommunestyrets vedtak
november/desember 2011
Temadager 2011
3
Bevilgninger i budsjettskjema 1B
• Bevilgninger (definert i budsjettforskriften §
2) i budsjettskjema 1B kan gis som:
– Brutto (uavhengig av inntektene knyttet til
formålet – merinntekter kan ikke disponeres uten
kommunestyret har endret bevilgningen)
– Netto (innebærer at merinntekter knyttet til
formålet kan disponeres innenfor bevilgningens
størrelse)
november/desember 2011
Temadager 2011
4
Disposisjonsfond avsetning/bruk
Forutsetninger for å kunne foreta avsetning og bruk av
disposisjonsfond
– Rammebudsjettering
– Gjelder kun bevilgninger som er vedtatt i årsbudsjettet og til det
spesielle formålet (budsjettskjema 1B)
– Budsjettert med nettorammer
– Delegert fullmakt fra kommunestyret
• Underordnede organ
• Administrasjon (tolkning KRDs brev av 01.09.2006 til Vest-Agder fylkesrev)
– I økonomireglementet
– Eget vedtak
november/desember 2011
Temadager 2011
5
Disposisjonsfond avsetning/bruk
Avsetning og bruk av disposisjonsfond ihht delegert
myndig
– Avsetninger til disposisjonsfond rammes av strykningsbestemmelsene
– Avsetning og bruk av disposisjonsfond bør synliggjøres i skjema 1B
– Bør skilles ut fra ”kommunestyrets” disp.fond
• For eksempel egne undernummer i drift og balansen
– Bør opplyses i note (ikke krav)
• Oversikt over avsetning og bruk i skjema 1B
• Avsetning og bruk på rammeområdene ihht kommunestyrets vedtak og
delegert myndighet
– Samme vurdering når det gjelder overføring fra drift til investering, men
er unntatt fra strykningsbestemmelsene
november/desember 2011
Temadager 2011
6
Fellespost til senere fordelig
Brev til Vest-Agder fylkesrevisjon (01.09.2006:
• Kommunestyret har i årsbudsjettet vedtatt
eget rammeområde for fellesposter til senere
fordeling (eks. lønnsoppgjør)
– Fordelingsfullmakt kan delegeres til underorgan
selv om det medfører endringer av rammer
•
Forutsatt at
–
november/desember 2011
kommunestyret har angitt mål og premisser knyttet til
bevilgningen
Temadager 2011
7
Overføring av momskomp til
investeringsregnskapet
2011: Mimimum 40% av momkomp fra investeringer skal
overføres investeringsregnskapet
• Skal overføres uavhengig av budsjett (forskriftsbestemt)
• Overføring av mer enn 40% krever budsjett
– Gjenstand for strykninger
• Prinsippvedtak i kommunestyret: ”All momskomp skal overføres til
investeringsregnskapet”
– Kan ikke gjennomføres
• Uten budsjett
• Uten eksakt beløp
november/desember 2011
Temadager 2011
8
Digitalisering av kino
finansiering
Finansiering (VPF-modellen):
•
•
Utgiftene deles mellom kinoeierne og distributørene
Utstyrsleverandør påtar seg investeringene mot at
kinoeierne og distributørene nedbetaler kostnadene over
en gitt periode (5 – 9 år)
• Distributørene betaler en avgift pr. film – tilsvarende det
de sparer ved å slippe å framstille et stort antall fysiske
kopier
• Kinoeierne betaler en fast årlig avgift (midlertidig
utstyrsavgift)
Resten finansieres med rentefritt lån
november/desember 2011
Temadager 2011
9
Digitalisering av kino
finansiering
Fakta
• Kommunens egenandel er 300 000 (+/- avregning)
• Gjeldsbrevet har kun funksjon som pantedokument
–
•
Kommunen som eier av utstyret måtte derfor underskrive
på låneavtale/gjeldsbrev
Det faktureres ikke renter og avdrag på dette lånet
–
Utgiftene ved finansieringen inngår i kommunens
egenandel
(Film og kino har 40 mill. på konto i DnB som føres mot
lånet dersom noe uforutsett skulle oppstå.
