กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุม

Report
แนวทางการดาเนินงาน
ี
สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคด้วยว ัคซน
แผนการดาเนินงาน ปี 57
ี
กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
เป้าหมายโรค 2557
 กวาดล้างโรคโปลิโอ
 กาจ ัดโรคบาดทะย ักในทารกแรกเกิด (1/พ ันเด็กเกิดมีชพี รายอาเภอ)
 กาจ ัดโรคห ัด
(20/ประชากรเด็กอายุตา
่ กว่า 5 ปี แสนคน)
ลดอ ัตราป่วยของโรค
 HBV พาหะในเด็กอายุตา
่ กว่า 5 ปี
< ร้อยละ 0.25
 คอตีบ
< 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)
 ไอกรน
< 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)
 JE
< 0.1 ต่อแสนคน (70 ราย)
ต ัวชวี้ ัด
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้ร ับว ัคซน
(ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 95)







ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ี MMR ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 95
ี BCG ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP-HB3 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี OPV3 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP4 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี OPV4 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี JE2 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ต ัวชวี้ ัด
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี JE3 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP5 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี OPV5 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม ฐานข้อมูล Data center ของจ ังหว ัด
ี ในเด็กของสถานบริการ
หรือ ทะเบียนติดตามการได้ร ับว ัคซน
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับ
ี ทุกชนิด
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
สภาพการดาเนินงานในพืน้ ที่
 ระบุพน
ื้ ทีท
่ เี่ ป็นปัญหา
ี
 หาวิธเี ร่งร ัดความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
 ระบบการรายงานของจ ังหว ัด
 แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
 สภาพปัญหา
 ประสานงานก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ หาทางแก้ไข
 ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ทีเ่ ชอื่ ถือได้จาก
จ ังหว ัด เพือ
่ ใชเ้ ป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ
ครอบคลุมในภาพรวมของจ ังหว ัด
ี ในพืน
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
กรอบการสารวจการได้ร ับว ัคซน
ี
สคร.สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งทุกจ ังหว ัด
ในกลุม
่ เสย
ครงที
ั้ ่ 1
พ.ย.- ธ.ค. 56
รายงานผูต
้ รวจเขต/สสจ.
เพือ
่ ร ับทราบและแก้ไขปัญหา
โดย สคร.ร่วมสน ับสนุน
วางแผน
ธ.ค. 56
่ สารวจ
สาน ัก ต. สุม
พ.ค.- มิ.ย.57
่ สารวจ ครงที
สคร.สุม
ั้ ่ 2 พ.ค.- มิ.ย.57
ผูต
้ รวจเขต/สสจ.
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหา
ม.ค. - เม.ย. 57
รายงานความก้าวหน้า
ี ในกลุม
ี่ ง
้ งต้นการสารวจการได้ร ับว ัคซน
ผลเบือ
่ เสย
 สาน ักโรคติดต่อทว
่ ั ไปได้ร ับรายงานจากสคร.
12 แห่ง
่ สารวจจ ังหว ัดแล้วเสร็จ
สุม
76 จ ังหว ัด
เด็กกลุม
่ เป้าหมายอายุ 1- 6 ปี
2,394
คน
ี ปี 2556
ผลร้อยละความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี
ว ัคซน
ี่ ง
การสารวจเด็กกลุม
่ เสย
(ตา่ สุด-สูงสุด)
การสารวจความครอบคลุมเฉลีย
่
ในเด็กไทย
BCG
97.0 (50.0-100)
100
DTP-HB3/OPV3
89.9 (17.7-100)
99.4
MMR
88.1 (14.7-100)
98.7
JE2
82.5 (0-100)
96.1
JE3
81.7 (0-100)
91.9
DTP4/OPV4
79.6 (0-100)
97.8
DTP5 /OPV5
74.1 (0-100)
90.3
แหล่งทีม
่ า : สาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 1 -12 และ สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป กรมควบคุมโรค
ี่ ง
จานวนจ ังหว ัดทีส
่ ารวจจาแนกตามล ักษณะกลุม
่ เสย
ี่ ง
ล ักษณะกลุม
่ เสย
ลาด ับ
จานวนจ ังหว ัด
ร้อยละ
1
้ ทีท
้ ทีส
ชุมชนพืน
่ ร
ุ ก ันดาร ห่างไกล พืน
่ ง
ู ชนเผ่า
้ ทีช
และพืน
่ ายแดน
21
27.3
2
แรงงานเคลือ
่ นย้ายทงชาวไทยและต่
ั้
างด้าว
14
18.2
3
แรงงานเคลือ
่ นย้ายชาวต่างด้าว
10
13.0
4
สารวจมากกว่า 1 กลุม
่ เนือ
่ งจากมีเด็ก
< 30 ราย ในแต่ละชุมชน
9
11.7
5
ชุมชนแออ ัด
8
10.4
6
ี ตา่
ชุมชน ทีค
่ าดว่า ความครอบคลุมว ัคซน
5
6.5
7
ี
ชุมชนทีม
่ โี รคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
4
5.2
8
แรงงานเคลือ
่ นย้ายชาวไทย
3
3.9
9
้ ทีไ่ ม่สงบ
ชุมชนในพืน
3
3.9
77
100
รวมทงหมด
ั้
ี
สาเหตุทเี่ ด็กไม่ได้ร ับว ัคซน
ี
สาเหตุทไี่ ม่ได้ร ับว ัคซน
ลาด ับ
จานวนราย
ร้อยละ
112
23.0
1
ไม่วา
่ ง ไม่มเี วลาพาไป
2
จาว ันฉีดไม่ได้, พ้นกาหนดฉีดแล้วจึงไม่พาเด็กไป
68
14.0
3
เด็กไม่สบาย จึงไม่พาไปฉีด
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้น ัด
- ต่างด้าว (30)
- ไทย (12)
กล ัวเด็กไม่สบาย
ี
ไม่เห็นประโยชน์ของว ัคซน
45
9.3
42
8.7
มีการเคลือ
่ นย้ายเข้าออกระหว่างประเทศ
ี
ไม่ทราบว่าเด็กต้องได้ร ับว ัคซน
สถานบริการอยูไ่ กลบ้าน
39
39
36
29
18
8.0
8.0
7.4
6.0
3.7
10
ไม่มเี งินค่าพาหนะ
11
2.3
11
สาเหตุอน
ื่ ๆ
25
5.1
12
ไม่ระบุสาเหตุ
22
4.5
486
100
4
5
6
7
8
9
รวม
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับ
ี ทุกชนิด
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
สภาพการดาเนินงานในพืน้ ที่
 ระบุพน
ื้ ทีท
่ เี่ ป็นปัญหา
ี
 หาวิธเี ร่งร ัดความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน

