การดำเนินงานระบาดวิทยาปี2558 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
จุดเน ้นปี 2558
1. ระบบเฝ้ าระวัง 6 ระบบหลัก
2. SRRT ตาบล
3. การตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินทางด ้านสาธารณสุข
ระบบเฝ้ าระวัง 6 ระบบ
1. ระบบรายงาน 506
2. ระบบเฝ้ าระวัง ILI
3. ระบบเฝ้ าระวัง AFP
4. ระบบเฝ้ าระวัง AEFI
5. ระบบเฝ้ าระวังโรคหัด
6. ระบบการแจ ้งข่าว
ระบบรายงาน 506
ทัง้ ระดับศูนย์ระบาดอาเภอ และ รพ.สต.
ั ดาห์ละ 3 ครัง้ )
1. ความทันเวลา (สง่ สป
2. ความครอบคลุมของหน่วยรายงาน
3. ปริมาณการรายงาน รพศ 50 ราย/wk รพท. 30
ั ดาห์ใด
ราย/wk รพช. 5 ราย/wk และ ไม่มส
ี ป
เป็ นศูนย์
4. การวิเคราะห์สถานการณ์
5. การใชข้ ้อมูลแจ ้งแก่ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ระบบเฝ้ าระวัง ILI
1. โรงพยาบาลมีการรายงาน ILI เป็ นรายวัน
ั ดาห์ (วันอังคารเชา)
้
ติดต่อกันทุกสป
ั สว่ นผู ้ป่ วย ILI ต่อผู ้ป่ วย
2. วิเคราะห์ข ้อมูล สด
นอก (5%, 10%) เปรียบเทียบกับจานวนผู ้ป่ วย
ไข ้หวัดใหญ่ในชว่ งเวลาเดียวกัน
ระบบเฝ้ าระวัง AFP
เป้ าหมาย 2 ต่อประชากรอายุตา่ กว่า 15 ปี แสนคน (6 คน)
1. มีการค ้นหาผู ้ป่ วย AFP ในโรงพยาบาล โดย
การทา Active search จากรหัส ICD.10 และ
รายงาน AFP Zero report ทุกวันอังคาร
2. มีการค ้นหาผู ้ป่ วยในชุมชนผ่าน อสม. และ
เครือข่ายในชุมชน
3. เมือ
่ พบผู ้ป่ วย AFP สอบสวนภายใน 48 ชม.
ควบคุมโรค(ORI) ภายใน 72 ชม. และ เก็บ
อุจจาระสง่ ตรวจ 2 ครัง้ ภายใน 14 วัน
ระบบเฝ้ าระวัง AEFI
ี
1. มีระบบการติดตาม AEFI ในงาน EPI บริการวัคซน
2. มีการรายงาน AEFI โรงพยาบาล 5 ราย/ปี รพ.สต.
1 ราย/ปี
ื่ มโยงข ้อมูล AEFI และ ADR ของฝ่ าย
3. มีการเชอ
ั กรรม
เภสช
4. มีรายงาน Zero report AEFI ทุกวันอังคาร พร ้อม
AFP
5. มีการรายงานด ้วยแบบฟอร์ม AEFI1(OPD) และ
AEFI2 (IPD)
ระบบเฝ้ าระวังโรคหัด
เป้ าหมาย Eliminate โรคหัดให ้เหลือ 1 ต่อ ปชก ล ้านคนใน
ปี 2563
ั หัดทุกรายให ้ รายงาน 506
1. ผู ้ป่ วยสงสย
สอบสวนเฉพาะรายทุกราย และ ตรวจเลือดดู
ี ค่าตรวจ
ระดับ IgM ทุกราย สง่ ศูนย์วท
ิ ย์ ไม่เสย
2. ผู ้ป่ วยทีร่ ายงาน 506 ให ้ key ข ้อมูลเข ้า
ฐานข ้อมูลโรคหัดของสานักระบาดวิทยา
่ ทา Throat swab เพือ
3. กรณีการระบาดให ้สุม
่
ตรวจ PCR และ ดูสายพันธุข
์ องโรคหัดทีร่ ะบาด
ระบบการแจ ้งข่าว
1. มีการแจ ้งข่าวจาก อสม. หรือ เครือข่ายในพืน
้ ที่
ทัง้ ในระดับตาบลและอาเภอ
2. มีการแจ ้งข่าวให ้จังหวัด/อาเภอในโรคสาคัญ
และ การระบาด ให ้ครอบคลุมและทันเวลา
เรือ
่ งอืน
่ ๆทีส
่ าคัญ
1. การสอบสวนโรค ครบถ ้วน คุณภาพ
2. การเขียนรายงานสอบสวนโรค
- รายงานเบือ
้ งต ้นทุกเหตุการณ์
- รายงานฉบับสมบูรณ์อย่างน ้อยปี ละ 1 ฉบับ
3. การควบคุมโรค/การระบาด ไม่เกิด 2nd
generation ในทุกเหตุการณ์
4. การเตรียมความพร ้อมรับโรคอุบัตใิ หม่
5. การทางานร่วมกันทีด
่ รี ะหว่าง รพ. สสอ. รพ.
สต. ท ้องถิน
่ ฯลฯ
อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง ปี 2558
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาทีด
่ ใี นระดับอาเภอ
ประเด็นการประเมิน
1. ทีม SRRT อาเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก
สคร.
คะแนน
6
2. ทีม SRRT อาเภอ มีการสอบสวนควบคุมโรค/ภัย ทีม
่ ี
คุณภาพ
3. ทีม SRRT ระดับอาเภอ มีระบบการเฝ้ าระวังผู ้ป่ วยทีม
่ ี
คุณภาพ
้
4. ทีม SRRT ระดับอาเภอ มีการซอมแผนตอบโต
้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
6
5. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตาบล ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน SRRT จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ มีการ
เฝ้ าระวังเหตุการณ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
8
6. มีระบบข ้อมูลการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
10
5
5

similar documents