Sannsynligheten for mislighold slik at pantet realiseres
er derfor minimal)
november/desember 2011
Temadager 2011
10
Digitalisering av kino
regnskapsføring
Fakturaen fra utstyrsleverandøren
(UniqueCinema System) på utstyret som er
montert i kinosalen på kr 546 000 inkl mva
– Bokføres i investeringsregnskapet med fradrag
for inng. mva og motpost leverandørreskontro
(skyldig Norsk Film og Kino)
november/desember 2011
Temadager 2011
11
Digitalisering av kino
regnskapsføring
Betaling av fakturaen (546 000)
•
Betaler hele beløpet
– Kredit bank og debet leverandørgjeld (Norsk Film og
Kino)
• Betaler en del (eks. kr100 000)
– Kredit bank og debet leverandørgjeld (Norsk Film og
Kino)
– Resten (kr 200 000) føres som låneopptak mot Norsk
Film og Kino og finansiering i inv.regnskapet som bruk
av lån.
– Kvartalsvis avdrag og renter føres på ordinær måte
– NB! Låneopptaket krever kommunestyrevedtak etter
KL § 50 nr 1
november/desember 2011
Temadager 2011
12
Digitalisering av kino
regnskapsføring
Betaling av fakturaen (546 000) fortsetter:
–
Faktura på kr mva beløpet på kr 118 772 er inngående mva
på fakturaen. Dette krever Norsk Film og Kino å få utbetalt.
Føres kredit bank og debet leverandører (Norsk Film og
Kino).
Nå har kommunen betalt 418 000 (100 000 + 200 000 + 118 000).
Resten kr 128 000 (546 000 – 418 000) inntektsføres som
overføring fra andre (tilskudd) med motpost debet leverandører
(Norsk Film og Kino)
(Leverandørkontoen er nå oppgjort)
Aktivering: Kommunen aktiverer kr 436 800 (546 000 – mva) som
anleggsmiddel i balansen
november/desember 2011
Temadager 2011
13
Digitalisering av kino
gjeldsbrev
•
•
•
•
•
Kommunen skal ikke betale renter og avdrag det skal Norsk Film og Kino ihht avtale
Skal ikke finansiere utgifter i kommunens
regnskap og derfor ikke bokføres
Lånet skal ikke regnskapsføres i balansen (har
ikke gitt tilgang til lånemidler)
Gjeldsbrevet bør håndteres som en kommunal
garanti overfor DnB og Norsk Film og Kino.
Gjeldsbrevet bør føres opp som
garantiforpliktelse i note til regnskapet.
november/desember 2011
Temadager 2011
14
Ufullstendig betaling av faktura
• Bør ikke anvise annet beløp enn det som er
fakturert
– Kan medføre at momskomp på resten av
fakturaen blir foreldet
– Be om kreditnota og ny faktura på korrekt beløp
– Kan utgiftsføre hele fakturaen
•
•
Betale det ”korrekte” beløp
Resten føres som kortsiktig gjeld (må ordne opp i
forholdet i ettertid)
november/desember 2011
Temadager 2011
15
Regnskapsføring av spillemiddel
Når skal spillemidler inntektsføres?
• Svar fra GKRS (jfr. notat om inntektsføring):
– Betingede tilskudd inntektsføres når midlene mottas,
det vil si på transaksjonstidspunktet.
– Dersom midlene ikke er mottatt og forutsetningene
for tilskuddet er oppfylt, skal tilskuddet inntektsføres
i takt med påløpte de utgiftene på den tilskuddsberettiget aktiviteten
•
Dersom finansieringsplan tilsier 30% tilskudd av total
finansiering, inntektsføres spillemidlene med et beløp som
tilsvarer 30% av prosjektutgiftene pr dato.
november/desember 2011
Temadager 2011
16
Bruk av premiefond
pensjonskostnader
•
•
Kommunene har premiefond, som er tilbakeført
overskudd fra forsikringsselskapet.