ระบบการรายงานของจ ังหว ัด
 แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
 สภาพปัญหา
 ประสานงานก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ หาทางแก้ไข
 ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ทีเ่ ชอื่ ถือได้จาก
จ ังหว ัด เพือ
่ ใชเ้ ป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ
ครอบคลุมในภาพรวมของจ ังหว ัด
การติดตามและประเมินผลตามต ัวชวี้ ัด
ี ในการบรรลุเป้าหมายเด็กทีม
ร้อยละความครอบคลุมว ัคซน
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย
กลุม
่ เป้าหมาย
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.1 ร้อยละของเด็กครบ 1 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้น MMR ร้อยละ 95)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.2 ร้อยละของเด็กครบ 2 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (JE2/DTP4/ OPV4)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.3 ร้อยละของเด็กครบ 3 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (JE3)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.4 ร้อยละของเด็กครบ 5 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (DTP5/ OPV5)
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้มหรือ Data center ของจ ังหว ัด หรือ
ี ของเด็กในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของ
ทะเบียนติดตามการได้ร ับว ัคซน
สถานบริการ
ระยะเวลา
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดย ทีมผูต
้ รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
ี ในโรงเรียน
สภาพปัญหาในการให้บริการว ัคซน
ผูป
้ กครองไม่อนุญาต
ี
ให้เด็กฉีดว ัคซน
เพราะเข้าใจว่าร ับครบ
เด็กบางสว่ นได้ร ับ
ี ชว
่ งก่อนว ัยเรียน
ว ัคซน
ไม่ครบถ้วน
ผูป
้ กครองไม่เก็บประว ัติ
ี ทาให้จนท.
การได้ร ับว ัคซน
ี
ไม่สามารถติดตามให้ว ัคซน
ได้อย่างเหมาะสม
มีโรค EPI ระบาดในน ักเรียน
1 ใน 3 เป็นโรคคอตีบ
1 ใน 5 เป็นห ัด
่ นกลาง
การดาเนินการในสว
ประชุมหารือร่วมก ับผูบ
้ ริหาร สพฐ. เสนอแนวทางการใช ้
สมุดบ ันทึกสุขภาพเป็นหล ักฐานในการร ับเข้าเรียน
- ป. 1
- ม. 1

