دریافت فایل - دانشگاه پیام نور

Report
‫راهنمای نحوه تشخیص مجالت معتبرعلمی‬
‫( دارای گرنت)‬
‫نحوه تشخیص مجالت معتبرعلمی( دارای گرنت) ‪:‬‬
‫‪ -1‬مجالت ‪ISI‬‬
‫‪ -2‬مجالت علمی پژوهش ی وزارت علوم‬
‫‪ -3‬مجالت علمی پژوهش ی وزارت بهداشت‬
‫‪ -4‬مجالت جهان اسالم ‪ISC‬‬
‫‪ -1‬روشهای تشخیص مجالت ‪ISI‬‬
‫‪ 1-1‬از طریق سامانه گلستان پژوهش ی‬
‫‪ 2-1‬از طریق سایت تامسون رویترز‬
‫‪ 3-1‬از طریق فایل ‪)Journal Citation Report ( JCR‬‬
‫‪ 1-1‬نحوه تشخیص مجالت ‪ ISI‬از سیستم گلستان پژوهش ی‬
‫‪ 1-1-1‬راهنمای مسیر به بانک سامانه‬
‫‪ 2-1-1‬کاربران دارای دسترس ی به بانک‬
‫‪ 3-1-1‬نحوه جستجو در بانک سامانه‬
‫• ‪ -1-1-1‬مسیر دسترس ی به بانک اطالعات مجالت در سامانه گلستان‬
‫‪ 2-1-1‬کاربران دارای دسترس ی به بانک‬
‫اعضای محترم علمی دانشگاه پیام نور‬
‫مدیر پژوهش ی استان‬
‫کارشناسان پژوهش ی فقط مشاهده‬
‫‪ 3-1-1‬نحوه جستجو در بانک‬
‫الف) جستجو بر اساس نام یا بخش ی از نام مجله‬
‫ب) جستجو بر اساس شاپا (‪)ISSN‬‬
‫ج) جستجو بر اساس شماره مجله (شماره مربوط به گلستان)‬
‫‪ 2-1‬تشخیص مجالت ‪ISI‬‬
‫روش دوم ‪ :‬از طریق سایت تامسون رویترز‬
‫این فقط یک مثال است‬
‫تشخیص مجالت ‪ISI‬‬
‫روش سوم‪ :‬از طریق فایل ‪JCR‬‬
‫‪ -2‬نحوه تشخیص مجالت علمی پژوهش ی وزارت علوم‬
‫‪ 1-2‬از طریق سیستم گلستان‬
‫‪ 2-2‬از طریق سایت وزارت علوم ‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬
‫‪ 1-2‬از طریق سیستم گلستان‬
‫‪ 2-2‬از طریق سایت وزارت علوم‬
‫‪ -3‬نحوه تشخیص مجالت علمی پژوهش ی وزارت بهداشت‬
‫‪ 1-3‬از طریق سامانه گلستان‬
‫‪ 2-3‬از طریق سایت وزارت بهداشت‬
‫‪ 2-3‬از طریق سایت وزارت بهداشت‪،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫‪www.commission.hbi.ir‬‬
‫‪ -4‬روش تشخیص مجالت جهان اسالم ‪ISC‬‬
‫‪ 1-4‬از طریق سامانه گلستان‬
‫‪ 2-4‬از طریق سایت جهان اسالم (فقط شورای راهبری)‬
‫‪ 2-4‬از طریق سایت جهان اسالم‬
‫‪www.isc.gov.ir‬‬
‫قسمت شورای راهبری‬

similar documents