Kommunene velger selv hvordan de vil bruke fondet
–
–
•
Redusere pensjonsbelastningene på funksjon 180
Redusere beløpet som skal fordeles på de tjenesteytende funksjoner
Valget av bruken skal ikke påvirke pensjonskostnadene
eller fordeling mellom funksjonene – bruken av
premiefondet skal føres kredit på funksjon 180 (diverse
fellesutgifter)
november/desember 2011
Temadager 2011
17
Regnskapsføring av pensjonsfaktura
Poster på fakturaen
Funksjon
Art
Arb.giveravg.
Ordinær premie/tilskudd
Fordeles
090
Ja
Bruk av premiefond (føres kredit)
180
090
Ja (kredit)
Reguleringspremie alle
Fordeles
090
Ja
Rentegarantipremie
180
090
Ja
Tilskudd pensjonskontoret
180
185
Nei
Adm. tilskudd sikringsordningen inkl. mva
180
185
Nei
Tilskudd sikringsordningen ovf.avtalen
180
090
Ja
Forsinkelsesrenter
180
500
Nei
november/desember 2011
Temadager 2011
18
Regnskapsføring av pensjonsfaktura
Poster på fakturaen
Funksjon
Art
Arb.giveravg.
Årets premieavvik
170
090
Ja-betales ikke
Sum amortisert premieavvik
171
090
Ja-betales ikke
AGA av årets premieavvik
170
099
AGA amortisert premieavvik
171
099
Årets egenkapitalinnskudd
(investeringsregnskapet)
180
529
Nei
Tilbakebetaling av egenkapitalinnskudd
(investeringsregnskapet)
180
929
Nei
Avtalefestet pensjon (AFP)
Fordeles
090
Ja
november/desember 2011
Temadager 2011
19
Rammetilskudd som ikke
”tilhører” kommunen
Deler av rammetilskuddet overføres til ”andre”,
for eksempel regionrådet, rovviltmidler,
samarbeidsordninger.
Hva er god regnskapsføring i slike tilfeller?
• Redusere kommunens rammetilskudd?
• Bruke art 450 på overføringene?
• Andre måter?
november/desember 2011
Temadager 2011
20
Diverse
• Skjema 1A, 1B, 2A, 2B må være med som en del av
budsjettvedtaket. En konsekvens av KRDs brev av
07.04.2010 for å kunne skille mellom hvilke disposisjoner
som er vedtatt av kommunestyret selv og hvilke som er
vedtatt av underordnet organ/administrasjon.
• Bundne barnehagefond (avsatt skjønnsmidler)
– Hva skjer med disse nå når skjønnsmidlene til
barnehagene er blitt frie midler?
november/desember 2011
Temadager 2011
21
Minimumsavdrag
Har dere betalt nok avdrag i 2011???
• Hovedregelen er at det skal være betalt
tilstrekkelig avdrag i henhold til kommunelovens
bestemmelser i løpet av regnskapsåret.
• Må kontrolleres fortest mulig slik at dere eventuelt
kan foreta tilleggsbetaling før 31.12.
november/desember 2011
Temadager 2011
22
Regnskapsmappa
Regnskapsmappa foreligger nå i oppdatert
utgave
• I denne utgaven er bl.a. krav som følge av at
bokføringsloven er gjort gjeldende i kommunal
sektor innarbeidet, bl.a. gjennom en egen sjekkliste.
• Det er også tatt inn et nytt skjema for å kontrollere
om alle budsjettjusteringer er registrer
november/desember 2011
Temadager 2011
23
november/desember 2011
Temadager 2011
24

similar documents