ึ ษา 2557
เริม
่ ปี การศก
ื แจ้ง สพฐ เขต ทุกเขต พร้อมแนวทางแล้ว
สพฐ. มีหน ังสอ
ื แจ้ง สสจ. พร้อมแนวทางและ
กระทรวงสาธารณสุขมีหน ังสอ
ั้ ป.6 ภายในเดือน
ี ในน ักเรียนชน
บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน
ม.ค. 57
ั้ ป. 1
การดาเนินการเมือ
่ เด็กเข้าเรียนชน

ี ของเด็กใน
รร. แจ้งผูป
้ กครองให้สาเนาประว ัติการร ับว ัคซน
ื่ เด็กกาก ับ
สมุดบ ันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชอ
มอบให้โรงเรียนเมือ
่ เข้าเรียน
เขียนชื่อ-นามสกุลเด็ก

ี แก่เด็กทีร่ ับว ัคซน
ี ไม่ครบให้ครบถ้วน
สถานบริการติดตามให้ว ัคซน
ั้ ป. 1 และบ ันทึกในสาเนาประว ัติการร ับ
รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชน
ี ของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ท ี่ รร.
ว ัคซน
ั้ ป. 1 (ต่อ)
การดาเนินการเมือ
่ เด็กเข้าเรียนชน

ั้ ป. 6 และ
สถานบริการติดตามให้ dT แก่เด็กชน
ี ของเด็กแผ่นเดิม
บ ันทึกในสาเนาประว ัติการร ับว ัคซน

รร.มอ บใบส าเนาประว ต
ั ิก ารร บ
ั วค
ั ซ ี น แก่ เ ด็ กคืน ให้
ผู ป
้ กครองก่อ นจบ ป.6 เพือ
่ ให้เ ด็ ก น าเป็ นหล ก
ั ฐานใน
ั้ ม. 1
ึ ษาต่อชน
การศก
ั้ ป. 6
การดาเนินการเมือ
่ เด็กเข้าเรียนชน

ั้ ป. 6 ทีก
ื่ เด็กชน
ึ ษา
สถานบริการขอรายชอ
่ าล ังจะจบการศก

ั้ ป. 1 และ dT ป. 6
สถานบริการบ ันทึกการได้ร ับ MMR เมือ
่ เข้าเรียนชน
ี สาหร ับน ักเรียนประถมศก
ึ ษาปี ที่ 6”
ใน “บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน
 หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง :-
ี น ักเรียนในอดีต
 เจ้าหน้าทีท
่ ใี่ ห้บริการว ัคซน
 ผูป
้ กครองเด็ก หรือครู เพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูลทีถ
่ ก
ู ต้องทีส
่ ุด

ี ตาม ข้อ
นา “บ ัตรร ับรอง ฯ” ทีบ
่ ันทึกการได้ร ับว ัคซน
2
ให้ รร. เพือ
่ มอบให้ผป
ู ้ กครองก่อนเด็กจบ เพือ
่ ให้เด็กนาเป็นหล ักฐาน
เมือ
่ เข้า ม. 1
ั้ ป. 6
ี ในน ักเรียนชน
บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน
ด้านหล ัง
ด้านหน้า
ั้ ม. 1
การดาเนินการเมือ
่ เด็กเข้าเรียนชน
 รร. แจ้งผูป้ กครองให้นา “บ ัตรร ับรองฯ” มอบให้ รร.เมือ่ เข้าเรียน
 สถานบริการประสานขอหล ักฐานประว ัติการร ับว ัคซนี ของเด็กแต่ละราย
ตามข้อ
1
ี ไม่ครบ
เพือ
่ ติดตามให้ MMR หรือ dT แก่เด็กทีย
่ ังได้ร ับว ัคซน
 บ ันทึกว ันทีใ่ ห้ว ัคซนี ลงใน “บ ัตรร ับรองฯ” หรือ
ี ของเด็กและให้เด็กเก็บไว้เพือ
สาเนาประว ัติการร ับว ัคซน
่ เป็นข้อมูลประจาต ัว
ประเด็นขอความร่วมมือสสจ.
ประสานการดาเนินงานก ับ สพฐ. เขตทุกเขต เพือ
่ เริม
่ ใช ้
ี เป็นหล ักฐานในการร ับเด็กเข้าเรียน
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ั้ ป.1 และชน
ั้ ม.1 ตงแต่
ึ ษา 2557
ชน
ั้
ปีการศก

แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทีเ่ กีย
่ วข้องและสถานบริการ
ั ัดสพฐ. ได้ปฏิบ ัติตามแนวทางของกระทรวงฯ
ทีม
่ โี รงเรียนสงก
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
การประเมินมาตรฐาน
การดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
สคร.
ประชุมชแี้ จงเดือนมกราคม 2557
จานวนจ ังหว ัดอย่างน้อยครึง่ หนึง่ ของจานวนจ ังหว ัดทงหมดในเขต
ั้
ี โรงพยาบาล 1 แห่ง
จ ังหว ัดละ 2 อาเภอ  คล ังว ัคซน
 หน่วยบริการในรพ. 1 แห่ง
 หน่วยบริการในรพสต. 1 แห่ง
้ จ้งโอนแล้ว
งบประมาณสน ับสนุน 12,000 บาทต่อจ ังหว ัด (ขณะนีแ
ขอให้สคร. ตอบกล ับด้วย)
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอ
ี
1. มาตรการด้านการให้ว ัคซน
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ตามระบบปกติ
ี ให้ครบถ้วน
โดยตรวจสอบและติดตามกลุม
่ เป้าหมายให้ได้ร ับว ัคซน

ี เสริมในพืน
ี่ ง (Supplementary Immunization
้ ทีเ่ สย
รณรงค์ให้ว ัคซน
Activity : SIA)
2. มาตรการด้านการเฝ้าระว ังโรค
เร่งร ัดให้ทกุ จ ังหว ัดเฝ้าระว ังผูป้ ่ วย AFP ให้ตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ต่อแสน
เด็กอายุตา
่ กว่า 15 ปี
ติดตามการเก็บต ัวอย่างอุจจาระในผูป้ ่ วย AFP ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย
้ื โปลิโอ)
ร้อยละ 80 (เพือ
่ ยืนย ันการปลอดเชอ
ี โปลิโอประจาปี 2556-57
การรณรงค์ให้ว ัคซน
ข้อพิจารณา
่ งเวลาการรณรงค์
้ ทีแ
1. ให้ สสจ.เป็นผูก
้ าหนดพืน
่ ละชว
(ม.ค. – เม.ย. 57)
้ ทีแ
2. การกาหนดพืน
่ ละกลุม
่ อายุให้องิ ตามเกณฑ์เดิม
้ ทีเ่ ป็น 2 ปี / ครงั้
3. ปร ับระยะห่างการรณรงค์ในแต่ละพืน
ี
4. ทาการรณรงค์ในล ักษณะ SIA โดยแนะนาให้รณรงค์ว ัคซน
หลายชนิดในคราวเดียวก ัน
้ ทีแ
เกณฑ์การกาหนดพืน
่ ละกลุม
่ อายุ
้ ทีพ
1. เด็กทีอ
่ ยูใ่ นพืน
่ เิ ศษ มีความยากลาบากในการ
ี มีประชากรเคลือ
ให้บริการว ัคซน
่ นย้ายสูง
้ ทีต
้ ทีม
2. เด็กทีอ
่ ยูใ่ นพืน
่ ด
ิ ชายแดนพม่า หรือ ในพืน
่ ช
ี ุมชน
ี ปกติไม่
ชาวพม่าขนาดใหญ่ ซงึ่ การบริการว ัคซน
สามารถดาเนินการได้
ั าความครอบคลุมว ัคซน
ี โปลิโอตา
้ ทีม
3. พืน
่ เี หตุให้สงสยว่
่
่ case AFP อายุ 12-60 เดือนไม่ได้ร ับ
กว่าเกณฑ์ (เชน
ี OPV3, พืน
้ ทีม
ว ัคซน
่ รี ายงานโรคคอตีบหรือห ัดในเด็ก)
ี ตามระบบ
และไม่อาจแก้ไขได้ดว้ ยการบริการว ัคซน
ปกติ
้ ทีท
*Priority : พืน
่ ค
ี่ าดว่าจะมีปญ
ั หาในการควบคุม หากพบผูป
้ ่ วยโปลิโอ
มาตรการและค่าเป้าหมายในการกาจ ัดโรคห ัด
ความครอบคลุมของการ
ี ป้องก ันโรคห ัด
ได้ร ับว ัคซน
เข็มที่ 1 และ 2
ต้องไม่ตา
่ กว่าร้อยละ 95
2
1
ด้านการ
ป้องก ัน
ควบคุมโรค
ั ว่ นผูป
ั
สดส
้ ่ วยสงสยโรคห
ัด
ทีไ่ ด้ร ับการเก็บต ัวอย่าง
่ ตรวจทาง
สง
ห้องปฏิบ ัติการ
ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40
ด้านการ
เฝ้าระว ัง
โรค
3
ด้านผลล ัพธ์
อ ัตราป่วยโรคห ัดในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี
ต้องไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน ใน ปี 2557
ความเป็นมา
้ นรุนแรงในเด็กเล็ก
• ห ัดเป็นโรคทีแ
่ พร่กระจายได้งา
่ ย มีอาการแทรกซอ
• ปัจจุบ ันผูป
้ ่ วยห ัด ร้อยละ 40 อายุระหว่าง 9 เดือนถึง 7 ปี
• สาเหตุเนือ
่ งจากระด ับภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีย
่ ังคงตา
่ ในเด็กกลุม
่ นี้ สว่ นหนึง่ เกิด
ี MMR2 ในอดีต ซงึ่ ทิง้ ชว
่ งห่างถึง 7 ปี (เข็ม
การกาหนดตารางว ัคซน
หนึง่ 9 เดือน เข็มสอง 7 ปี ) ซงึ่ ตามธรรมชาติเด็กเล็กประมาณ 1 ใน 5
ี MMR1
จะไม่สร้าง immunity หล ังได้ร ับว ัคซน
ระดับภูมค
ิ ุ้มกันตอหั
่ ดในประชากร
คาดประมาณจาก serosurvey
Est % immune
100
90
76
80
70
60
50
40
26.5
30
20
10
0
<1
1-7
95
93.2
83.6
90.6
92.6
96.3
ั ว่ นผูป
สดส
้ ่ วยห ัดปี 2555
91
ก่อนว ัยเรียน
81.9
72.7
ประถม-ม ัธยม
ึ ษา
อุดมศก
ทางาน
8-12
13-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
60+
0-7 ปี
44%
8-15 ปี
19%
16-20 ปี
12%
21+ ปี
26%
ี ห ัด
การให้ว ัคซน
• ปัจจุบ ัน
อายุ
7 ปี
เข็มที่ 2
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
• มกราคม 2557 ?
อายุ
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
7 ปี
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
มาตรการสาค ัญ ปี 2557
ี ในกลุม
การให้ว ัคซน
่ เป้าหมายต่าง ๆ
: EPI ให ้ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ ตรวจสอบได ้
ี เสริมในกลุม
: วัคซน
่ เป้ าหมาย (เด็กก่อนวัยเรียน)
ี ในการควบคุมโรคไม่ให ้ระบาดเฉพาะจุด
: วัคซน
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
ี ห ัด
การให้ว ัคซน
• ปัจจุบ ัน
อายุ
7 ปี
เข็มที่ 2
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
• มกราคม 2557 ?
GAP
อายุ
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
7 ปี
ี เสริมประมาณ
ให้ว ัคซน
3 ล้านคน
อ ัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของ
ี คอตีบครบ 3 ครงั้
การได้ร ับว ัคซน
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2556
ร้อยละ
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
8
100
7
จานวนป่ วย
100
6
80
5
60
80
77
63
60
40
4
20
3
อัตราป่ วย
8
28
40
12
0
2551 2552 2553 2554 2555 2556
ความครอบคลุม
2
28
20
1
0
0
2520
2524
2528
2532
2536
2540
2544
2548
แหล่งทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยาและสาน ักโรคติดต่อทวไป
่ั
กรมควบคุมโรค
2552
2556
จานวนและร้อยละของผูป
้ ่ วยยืนย ันและเข้าข่ายโรคคอตีบ
้ ทีท
ในพืน
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาด จาแนกตามกลุม
่ อายุ ปี 2555
กลุม
่ อายุ (ปี )
จานวน ( N=48)
ร้อยละ
0-5
5
10.4
6-15
16
33.3
16-25
5
10.4
้ ไป
26 ปี ขึน
22
45.8
รวม
48
100
ทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ี่ งในการระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย
ความเสย
่ งว่างแห่งภูมต
 ชอ
ิ า้ นทานโรค

กลุม
่ ผูใ้ หญ่ทเี่ กิดก่อนหรือ
่ งต้นของ EPI
เกิดในชว

ี หรือ
เด็กทีไ่ ม่ได้ร ับว ัคซน
ได้ร ับไม่ครบ

ี่ ง
้ ทีต
พืน
่ า่ งๆทีเ่ สย
Herd immunity ของ Diphtheria = 85 %
ผูป
้ ่ วยยืนย ันโรคคอตีบปี 2556
จ ังหว ัด
ี ชวี ต
ป่วย เสย
ิ
อายุ
เดือนทีป
่ ่ วย
ปัตตานี
3
2
< 15 ปี
ม.ค.-ส.ค.
สงขลา
4
0
< 15 ปี
ม.ค.-ก.ค.
นราธิวาส
3
1
< 15 ปี
ก.พ.-พ.ค.
ตาก
1
0
< 15 ปี
มิ.ย.
ยโสธร
1
0
> 15 ปี
มิ.ย.-ก.ย.
อุดรธานี
2
0
> 15 ปี
ก.ค.-ส.ค.
กทม.
2
1
< 15 ปี
> 15 ปี
ส.ค. , ธ.ค.
สตูล
2
1
< 15 ปี
ก.ย.
ี งใหม่
เชย
1
1
< 15 ปี
ก.ย.
ยะลา
2
1
< 15 ปี
ต.ค.
รวม
21
7
ข้อมูล ณ ว ันที่ 21 ม.ค.
57
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
ในวโรกำสเจริญพระชนมำยุครบ ๖๐ พรรษำ
เพื่อปกป้องคนไทยจำกโรคร้ำยด้วยวัคซีน
ม.ค. 57
จัดทำกรอบกำร
ดำเนินงำน ()
ประชุมหำรือ
• ภายในกรม ()
• หารือ สปสช.
(28 ม.ค.57)
ก.พ. 57
จัดประชุมชี้ แจง
จังหวัดนำร่อง
สนับสนุน
กำรรณรงค์ฯ /
กำรดำเนินงำน
มี.ค. 57
เริ่มรณรงค์ dT
• มุกดาหาร
(~0.19 ล้านโด๊ส)
• กรุงเทพฯ
(~ 2.8 ล้านโด๊ส)
มิ.ย. 57
ขยำยกำรรณรงค์
dT ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ 19
จังหวัด
(~10 ล้านโด๊ส)
ปี งบ 58
ข ย ำ ย ก ำ ร ร ณ ร ง ค์ dT
ภำคเหนื อ ภำคกลำง
และภำคใต้ รวม 56
จังหวัด
(~ 18 ล้านโด๊ส)
รณรงค์วคั ซีน MMR/MR
เด็ก 3-6 ปี ทั ่วประเทศ
(~3.5 ล้านโด๊ส)
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI
ในประชากรกลุม
่ อายุตา
่ งๆ
ประเด็นขอความร่วมมือ
ั อ
้ มการดาเนินงาน
 สคร. 1-12 เข้าประชุมซกซ
 สคร. แต่ละแห่งค ัดเลือกจ ังหว ัด 1-2 จ ังหว ัด
สคร. ประสาน สสจ.และ รพ. ทีด
่ าเนินการ
ติดตามการจ ัดเก็บต ัวอย่างเลือดและข้อมูลกลุม
่ ต ัวอย่าง
- สถานทีเ่ ก็บ specimen
ี ของกลุม
- ข้อมูลประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ ต ัวอย่าง
สาน ัก ต. จ ัดสรรงบประมาณให้
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2557
ี ทุกชนิด
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558
6
่ สารวจระด ับภูมค
การสุม
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
7.
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
8.
ี Rota และ JE เชอ
ื้ เป็น
การติดตามโครงการนาร่องว ัคซน
ี ใหม่
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน

โครงการใหม่
 HPV vaccine ในจ ังหว ัด อยุธยา

สคร. 1
โครงการต่อเนือ
่ ง
 Rota vaccine ในจ ังหว ัดสุโขท ัย สคร. 9
ื้ เป็นใน 8 จ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน สคร. 10
 JE เชอ
สรุปประเด็นขอความร่วมมือ
@ ติดตามควาวมก้าวหน้าการดาเนินการเร่งร ัดความครอบคลุมการได้ร ับ
ี ในกลุม
ี่ งทุกเดือน
ว ัคซน
่ เสย
@
ี ครบชุดทุกชนิดของจ ังหว ัด
ประสานขอข้อมูลความครอบคลุมว ัคซน
่ ภายใน 15 เม.ย. 57
ครงที
ั้ ่ 1 : ไตรมาส 1+2 (ต.ค. 56 – มี.ค. 57)  สง
่ ภายใน 15 ต.ค. 57
ครงที
ั้ ่ 2 : ไตรมาส 3+4 (เม.ย. – ก.ย. 57)  สง
@
ประสานจ ังหว ัดเรือ
่ งการขอความร่วมมือจาก สพฐ. เขต ได้ประสานโรงเรียน
ี ของเด็ก เมือ
ให้จ ัดเก็บประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้าเรียน ป.1 และ ม.1
@
ค ัดเลือกจ ังหว ัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการสารวจระด ับภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันของโรค EPI
ในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ  ประสาน สสจ. และ รพ. ทีด
่ าเนินการ
@
่ ประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
สุม
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค 31 ก.ค. 57
ขอบคุณค่ะ

similar documents